ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Δημόσιο & Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο

Σε απόθεμα

Τιμή: 78,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15882
Γκόρτσος Χρ., Λιβαδά Χ., Μικρουλέα Α., Ρόκας Ν.

Η τρίτη, αναθεωρημένη, έκδοση του εγχειριδίου Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου εμπλουτίζει περαιτέρω την ανάλυση της προγενέστερης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θεματικές και δεδομένα που προέκυψαν συνεπεία της διεθνούς και εθνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Στην παρούσα έκδοση διατηρείται η δομή της προηγούμενης έκδοσης, με τα οικεία αντικείμενα να έχουν εμπλουτιστεί ώστε να συμπεριλάβουν στην ύλη τους τις μεταβολές που μεσολάβησαν κατά την τετραετία 2012-2016. Έτσι, το εγχειρίδιο διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: α) το Δημόσιο Τραπεζικό Δίκαιο και β) το Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο.

Στο πρώτο μέρος αποτυπώνονται με ευσύνοπτο τρόπο οι βαθιές, ριζικές και τεράστιες σε έκταση μεταβολές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο. Αναλύεται έτσι το δίκαιο της πρόληψης και διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, αφού προηγουμένως έχει οριοθετηθεί το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο και έχουν καταγραφεί οι πηγές του μέσα από το πρίσμα του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου. Στη συνέχεια μελετώνται οι βασικοί θεσμοί (ενωσιακοί και ελληνικοί) που συνθέτουν το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο και αναλύονται οι βασικές ουσιαστικές διατάξεις του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου, ήτοι εκείνες που αφορούν την αδειοδοσία και λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τη μικρο-προληπτική εποπτεία τους, το καθεστώς μικρο- και μακρο-προληπτικής ρύθμισής τους, την εξυγίανσή τους και το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του ΤΕΚΕ. Το πρώτο αυτό μέρος του ανά χείρας εγχειριδίου συμπληρώνεται από πληρέστατο παράρτημα πρωτογενών πηγών (διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου) και εκτενή παράθεση δευτερογενών πηγών (ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας).

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων και συγκεκριμένα η σχέση τράπεζας και πελάτη, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ο καταναλωτής τραπεζικών υπηρεσιών, τα είδη των τραπεζικών λογαριασμών (κοινός, αλληλόχρεος κ.ά.), η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, οι πιστωτικές συμβάσεις, οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων (πληρωμές χωρίς χρήμα), η έκδοση και διαχείριση των μέσων πληρωμής (επιταγή, πιστωτική κάρτα κ.ά.), οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, οι σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (leasing, factoring, forfaiting, venture capital), και οι επενδυτικές υπηρεσίες, όπως η λήψη και διαβίβαση εντολών, η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων κ.ά., με βάση και τη νέα νομοθεσία. Τα σχετικά θέματα έχουν επικαιροποιηθεί και εμπλουτιστεί με νέες θεματικές οι οποίες απασχολούν έντονα τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για θέματα που αφορούν την πιστοδότηση εταιριών που βρίσκονται σε κρίση και την αναπροσαρμογή συμβάσεων λόγω οικονομικής κρίσης, την ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος έναντι τρίτων πιστωτών, τις εξελίξεις σε σχέση με την έννοια του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της στεγαστικής πίστης, τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και νέες μορφές χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με συγκεντρωτική λίστα βιβλιογραφίας, ενώ θεματικές βιβλιογραφικές παραπομπές συμπληρώνουν την ανάλυση των επιμέρους θεμάτων στα οικεία κεφάλαια.

Το εγχειρίδιο συνολικά εμπλουτίζεται από ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Πρόκειται για έναν πληρέστατο οδηγό αναφορικά με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το παρόν εγχειρίδιο θα φανεί χρήσιμο τόσο σε φοιτητές και άλλους μελετητές του τραπεζικού δικαίου, όσο και στους νομικούς της πράξης που επιζητούν καθοδήγηση σε ένα διαρκώς αναμορφούμενο τραπεζικό σύστημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. ΡΟΚΑ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΧΡ. ΓΚΟΡΤΣΟY Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XIII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ Σελ. XLIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ 1. Γενικά
I. Εξέλιξη, αντικείμενο, οικονομική σημασία, πηγές Σελ. 3
1. Εξέλιξη Σελ. 3
2. Αντικείμενο Σελ. 4
3. Οικονομική σημασία Σελ. 5
4. Πηγές Σελ. 6
§ 2. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Τραπεζικές δραστηριότητες
Ι. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος Σελ. 7
ΙΙ. Τραπεζικές δραστηριότητες Σελ. 9
ΙΙΙ. Η τραπεζική ανώνυμη εταιρία Σελ. 12
Μέρος Α΄
Δημοσιο Τραπεζικο Δικαιο Το δίκαιο της πρόληψης και διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων
Τίτλος Πρώτος:
Το ελληνικό δημόσιο τραπεζικό δίκαιο μέσα από το πρίσμα του διεθνούς και του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου
Κεφάλαιο 1ο
Ορισμός και οριοθέτηση του δημοσίου τραπεζικού δικαίου
I. Το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο ως δίκαιο
της ρυθμιστικής παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα Σελ. 23
1. Το πλαίσιο αναφοράς Σελ. 23
1.1 Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον ρόλο
των τραπεζών Σελ. 23
1.1.1 Οι δύο λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 23
1.1.2 Η θέση των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 24
1.1.3 Το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» Σελ. 27
1.2 Οι δικαιολογητικές βάσεις ρυθμιστικής παρέμβασης
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Σελ. 28
1.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 28
1.2.2 Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά λιγότερο
αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη Σελ. 30
1.2.3 Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά αναπτυγμένα κράτη Σελ. 31
1.3 Κριτική θεώρηση Σελ. 33
1.3.1 Η καλούμενη «διαδικασία απελευθέρωσης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος» Σελ. 33
1.3.2 Από τις αστοχίες της αγοράς στις αστοχίες
των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και των εποπτικών αρχών Σελ. 35
1.3.3 Η πρόσφατη (2007-2009) διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση
ως τυπικό παράδειγμα μείγματος πολλαπλών αστοχιών Σελ. 37
2. Το «προστατευτικό δίχτυ» του τραπεζικού συστήματος
(bank safety net) Σελ. 38
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 38
2.2 Μέτρα γενικής πρόληψης Σελ. 39
2.2.1 Κανόνες για την έκταση των επιτρεπομένων υπηρεσιών Σελ. 39
2.2.2 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Σελ. 41
2.2.3 Μικρο-προληπτική ρύθμιση Σελ. 41
2.2.4 Μικρο-προληπτική εποπτεία Σελ. 42
2.2.4.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 42
2.2.4.2 Θεσμικά ζητήματα Σελ. 43
2.2.5 Μακρο-προληπτικές πολιτικές Σελ. 45
2.2.5.1 Ορισμός Σελ. 45
2.2.5.2 Μέσα υλοποίησης Σελ. 46
2.3 Πρόληψη κρίσεων Σελ. 47
2.4 Διαχείριση κρίσεων ρευστότητας Σελ. 47
2.4.1 Ορισμός και οριοθέτηση Σελ. 47
2.4.2 Λειτουργίες Σελ. 49
2.4.3 Αρχές που διέπουν την εφαρμογή του τελικού
αναχρηματοδοτικού δανεισμού Σελ. 49
2.5 Κρίσεις φερεγγυότητας Σελ. 50
2.5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 50
2.5.2 Εξυγίανση τραπεζών Σελ. 51
2.5.3 Εγγύηση καταθέσεων Σελ. 52
2.5.3.1 Οι λειτουργίες της εγγύησης καταθέσεων Σελ. 52
2.5.3.2 Τα προβλήματα από τη λειτουργία του θεσμού
της εγγύησης καταθέσεων Σελ. 54
II. Τα επίπεδα διαμόρφωσης του δημοσίου τραπεζικού δικαίου
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 55
1.1 Το δημόσιο τραπεζικό δίκαιο ως κλάδος του δημοσίου
χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 55
1.2 Τα τρία επίπεδα διαμόρφωσης Σελ. 56
2. Το διεθνές τραπεζικό δίκαιο στο σύστημα του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 58
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 58
2.2 Το επίπεδο της λήψης των πολιτικών αποφάσεων Σελ. 58
2.3 Το επίπεδο της υιοθέτησης των κανόνων Σελ. 59
2.3.1 Διεθνή fora Σελ. 59
2.3.1.1 Νομική φύση Σελ. 59
2.3.1.2 Κατηγοριοποίηση Σελ. 59
2.3.1.3 Η νομική φύση των διεθνών χρηματοπιστωτικών προτύπων Σελ. 61
2.3.2 Ειδικότερα: η Επιτροπή της Βασιλείας
για την Τραπεζική Εποπτεία Σελ. 62
2.3.2.1 Σύσταση και έδρα Σελ. 62
2.3.2.2 Καθήκον και μέσα υλοποίησης Σελ. 63
2.3.2.3 Μέλη Σελ. 64
2.3.2.4 Νομική φύση της Επιτροπής και των κανόνων της Σελ. 65
2.3.3 Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί Σελ. 66
2.3.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 66
2.3.3.2 Ειδικά: η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών
(Bank for International Settlements, BIS) Σελ. 67
2.4 Το συντονιστικό επίπεδο: το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Financial Stability Board, FSB) Σελ. 68
2.4.1 Το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ως πρόδρομος θεσμός Σελ. 68
2.4.2 Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Σελ. 69
2.5 Το επίπεδο της έμμεσης επιβολής της εφαρμογής
των κανόνων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 70
2.5.1 Καθήκοντα και εξουσίες του ΔΝΤ Σελ. 70
2.5.2 Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
(Financial Sector Assessment Program, FSAP) Σελ. 71
3. To ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο μέσα στο σύστημα
του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 73
3.1 Η «χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση» ως εννοιολογική βάση
του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 73
3.1.1 Ορισμός της έννοιας της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης Σελ. 73
3.1.2 Οι δύο διαστάσεις της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης Σελ. 75
3.2 Ο ορισμός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 76
ΙΙI. Ορισμός και οριοθέτηση του Ελληνικού δημοσίου
τραπεζικού δικαίου
1. Ορισμός Σελ. 77
2. Οριοθέτηση έναντι των υπολοίπων κλάδων του δημοσίου
χρηματοπιστωτικού δικαίου Σελ. 79
2.1 Δημόσιο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 79
2.1.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 79
2.1.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 80
2.1.3 Οριοθέτηση έναντι του τραπεζικού δικαίου Σελ. 81
2.2 Δημόσιο ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 81
2.2.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 81
2.2.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 81
2.3 Δημόσιο δίκαιο της συμπληρωματικής εποπτείας
των ομίλων ετερογενών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων Σελ. 82
2.3.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 82
2.3.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 82
2.4 Δημόσιο δίκαιο των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού Σελ. 83
2.4.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 83
2.4.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 84
2.5 Δημόσιο δίκαιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων
του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 85
2.5.1 Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 85
2.5.2 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 85
3. Οριοθέτηση έναντι του ευρωπαϊκού νομισματικού δικαίου Σελ. 86
Κεφάλαιο 2ο
Οι πηγές του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου
I. Η εξέλιξη του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου υπό την επίδραση
των διεθνών προτύπων και της δυναμικής των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 89
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 89
2. Η πρώτη περίοδος (1958-1985): η περίοδος της (σχετικής)
αδράνειας Σελ. 90
3. Η δεύτερη περίοδος (1986-1998): η περίοδος της εγκαθίδρυσης
του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου Σελ. 91
3.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 91
3.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις Σελ. 91
3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 91
3.2.2 Οι νομικές πράξεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Σελ. 92
4. Η τρίτη περίοδος (1999-2007): η περίοδος της εμβάθυνσης
του ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου Σελ. 94
4.1 Θεσμικές εξελίξεις: η Έκθεση της Επιτροπής Lamfalussy Σελ. 94
4.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 94
4.1.2 Τα τέσσερα επίπεδα της «διαδικασίας Lamfalussy»
και η υλοποίηση των προτάσεων Σελ. 94
4.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις Σελ. 97
4.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 97
4.2.2 Το Πλαίσιο Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές
Υπηρεσίες του 1999 (FSAP) Σελ. 97
4.2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 97
4.2.2.2 Ειδικά: οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο Σελ. 98
5. Η υπο-περίοδος (2008-2010) μετά την εκδήλωση
της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης Σελ. 99
5.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 99
5.1.1 Η Έκθεση της Επιτροπής de Larosière Σελ. 99
5.1.2 Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας (ESFS) Σελ. 100
5.2 Ρυθμιστικές εξελίξεις Σελ. 102
5.2.1 Η επίδραση του έργου του Financial Stability Board Σελ. 102
5.2.1.1 Προτάσεις για την εξυγίανση τραπεζών Σελ. 102
5.2.1.2 Προτάσεις για το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» Σελ. 102
5.2.2 Η επίδραση του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας
για την Τραπεζική Εποπτεία Σελ. 103
5.2.3 Η επίδραση των διεθνών πρωτοβουλιών για «διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις» Σελ. 103
5.2.4 Αμιγείς ενωσιακές πρωτοβουλίες Σελ. 104
6. Ειδικά: η διαδικασία έκδοσης των νομικών πράξεων που
αποτελούν τις πηγές του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Σελ. 105
6.1 Συνολική θεώρηση Σελ. 105
6.2 Νομοθετικές πράξεις Σελ. 105
6.3 Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις Σελ. 106
6.3.1 Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής Σελ. 106
6.3.2 Εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου Σελ. 107
6.3.3 Η σημασία των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών
πράξεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Σελ. 107
6.4 Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις της ΕΒΑ Σελ. 108
ΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση Σελ. 109
1. Ιστορική αναδρομή Σελ. 109
1.1 Το καθεστώς πριν από τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 109
1.2 Το καθεστώς μετά τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 110
1.3 Οι πολιτικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του 2012 Σελ. 111
1.3.1 Το αίτημα Σελ. 111
1.3.2 Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 112
2. Οι εξελίξεις κατά τη διετία 2013-2014: θεσμοθέτηση
των βασικών πυλώνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης Σελ. 113
2.1 Μικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και
προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία τους Σελ. 114
2.1.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 114
2.1.2 Κανονιστικές εξελίξεις Σελ. 115
2.2 Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 117
2.2.1 Θεσμικές εξελίξεις Σελ. 117
2.2.2 Κανονιστικές εξελίξεις Σελ. 117
2.3 Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 118
2.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 118
2.3.2 Ειδικά: τα τρία στάδια Σελ. 119
2.3.3 Κανονιστικές εξελίξεις Σελ. 120
3. Οι λοιποί πυλώνες για την πλήρη ολοκλήρωση
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης Σελ. 122
3.1 Ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων με δημόσιους
πόρους: το «DRI» Σελ. 122
3.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 122
3.1.2 Κριτήρια επιλεξιμότητας Σελ. 123
3.1.3 Αιρεσιμότητα Σελ. 124
3.1.4 Διαδικαστικές ρυθμίσεις Σελ. 125
3.2 Εκκρεμή θέματα Σελ. 126
3.2.1 Εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 126
3.2.2 Τελικός αναχρηματοδοτικός δανεισμός από την ΕΚΤ Σελ. 126
4. Συνολική αξιολόγηση Σελ. 126
IIΙ. Οι πηγές του ελληνικού δημοσίου τραπεζικού δικαίου Σελ. 131
1. Συνολική θεώρηση Σελ. 131
2. Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 132
3. Διατάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης και
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 133
4. Διατάξεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας
του τραπεζικού συστήματος Σελ. 134
4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 134
4.2 Αδειοδοσία και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 135
4.3 Μικρο-προληπτική εποπτεία και προληπτική ρύθμιση
πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 135
4.4 Μακρο-προληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 136
4.5 Ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 136
4.6 Κρατική ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 137
4.7 Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 138
4.8 Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 138
5. Διατάξεις για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα Σελ. 139
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 139
5.2 Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης – εταιρίες παροχής
πιστώσεων – εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 140
5.3 Ιδρύματα πληρωμών Σελ. 140
5.4 Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος Σελ. 141
5.5 Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Σελ. 142
5.6 Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Σελ. 142
Τίτλος Δεύτερος:
Θεσμοί
Κεφάλαιο 3ο
Οι δύο μηχανισμοί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης
I. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) Σελ. 145
1. Το θεσμικό πλαίσιο Σελ. 145
1.1 Ο Κανονισμός SSM Σελ. 145
1.1.1 Σκοπός Σελ. 145
1.1.2 Συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 146
1.1.3 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Σελ. 146
1.2 Οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ Σελ. 147
2. Τα βασικά στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Σελ. 148
2.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 148
2.2 Η δομή του SSM Σελ. 148
2.2.1 Τα δύο κύρια στοιχεία του SSM Σελ. 148
2.2.2 Η ΕΚΤ ως επίκεντρο του SSM Σελ. 149
2.2.3 Οι αρμόδιες εθνικές αρχές Σελ. 150
2.3 Η ρυθμιστική περίμετρος Σελ. 150
2.3.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 150
2.3.2 Ειδικά: η διάκριση μεταξύ «σημαντικών» και «λιγότερο
σημαντικών» εποπτευόμενων οντοτήτων Σελ. 151
2.4 Δημιουργία σινικών τειχών (Chinese walls) Σελ. 153
3. Ρυθμίσεις περί συνεργασίας Σελ. 154
3.1 Συνεργασία εντός του SSM Σελ. 154
3.2 Ο SSM ως μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας (ΕSFS) Σελ. 154
3.3 Στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων αρχών
των κρατών μελών με παρέκκλιση Σελ. 155
3.3.1 Νομική βάση, διαδικασία και έννομες συνέπειες Σελ. 155
3.3.2 Αναστολή ή τερματισμός της διαδικασίας στενής συνεργασίας Σελ. 156
3.4 Συνεργασία εκτός SSM και ESFS Σελ. 156
3.5 Διεθνής συνεργασία Σελ. 157
4. Οργανωτικές αρχές Σελ. 157
4.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 157
4.2 Η νέα δομή διακυβέρνησης Σελ. 158
4.2.1 Το Εποπτικό Συμβούλιο Σελ. 158
4.2.2 Εσωτερική δομή της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά της
καθήκοντα και νέα σύνθεση του Ευρωσυστήματος/Επιτροπών
του ΕΣΚΤ Σελ. 159
4.2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης (ΑBoR) Σελ. 160
4.3 Ανεξαρτησία της ΕΚΤ Σελ. 161
4.3.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 161
4.3.2 Θεσμική ανεξαρτησία Σελ. 162
4.3.3 Οικονομική ανεξαρτησία Σελ. 162
4.4 Λογοδοσία της ΕΚΤ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα εθνικά
κοινοβούλια Σελ. 163
4.4.1 Λογοδοσία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Σελ. 163
4.4.2 Λογοδοσία στα εθνικά κοινοβούλια Σελ. 165
4.5 Τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων για την έκδοση
εποπτικών Αποφάσεων Σελ. 165
4.5.1 Το πλαίσιο Σελ. 165
4.5.2 Εποπτικές διαδικασίες της ΕΚΤ Σελ. 165
4.5.3 Εποπτικές Αποφάσεις της ΕΚΤ Σελ. 166
4.6 Λοιπές διατάξεις Σελ. 166
ΙΙ. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM) και το Ενιαίο Ταμείο
Εξυγίανσης (SRF) Σελ. 167
1. Οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού SRΜ Σελ. 167
1.1 Σκοποί και πεδίο εφαρμογής Σελ. 167
1.2 Συμμετέχοντα κράτη μέλη Σελ. 168
1.3 Γενικές αρχές Σελ. 168
1.4 Σχέση με την BRRD και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο Σελ. 168
1.5 Καταμερισμός καθηκόντων εντός του SRM Σελ. 169
1.5.1 Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) Σελ. 169
1.5.2 Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης Σελ. 170
2. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) Σελ. 171
2.1 Γενικές διατάξεις Σελ. 171
2.1.1 Νομικό καθεστώς Σελ. 171
2.1.2 Σύνθεση Σελ. 171
2.1.3 Διοικητική και διαχειριστική δομή Σελ. 171
2.1.4 Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ Σελ. 172
2.2 Ανεξαρτησία Σελ. 172
2.2.1 Γενική επισκόπηση Σελ. 172
2.2.2 Θεσμική ανεξαρτησία Σελ. 173
2.2.3 Οικονομική ανεξαρτησία Σελ. 173
2.3 Λογοδοσία Σελ. 174
2.3.1 Λογοδοσία ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 174
2.3.2 Λογοδοσία
Back to Top