ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11619
Λεκέας Σ.
Πανταζόπουλος Π., Παυλάκη Σοφία
  • Εκδοση: 3η 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1216
  • ISBN: 960-272-396-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Με την παρούσα έκδοση, η οποία συμπίπτει χρονικά με την ψήφιση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, επιχειρείται η συλλογή και συστηματική ταξινόμηση των βασικότερων νομοθετημάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ενημέρωση μέχρι και το Ν 3491/2006. Η ύλη του έργου κατανέμεται σε τρία μέρη: Ι. Τοπική αυτοδιοίκηση, ΙΙ. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και ΙΙΙ. Περιφέρεια. Στην αρχή παρατίθεται ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006), καθώς και το σύνολο των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση, στη λειτουργία, στην οργάνωση και στον εκσυγχρονισμό των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Ακολουθεί ο Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΠΔ 30/1996), όπως ισχύει, και οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση, τη λειτουργία, τις υπηρεσίες και τις αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Στο τέλος, περιλαμβάνονται τα νομοθετήματα για την οργάνωση, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της περιφέρειας. Η συλλογή είναι εμπλουτισμένη με κατ΄ άρθρο νομολογία, βιβλιογραφία και σχετικές διατάξεις, καθώς και ένα ιδιαίτερα χρήσιμο παράρτημα νομοθεσίας στο οποίο γίνεται συστηματική κατάταξη πληθώρας νομοθετημάτων που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο (136 σελ.), που διευκολύνει τον αναγνώστη στην έρευνά του. Πρόκειται για ένα πρακτικό και εύχρηστο βοήθημα για τους δικηγόρους, τους δικαστές, τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, αλλά και τους διοικουμένους.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση 
I. Βασικές διατάξεις 
[1] Ν 3463/2006 
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Σελ. 3
[2] Σύνταγμα της Ελλάδος [ʼρθρο 102] Σελ. 257
[3] N 1850/1989 
Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας Σελ. 259
IΙ. Οργάνωση - Αρμοδιότητες 
[4] ΠΔ 197/1978 
Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος Σελ. 269
[5] ΠΔ 48/1999 
Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) Σελ. 278
[6] ΑΥΕσωτ 2913/15.1-19.2.1986 
Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εκτέλεση των διατάξεων που αφορούν την Ένωση των Δήμων και Κοινοτήτων ως και τα κίνητρα που προβλέπονται για την πραγματοποίηση της Ένωσης Σελ. 312
[7] Ν 2946/2001 
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 12-14 §§ 1-2, 15-16 §§ 1, 7α΄-β΄, 17, 22] Σελ. 316
[8] Ν 2539/1997 
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης [ʼρθρα 1, 2 §§ 1-6, 8-14, 3 § 1, 4-10, 11 §§ 1-3, 12, 13 §§ 1-9, 11, 14, 15 §§ 8, 18, 19, 16 §§ 5-8, 17 §§ 1-2, 18 §§ 1-6, 8, 19 § 1, 21-23, 24 §§ 1-2, 25 §§ 1-3, 5, 6, 11-14, 16, 18-20, 26, 29] Σελ. 328
[9] ΠΔ 328/1981 
Περί καθορισμού των αναγκαιουσών λεπτομερειών διά την εκτέλεσιν των διατάξεων των αφορωσών εις την αναγνώρισιν και τας μεταβολάς Δήμων και Κοινοτήτων Σελ. 501
[10] Ν 818/1978 
Περί ανακαθορισμού των διοικητικών ορίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και άλλων συναφών διατάξεων [ʼρθρα 1-5, 9] Σελ. 504
[11] ΠΔ 143/1981 
Περί της διαδικασίας συνεδριάσεων κ.λπ. της Επιτροπής Ορίων Δήμων και Κοινοτήτων και του Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων [ʼρθρα 1-3] Σελ. 506
[12] Ν 2503/1997 
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 9 §§ 2, 5β΄, 9-13, 11 §§ 1, 2, 7, 10, 17, 27, 28, 12 §§ 5, 8, 9, 13 §§ 2, 6-9, 14 §§ 4, 11, 27] Σελ. 508
[13] Ν 1622/1986 
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός [ʼρθρα 1-18] Σελ. 516
[14] Ν 2647/1998 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 3, 11] Σελ. 530
[15] Ν 1491/1984 
Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 3, 11, 12, 14, 15, 19-23] Σελ. 534
[16] Ν 1832/1989 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 4, 8, 21 § 1, 22, 40 §§ 2, 3, 44 §§ 2, 3, 54] Σελ. 541
[17] Ν 1943/1991 
Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις [ʼρθρο 5] Σελ. 546
[18] Ν 2880/2001 
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-4, 16] Σελ. 551
[19] ΑΥΕσωτΔημΔιοίκΑποκΟικΟικ 15453/5.8.2005 
Κανονισμός Εφαρμογής Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ Σελ. 556
[20] Ν 3274/2004 
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού [ʼρθρα 6-19, 26, 30 §§ 1, 2, 6, 31, 37, 38] Σελ. 570
[21] Ν 1416/1984 
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [ʼρθρα 8, 9 §§ 1-5, 10 § 4, 11, 12 §§ 3, 4, 6, 17 §1, 23, 30 § 2, 31, 43-52 §§ 1-2, 58, 61 § 1, 64, 65 §§ 1, 7-9, 67 §§ 4-13, 68, 69, 72, 73, 75, 78-81, 83, 84, 86, 87, 89, 90] Σελ. 593
[22] N 3013/2002 
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις [ʼρθρα 3 § 1β΄, 5 §§ 1, 2α΄, 4, 5, 6 § 3δ΄-ε΄, 7 § 2α΄, 8 § 1δ΄-ε΄, 10-13, 14 §§ 1, 2α΄-β΄, 16-17, 18 § 1, 26 § 6, 27 §§ 3, 4, 6α΄-β΄, 7, 8, 30, 31, 34] Σελ. 620
[23] Ν 3491/2006 
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [ʼρθρα 13, 27, 28] Σελ. 640
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
I. Βασικές διατάξεις 
[24] ΠΔ 30/1996 
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σελ. 645
ΙI. Οργάνωση - Αρμοδιότητες 
[25] ΠΔ 369/1995 
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας Σελ. 754
[26] Ν 2503/1997 
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 15 §§ 8, 13, 15-18, 21, 23, 28-33, 35, 37, 40, 18 §§ 1-6, 8, 10, 12-14, 19 §§ 3-8, 27] Σελ. 773
[27] ΠΔ 78/2006 
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 786
[28] Ν 1622/1986 
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός [ʼρθρα 19-22] Σελ. 804
[29] Ν 1832/1989 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 31 §§ 1-3, 37, 38, 43 περ. Δ΄, 46, 54] Σελ. 806
[30] N 3013/2002 
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις [ʼρθρο 12] Σελ. 810
[31] ΠΔ 924/1976 
Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών [ʼρθρα 79, 85] Σελ. 813
[32] Ν 2344/1995 
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 4 § 1, 13 § 1, 18, 19 §§ 1, 2β΄-δ΄, 3, 5β΄] Σελ. 815
[33] ΝΔ 3770/1957 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Νομαρχών διατάξεων κ.λπ. [ʼρθρα 1, 5, 6] Σελ. 820
[34] ΝΔ 3436/1955 
Περί Νομαρχών και Επάρχων Σελ. 823
[35] Ν 1235/1982 
ʼσκηση της Κυβερνητικής Πολιτικής και καθιέρωση της Λαϊκής Εκπροσώπησης στους Νομούς [ʼρθρα 1-3, 7-10, 12, 13, 15] Σελ. 832
[36] ΑΥΕσωτ 25266/5.5-16.5.1989 
Κανονισμός λειτουργίας της Νομαρχιακής Επιτροπής Σελ. 837
[37] ΠΔ 186/1996 
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΝΔ) και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους Σελ. 842
[38] ΠΔ 331/1996 
Σύσταση και λειτουργία αμιγών νομαρχιακών και διανομαρχιακών επιχειρήσεων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Σελ. 848
[39] ΠΔ 198/1996 
Σύσταση και λειτουργία ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Σελ. 865
[40] ΑΥΕσωτΔημΔοίκΑποκ 10453/2001 
Δημιουργία βάσης δεδομένων για το προσωπικό και τα Οικονομικά των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 874
[41] ΠΔ 341/2001 
Κτηματολόγιο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Σελ. 876
[42] Ν 1497/1984 
Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων [ʼρθρα δεύτερο, τρίτο] Σελ. 880
[43] Ν 2647/1998 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 2, 11] Σελ. 881
[44] Ν 1326/1983 
Τροποποίηση και συμπλήρωση φορολογικών και άλλων διατάξεων [ʼρθρο 36] Σελ. 888
[45] ΠΔ 236/1990 
Οργάνωση Υπηρεσιών Εμπορίου των Νομαρχιών Σελ. 889
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Περιφέρεια 
Οργάνωση - Αρμοδιότητες 
[46] ΠΔ 51/1987 
Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης Σελ. 935
[47] Ν 2503/1997 
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1-8] Σελ. 937
[48] Ν 1622/1986 
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός [ʼρθρα 61-75, 79] Σελ. 987
[49] Ν 2647/1998 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 1, 11] Σελ. 999
[50] Ν 2839/2000 
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 6, 17, 18] Σελ. 1020
[51] Ν 1832/1989 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις [ʼρθρα 33 §§ 1, 2, 4, 43 περ. Β΄, 54] Σελ. 1028
[52] N 3013/2002 
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις [ʼρθρα 11, 16] Σελ. 1030
[53] N 2910/2001 
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια - Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις [ʼρθρο 44 §§ 6, 7] Σελ. 1033
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Σελ. 1035
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1057
 
Back to Top