ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15906
Βλαχόπουλος Σπ.
Αρχοντάκη Α., Γαλάνη Ε., Δαρέλλη Δ., Δερβιτσιώτης Α., Δετσαρίδης Χ., Θεοδόσης Γ., Κουβαράς Η., Λαζαράκος Γ., Νάνου Μ., Ξηρός Θ., Παπαθωμάς Α., Παπανικολάου Α., Παπανικολάου Κ., Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Π., Παυλάκη Σοφία, Τάσσης Σ., Τσαντίλας Π., Τσιλιώτης Χ., Τσιρωνάς Α.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα ανέκαθεν αποτελούσαν την «καρδιά» του δημοσίου δικαίου. Η προβληματική τους κυμαίνεται από την πραγμάτευση φιλοσοφικών εννοιών (όπως της ελευθερίας, της ισότητας και της ανθρώπινης αξίας) μέχρι την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων (π.χ. συνταγματικότητα των τελών για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη). Ταυτόχρονα, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εκείνα που επιβεβαιώνουν την ενότητα του δικαίου και την ανεπάρκεια των αυστηρών διαχωριστικών γραμμών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου: Όχι μόνο επειδή αποτελούν το θεμέλιο αρχών του ιδιωτικού δικαίου (λ.χ. ελευθερία των συμβάσεων, ανταγωνισμός), αλλά και επειδή δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί ότι πολλές εκφάνσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει αυξηθεί και αυτό είναι πλέον εμφανές και στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Οι λόγοι είναι πολλοί και συνδέονται με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής: Η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος βελτιώνει τη ζωή μας, ταυτόχρονα όμως αυξάνει τους κινδύνους για μια σειρά από δικαιώματα. Ο ανά χείρας συλλογικός τόμος εμφανίζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, καλύπτει όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή δεν περιορίζεται στα ατομικά και κοινωνικά. Αντιθέτως, προκειμένου να καταδειχθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνει και τα πολιτικά δικαιώματα, τα οποία παραδοσιακά συνδέονται με το οργανωτικό μέρος του Συντάγματος και διδάσκονται στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος. Περαιτέρω, ως συλλογικό έργο χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του κάθε συγγραφέα και από πλουραλισμό απόψεων σε ορισμένα θέματα. Οι συντελεστές του τόμου θεωρούν το χαρακτηριστικό αυτό ως πλεονέκτημα, αφού σκοπός ενός επιστημονικού συγγράμματος δεν είναι η παροχή «έτοιμης» γνώσης αλλά η άσκηση της κριτικής σκέψης του επιστήμονα και η γόνιμη αντιπαράθεση με τις απόψεις που διατυπώνονται σε αμφισβητούμενα ζητήματα.

Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε εννέα μέρη, τη γενική θεωρία, τα μητρικά δικαιώματα, τα δικαιώματα φυσικής υπόστασης και ιδιωτικού βίου, τα δικαιώματα πνευματικής έκφρασης, τα οικονομικά δικαιώματα, τα δικαιώματα συλλογικής δράσης, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα έννομης προστασίας. Στα παραπάνω μέρη αναλύονται σε αυτοτελή κεφάλαια τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα, με την παράθεση των αναγκαίων νομολογιακών παραπομπών, και της ειδικής ανά δικαίωμα βιβλιογραφίας, υπό την μορφή ολοκληρωμένων και πλήρων μελετών με σαφή διάρθρωση και καταμερισμό της ύλης. Η έκδοση πλαισιώνεται από αναλυτική ενιαία ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο.

Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο για τον έλληνα νομικό, δικηγόρο, δικαστή συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση με την ύλη των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[1] ΓενικΗ θεωρΙα των θεμελιωδΩν δικαιωμΑτων Σελ. 1
Ι. Εισαγωγή Σελ. 3
Α. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 3
Β. Ονομασίες, κατηγοριοποίηση, παλαιές και νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 5
Γ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα ως υπερεθνικό μέγεθος: Διεθνές και ενωσιακό δίκαιο Σελ. 8
ΙΙ. Φορείς Σελ. 10
Α. Φυσικά πρόσωπα Σελ. 10
Β. Νομικά πρόσωπα Σελ. 13
ΙΙΙ. Αποδέκτες Σελ. 14
Α. Κρατική εξουσία Σελ. 14
Β. Ιδιώτες Σελ. 15
IV. Ισχύς Σελ. 17
Α. Αναστολή Σελ. 17
Β. Παραίτηση Σελ. 17
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 19
Α. Οριοθέτηση από το συνταγματικό κείμενο Σελ. 19
Β. Οριοθέτηση με βάση τον σκοπό του δικαιώματος Σελ. 19
VI. Περιορισμοί Σελ. 20
Α. Από το συνταγματικό κείμενο Σελ. 21
Β. Επιφύλαξη υπέρ του νόμου Σελ. 22
Γ. Σύγκρουση με άλλες συνταγματικές διατάξεις Σελ. 23
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δ. Περιορισμοί των περιορισμών Σελ. 25
VII. Συρροή Σελ. 26
Α. Γενικές και ειδικές διατάξεις Σελ. 26
Β. Αληθείς συρροές Σελ. 27
VIII. Μέσα προστασίας Σελ. 28
IΧ. Θεμελιώδη δικαιώματα και συνταγματικές υποχρεώσεις Σελ. 29
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ «ΜΗΤΡΙΚΑ» ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[2] Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σελ. 33
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 34
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 35
Α. Σύνταγμα Σελ. 35
B. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 35
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 36
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 36
IV. Αποδέκτες Σελ. 37
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 38
A. Αξία του ανθρώπου Σελ. 38
B. Σωματική και ψυχική ακεραιότητα του ανθρώπου Σελ. 40
VΙ. Συρροή Σελ. 44
VII. Περιορισμοί Σελ. 45
[3] Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Σελ. 47
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 48
II. Νομικές βάσεις Σελ. 48
Α. Σύνταγμα Σελ. 48
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 49
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 49
III. Φορείς Σελ. 50
IV. Αποδέκτες Σελ. 51
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 53
A. Το περιεχόμενο της αρχής Σελ. 53
B. Η έκταση της δικαστικής προστασίας: επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκής ρύθμισης; Σελ. 56
VI. Συρροή Σελ. 59
VII. Περιορισμοί Σελ. 60
VIII. Ειδικές μορφές της αρχής Σελ. 61
A. Ισότητα των δύο φύλων Σελ. 61
B. Ισότητα στα δημόσια βάρη Σελ. 64
Γ. Ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση Σελ. 65
Δ. Ισότητα στην αμοιβή εργασίας Σελ. 67
Ε. Ισότητα στην πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις Σελ. 68
[4] Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Σελ. 71
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 72
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 72
Α. Σύνταγμα Σελ. 72
B. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 72
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 72
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 72
IV. Αποδέκτες Σελ. 73
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 73
Επιμέρους εκδηλώσεις της προσωπικότητας Σελ. 76
1. Σεξουαλική ελευθερία και δικαίωμα μεταβολής φύλου Σελ. 76
2. Δικαίωμα στο όνομα, δικαίωμα στην εικόνα, δικαίωμα αναζήτησης της καταγωγής Σελ. 78
VΙ. Συρροή Σελ. 82
VII. Περιορισμοί Σελ. 82
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
[5] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ Σελ. 85
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 87
ΙΙ. Νομικές Βάσεις Σελ. 88
A. Σύνταγμα Σελ. 88
B. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 89
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 89
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 90
Α. Έναρξη της ανθρώπινης ζωής Σελ. 91
Β. Λήξη της ανθρώπινης ζωής Σελ. 94
ΙV. Αποδέκτες Σελ. 95
Α. Κράτος Σελ. 95
Β. Ιδιώτες Σελ. 95
V. Προστατευτικό πεδίο Σελ. 96
Α. Υποχρέωση ουσιαστικής προστασίας Σελ. 96
1. Αρνητική υποχρέωση Σελ. 96
2. Θετικές υποχρεώσεις Σελ. 97
i. Υιοθέτηση του κατάλληλου νομικού και διοικητικού πλαισίου Σελ. 97
ii. Λήψη προληπτικών μέτρων Σελ. 98
Β. Υποχρέωση δικονομικής προστασίας Σελ. 100
VI. Συρροή Σελ. 101
VII. Περιορισμοί Σελ. 101
Α. Διεθνές δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων Σελ. 102
Β. Θανατική ποινή Σελ. 102
Γ. Χρήση θανάσιμης βίας από όργανα του κράτους Σελ. 103
Δ. Δικαίωμα αυτοσυντήρησης (κατάσταση άμυνας) Σελ. 104
Ε. Δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας της εγκύου Σελ. 104
VIIΙ. Δικαίωμα στον θάνατο; Σελ. 105
[6] Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ (η φυσική ή κυρίως ελευθερία του προσώπου) Σελ. 109
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 110
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 111
Α. Σύνταγμα Σελ. 111
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 112
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 112
ΙΙΙ. Φορείς του δικαιώματος Σελ. 112
IV. Αποδέκτες Σελ. 113
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 113
A. Η κυρίως προσωπική ελευθερία ή προσωπική ελευθερία εν γένει Σελ. 113
B. Εκφάνσεις – εξειδικεύσεις του δικαιώματος της εν γένει προσωπικής ελευθερίας – Το «τρισυπόστατο» της εν γένει (φυσικής) ελευθερίας του προσώπου Σελ. 114
Γ. Απαγόρευση δουλείας και ειλωτείας Σελ. 115
VI. Συρροή Σελ. 119
VIΙ. Περιορισμοί Σελ. 119
[7] Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ Σελ. 125
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 127
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 127
Α. Σύνταγμα Σελ. 127
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 128
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 128
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 128
IV. Αποδέκτες Σελ. 129
V. Περιορισμοί Σελ. 129
VI. Ειδικότερες εκδηλώσεις της προσωπικής ελευθερίας Σελ. 130
Α. Ελευθερία κίνησης, διαμονής και εγκατάστασης Σελ. 130
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 130
2. Νομικές βάσεις Σελ. 130
i. Σύνταγμα Σελ. 130
ii. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 131
iii. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 131
3. Φορείς Σελ. 131
4. Αποδέκτες Σελ. 132
5. Πεδίο προστασίας Σελ. 132
i. Ελευθερία κίνησης Ελλήνων πολιτών εντός της χώρας Σελ. 132
ii. Ελευθερία διαμονής και εγκατάστασης Σελ. 133
6. Συρροή Σελ. 133
7. Περιορισμοί Σελ. 134
Β. Η ελευθερία εισόδου Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα και εξόδου από τη χώρα Σελ. 138
1. Ελευθερία εισόδου Ελλήνων πολιτών στη χώρα Σελ. 138
i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 138
ii. Νομικές βάσεις Σελ. 138
iii. Φορείς Σελ. 139
iv. Aποδέκτες Σελ. 139
v. Πεδίο προστασίας Σελ. 139
vi. Περιορισμοί Σελ. 140
2. Η ελευθερία εξόδου Ελλήνων πολιτών από την Ελλάδα Σελ. 141
i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 141
ii. Νομικές βάσεις Σελ. 142
iii. Φορείς Σελ. 143
iv. Πεδίο προστασίας Σελ. 144
v. Περιορισμοί Σελ. 144
VII. Ειδικά θέματα: Αλλοδαποί Σελ. 145
[8] Η ΠροσωπικΗ ασφΑλεια Σελ. 147
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 149
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 149
Α. Σύνταγμα Σελ. 149
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 150
Γ. Διεθνές δίκαιο Σελ. 150
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 150
IV. Αποδέκτες Σελ. 150
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 151
Α. Το κυρίως περιεχόμενο της προσωπικής ασφάλειας (Βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις) Σελ. 151
B. Προϋποθέσεις, διαδικασία και θεσμικές εγγυήσεις για την σύλληψη και την προσωρινή κράτηση Σελ. 153
Γ. Ένταλμα σύλληψης και προσωρινής κράτησης Σελ. 154
Δ. Προσαγωγή στον ανακριτή Σελ. 159
Ε. Διάρκεια προσωρινής κράτησης Σελ. 160
Στ. Κυρώσεις για την παράνομη σύλληψη και κράτηση Σελ. 160
VI. Συρροή Σελ. 162
VII. Περιορισμοί Σελ. 162
[9] Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΟΛΑΣΜΟΥ Σελ. 163
Ι. Η αρχή της νομιμότητας των ποινών (Το δικαίωμα στη νόμιμη ποινή) Σελ. 166
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 166
Β. Νομικές βάσεις Σελ. 168
1. Σύνταγμα και εθνική νομοθεσία Σελ. 168
2. Δίκαιο της ΕΕ Σελ. 168
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 169
Γ. Φορείς Σελ. 169
Δ. Αποδέκτες Σελ. 170
Ε. Πεδίο προστασίας Σελ. 170
1. Οι συνταγματικές προϋποθέσεις του ποινικού κολασμού Σελ. 170
i. Η ύπαρξη εγκλήματος Σελ. 170
ii. Η ύπαρξη νόμου Σελ. 171
iii. Νόμος που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης Σελ. 173
iv. Η πρόβλεψη στο νόμο της αξιόποινης πράξης και ο ορισμός των στοιχείων της Σελ. 177
v. Μη επιβολή ποινής βαρύτερης από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. β΄ Συντ.) Σελ. 178
2. Η ποινή Σελ. 179
i. Έννοια και όρια Σελ. 179
ii. Η προβληματική για τις πειθαρχικές, διοικητικές ποινές (κυρώσεις) Σελ. 179
ΣΤ. Συρροή Σελ. 181
Ζ. Περιορισμοί Σελ. 181
Η. Ειδικά θέματα Σελ. 183
1. Τεκμήριο αθωότητας Σελ. 183
2. Ne bis in idem Σελ. 184
ΙΙ. Συνταγματική οριοθέτηση μεθόδων κρατικής καταστολής και απαγορευμένες ποινές Σελ. 187
ΙΙΙ. Απαγόρευση γενικής δήμευσης και θανατικής ποινής Σελ. 190
IV. Αποζημίωση αδίκως ή παρανόμως καταδικασθέντων Σελ. 192
[10] Το ΔικαIωμα στο ΠεριβAλλον Σελ. 195
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 198
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 200
Α. Σύνταγμα Σελ. 200
Β. Δίκαιο της ΕΕ Σελ. 201
Γ. Διεθνές δίκαιο Σελ. 204
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 205
IV. Αποδέκτες Σελ. 207
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 207
Α. Το περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 207
Β. Έκταση της έννομης προστασίας Σελ. 209
VI. Συρροή Σελ. 211
VII. Περιορισμοί Σελ. 212
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 215
Α. Φυσικό περιβάλλον Σελ. 215
Β. Οικιστικό περιβάλλον Σελ. 219
Γ. Πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 222
[11] Ο ΙδιωτικOς βIος, Η προστασIα προσωπικΩν δεδομΕνων και ΤΟ απορρητο τησ επικοινωνιασ Σελ. 225
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 228
ΙΙ. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το άσυλο της κατοικίας Σελ. 229
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 229
1. Σύνταγμα Σελ. 229
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 229
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 230
Β. Φορείς Σελ. 231
Γ. Αποδέκτες Σελ. 231
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 232
Ε. Περιορισμοί Σελ. 237
ΙΙΙ. Το δικαίωμα προστασίας του ατόμου από την αθέμιτη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α Συντ.) Σελ. 240
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 240
1. Σύνταγμα Σελ. 240
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 241
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 242
Β. Φορείς Σελ. 243
Γ. Αποδέκτες Σελ. 243
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 244
Ε. Περιορισμοί Σελ. 250
ΙV. Το απόρρητο της επικοινωνίας και η απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Σελ. 254
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 254
1. Σύνταγμα Σελ. 254
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 254
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 255
Β. Φορείς Σελ. 255
Γ. Αποδέκτες Σελ. 255
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 256
Ε. Περιορισμοί Σελ. 257
ΣΤ. Η απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Σελ. 258
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
[12] Η θρησκεΥΤΙΚΗ ΕλευθερIα Σελ. 265
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 266
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 267
Α. Σύνταγμα Σελ. 267
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 267
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 267
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 267
IV. Αποδέκτες Σελ. 268
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 270
Α. Η θρησκευτική συνείδηση και η εκδήλωσή της Σελ. 270
Β. Η θρησκευτική λατρεία Σελ. 271
VI. Συρροή Σελ. 274
VII. Περιορισμοί Σελ. 274
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 275
Α. Η ίση μεταχείριση των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων Σελ. 275
Β. Καθεστώς θρησκευτικών λειτουργών Σελ. 276
Γ. Προσηλυτισμός Σελ. 277
Δ. Θρησκευτικά σύμβολα Σελ. 278
[13] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Σελ. 281
I. Εισαγωγή Σελ. 283
II. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 284
III. Νομικές βάσεις Σελ. 285
Α. Σύνταγμα Σελ. 285
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 285
Γ. Διεθνές δίκαιο Σελ. 286
ΙV. Φορείς Σελ. 286
V. Αποδέκτες Σελ. 287
VI. Πεδίο προστασίας δικαιωμάτων Σελ. 287
VII. Συρροή Σελ. 289
VΙΙΙ. Περιορισμοί Σελ. 289
ΙΧ. Ειδικά θέματα Σελ. 297
Α. Ηλεκτρονικός τύπος - Διαδίκτυο Σελ. 297
Β. Ελευθερία του τύπου και ιδιωτικότητα Σελ. 300
Γ. Δικαίωμα στην πληροφόρηση Σελ. 302
Δ. Η συνταγματική ρύθμιση της ραδιοτηλεόρασης Σελ. 303
[14] Η ΕλευθερIα της τEχνης Σελ. 307
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 308
Α. Σύνταγμα Σελ. 308
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 308
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 309
ΙΙ. Φορείς Σελ. 309
IΙΙ. Αποδέκτες Σελ. 311
ΙV. Πεδίο προστασίας Σελ. 311
V. Συρροή Σελ. 312
VI. Περιορισμοί Σελ. 313
[15] Η ΕλευθερΙα της επιστΗμης, Ερευνας και διδασκαλΙας. εκπαΙδευση - ακαδημαϊκΗ ελευθερΙα Σελ. 319
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 320
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 321
Α. Σύνταγμα Σελ. 321
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 321
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 321
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 322
IV. Αποδέκτες Σελ. 324
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 324
Α. Η ελευθερία της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας Σελ. 324
Β. Η ακαδημαϊκή ελευθερία Σελ. 325
Γ. Η ελευθερία της παιδείας Σελ. 326
VΙ. Συρροή Σελ. 328
VII. Περιορισμοί Σελ. 328
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 332
Α. Αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ Σελ. 332
Β. Δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας ανώτατης εκπαίδευσης Σελ. 334
Γ. Επαγγελματική εκπαίδευση Σελ. 336
Δ. Ιδιωτική εκπαίδευση Σελ. 337
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[16] Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σελ. 341
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 345
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 345
Α. Το Σύνταγμα του 1975 (Συντ. 75), όπως ισχύει Σελ. 345
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 348
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 351
1. Οικουμενικό Διεθνές Δίκαιο Σελ. 351
2. Περιφερειακό Διεθνές Δίκαιο - Η περίπτωση της ΕΣΔΑ και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων της Σελ. 352
ΙΙΙ. Φορείς (Υποκειμενικό πεδίο προστασίας) - Η θεμελιοδικαιική ικανότητα Σελ. 353
Α. Τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 354
1. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ανηλίκων Σελ. 354
2. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των μη ημεδαπών Σελ. 355
Β. Τα νομικά πρόσωπα Σελ. 356
1. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ΝΠΙΔ και άλλων ενώσεων ή ομάδων χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 356
2. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ Σελ. 357
3. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ΝΠΙΔ που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο ή σε λοιπά ΝΠΔΔ Σελ. 358
IV. Αποδέκτες Σελ. 359
Α. Γενικά Σελ. 359
Β. Η νομοθετική λειτουργία Σελ. 360
Γ. Η εκτελεστική λειτουργία - Ειδικότερα η Διοίκηση Σελ. 360
Δ. Η δικαστική λειτουργία Σελ. 362
Ε. Οι ιδιώτες ως αποδέκτες της οικονομικής ελευθερίας; Σελ. 362
V. Αντικειμενικό πεδίο προστασίας Σελ. 364
Α. Η επαγγελματική ελευθερία ή ελευθερία της εργασίας και του επαγγέλματος Σελ. 365
Β. Η επιχειρηματική ελευθερία Σελ. 366
Γ. Η συμβατική ελευθερία Σελ. 367
Δ. Η ελευθερία του ανταγωνισμού Σελ. 369
Ε. Η ελευθερία κατανάλωσης Σελ. 370
ΣΤ. Η ελευθερία διαφήμισης Σελ. 370
Back to Top