Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ


ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17170
Δασμάνογλου Α., Δασμάνογλου Π., Κουνάδης Γ.

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε πολλαπλές αστοχίες στην εφαρμογή των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct of business rules) από οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως ως προς τις μη αποδεκτές πρακτικές πωλήσεων (mis-selling). Αποτέλεσμα των εκτεταμένων φαινομένων mis-selling ήταν να ζημιωθούν οι καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι ίδιες οι οντότητες, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η οικονομία εν γένει.  Στο πλαίσιο αυτό, ο περιορισμός των φαινομένων παράβασης των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας, ιδίως της έκφανσής του που έγκειται στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε πελάτες, χωρίς να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το συμφέρον των τελευταίων, βρέθηκε στο επίκεντρο του ρυθμιστικού ενδιαφέροντος μέσω προληπτικής παρέμβασης σε όλα τα στάδια κατασκευής και διανομής των σχετικών προϊόντων προ της εισόδου τους στην αγορά, αλλά και κατασταλτικής, δηλαδή μετά την εισαγωγή τους στην αγορά.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα πλαίσια που διέπουν την κατασκευή και τη διανομή επενδυτικών, ασφαλιστικών και προϊόντων λιανικής τραπεζικής, κυρίως μέσω των δράσεων που οι καλυπτόμενες οντότητες θα πρέπει ή θα μπορούσαν να υιοθετήσουν προκειμένου να επιτύχουν συμμόρφωση προσαρμόζοντας σχετικώς την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους. Η προσέγγιση που ακολουθείται κατά την ανάλυση των ανωτέρω καθορίζεται από την πεποίθησή ότι  μία ορθά σχεδιασμένη και υλοποιηθείσα διαδικασία διακυβέρνησης προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct risk) και για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

Πρόλογος Σελ. 9
Προλογικό σημείωμα Σελ. 13
Εισαγωγή Σελ. 21
Κεφάλαιο 1o
Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες
§1. Διακυβέρνηση προϊόντων και παρέμβαση σε προϊόντα κατά το πλαίσιο MiFID II
I. Διακυβέρνηση προϊόντων
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 27
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 29
3. Υποχρεώσεις κατασκευαστών Σελ. 33
4. Υποχρεώσεις διανομέων Σελ. 38
5. Αγορά-στόχος Σελ. 41
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 41
5.2 Προσδιορισμός της δυνητικής αγοράς-στόχου από τον κατασκευαστή Σελ. 41
5.2.1 Γενικά Σελ. 41
5.2.2 Οι πέντε κατηγορίες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο κατασκευαστής Σελ. 42
5.2.3 Διαφοροποίηση βάσει της φύσης του προϊόντος που κατασκευάζεται Σελ. 46
5.2.4 Στρατηγική διανομής του κατασκευαστή και προσδιορισμός της αγοράς-στόχου εκ μέρους του Σελ. 48
5.3 Προσδιορισμός της αγοράς-στόχου από τον διανομέα Σελ. 49
5.3.1 Γενικά Σελ. 49
5.3.2 Σχέση μεταξύ αγοράς-στόχου κατασκευαστή και διανομέα Σελ. 49
5.3.3 Αλληλεπίδραση πελατειακών δεδομένων διανομέα με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου Σελ. 50
5.3.4 Αλληλεπίδραση παρεχομένων από τον διανομέα επενδυτικών υπηρεσιών με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου Σελ. 51
5.3.5 Πληροφόρηση παρεχόμενη από τον διανομέα στον κατασκευαστή Σελ. 54
5.3.6 Διανομή προϊόντων όταν ο κατασκευαστής δεν υπόκειται στο πλαίσιο MiFID II Σελ. 55
5.4 Αρνητική αγορά-στόχος Σελ. 56
5.4.1 Γενικά Σελ. 56
5.4.2 Πωλήσεις εκτός θετικής αγοράς-στόχου Σελ. 57
5.4.2.1 Πωλήσεις στην αρνητική αγορά-στόχο Σελ. 57
5.4.2.2 Πωλήσεις στη «γκρίζα» ζώνη Σελ. 58
5.5 Αγορές χονδρικής Σελ. 59
5.5.1 Γενικά Σελ. 59
5.5.2 Επαγγελματίες πελάτες ως τελικοί πελάτες Σελ. 60
5.5.3 Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι ως τελικοί πελάτες Σελ. 61
II. Παρέμβαση σε προϊόντα
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 61
2. Ο ρόλος των εθνικών αρμοδίων αρχών Σελ. 62
2.1 Γενικά Σελ. 62
2.2 Γνωστοποίηση σε άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές και τις ΕΑΚΑΑ/ ΕΑΤ Σελ. 64
2.3 Συντονισμός από την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΤ Σελ. 65
3. Προσωρινή παρέμβαση της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ Σελ. 65
3.1 Γενικά Σελ. 65
3.2 Εξουσίες παρέμβασης Σελ. 66
§2. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
I. Δράσεις συμμόρφωσης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 69
2. Πολιτικές και διαδικασίες Σελ. 69
2.1 Πολιτική διακυβέρνησης προϊόντων Σελ. 69
2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 70
3. Προσεγγίσεις συμμόρφωσης ένταξης στην αγορά-στόχο Σελ. 71
3.1 Γενικά Σελ. 71
3.2 Προειδοποίηση (warning) Σελ. 72
3.3 Ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ Σελ. 73
4. Συμβάσεις Σελ. 75
4.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων Σελ. 75
4.2 Σύμβαση κατασκευαστή με διανομέα Σελ. 75
4.3 Σύμβαση κατασκευαστή με άλλο κατασκευαστή Σελ. 76
4.4 Σύμβαση επιχείρησης ως διανομέα με κατασκευαστή Σελ. 76
5. Εκπαίδευση προσωπικού Σελ. 76
5.1 Γενικά Σελ. 76
5.2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας Σελ. 77
ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 77
2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 78
2.1 Γενικά Σελ. 78
2.2 Ο ειδικότερος ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 78
2.3 Ευθυγράμμιση με το πλαίσιο CRD IV Σελ. 80
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σελ. 82
3.1 Γενικά Σελ. 82
3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Σελ. 83
3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων Σελ. 85
3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου Σελ. 86
4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 87
Κεφάλαιο 2ο
Ασφαλιστικά προϊόντα
§3. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο IDD
I. Διακυβέρνηση προϊόντων
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 89
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 90
3. Υποχρεώσεις παραγωγών Σελ. 93
4. Υποχρεώσεις διανομέων Σελ. 97
5. Αγορά-στόχος Σελ. 98
§4. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 100
2. Πολιτικές και διαδικασίες Σελ. 101
2.1 Πολιτική Διακυβέρνησης Προϊόντων Σελ. 101
2.2 Διαδικασία Διανομής Προϊόντων Σελ. 103
3. Συμβάσεις Σελ. 104
3.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων Σελ. 104
3.2 Σύμβαση παραγωγού με διανομέα Σελ. 105
3.3 Σύμβαση παραγωγού με άλλο παραγωγό Σελ. 105
3.4 Σύμβαση διανομέα με παραγωγό Σελ. 105
4. Εκπαίδευση προσωπικού Σελ. 106
4.1. Γενικά Σελ. 106
4.2. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων Σελ. 106
ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 107
2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 108
2.1 Γενικά Σελ. 108
2.2 Ο ειδικότερος ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 108
2.3 Προσόντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 109
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σελ. 110
3.1. Γενικά Σελ. 110
3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Σελ. 111
3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων Σελ. 112
3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου Σελ. 113
4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 114
Κεφάλαιο 3ο
Προϊόντα λιανικής τραπεζικής
§5. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο ΕΑΤ
I. Διακυβέρνηση προϊόντων
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 115
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 116
3. Υποχρεώσεις παραγωγών Σελ. 118
4. Υποχρεώσεις διανομέων Σελ. 120
5. Αγορά-στόχος Σελ. 121
§6. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 122
2. Πολιτικές και διαδικασίες Σελ. 123
2.1 Πολιτική Έγκρισης Νέων Προϊόντων Σελ. 123
2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 124
3. Εκπαίδευση προσωπικού Σελ. 125
ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 125
2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 126
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σελ. 127
3.1 Γενικά Σελ. 127
3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης Σελ. 127
3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων Σελ. 128
3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου Σελ. 128
4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων Σελ. 129
Κεφάλαιο 4ο
Συγκριτική επισκόπηση και επιχειρηματική θεώρηση των πλαισίων διακυβέρνησης προϊόντων
§7. Επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ - Σχέση με άλλα νομοθετήματα
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 131
ΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ Σελ. 131
III. Σχέση με άλλα νομοθετήματα
1. Σχέση με Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 (PRIIPs Regulation) Σελ. 132
2. Σχέση με Οδηγία 2009/65/ΕΕ (UCITS Directive) Σελ. 135
§8. Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 136
ΙΙ. Προϋποθέσεις επιτυχημένης συμμόρφωσης και επιχειρηματικής αξιοποίησης Σελ. 136
Κεφάλαιο 5ο
Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 137
Πρωτογενείς Πηγές
Α. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 145
B. Ελληνικό Δίκαιο Σελ. 149
Δευτερογενείς Πηγές
Α. Ελληνόγλωσσες Σελ. 152
Β. Ξενόγλωσσες Σελ. 152
Ευρετήριο Σελ. 155
Back to Top