Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ

Το συμβατικό, χρηματιστηριακό και λογιστικό δίκαιο των συμβάσεων repos και δανείου επί κινητών αξιών
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11344
Σωτηρόπουλος Γ.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 272
  • ISBN: 960-272-288-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο πραγματεύεται το ζήτημα του δανεισμού τίτλων, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε οργανωμένης κεφαλαιαγοράς, καθώς προσφέρει είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα επενδυτικά προϊόντα σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών. Μεγαλύτερη ακόμη είναι η σημασία του για την εύρυθμη λειτουργία της ίδιας της αγοράς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ρευστότητάς της. Ο συγγραφέας αναλύει εκτενώς την έννοια του δανεισμού τίτλων και αναφέρεται σε αυτόν με τις εξής μορφές: ως σύμβαση δανείου, ως σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς και ως τυποποιημένη συναλλαγή της Χρηματιστηριακής Αγοράς Παραγώγων. Στη συνέχεια αναφέρεται σε άλλες μορφές δανεισμού τίτλων στο Ελληνικό Δίκαιο και στις ανοιχτές πωλήσεις, σε ζητήματα δικαίου κεφαλαιαγοράς που συνδέονται με το δανεισμό τίτλων και, τέλος, στη λογιστική μεταχείριση των συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, αποτελώντας ένα πρωτότυπο και εύχρηστο εγχειρίδιο για τον εφαρμοστή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, νομικό ή οικονομολόγο, ιδιαιτέρως εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι σε χώρες με κεφαλαιαγορές «υπό ανάπτυξη», όπως είναι η Ελλάδα αλλά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο δανεισμός τίτλων έχει τύχει ελάχιστης έως ανύπαρκτης επεξεργασίας τόσο σε νομικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην έννοια του δανεισμού τίτλων Σελ. 23
Α. Εννοιολογικά προλεγόμενα Σελ. 23
Β. Ιστορική πορεία του θεσμού Σελ. 25
Γ. Η οικονομική σημασία του δανεισμού τίτλων για τα συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 29
1. Ο δανεισμός τίτλων ως μορφή επένδυσης και ως μέσο χρηματοδότησης Σελ. 30
2. Ο δανεισμός τίτλων ως μέσο εξασφάλισης Σελ. 34
3. Ο δανεισμός τίτλων ως μέσο εξισορροπητικής κερδοσκοπίας Σελ. 37
4. Λοιποί λόγοι δανεισμού τίτλων Σελ. 39
Δ. H oικονομική σημασία του δανεισμού τίτλων για την κεφαλαιαγορά και την οικονομία Σελ. 41
Ε. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με το δανεισμό τίτλων Σελ. 42
ΣΤ. Τρόποι κατάρτισης της σύμβασης δανεισμού τίτλων Σελ. 43
1. Με κριτήριο την ύπαρξη διαμεσολάβησης Σελ. 43
α. Απευθείας κατάρτιση συμβάσεων δανεισμού τίτλων Σελ. 44
β. Κατάρτιση συμβάσεων δανεισμού τίτλων μέσω ενδιαμέσων Σελ. 45
i. 'Αμεση αντιπροσώπευση Σελ. 46
ii. Έμμεση αντιπροσώπευση Σελ. 47
iii. Μεσιτεία Σελ. 47
iv. Διαμεσολάβηση με τη μορφή της κατάρτισης ξεχωριστών συμβάσεων δανεισμού με το δανείζοντα και το δανειζόμενο τους τίτλους Σελ. 48
2. Με κριτήριο την κατάρτιση της σύμβασης μέσω οργανωμένου συστήματος δανεισμού Σελ. 48
Ζ. Μορφές εμφάνισης της σύμβασης πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 50
1. Συμφωνίες sell/buy-back Σελ. 50
2. REPO αμερικανικού τύπου Σελ. 51
3. REPO με σύμβαση παρακαταθήκης Σελ. 52
Η. Ο δανεισμός τίτλων στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 52
1. Ο δανεισμός τίτλων ως χρηματιστηριακή συναλλαγή στις αγορές τοις μετρητοίς Σελ. 53
2. Ο δανεισμός τίτλων ως χρηματιστηριακή συναλλαγή στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων Σελ. 55
3. Ο δανεισμός τίτλων ως εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή Σελ. 56
4. Ανοικτές πωλήσεις και δανεισμός τίτλων Σελ. 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 O δανεισμός τίτλων ως σύμβαση δανείου και η νομική φύση των αΰλων τίτλων Σελ. 61
Α. Γενικά για τη σύμβαση δανείου Σελ. 62
1. Εννοιολογικά στοιχεία της σύμβασης δανείου Σελ. 62
2. Ο χαρακτήρας της σύμβασης δανείου ως ενοχικής ή παραδοτικής Σελ. 64
3. Η νομική φύση της σύμβασης δανείου Σελ. 67
4. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών Σελ. 68
α. Οι υποχρεώσεις του δανειοδότη Σελ. 68
i. Η υποχρέωση μεταβίβασης της κυριότητας των πραγμάτων Σελ. 68
ii. Η υποχρέωση κατάλειψης του δανείσματος Σελ. 70
β. Οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη Σελ. 71
i. Η υποχρέωση απόδοσης Σελ. 71
ii. Η υποχρέωση καταβολής τόκου Σελ. 73
iii. Η υποχρέωση ανάληψης του δανείου Σελ. 74
iv. Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων Σελ. 75
5. Η λήξη της σύμβασης δανείου Σελ. 76
6. Η ανώμαλη εξέλιξη της δανειακής σύμβασης Σελ. 77
Β. Η σύμβαση δανείου με αντικείμενο τίτλους Σελ. 78
1. Η καταλληλότητα των τίτλων ως αντικειμένων δανειακής σύμβασης Σελ. 78
α. Τίτλοι σε υλική μορφή Σελ. 78
i. Ανώνυμοι τίτλοι Σελ. 78
ii. Ονομαστικοί τίτλοι Σελ. 79
β. Τίτλοι σε άϋλη μορφή Σελ. 81
i. 'Αϋλοι μετοχικοί τίτλοι Σελ. 81
ii. 'Αυλοι τίτλοι σταθερού εισοδήματος Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O δανεισμός τίτλων ως σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 93
Α. Δικαιοπρακτικές μορφές του συμφώνου επαναγοράς Σελ. 93
1. To σύμφωνο επαναγοράς ως σύμφωνο εξώνησης Σελ. 93
2. To σύμφωνο επαναγοράς ως προσύμφωνο επαναγοράς Σελ. 98
3. To σύμφωνο επαναγοράς ως σύμφωνο προαίρεσης Σελ. 99
4. To σύμφωνο επαναγοράς ως σύμβαση επαναγοράς μελλοντικής εκπλήρωσης Σελ. 102
5. Τo σύμφωνο επαναγοράς ως σύμβαση επαναγοράς υπό αναβλητική προθεσμία Σελ. 104
6. To σύμφωνο επαναγοράς ως δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 106
7. Η σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς ως χρηματικό δάνειο Σελ. 110
8. Η σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς ως δωρεά Σελ. 112
9. Η σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς ως ιδιότυπη σύμβαση Σελ. 113
Β. Η σημασία της διαμόρφωσης της τιμής στη σύμβαση πώλησης τίτλων με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 114
Γ. Η σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς από τη σκοπιά της προβληματικής της εξασφαλιστικής μεταβίβασης Σελ. 115
1. Γενικά Σελ. 115
2. Το πλέγμα των συμβάσεων και η νομιμότητά τους Σελ. 118
Δ. Η σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς από τη σκοπιά της προβληματικής του παιγνίου Σελ. 122
KΕΦΑΛΑΙΟ 4 O δανεισμός τίτλων ως τυποποιημένη συναλλαγή της Χρηματιστηριακής Αγοράς Παραγώγων Σελ. 125
Πρώτο Μέρος Ο δανεισμός τίτλων ως συναλλαγή εντός κύκλου Σελ. 125
Α. Εισαγωγή Σελ. 125
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 125
2. Αξιολόγηση των προϊόντων REPO και reverse REPO Σελ. 127
3. Η οικονομική σημασία της σύμβασης REPO Σελ. 128
4. Η οικονομική σημασία της σύμβασης reverse REPO Σελ. 129
5. Η σημασία του οργανωμένου συστήματος δανεισμού μετοχών για την ελληνική κεφαλαιαγορά Σελ. 131
Β. Το νομικό πλαίσιο της σύμβασης REPO Σελ. 132
1. Η υποκείμενη αξία Σελ. 132
2. Οι συμβαλλόμενοι Σελ. 134
α. Η ΕΤΕΣΕΠ ως αγοράστρια των μετοχών Σελ. 134
β. Ο επενδυτής ως πωλητής των μετοχών Σελ. 136
3. Η διαδικασία κατάρτισης των συναλλαγών Σελ. 140
4. Το περιεχόμενο του «συμβολαίου» stock repo Σελ. 143
α. Η σύμβαση πώλησης των μετοχών Σελ. 143
i. Οι υποχρεώσεις του πωλητή Σελ. 143
ii. Οι υποχρεώσεις της αγοράστριας Σελ. 144
iii. Η εκκαθάριση της σύμβασης πώλησης Σελ. 146
β. Το σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 148
i. Νομική φύση και περιεχόμενο του συμφώνου επαναγοράς Σελ. 148
ii. Αντικείμενο του συμφώνου επαναγοράς Σελ. 148
iii. Η «λήξη» του συμφώνου επαναγοράς Σελ. 149
iv. Το δικαίωμα επαναγοράς και επαναπώλησης Σελ. 151
v. Το τίμημα επαναγοράς Σελ. 153
vi. Η εκκαθάριση του συμφώνου επαναγοράς Σελ. 153
Γ. Το νομικό πλαίσιο της σύμβασης reverse REPO Σελ. 154
1. Γενικά χαρακτηριστικά του συμβολαίου stock reverse repo Σελ. 154
2. Η σύμβαση αγοράς των μετοχών Σελ. 156
α. Οι υποχρεώσεις της πωλήτριας Σελ. 156
β. Οι υποχρεώσεις του αγοραστή Σελ. 156
γ. Η εκκαθάριση της σύμβασης αγοράς Σελ. 158
3. Το σύμφωνο επαναπώλησης των μετοχών Σελ. 158
α. Τα αντικείμενο της σύμβασης επαναπώλησης Σελ. 158
β. Η «λήξη» του συμφώνου επαναπώλησης Σελ. 159
γ. Το δικαίωμα επαναπώλησης και επαναγοράς Σελ. 160
δ. Το τίμημα επαναπώλησης Σελ. 161
ε. Η εκκαθάριση του συμφώνου επαναπώλησης Σελ. 161
Δεύτερο Μέρος Ο δανεισμός τίτλων ως συναλλαγή εκτός κύκλου Σελ. 163
Α. Εισαγωγή Σελ. 163
Β. Αξιολόγηση και σημασία της σύμβασης επαναγοράς Σελ. 164
Γ. Το νομικό καθεστώς της σύμβασης επαναγοράς Σελ. 165
1. Η υποκείμενη αξία Σελ. 165
2. Οι συμβαλλόμενοι Σελ. 165
α. Οι πωλητές Σελ. 165
β. Οι αγοραστές Σελ. 165
3. Η διαδικασία κατάρτισης των συναλλαγών Σελ. 166
4. H συμβατική πλατφόρμα των συμβάσεων επαναγοράς Σελ. 167
5. Το περιεχόμενο της σύμβασης επαναγοράς Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Λοιπές μορφές δανεισμού τίτλων στο Ελληνικό δίκαιο - Ανοικτές πωλήσεις Σελ. 171
Πρώτο Μέρος O δανεισμός τίτλων ως εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή της Χρηματιστηριακής Αγοράς Παραγώγων Σελ. 171
Α. Εισαγωγή Σελ. 171
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 171
2. Η οικονομική σημασία της εξωχρηματιστηριακής σύμβασης stock repo Σελ. 172
Β. Το νομικό πλαίσιο της εξωχρηματιστηριακής σύμβασης stock repo Σελ. 173
1. Η υποκείμενη αξία Σελ. 173
2. Οι συμβαλλόμενοι Σελ. 174
3. Η σύμβαση πώλησης/σύμβαση αγοράς Σελ. 175
4. Το σύμφωνο επαναγοράς/επαναπώλησης Σελ. 177
Δεύτερο Μέρος O δανεισμός τίτλων ως προσυμφωνημένη συναλλαγή πακέτου στην αγορά τοις μετρητοίς του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σελ. 179
Τρίτο Μέρος O δανεισμός τίτλων σταθερής απόδοσης ως εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή Σελ. 182
Τέταρτο Μέρος O δανεισμός τίτλων στα πλαίσια αποκρατικοποιήσεων Σελ. 184
Πέμπτο Μέρος Οι ανοικτές πωλήσεις Σελ. 185
Α. Έννοια Σελ. 185
Β. Προϋποθέσεις και διαδικασία Σελ. 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ζητήματα δικαίου κεφαλαιαγοράς, που συνδέονται με το δανεισμό τίτλων Σελ. 189
Πρώτο Μέρος Ζητήματα συνδεόμενα με τα απορρέοντα από τις δανειζόμενες μετοχές δικαιώματα ψήφου Σελ. 189
Α. Εισαγωγή Σελ. 189
Β. Το ισχύον δίκαιο Σελ. 191
1. ΠΔ 51/1992 Σελ. 191
α. Σκοπός Σελ. 191
β. Οι βασικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης λόγω απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχής (άρθρ. 5 ΠΔ 51/1992) Σελ. 193
i. Το πραγματικό των διατάξεων Σελ. 193
ii. Οι συνέπειες του δανεισμού τίτλων ως προς τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης του άρθρ. 5 ΠΔ 51/1992 Σελ. 198
γ. Ο συνυπολογισμός δικαιωμάτων ψήφου με βάση το άρθρ. 7 ΠΔ 51/1992 Σελ. 201
i. Γενικά ως προς την αποστολή και τη λειτουργία του συνυπολογισμού Σελ. 201
ii. Τα δικαιώματα ψήφου, που κατέχουν στο όνομά τους τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό του υποχρέου (άρθρ. 7 παρ. 1 περ. 1 ΠΔ 51/1992) Σελ. 205
iii. Τα δικαιώματα ψήφου, που μπορεί να αποκτήσει ο υπόχρεος με αποκλειστική του πρωτοβουλία (άρθρ. 7 παρ. 1 περ. 7 ΠΔ 51/1992) Σελ. 208
iv. Τα δικαιώματα ψήφου, που έχουν μεταβιβασθεί σε τρίτο προσωρινά έναντι ανταλλάγματος (άρθρ. 7 παρ. 1 περ. 4 ΠΔ 51/1992) Σελ. 211
2. Το δίκαιο των δημοσίων προτάσεων αγοράς κινητών αξιών Σελ. 212
α. Γενικά Σελ. 212
β. Οι επιμέρους διατάξεις Σελ. 213
Δεύτερο Μέρος Κατάρτιση συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου Σελ. 218
Α. Εισαγωγή Σελ. 218
Β. Το θεσμικό πλαίσιο του δανεισμού τίτλων ως προς τις ΑΕΕΧ και τα αμοιβαία κεφάλαια Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η λογιστική μεταχείριση των συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 225
Α. Εισαγωγή Σελ. 225
Β. Το πραγματικό της ρύθμισης του άρθρ. 117 Κ.Ν. 2190/1920 Σελ. 226
1. Ο γενικός ορισμός των συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 226
α. Η έννοια των «πράξεων προσωρινής εκχώρησης» Σελ. 226
β. Οι συμβαλλόμενοι Σελ. 227
γ. Τα αντικείμενα της συναλλαγής Σελ. 227
δ. Η πρόβλεψη επανεκχώρησης Σελ. 228
ε. Τα αναμεταβιβαζόμενα πράγματα Σελ. 229
στ. Το αντάλλαγμα Σελ. 230
2. Η διάκριση των συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς σε γνήσιες και μη γνήσιες Σελ. 230
α. Οι «γνήσιες» συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 231
β. Οι «μη γνήσιες» συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 232
3. Η λογιστική απεικόνιση των «γνησίων» συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 234
α. Η λογιστική απεικόνιση από την πλευρά του αρχικού πωλητή («εκχωρητή») Σελ. 234
β. Η λογιστική απεικόνιση από την πλευρά του αρχικού αγοραστή («εκδοχέα») Σελ. 240
4. Η λογιστική απεικόνιση των «μη γνησίων» συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 241
α. Η λογιστική απεικόνιση από την πλευρά του αρχικού πωλητή («εκχωρητή») Σελ. 241
β. Η λογιστική απεικόνιση από την πλευρά του αρχικού αγοραστή («εκδοχέα») Σελ. 243
5. Διάκριση των συμβάσεων πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς από συγγενείς έννοιες Σελ. 243
Γ. Η εφαρμογή του άρθρ. 117 Κ.Ν. 2190/1920 σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Σελ. 245
Δ. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς Σελ. 246
1. Γενικά για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Σελ. 246
2. Το ΔΛΠ 39 ειδικότερα Σελ. 249
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 253
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 255
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 261
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 269
Back to Top