ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 21€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18528
Ταρνανίδου Χ.

Το βιβλίο «Δίκαιο των άυλων Αξιογράφων» εξετάζει τα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς που δεν είναι ενσώματα αλλά τηρούνται σε λογιστική μορφή (book-entry securities) -μέσω ειδικά προηγμένων συστημάτων και επαγγελματιών (κεντρικά αποθετήρια τίτλων - ΚΑΤ)- δηλαδή όταν αυτά εκδίδονται μετά από αποϋλοποίηση ή μετά από ακινητοποίηση (άρθρ. 6-7 και 8 Ν 4569/2018). Τα άυλα αξιόγραφα διατρέχουν επίσης και το εταιρικό δίκαιο ως εκφάνσεις ιδίως των μετοχικών τίτλων, αλλά και των ομολογιακών.

Η μετεξελισσόμενη λειτουργία των τίτλων ως άυλων αξιογράφων επηρεάζει επίσης τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και από αστικοδικαιική άποψη. Έχει πρακτικό αλλά και νομικό ενδιαφέρον, π.χ., όχι μόνο πώς ο μέτοχος μιας άυλης μετοχής ασκεί τα δικαιώματά του έναντι της εταιρείας (λ.χ. προς λήψη μερίσματος ή άσκησης του δικαιώματος ψήφου) αλλά και πώς μπορεί να «χειρίζεται» τη σχετική περιουσία του σε άυλα αξιόγραφα (λ.χ. πώς τη μεταβιβάζει ή την ενεχυριάζει).

Η μελέτη λαμβάνει υπόψη τις παραπάνω συνιστώσες λειτουργίας των άυλων αξιογράφων, που μαρτυρούν τη σημασίας τους για την οικονομία αλλά και τη διαμόρφωση του δικαίου, και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε θεωρητικά ζητήματα και πρακτικής φύσης προβλήματα.

Το βιβλίο απευθύνεται γενικότερα σε όσους ασχολούνται με την περιοχή αυτή του δικαίου, φιλοδοξώντας να καταστεί χρηστικό εργαλείο προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους, παράλληλα βέβαια αποτελεί και πανεπιστημιακό σύγγραμμα προς διευκόλυνση της διδασκαλίας των οικείων μαθημάτων στους φοιτητές.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IX
Ακρωνύμια - Συντομογραφίες Σελ. XVII
I. ΑΥΛΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Σελ. 1
Α. Εισαγωγικές αφετηρίες Σελ. 1
Β. Αποθετηριακή θεώρηση των αξιογράφων Σελ. 9
1. Έννοια αξιογράφων Σελ. 9
2. Αποθετηριακή λειτουργία και ΚΑΤ Σελ. 24
3. Διαδικασίες έκδοσης αξιογράφων σε λογιστική μορφή Σελ. 30
3.1 Έκδοση με αποϋλοποίηση Σελ. 33
3.1.1 Αποϋλοποίηση και εκδότες Σελ. 34
3.1.1.1 Εισηγμένοι εκδότες Σελ. 37
3.1.1.1.1 Μετατροπή ενσώματων μετοχικών τίτλων σε άυλους Σελ. 38
3.1.1.1.2 Απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή Σελ. 56
3.1.1.2 Μη εισηγμένοι εκδότες Σελ. 64
3.1.1.2.1 Μετατροπή ενσώματων τίτλων σε άυλους Σελ. 66
3.1.1.2.2 Απευθείας έκδοση μετοχών σε άυλη μορφή Σελ. 75
3.1.1.3 Παύση υπηρεσιών καταχώρισης – Διαγραφή κινητών αξιών από το ΣΑΤ Σελ. 79
3.1.2 Αποϋλοποίηση και κεφάλαια (funds) Σελ. 81
3.1.2.1 Διαπραγματεύσιμα κεφάλαια (ETFs) Σελ. 87
3.1.2.2 Μη διαπραγματεύσιμα κεφάλαια Σελ. 92
3.1.2.3 Δημιουργία – εξαγορά – διαγραφή μεριδίων Σελ. 95
3.2 Έκδοση με ακινητοποίηση Σελ. 99
3.2.1 Ακινητοποίηση και εκδότες Σελ. 100
3.2.1.1 Εισηγμένοι εκδότες Σελ. 107
3.2.1.1.1 Μετατροπή ενσώματων μετοχικών τίτλων σε ακινητοποιημένους Σελ. 108
3.2.1.1.2 Ακινητοποίηση νεοεκδιδόμενων μετοχών Σελ. 114
3.2.1.2 Μη εισηγμένοι εκδότες Σελ. 116
3.2.1.2.1 Μετατροπή ενσώματων τίτλων σε ακινητοποιημένους Σελ. 117
3.2.1.2.2 Ακινητοποίηση νεοεκδιδόμενων μετοχών Σελ. 121
3.2.2 Ακινητοποίηση και κεφάλαια (funds) Σελ. 123
3.2.2.1 Διαπραγματεύσιμα κεφάλαια (ETFs) Σελ. 125
3.2.2.2 Μη διαπραγματεύσιμα κεφάλαια Σελ. 128
3.2.2.3 Δημιουργία – εξαγορά – διαγραφή μεριδίων Σελ. 131
3.3 Η επίδραση του αποθετηριακού δικαίου στον τρόπο έκδοσης των άυλων αξιογράφων Σελ. 131
Γ. Αστικοδικαιική θεώρηση των αξιογράφων Σελ. 144
1. Πτυχές ανάλυσης Σελ. 144
2. Λογαριασμοί αξιογράφων και συστήματα Σελ. 146
2.1 Ρύθμιση με βάση το ν. 2789/2000 (SFD) Σελ. 146
2.2 Ρύθμιση με βάση το ν. 4569/2018 Σελ. 150
3. Αποθετηριακές δομές ως θεμέλιο εμπραγματοποίησης των δικαιωμάτων επί των αξιογράφων Σελ. 158
4. Ειδικοί κανόνες περί εμπραγμάτων εξασφαλίσεων Σελ. 171
4.1 Αναφορικά με τις αποθετηριακές ρυθμίσεις σύστασης της ασφάλειας Σελ. 171
4.2 Αναφορικά με τις ρυθμίσεις σύστασης της ασφάλειας μέσω διαμεσολαβητή Σελ. 174
5. Η αξιοποίηση της περιουσίας σε αξιόγραφα ως αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 176
5.1 Ειδικές διατάξεις περί κατάσχεσης αξιογράφων Σελ. 177
5.1.1 Είδος κατάσχεσης σε σχέση με το λογαριασμό αξιογράφων Σελ. 177
5.1.2 Το ειδικό νομοθετικό έρεισμα της κατάσχεσης των αξιογράφων εις χείρας τρίτου Σελ. 184
5.1.3 Η κανονιστική ρύθμιση της ΕΛΚΑΤ Σελ. 191
5.2 Eιδικές διατάξεις περί δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού Σελ. 193
5.2.1 Δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός – Αγοραία εκποίηση Σελ. 194
5.2.2 Δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός – Ανεσταλμένα αξιόγραφα και μη εισηγμένα Σελ. 198
6. Αξιόγραφα και αφερεγγυότητες διαμεσολαβητών Σελ. 201
Δ. Αξιογραφικά δικαιώματα – Τα «εκ του τίτλου» Σελ. 208
1. Δικαιοπολιτικές θεωρήσεις Σελ. 208
2. Διαδικασίες νομιμοποίησης μετόχων: Η διαδρομή των ρυθμίσεων Σελ. 213
3. Νομιμοποίηση των μετόχων εισηγμένων εταιρειών Σελ. 220
3.1 Υπηρεσίες μητρώου Σελ. 220
3.2 Περιπτωσιολογία ρυθμίσεων εισηγμένης εταιρείας με αποθετήριο έκδοσης (issuer CSD) ημεδαπό ΚΑΤ Σελ. 224
3.3 Νομιμοποίηση των μετόχων εισηγμένης εταιρείας χωρίς τη χρήση της αποθετηριακής υπηρεσίας μητρώου Σελ. 240
4. Νομιμοποίηση των μετόχων μη εισηγμένων εταιρειών Σελ. 247
4.1 Νομιμοποίηση των μετόχων εταιρειών ενταγμένων σε ΠΜΔ Σελ. 247
4.2 Νομιμοποίηση των μετόχων εταιρειών με άυλες μετοχές μη εισηγμένες ή μη ενταγμένες σε αγορές Σελ. 256
5. Διαδικασίες νομιμοποίησης δικαιούχων λοιπών αξιογράφων: Το παράδειγμα των εταιρικών ομολογιών Σελ. 258
II. ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σελ. 261
Α. Η αξιογραφική λειτουργία ως θεμέλιο του συστήματος της κεφαλαιαγοράς Σελ. 261
Β. Ειδικές πτυχές αξιογράφων και κεφαλαιαγορά Σελ. 264
1. Αξιόγραφα και εισηγμένες εταιρείες Σελ. 264
1.1 Ρυθμίσεις εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση Σελ. 264
1.2 Ρυθμίσεις ενημερωτικού δελτίου Σελ. 271
1.3 Ρυθμίσεις διαφάνειας Σελ. 286
1.4 Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 291
2. Αξιόγραφα και επενδύσεις Σελ. 302
2.1 Ρυθμίσεις υπηρεσιών Σελ. 305
2.2 Οργανωτικές ρυθμίσεις Σελ. 325
2.3 Ρυθμίσεις προστασίας του επενδυτή Σελ. 334
3. Αξιόγραφα και συλλογικές επενδύσεις Σελ. 354
4. Αξιόγραφα και αγορές Σελ. 367
4.1 Νομικές θεωρήσεις του «αξιογραφικού προϊόντος» ως αντικειμένου συναλλαγής Σελ. 367
4.2 Βασικοί κανόνες αγοράς Σελ. 372
4.3 Θεσμικές παράμετροι εκκαθάρισης των συναλλαγών – Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος Σελ. 384
4.4 Κανόνες διακανονισμού (ΚΑΤ) Σελ. 393
5. Αξιόγραφα και κατάχρηση αγοράς Σελ. 395
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 407
Ελληνική Σελ. 407
Ξενόγλωσση Σελ. 415
Κείμενα Ρυθμιστικού Ενδιαφέροντος Σελ. 422
Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων Σελ. 423
Back to Top