ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17270
Κουλορίδας Αθ.
Γκόρτσος Χρ.

Η μελέτη πραγματεύεται τη σύγχρονη και διεθνώς αναπτυσσόμενη πρακτική της χρηματοδότησης μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, γνωστή και με τον όρο crowdfunding. Η εν λόγω πρακτική έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας η οποία επιτρέπει τη διάδραση των χρηστών μέσω του διαδικτύου. Αναλύονται οι μορφές χρηματοδότησης μέσω διαδικτύου (donation crowdfunding, reward crowdfunding, p2p lending, invoice trading, crowd-investing) και οι ιδιαιτερότητες του μηχανισμού αυτού σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές τραπεζικού δανεισμού και άντλησης κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό. Στη συνέχεια αναλύονται οι ειδικότερες εφαρμοστέες ρυθμίσεις και εξελίξεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και προτείνονται στρατηγικές δράσης και συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την ενίσχυση του θεσμού στην Ελληνική αγορά.

Πρόλογος Σελ. VII
Αντί προλόγου Σελ. IX
ΤΜΗΜΑ Α
Η ανατομία της συμμετοχικής χρηματοδότησης
1. Η έννοια της συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 1
1.1. Από την κοινωνική δικτύωση στον πληθοπορισμό και στη συνεργατική οικονομία Σελ. 1
1.2. Η χρηματοδοτική διάσταση της συνεργατικής οικονομίας: Η “συμμετοχική χρηματοδότηση”. Σελ. 6
1.2.1. Ο ορισμός της συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 6
2. Η ιστορία της συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 9
3. Η τυπολογία της συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 14
3.1. Η συμμετοχική χορηγία Σελ. 14
3.1.1. Η χρηματοδότηση μέσω δωρεών (donation crowdfunding) Σελ. 14
3.1.2. H συμμετοχική χρηματοδότηση μέσω ανταμοιβών (reward crowdfunding) Σελ. 14
3.2. Η συμμετοχική χρηματοδότηση με οικονομικό αντάλλαγμα Σελ. 15
3.2.1. H συμμετοχική χρηματοδότηση μέσω προαγορών Σελ. 16
3.2.2. Συμμετοχική δανειοδότηση (crowdlending) Σελ. 17
3.2.2.1. Η άμεση συμμετοχική δανειοδότηση Σελ. 18
3.2.2.2. Η έμμεση συμμετοχική δανειοδότηση Σελ. 22
3.2.2.3. Online vs offline συμμετοχική δανειοδότηση Σελ. 25
3.2.2.4. Εγγυημένη Συμμετοχική δανειοδότηση Σελ. 26
3.2.2.5. Συμμετοχική δανειοδότηση μέσω συλλογικού οργανισμού επενδύσεων Σελ. 26
3.2.2.6. Το μοντέλο των δανείων / ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης και συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 27
3.2.2.7. Συμμετοχική κοινωνική δανειοδότηση (χωρίς επιτόκιο) Σελ. 28
3.2.2.8. Μοντέλα ταύτισης προφοράς-ζήτησης συμμετοχικών δανείων Σελ. 29
3.2.2.8.1. Δημοπρασία τμημάτων δανείου με βάση το μικρότερο προσφερόμενο επιτόκιο Σελ. 29
3.2.2.8.2. Δημοπρασία τμημάτων δανείων με προκαθορισμένο επιτόκιο Σελ. 30
3.2.2.8.3. Αυτόματη κατανομή χαρτοφυλακίων Σελ. 31
3.2.2.9. Η συμμετοχική προεξόφληση τιμολογίων Σελ. 31
3.2.3. H συμμετοχική επένδυση (crowdinvesting) Σελ. 35
3.2.3.1. Η συμμετοχική επένδυση μέσω κεφαλαίου (equity crowdfunding) Σελ. 37
3.2.3.2. Η συμμετοχική επένδυση ως κανάλι παραδοσιακών μορφών χρηματοδότησης ιδιωτικού κεφαλαίου ή ως νέος μηχανισμός εξεύρεσης κεφαλαίων; Σελ. 38
3.2.3.3. Online vs offline συμμετοχική χρηματοδότηση κεφαλαίου Σελ. 40
3.2.3.4. Ο βαθμός συμμετοχής της πλατφόρμας Σελ. 40
3.2.3.5. Μοντέλα άμεσης και έμμεσης συμμετοχικής χρηματοδότησης κεφαλαίου Σελ. 42
3.2.3.5.1. Το μοντέλο άμεσης χρηματοδότησης Σελ. 43
3.2.3.5.2. Το μοντέλο του οχήματος ειδικού σκοπού (SPV) Σελ. 44
3.2.3.5.3. Το μοντέλο του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) Σελ. 45
3.2.3.5.4. Το κοινοπρακτικό μοντέλο Σελ. 46
3.2.3.5.5. Το μοντέλο «αναδοχής» Σελ. 48
3.2.3.5.6. Το μοντέλο συμμετοχικής χρηματοδότησης ακινήτων Σελ. 48
4. Η αγορά των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης σε αριθμούς Σελ. 50
5. Η δομή της αγοράς των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης Σελ. 65
5.1. Το πλήθος Σελ. 65
5.1.1. Ο Συμμετοχικός χρηματοδότης ως άτομο Σελ. 66
5.1.1.1. Οικονομικά κίνητρα Σελ. 66
5.1.1.2. Κοινωνικά κίνητρα Σελ. 67
5.1.1.3. Συμπεριφορικά κίνητρα Σελ. 68
5.1.1.4. Το κίνητρο της γεωγραφικής εγγύτητας Σελ. 69
5.1.2. Το χρηματοδοτικό πλήθος Σελ. 71
5.1.2.1. Το «ανορθολογικό πλήθος» Σελ. 71
5.1.2.2. Η συμπεριφορά αγέλης «herding» Σελ. 74
5.1.2.3. Ο ορθολογικός παρασιτισμός «free-riding» Σελ. 77
5.1.2.4. Η «σοφία του πλήθους» Σελ. 77
5.1.3. Ενδιάμεσα συμπεράσματα Σελ. 78
5.2. Οι χρηματοδοτούμενοι και τα χρηματοδοτούμενα εγχειρήματα Σελ. 80
5.2.1. Η διάκριση νεοφυούς και νέας μικρής επιχείρησης Σελ. 81
5.2.2. Το χρηματοδοτικό κενό των νεοφυών και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σελ. 82
5.2.3. Αβεβαιότητα – υψηλοί κίνδυνοι Σελ. 84
5.2.4. Πληροφοριακή ασυμμετρία και αρνητικές εξωτερικότητες πληροφόρησης Σελ. 86
5.2.5. Έλλειψη δευτερογενούς αγοράς – ζητήματα αποτίμησης Σελ. 90
5.2.6. Χρηματοδότηση σε στάδια - κίνδυνος χρηματοδότησης και αραίωσης Σελ. 94
5.2.7. Συγκρούσεις συμφερόντων – διοικητικό κόστος Σελ. 95
5.2.8. Τα προβλήματα συλλογικής δράσης Σελ. 98
5.2.9. Ο κίνδυνος «δυσμενούς» επιλογής - lemon market Σελ. 99
5.2.10. Ενδιάμεσα συμπεράσματα Σελ. 100
5.3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα χρηματοδότησης Σελ. 101
5.3.1. Η πλατφόρμα ως διαμεσολαβητής Σελ. 101
5.3.2. Η πλατφόρμα ως διαμεσολαβητής ομοτίμων Σελ. 105
5.3.3. Ολιστική διαμεσολάβηση Σελ. 105
5.3.3.1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και μετάδοσης πληροφοριών. Σελ. 107
5.3.3.2. Λειτουργία οργάνωσης και τυποποίησης των «χρηματοδοτικών συμβολαίων» Σελ. 110
5.3.3.3. Λειτουργία αγοράς των «χρηματοδοτικών συμβολαίων» Σελ. 111
5.3.4. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαμεσολάβηση της πλατφόρμας Σελ. 113
5.3.4.1. Κίνδυνος συγκρούσεων συμφερόντων Σελ. 113
5.3.4.2. Αυξημένοι λειτουργικοί κίνδυνοι Σελ. 114
5.3.4.3. Κίνδυνος αφερεγγυότητας Σελ. 115
5.3.4.4. Χάσμα προσδοκιών Σελ. 115
5.3.5. Ενδιάμεσα συμπεράσματα Σελ. 115
TMHMA B
Το Νομικό Πλαίσιο της Συμμετοχικής Χρηματοδότησης
6. Ρυθμίσεις που τυγχάνουν εφαρμογής οριζόντια σε όλους τους τύπους συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 117
6.1. Η απαγόρευση συγκέντρωσης καταθέσεων χρημάτων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων Σελ. 117
6.1.1. Η έννοια της αποδοχής καταθέσεων χρημάτων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων Σελ. 117
6.1.2. Η κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων και επιστρεπτέων κεφαλαίων Σελ. 122
6.1.3. Η αποδοχή καταθέσεων και επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό Σελ. 123
6.1.4. Εφαρμογή της διάταξης στην περίπτωση της συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 124
6.1.4.1. Η αποδοχή επιστρεπτέων κεφαλαίων από την πλατφόρμα Σελ. 124
6.1.4.2. Η αποδοχή επιστρεπτέων κεφαλαίων από τους χρηματοδοτούμενους Σελ. 125
6.2. Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών Σελ. 126
6.2.1. Γενικά Σελ. 126
6.2.2. Υπηρεσίες πληρωμών και συμμετοχική χρηματοδότηση Σελ. 128
6.2.2.1. Οι υπηρεσίες πληρωμών ως παρεπόμενη δραστηριότητα Σελ. 130
6.2.2.2. Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών συνδέεται με τίτλους Σελ. 132
6.2.2.3. Η εξαίρεση του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 132
6.3. Η συμμετοχική χρηματοδότηση υπό το πρίσμα του δικαίου του καταναλωτή Σελ. 134
6.3.1. Προκλήσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης και βασικές έννοιες Σελ. 134
6.3.2. Η πλατφόρμα ως Προμηθευτής Σελ. 136
6.3.3. Η εφαρμογή του δικαίου του καταναλωτή στη σχέση χρηματοδότη χρηματοδοτούμενου Σελ. 140
6.3.4. Η επι μέρους εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου του καταναλωτή Σελ. 142
6.3.4.1. Άρθρο 2, ΓΟΣ Σελ. 142
6.3.4.2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σελ. 143
6.3.4.3. Παροχή υπηρεσιών από απόσταση – δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 148
6.3.4.3.1. Πλατφόρμα - καταναλωτής Σελ. 148
6.3.4.3.2. Χρηματοδοτούμενος - Χρηματοδότης Σελ. 149
6.3.4.4. Οι διατάξεις για την καταναλωτική πίστη Σελ. 151
6.4. Οι διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 152
6.5. Μερικές φορολογικές διαστάσεις της συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 156
7. Η συμμετοχική χορηγία Σελ. 159
7.1. Συγκέντρωση κεφαλαίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς Σελ. 159
7.2. Συνέπειες παράβασης της απαγόρευσης στις σχέσεις των μερών της συμμετοχικής χορηγίας Σελ. 164
8. Η Συμμετοχική χρηματοδότηση με αντάλλαγμα (reward crowdfunding) Σελ. 166
8.1. Νομικός χαρακτηρισμός του reward crowdfunding Σελ. 166
8.1.1. Το reward crowdfunding ως δάνειο; Σελ. 166
8.1.2. Το reward crowdfunding ως πώληση; Σελ. 166
8.1.3. Το reward crowdfunding ως δωρεά υπό τρόπο; Σελ. 167
8.1.4. Στάθμιση Σελ. 168
8.2. Ειδικά ζητήματα δικαίου του καταναλωτή Σελ. 169
8.2.1. Η ευθύνη της πλατφόρμας ως προμηθευτή ή/και πωλητή κατά το ν. 2251/1994 Σελ. 169
8.2.2. Ειδικά το δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση ο δίκαιο του καταναλωτή Σελ. 172
9. H συμμετοχική δανειοδότηση Σελ. 174
9.1. Η άμεση συμμετοχική δανειοδότηση Σελ. 174
9.1.1. Η απαγόρευση κατ’ επάγγελμα χορήγησης δανείων Σελ. 175
9.1.1.1. Η έννοια του δανείου και εν γένει της πίστωσης Σελ. 176
9.1.1.2. Η κατ΄ επάγγελμα χορήγηση δανείων Σελ. 178
9.1.1.3. Εξαιρέσεις Σελ. 181
9.1.1.4. Η εφαρμογή της διάταξης στο συμμετοχικό δανεισμό Σελ. 182
9.1.1.4.1. Η πλατφόρμα Σελ. 182
9.1.1.4.2. Οι χρηματοδότες Σελ. 183
9.1.1.4.3. Χρηματοδοτούμενοι Σελ. 184
9.1.2. Η άμεση συμμετοχική δανειοδότηση ως πολυπρόσωπη ενοχή Σελ. 186
9.1.3. Τα μερίδια συμμετοχικών δανείων ως κινητές αξίες; Σελ. 187
9.1.4. Άλλοι περιορισμοί Σελ. 189
9.1.4.1. Επιτοκιακοί περιορισμοί Σελ. 189
9.1.4.2. Τέλος χαρτοσήμου Σελ. 190
9.2. H έμμεση συμμετοχική χρηματοδότηση Σελ. 190
9.2.1. Η εκχώρηση τμημάτων τραπεζικού δανείου Σελ. 191
9.2.2. Η συνθετική κατάθεση και συμφωνίες ανταλλαγής ως παράκαμψη της απαγόρευσης εκχώρησης. Σελ. 192
9.2.3. Η τιτλοποίηση τραπεζικών δανείων Σελ. 194
9.3. Η πιστοληπτική αξιολόγηση του δανειζόμενου από την πλατφόρμα – νομοθετικοί περιορισμοί; Σελ. 199
9.4. Ενδιάμεσα συμπεράσματα Σελ. 201
9.5. Ειδικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχική δανειοδότηση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Σελ. 202
9.5.1. ΓΑΛΛΙΑ Σελ. 205
9.5.2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σελ. 206
9.5.3. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Σελ. 209
9.5.4. ΙΣΠΑΝΙΑ Σελ. 211
9.6. Η περίπτωση της συμμετοχικής προεξόφλησης τιμολογίων Σελ. 212
9.6.1. Η συμμετοχική προεξόφληση τιμολογίων ως πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων; Σελ. 214
9.6.2. Η συμμετοχική προεξόφληση δανείων ως πίστωση; Σελ. 216
9.6.3. Κάποιες επιπλέον αστικολογικές προεκτάσεις Σελ. 219
10. Η συμμετοχική χρηματοδότηση μέσω τίτλων (συμμετοχική επένδυση) Σελ. 220
10.1. Εισαγωγή Σελ. 220
10.2. Η έννοια της κινητής αξίας Σελ. 220
10.3. Το ενωσιακό νομικό πλαίσιο σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο Σελ. 229
10.4. Η έννοια της επενδυτικής υπηρεσίας κατά το ενωσιακό δίκαιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 231
10.4.1. Η λήψη και διαβίβαση και η εκτέλεση εντολών Σελ. 232
10.4.2. Η επενδυτική συμβουλή Σελ. 233
10.4.3. Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης Σελ. 234
10.4.4. Ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης και o μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης Σελ. 235
10.4.5. Η προαιρετική εξαίρεση από το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 237
10.5. Οι υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης ως επενδυτικές υπηρεσίες κατά το ενωσιακό δίκαιο; Σελ. 238
10.5.1. Υπηρεσίες επί χρηματοπιστωτικών μέσων Σελ. 240
10.5.2. Επενδυτικές υπηρεσίες Σελ. 240
10.6. Το περιθώριο δράσης του εθνικού νομοθέτη Σελ. 245
10.7. Οι νομοθετικές επιλογές κρατών μελών Σελ. 246
10.7.1. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σελ. 246
10.7.2. ΓΑΛΛΙΑ Σελ. 249
10.7.3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σελ. 253
10.7.4. ΙΤΑΛΙΑ Σελ. 256
10.8. Το ελληνικό ειδικό νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχική χρηματοδότηση Σελ. 259
10.8.1. Η ρύθμιση Σελ. 259
10.8.2. Το ειδικό καθεστώς συμμετοχικής χρηματοδότησης υπό το πρίσμα του ν. 3401/2005 Σελ. 262
10.8.2.1. Η αποκλειστική διαμεσολάβηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Σελ. 264
10.8.2.2. Περιορισμοί ως προς τη διάθεση Σελ. 265
10.8.2.3. Περιορισμοί επένδυσης Σελ. 265
10.8.3. Οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχική επένδυση από τη σκοπιά του δικαίου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 267
10.8.3.1. Συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο; Σελ. 267
10.8.3.2. Οργανωτικές απαιτήσεις Σελ. 272
10.8.3.3. Υποχρέωση ενημέρωσης Σελ. 273
10.8.3.4. Καθήκον Επιμέλειας Σελ. 274
10.8.3.5. Η αξιολόγηση των επιπλέον υποχρεώσεων της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης από τη σκοπιά του ενωσιακού δικαίου Σελ. 276
10.9. Πρακτικές συνέπειες από την υπαγωγή της συμμετοχικής επένδυσης στο ν. 4514/2018 Σελ. 278
10.9.1. Γενικά Σελ. 278
10.9.2. Κατάρτιση σύμβασης και πληροφόρηση πελατών με ηλεκτρονικά μέσα Σελ. 279
10.9.3. Έλεγχος συμβατότητας Σελ. 281
10.9.4. Υποχρεώσεις της πλατφόρμας ως προς τη διαβίβαση των εντολών επένδυσης των χρηστών στους χρηματοδοτούμενους εκδότες Σελ. 282
10.9.5. Ζητήματα από τη συνδυασμένη παροχή υπηρεσιών σε χρηματοδότες και χρηματοδοτούμενους Σελ. 283
10.9.6. Ενημέρωση πελάτη Σελ. 291
10.9.7. Καθορισμός αγοράς στόχου Σελ. 292
10.9.8. Λοιπές οργανωτικές απαιτήσεις Σελ. 294
10.10. Η συμμετοχική επένδυση υπό το πρίσμα του νομοθετικού πλαισίου για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα (PRIIPs) Σελ. 295
10.11. Η συμμετοχική επένδυση υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων Σελ. 301
11. Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχική χρηματοδότηση Σελ. 305
11.1. Εισαγωγή Σελ. 305
11.1.1. Σενάρια δράσης συμμετοχικής χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο Σελ. 307
11.1.1.1. Σενάριο 1: Μη ανάληψη δράσης σε ενωσιακό επίπεδο. Σελ. 307
11.1.1.2. Σενάριο 2: Ελάχιστα κοινά πρότυπα σε συνδυασμό με βέλτιστες πρακτικές Σελ. 308
11.1.1.3. Σενάριο 3: Προϊοντική προσέγγιση - ενσωμάτωση της συμμετοχικής χρηματοδότησης στο υφιστάμενο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ Σελ. 308
11.1.1.4. Σενάριο 4: Συμπληρωματική λύση βασιζόμενη στις υπηρεσίες- ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τους «παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης» Σελ. 308
11.2. Το Περιεχόμενο της Πρότασης Κανονισμού για τη συμμετοχική χρηματοδότηση Σελ. 310
11.2.1. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 310
11.2.2. Αδειοδότηση Σελ. 314
11.2.3. Οργανωτικές υποχρεώσεις παρόχων συμμετοχικής χρηματοδότησης Σελ. 315
11.2.4. Συγκρούσεις συμφερόντων Σελ. 316
11.2.5. Προστασία επενδυτών και διαφάνεια Σελ. 318
11.2.5.1. Προσυναλλακτική ενημέρωση Σελ. 318
11.2.5.2. Αξιολόγηση των γνώσεων του επενδυτή Σελ. 318
11.2.5.3. Προσομοίωση της δυνατότητάς των επενδυτών να επωμιστούν ζημιές Σελ. 319
11.2.5.4. Δελτίο βασικών πληροφοριών Σελ. 320
11.2.5.5. Διαφημιστικές ανακοινώσεις Σελ. 323
11.3. Η Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 323
11.3. Η Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 323
11.4. Παρατηρήσεις Σελ. 325
12. Αντί επιλόγου Σελ. 329
Βιβλιογραφία Σελ. 343
Ευρετήριο Σελ. 371
Back to Top