ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το Προσυμβατικό Στάδιο
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12233
Πατρίκιος Γ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 144
  • ISBN: 978-960-272-577-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη, που αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης των νομικά κρίσιμων θεμάτων που δημιουργούνται στα πλαίσια εισαγωγής του Ν 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ελληνική έννομη τάξη, έχει ως αντικείμενο, κυρίως, το προσυμβατικό στάδιο σύναψης της σύμβασης σύμπραξης, ενώ γίνονται και αναγκαίες αναφορές σε θέματα του συμβατικού σταδίου, τα οποία είναι κρίσιμα για την καθολική κατανόηση του θεσμού. Η ύλη διαρθρώνεται σε τρία Κεφάλαια, τα οποία διαπραγματεύονται την έννοια και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν 3389/2005, τις διαδικασίες και τα όργανα συμπράξεων για την επιλογή του αντισυμβαλλομένου ιδιωτικού φορέα, καθώς και την ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης σύμπραξης και την προσωρινή δικαστική προστασία του εμπλεκόμενου ιδιώτη. Συμπληρώνεται με βιβλιογραφία (ελληνική - ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ενασχολούμενους με ζητήματα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Η έννοια, οι προϋποθέσεις και τα συμβαλλόμενα μέρη στην σύμβαση σύμπραξηςΣελ. 3
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΔΙΤΣελ. 3
i) Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των συμπράξεωνΣελ. 3
ii) Η έννοια και το πεδίο εφαρμογής της σύμπραξης, κατά το ελληνικό δίκαιοΣελ. 4
Β. ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣελ. 8
i) Η έννοια του «Δημοσίου Φορέα»Σελ. 8
ii) Ο «Δημόσιος Φορέας» ως «Αναθέτουσα Αρχή»Σελ. 10
iii) Η έννοια του «Ιδιωτικού Φορέα» Σελ. 13
iv) Ο «Ιδιωτικός Φορέας» με την έννοια του «προσφέροντος» και του «υποψηφίου»Σελ. 14
v) Ο «ιδιωτικός Φορέας» υπό τη μορφή «Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού»Σελ. 16
vi) Η εκτίμηση του θεσμού της «Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού»Σελ. 18
Γ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣελ. 21
i) Η κατασκευή Έργου και η παροχή Υπηρεσιών ως αντικείμενο της Σύμβασης της ΣύμπραξηςΣελ. 21
ii) Οι Απαγορεύσεις του Αντικειμένου της Σύμβασης ΣύμπραξηςΣελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης σύμπραξηςΣελ. 28
Α. Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤΣελ. 29
i) Η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ γενικά.Σελ. 29
ii) Οργάνωση και Λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.Σελ. 29
iii) Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.Σελ. 31
α) Η Υπαγωγή της Σύμβασης στον Νόμο για τις ΣυμπράξειςΣελ. 31
β) Ένταξη της Σύμπραξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Σελ. 34
γ) Γενικές Αρμοδιότητες Διυπουργικής Επιτροπής.Σελ. 35
Β. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΙΤΣελ. 36
i) Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ γενικά.Σελ. 36
ii) Οι Αρμοδιότητες τις Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.Σελ. 37
α) Σύνταξη «Καταλόγου Προτεινομένων Συμπράξεων».Σελ. 37
β) Υποβοήθηση των «Δημοσίων Φορέων».Σελ. 41
γ) Παρακολούθηση Υλοποίησης και Ενημέρωση.Σελ. 41
δ) Γενικές Αρμοδιότητες της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.Σελ. 42
iii) Στελέχωση και Οργάνωση της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης σύμπραξηςΣελ. 47
Α. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΣελ. 47
i) Η Αρχή της Ίσης ΜεταχείρισηςΣελ. 49
ii) Η Αρχή της ΔιαφάνειαςΣελ. 51
iii) Η Αρχή της ΑναλογικότηταςΣελ. 53
iv) Η Αρχή της Αμοιβαίας ΑναγνώρισηςΣελ. 54
v) Η Αρχή της Προστασίας του Δημοσίου ΣυμφέροντοςΣελ. 55
vi) Η Αρχή Προστασίας των Δικαιωμάτων των ΙδιωτώνΣελ. 57
vii) Η Αρχή του Ελεύθερου ΑνταγωνισμούΣελ. 60
viii) Η Αρχή της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης και Αειφόρου ΑνάπτυξηςΣελ. 62
ix) ΣυμπερασματικάΣελ. 63
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣΣελ. 67
i) Διαδικασία προ της Έναρξης των Διαδικασιών ΑνάθεσηςΣελ. 67
ii) Η Προκήρυξη του ΔιαγωνισμούΣελ. 69
iii) Μορφές Διαδικασιών ΑνάθεσηςΣελ. 72
α) Ανοιχτές και Κλειστές ΔιαδικασίεςΣελ. 72
β) Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος.Σελ. 77
γ) Διαδικασία Διαπραγμάτευσης.Σελ. 85
δ) Η εξαιρετική διαδικασία κατ' εφαρμογή του Νόμου 3049/2002.Σελ. 91
Γ. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΥΤΩΝ.Σελ. 94
i) Η ανάθεση βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής.Σελ. 95
ii) Η ανάθεση βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς.Σελ. 97
iii) Εναλλακτικές προσφορέςΣελ. 100
iv) Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορέςΣελ. 101
Δ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΣελ. 103
i) Λόγοι υποχρεωτικού αποκλεισμούΣελ. 103
ii) Λόγοι Δυνητικού αποκλεισμούΣελ. 105
Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣελ. 107
ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝΣελ. 109
Ζ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣΣελ. 113
Η. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΣελ. 114
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 118
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 121
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 123
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣελ. 126
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙΣελ. 126
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣελ. 127
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 127
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 129
 
Back to Top