Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Εθνική - Κοινοτική έννομη τάξη
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12142
Ζευγώλης Ν.
Ρόκας Ν.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 160
  • ISBN: 978-960-272-547-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στην παρούσα μονογραφία αναλύεται με απλό και παραστατικό τρόπο, στα πλαίσια τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής έννομης τάξης, το φαινόμενο του καρτέλ (supreme evil of antitrust), το οποίο εμφανίζεται στην, ολιγοπωλιακής δομής, ελληνική αγορά, ιδίως με τη μορφή της εναρμονισμένης πρακτικής.  Αποτελείται από έξι Κεφάλαια: 1) Εννοιολογική οριοθέτηση/Θεωρητική και πρακτική θεμελίωση της αντιανταγωνιστικής σύμπραξης, 2) Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των ενώσεων επιχειρήσεων και των μελών τους, 3) Διάκριση αισθητού περιορισμού του ανταγωνισμού και επηρεασμού του ενδοκοινοτικού εμπορίου, 4) Πρόγραμμα Επιείκειας (LENIENCY), 5) H μέθοδος υπολογισμού και το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου και 6) Έλεγχος σε επιχειρήσεις/Δυνητικώς ανακύπτοντα ζητήματα. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (εθνική και αλλοδαπή), αλφαβητικό ευρετήριο και χρήσιμες συμπερασματικές παρατηρήσεις.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για δικηγόρους, νομικούς και οικονομολόγους, που συμβάλλει στην ενημέρωση για τα νέα δεδομένα του δικαίου του ανταγωνισμού σε εσωτερικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. 21
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Έννοια του ανταγωνισμού Σελ. 25
2. Στενή και ευρεία εννοιολογική οριοθέτηση της πολιτικής ανταγωνισμούΣελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ)  
1. Αποτελεσματικός ανταγωνισμός versus αντιανταγωνιστική συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτικήΣελ. 31
1.1 Κανονιστικό πλαίσιοΣελ. 31
1.2 Αντικείμενο προστασίαςΣελ. 32
2. Η αναζήτηση συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικήςΣελ. 35
2.1 Η ευκολία αναζήτησης συμφωνίας σε αντιδιαστολή προς τη δυσκολία εντοπισμού εναρμονισμένων πρακτικώνΣελ. 35
2.1.1 Αναζήτηση συμφωνίας Σελ. 29
2.1.2 Αναζήτηση εναρμονισμένων πρακτικών Σελ. 36
2.1.3 Περιθώρια εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 81 ΣυνθΕΚΣελ. 39
2.2 Έλλειψη και απόπειρα απόδοσης ορισμού της εναρμονισμένης πρακτικήςΣελ. 41
2.2.1 Διάσταση απόψεωνΣελ. 41
2.2.2 Σωρευτική ύπαρξη αντικειμενικού και υποκειμενικού κριτηρίουΣελ. 42
2.2.3 Ενδεικτικά παραδείγματαΣελ. 43
3. Παράλληλη συμπεριφορά Σελ. 44
3.1 Διάκριση από τη (σιωπηρή) εναρμονισμένη πρακτικήΣελ. 44
3.2 Παραδείγματα παράλληλης συμπεριφοράςΣελ. 47
3.2.1 Κοινοτική έννομη τάξηΣελ. 47
3.2.1.1 Υπόθεση Zinc Producer GroupΣελ. 47
3.2.1.2 Υπόθεση DyestuffsΣελ. 48
3.2.1.3 Υπόθεση Suiker UnieΣελ. 48
3.2.1.4 Υπόθεση WoodpulpΣελ. 49
3.2.2 Εθνική έννομη τάξη Σελ. 50
3.2.2.1 Υπόθεση «αρτοποιοί Φωκίδας»Σελ. 50
3.2.2.2 Υπόθεση «βενζινοπώλες 'Αρτας»Σελ. 51
3.2.2.3 Υπόθεση «ΙΑΤΑ»Σελ. 52
4. Διευκολυντικές πρακτικές ή πρακτικές διευκόλυνσης (facilitating practices)Σελ. 54
4.1 Είδη πρακτικών διευκόλυνσης και σκοπός αυτώνΣελ. 54
4.2 Η ανταλλαγή πληροφοριών ως διευκολυντική πρακτικήΣελ. 56
4.2.1 Μορφές ανταλλαγής πληροφοριών - κρισιμότητα του περιεχομένουΣελ. 56
4.2.2 Υποθετικό παράδειγμα Σελ. 59
4.2.3 Το παράδειγμα της Wood Pulp Σελ. 60
5. Η δομή της αγοράςΣελ. 61
6. Η αξιολόγηση της συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής μέσω θεώρησης (και) των αποτελεσμάτων της Σελ. 63
7. Η φύση των συναντήσεων μεταξύ ανταγωνιστών Σελ. 64
7.1 Το παράδειγμα των συναντήσεων στο ξενοδοχείο Sofitel [απόφαση υπ' αριθμ. 277/IV/2005 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού]Σελ. 64
7.2 Ο συντονισμός των επτά αλυσίδων σούπερ μάρκετ κατά τις επίμαχες συναντήσεις ως περίπτωση αντιανταγωνιστικής συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής Σελ. 68
8. Η σημασία των εγγράφων: πλήρωση του κριτηρίου της ελάχιστης (minimum) αμοιβαίας επαφήςΣελ. 69
8.1 Η περίπτωση των ανακοινώσεων στο SofitelΣελ. 69
8.2 Η περίπτωση των επιστολών στην υπόθεση εταιριών securityΣελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ  
1. Έννοια της επιχείρησης, έννοια της ενώσεως επιχειρήσεων και έννοια της ενώσεως ενώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 73
1.1 Έννοια της επιχείρησηςΣελ. 73
1.2 Έννοια της ένωσης επιχειρήσεωνΣελ. 77
1.2.1 Ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο κλάδοΣελ. 77
1.2.2 Η χρησιμοποίηση ένωσης επιχειρήσεων ως «άλλοθι» για την ανάληψη αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτωνΣελ. 78
1.2.3 Μη αναγκαία η ανάληψη οικονομικής δράσης εκ μέρους της ένωσης για την υπαγωγή της στο άρθρο 81 ΣυνθΕΚ και στο άρθρο 1 του Ν 703/1977 - Το παράδειγμα των Οδοντιατρικών ΣυλλόγωνΣελ. 80
1.3 Έννοια της ένωσης ενώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 81
1.4 Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 81
1.4.1 Υπόθεση «Verband»Σελ. 81
1.4.2 Υπόθεση «Fenex» Σελ. 82
1.4.3 Υποθέσεις UK «Agricultural Tractor Registration Exchange» και «BNIC»: το ζήτημα των διακριτών επαφώνΣελ. 83
1.4.4 Αλλαγή πλεύσης από το ΔΕΚ: Από την υπόθεση «Heintz van Landewyck» στην υπόθεση «Wood Pulp»Σελ. 83
1.4.5 Υπόθεση «Cement»: «Σταθμός» ως προς το ζήτημα των διακριτών επαφών Σελ. 84
1.4.6 Υπόθεση «ΣΕΣΜΕ» - Συνάφεια με την υπόθεση «Finnboard» Σελ. 85
1.4.7 Υπόθεση «Publisher's Association»: υπεροχή των αποτελεσματικοτήτων έναντι του περιορισμού του ανταγωνισμούΣελ. 87
1.4.8 Υπόθεση «FEG & TU» - Αντιδιαστολή προς την υπόθεση «Sofitel»Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
1. Συμφωνίες ήσσονος σημασίας: μη αισθητός περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 91
1.1 H εξέλιξη της αρχής de minimis - Απομάκρυνση από το συνδυασμό του κριτηρίου του ουσιώδους περιορισμού του ανταγωνισμού με τον επηρεασμό του ενδοκοινοτικού εμπορίου Σελ. 91
1.1.1 Ποιοτικό κριτήριο Σελ. 91
1.1.2 Στροφή προς το ποσοτικό κριτήριο Σελ. 92
1.2 Η ισχύουσα Ανακοίνωση: Διαφορά αισθητού περιορισμού του ανταγωνισμού και αισθητής επίδρασης στο διακοινοτικό εμπόριοΣελ. 93
1.2.1 Μη προστασία των συμφωνιών ήσσονος σημασίας, όταν αυτές περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρούς περιορισμούςΣελ. 93
1.2.2 Δυνατότητα εφαρμογής της αρχής de minimis παρά την εμπλοκή οικονομικά ισχυρών επιχειρήσεων στην υπό κρίση συμφωνίαΣελ. 94
1.2.3 Περισσότερες οι πιθανότητες ουσιώδους περιορισμού του ανταγωνισμού σε περιπτώσεις οριζόντιων συμφωνιών Σελ. 95
1.2.4 Η χρήση του κριτηρίου de minimis σε εθνικό επίπεδοΣελ. 96
2. Επηρεασμός του ενδοκοινοτικού εμπορίου Σελ. 97
2.1 'Αρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 1/2003 - παρ. 4 των Κατευθυντήριων γραμμών για την έννοια του επηρεασμού του εμπορίουΣελ. 97
2.2 Αd hoc εκτίμηση του επηρεασμού του ενδοκοινοτικού εμπορίουΣελ. 98
2.3 Το (προς αποφυγήν) παράδειγμα των πρόσφατων αποφάσεων του Διοικητικού ΕφετείουΣελ. 99
2.4 Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές που καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος κράτους μέλουςΣελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ (LENIENCY)  
1. Η υπ' αριθμ. 299/V/2006 απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού: απόρροια της αλλαγής σε επίπεδο πολιτικής ανταγωνισμούΣελ. 101
2. Η εφαρμογή του «διλήμματος των φυλακισμένων» στα προγράμματα επιείκειαςΣελ. 102
3. Στόχος του προγράμματος επιείκειαςΣελ. 103
4. Ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότηταΣελ. 106
5. Προϋποθέσεις για χορήγηση απαλλαγής από επαπειλούμενο πρόστιμοΣελ. 107
5.1 Πρώτες διαζευκτικές προϋποθέσειςΣελ. 107
5.2 Πρόσθετες σωρευτικές προϋποθέσεις - αντιφάσεις και αδυναμίεςΣελ. 108
5.3 Διαδικασία απαλλαγής από τα πρόστιμαΣελ. 110
6. Προϋποθέσεις μείωσης του ύψους του προστίμουΣελ. 112
6.1 Συνδυασμός ποιοτικού, ποσοτικού και χρονικού κριτηρίουΣελ. 112
6.2 Διαδικασία για τη μείωση των προστίμωνΣελ. 114
7. Περιεχόμενο γενικών διατάξεωνΣελ. 115
8. Επικαιροποίηση - ανάγκη αλλαγώνΣελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
H MEΘOΔOΣ YΠOΛOΓIΣMOY ΚΑΙ TO YΨOΣ TOY EΠIBAΛΛOMENOY ΠPOΣTIMOY  
1. Η Ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον υπολογισμό των προστίμων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες κοινοτικές Κατευθυντήριες γραμμές Σελ. 119
1.1 Ρυθμιστικό πλαίσιοΣελ. 119
1.2 Υπολογισμός βασικού ποσούΣελ. 120
1.3 Εκτίμηση επιβαρυντικών και ελαφρυντικών περιστάσεωνΣελ. 121
2. Οι Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπολογισμό των προστίμων σε περίπτωση παραβάσεωνΣελ. 122
2.1 Διαφοροποίηση από τις Κατευθυντήριες του 1998Σελ. 122
2.2 Διττός ο χαρακτήρας της επιβολής προστίμουΣελ. 123
3. Ανάγκη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας σε συνδυασμό με κατά περίπτωση αξιολόγησηΣελ. 125
4. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αντιανταγωνιστικών συμπράξεων τύπου καρτέλ για την επιμέτρηση προστίμων Σελ. 127
4.1 Το ρυθμιστικό πεδίοΣελ. 127
4.2 Κοινοτική προσέγγισηΣελ. 127
4.2.1 Το ζήτημα του αντίκτυπου στην αγοράΣελ. 127
4.2.2 Κατηγοριοποίηση παραβάσεωνΣελ. 129
4.2.3 Απόρριψη της επιχειρηματολογίας για έλλειψη αντίκτυπου στην αγορά από Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κοινοτικά δικαστήρια κατά το πρόσφατο παρελθόνΣελ. 129
5. Εθνική προσέγγισηΣελ. 130
5.1 Δείγμα διαφοροποίησης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς το ζήτημα των αντιανταγωνιστικών αποτελεσμάτωνΣελ. 130
5.2 Πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και (περιορισμένη) νομολογία των εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 131
5.2.1 Συνδυαστική αξιολόγηση των αποφάσεων 277/IV/2005 (υπόθεση σούπερ μάρκετ) και 325/V/2007 (υπόθεση εταιριών security) της εθνικής αρχής ανταγωνισμούΣελ. 131
5.2.2 Αξιολόγηση της απόφασης 369/V/2007 (υπόθεση γάλακτος) της εθνικής αρχής ανταγωνισμούΣελ. 134
5.3 Αναμονή δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΑΝΑΚΥΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
1. Δυνατότητες επιβολής προστίμου λόγω παρεμπόδισης ελέγχου - το πρόσφατο κοινοτικό παράδειγμαΣελ. 137
1.1 Η επιβολή προστίμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εταιρία Ε.ΟΝ για την καταστροφή σφραγίδας κατά τη διάρκεια έρευναςΣελ. 137
1.2 Η εθνική ρύθμισηΣελ. 139
2. Το ζήτημα της προστατευόμενης αλληλογραφίας ανάμεσα σε δικηγόρους και πελάτες (Legal Professional Privilege)Σελ. 141
2.1 Το πρόσφατο παράδειγμα: η υπόθεση ΑΚΖΟ ΝΟΒΕLΣελ. 141
2.2 Το ιστορικό προηγούμενο: Οι αποφάσεις AM & S και Hilti Σελ. 141
2.3 Η απόφαση ΑΚΖΟ NOBELΣελ. 142
2.3.1 Ο ειδικός χαρακτήρας της αρχής της προστασίας του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατώνΣελ. 142
2.3.2 Θεμελιώδης αρχή η προστασία των δικαιωμάτων άμυναςΣελ. 143
2.3.3 Οι παρελκυστικές τακτικές αξιολογούμενες υπό το πρίσμα είτε του άρθρου 23 παρ. 1 του Κανονισμού 1/2003 είτε ως επιβαρυντικές περιστάσειςΣελ. 144
2.3.4 Η σημασία της έννοιας του ανεξάρτητου δικηγόρου οριζόμενης κατά τρόπο αρνητικό σύμφωνα με την κοινοτική νομολογία - στενή ερμηνείαΣελ. 144
3. Εθνική έννομη τάξηΣελ. 145
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 147
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 151
I. ΕΘΝΙΚΗ Σελ. 151
II. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 154
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 159
 
Back to Top