ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΕΙ


  • Εισαγωγικές παρατηρήσεις
  • Ν 4009/2011, όπως ισχύει
  • Παραλλήλως εφαρμοζόμενη με τον Ν 4009/2011 νομοθεσία
  • Κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14746
Τσολακίδης Ζ.

Με τον Ν 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως, ιδίως με τον Ν 4076/2012, μεταρρυθμίστηκε σε μεγάλη έκταση το δίκαιο των ΑΕΙ, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις τέθηκαν νέοι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας για τα ΑΕΙ, θεσπίστηκαν νέα όργανα, αναμορφώθηκε το καθεστώς των καθηγητών και των φοιτητών και το πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του νομοθετικού σχεδιασμού, με τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων που υλοποιούν το σχέδιο «Αθηνά».

Σκοπός της παρούσας έκδοσης «Το Δίκαιο των ΑΕΙ» είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΑΕΙ, ώστε να είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία. Όσον αφορά ειδικότερα στη δομή του έργου, προηγούνται εκτενείς εισαγωγικές παρατηρήσεις του συγγραφέα, στις οποίες παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της ρύθμισης (ρυθμιστικές κατευθύνσεις, οργανωτικές μονάδες των ιδρυμάτων, όργανα διοίκησης, εκλογή και εξέλιξη καθηγητών, οργάνωση των σπουδών κ.ο.κ.) και ακολούθως παρατίθεται η νομοθεσία, οργανωμένη σε τρεις ενότητες: αρχικά παρουσιάζεται ο Ν 4009/2011, κωδικοποιημένος με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του· ακολουθούν οι βασικότερες ρυθμίσεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση ή επανήλθαν μεταγενέστερα σε ισχύ· τέλος, παρατίθενται οι κανονιστικές πράξεις (προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) που έχουν εκδοθεί κατʼ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4009/2011.

Η έκδοση έχει ως στόχο να αποτελέσει βοήθημα για κάθε νομικό (καθηγητή, δικηγόρο, δικαστικό λειτουργό), αλλά και κάθε φορέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναφορικά με το ισχύον σήμερα καθεστώς λειτουργίας των ΑΕΙ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΜΕΡΟΣ Α΄  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Ι. Ο N 4009/2011 - Κατάρτιση και τροποποιήσειςΣελ. 1
ΙΙ. Δομή και Οργάνωση των Α.Ε.Ι.Σελ. 17
ΙΙΙ. Τα Όργανα ΔιοίκησηςΣελ. 26
IV. Οι ΚαθηγητέςΣελ. 44
V. Η Οργάνωση των ΣπουδώνΣελ. 65
ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν 4009/2011  
Ν 4009/2011 
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 1-4]Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρα 5-6]Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρο 7]Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ [Άρθρα 8-13]Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ [Άρθρα 14-15]Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρα 16-29]Σελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΣΠΟΥΔΕΣ [Άρθρα 30-48]Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ [Άρθρα 49-55]Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. [Άρθρα 56-63]Σελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [Άρθρα 64-75]Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 76-82]Σελ. 175
ΜΕΡΟΣ Γ΄  
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4009/2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ι. Αρμοδιότητες και λειτουργία οργάνων του ΤμήματοςΣελ. 203
1. Ν 1268/1982 
Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρα 6 παρ. 4, 8-9, 12]Σελ. 204
2. Ν 2083/1992 
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης [Άρθρο 4]Σελ. 210
3. Ν 3549/2007 
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 10]Σελ. 211
ΙΙ. Μεταπτυχιακές Σπουδές 
1. Ν 3685/2008 
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές [Άρθρα 1-10, 12-14]Σελ. 212
ΙΙΙ. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 
1. Ν 3685/2008 
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές [Άρθρο 11]Σελ. 227
IV. Ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης 
1. Ν 3369/2005 
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 9-10]Σελ. 233
V. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
1. Ν 2083/1992 
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης [Άρθρο 27]Σελ. 236
2. Ν 2552/1997 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9-10]Σελ. 236
VI. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
1. Ν 3391/2005 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-7]Σελ. 247
VII. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
1. N 3027/2002 
Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4]Σελ. 254
VIII. Πειθαρχικό Δίκαιο Καθηγητών και Φοιτητών 
1. Ν 5343/1932 
Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών [Άρθρα 120-123, 326-327, 329-333]Σελ. 263
2. Ν 1268/1982 
Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρα 13 παρ. 5, 17 παρ. 1 περ. β-γ, 45 παρ. 23]Σελ. 268
3. Ν 2083/1992 
Εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης [Άρθρα 6 παρ. 12, 8 παρ. 7]Σελ. 269
4. Ν 3549/2007 
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 26 παρ. 3]Σελ. 270
5. ΠΔ 160/2008 
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. [Άρθρα 5-7, 22-28]Σελ. 271
6. Ν 3900/2010 
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 65]Σελ. 277
IX. Μισθολόγιο Καθηγητών Α.Ε.Ι. 
1. Ν 3205/2003 
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 36-37]Σελ. 279
X. Ζητήματα προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
1. Ν 1268/1982 
Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 45 παρ. 11, 17-18, 22]Σελ. 286
2. Ν 2327/1995 
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 17]Σελ. 287
3. Ν 2517/1997 
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 11]Σελ. 289
4. Ν 2530/1997 
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 2 παρ. 2 περ. β΄ και γ΄]Σελ. 289
5. Ν 2889/2001 
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 11 παρ. 2]Σελ. 290
6. Ν 3194/2003 
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7 παρ. 4]Σελ. 291
7. Απόφαση Φ.122.1/171/89650/Β2/13.8.2007 της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας διορισμού κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ ΠανεπιστημίωνΣελ. 291
8. N 3879/2010 
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 29]Σελ. 293
9. N 4194/2013 
Κώδικας Δικηγόρων [Άρθρο 32 παρ. 1, 3]Σελ. 293
 
10. N 4213/2013 
Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23]Σελ. 294
11. Ν 4225/2014 
Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας [Άρθρο 13]Σελ. 297
XI. Αξιολόγηση - Σύστημα πιστωτικών μονάδων 
1. Ν 3374/2005 
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος [Άρθρα 1-4, 7-10, 14-15]Σελ. 298
2. Απόφαση Φ5/89656/Β3/13.8.2007 της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων [Άρθρα 1-5]Σελ. 308
XII. Λοιπά ζητήματα των Α.Ε.Ι. 
1. Ν 5343/1932 
Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών [Άρθρο 272]Σελ. 321
2. Ν 1268/1982 
Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρα 7 παρ. 6, 8, 45 παρ. 28]Σελ. 322
3. Ν 1404/1983 
Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 25]Σελ. 323
4. Ν 2083/1992 
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης [Άρθρα 20-21]Σελ. 325
5. Ν 2454/1997 
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 15]Σελ. 326
6. Ν 3549/2007 
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Άρθρο 19]Σελ. 327
ΜΕΡΟΣ Δ΄  
ΚΑΤʼ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ι. Προεδρικά Διατάγματα για τη συγκρότηση σχολών («Σχέδιο Αθηνά») 
1. ΠΔ 69/2013 
Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. ΠειραιάΣελ. 331
2. ΠΔ 70/2013 
Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΣελ. 337
3. ΠΔ 71/2013 
Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών ΤεχνώνΣελ. 339
4. ΠΔ 72/2013 
Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΣελ. 340
5. ΠΔ 73/2013 
Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο ΚρήτηςΣελ. 342
6. ΠΔ 74/2013 
Ίδρυση Σχολών - κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΣελ. 344
7. ΠΔ 75/2013 
Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΣελ. 345
8. ΠΔ 76/2013 
Ίδρυση Σχολών - κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΣελ. 346
9. ΠΔ 77/2013 
Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΣελ. 349
10. ΠΔ 78/2013 
Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣελ. 350
11. ΠΔ 79/2013 
Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΣελ. 351
12. ΠΔ 80/2013 
Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣελ. 353
13. ΠΔ 82/2013 
Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. ΘεσσαλονίκηςΣελ. 356
14. ΠΔ 83/2013 
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. ΘεσσαλίαςΣελ. 365
 
15. ΠΔ 84/2013 
Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. ΗπείρουΣελ. 373
16. ΠΔ 85/2013 
Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣελ. 380
17. ΠΔ 86/2013 
Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΣελ. 384
18. ΠΔ 87/2013 
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΣελ. 387
19. ΠΔ 88/2013 
Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση - συγκρότηση σχολώνΣελ. 395
20. ΠΔ 89/2013 
Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής ΕλλάδαςΣελ. 398
21. ΠΔ 90/2013 
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής ΜακεδονίαςΣελ. 401
22. ΠΔ 91/2013 
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. ΠελοποννήσουΣελ. 410
 
23. ΠΔ 92/2013 
Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΣελ. 416
24. ΠΔ 93/2013 
Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου ΑιγαίουΣελ. 420
25. ΠΔ 94/2013 
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής ΕλλάδαςΣελ. 423
26. ΠΔ 95/2013 
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. ΑθήναςΣελ. 436
27. ΠΔ 96/2013 
Κατάργηση - Συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΣελ. 446
28. ΠΔ 97/2013 
Κατάργηση Τμήματος, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές, συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο ΠατρώνΣελ. 449
29. ΠΔ 98/2013 
Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΣελ. 452
30. ΠΔ 99/2013 
Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς ΕλλάδαςΣελ. 457
 
31. ΠΔ 100/2013 
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς ΕλλάδαςΣελ. 460
32. ΠΔ 101/2013 
Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)Σελ. 469
33. ΠΔ 102/2013 
Μετονομασία του Τ.E.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής ΜακεδονίαςΣελ. 473
34. ΠΔ 103/2013 
Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων - Ίδρυση Σχολών - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων ΝήσωνΣελ. 479
35. ΠΔ 104/2013 
Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. ΚρήτηςΣελ. 484
36. ΠΔ 105/2013 
Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΣελ. 492
ΙΙ. Υπουργικές Αποφάσεις 
1. ΥΑ Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 
Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστημα ταξινομικής ψήφουΣελ. 495
 
2. ΥΑ Φ.122.1/184/16376/Β2/6.2.2013 
Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφοΣελ. 516
3. ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 
Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελώνΣελ. 520
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 525
 
Back to Top