Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ


Ανατρέποντας το μύθο της «ωραίας κοιμωμένης»

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14409
Δελλής Γ.
Ράντος Αθ.

Το έργο «Η Διοικητική Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας» αναλύει τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας και της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης και τον τρόπο με τον οποίο οι δύο παραπάνω έννοιες συνδέονται. Με την μονογραφία του, ο συγγραφέας εστιάζει στο πρόβλημα των καθυστερήσεων της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης και εξηγεί τα αίτια μεταξύ των οποίων είναι η φτωχή ποιότητα νομοθετικού και διοικητικού έργου, η καταχρηστική συμπεριφορά της διοίκησης ως διαδίκου, ο δικηγορικός πληθωρισμός, οι υπερβολές του δικονομικού συστήματος. Τα διοικητικά δικαστήρια είναι περισσότερο επιβαρυμένα ποσοτικά και ποιοτικά λόγω της αναπότρεπτης διόγκωσης των διοικητικών διαφορών.

Στην εισαγωγή του έργου ο συγγραφέας εμβαθύνει στο πρόβλημα του χρόνου της διοικητικής δικαιοσύνης και επισημαίνει ότι η ταχύτητα αποτελεί αναγκαίο εννοιολογικό συμπλήρωμα, τόσο του δικαιώματος δικαστικής προστασίας όσο και της θεσμικής περιγραφής της Δικαιοσύνης. Τονίζεται ότι η ταχύτητα αποτελεί εγγύηση της δικανικής κρίσης. Εκτός από μία, αρνητικού χαρακτήρα, αξίωση σε βάρος της Πολιτείας να μην υφίστανται υπερβάσεις στην εύλογη διάρκεια της δίκης, θεμελιώνεται και ένα γενικότερο αίτημα με θετικό περιεχόμενο, να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την επιτάχυνση των δυσλειτουργικών δικονομικών θεσμών. Εξάλλου, εάν η ταχύτητα της Δικαιοσύνης ταυτιστεί με το αίτημα της απονομής της στον «βέλτιστο», πλην όμως «εύλογο» χρόνο, αίρονται οι όποιοι φόβοι για ποιοτικές αβαρίες. Η χρήση του όρου «εύλογος» είναι αρκούντως δεκτική ερμηνείας ώστε να αποτρέπει τη μηχανιστική εφαρμογή αμιγώς ποσοτικών προσεγγίσεων αναφορικά με τη διάρκεια της δίκης. Όσο για τις παγίδες οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν κατά την προσπάθεια για επιτάχυνση μηχανισμών σε μόνιμη χρονική υστέρηση -όπως είναι κατεξοχήν η διοικητική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα- το Σύνταγμα και το ευρωπαϊκό δίκαιο παρέχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας.

Το έργο διακρίνεται σε πέντε κεφάλαια: Τα πρώτα δύο αντιστοιχούν στο γενικό μέρος της ανάλυσης: επιχειρείται να διατυπωθεί μία γενική θεωρία για τον τρόπο με τον οποίο οι θεμελιώδεις κανόνες του θετικού δικαίου, εθνικού και ευρωπαϊκού, επιτάσσουν (πρώτο κεφάλαιο) αλλά και οριοθετούν (δεύτερο κεφάλαιο) την ταχεία επίλυση των διοικητικών διαφορών. Τα πορίσματα της προβληματικής αυτής χρησιμοποιούνται στα επόμενα τρία κεφάλαια, τα οποία συνθέτουν το ειδικό μέρος της ανάλυσης.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξηγείται ότι στο θετικό δίκαιο, η σημασία της ταχύτητας στην απονομή της Δικαιοσύνης αναδείχθηκε πρώτα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις αποφάσεις του με τις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ, λόγω μη περάτωσης των δικών σε «λογική προθεσμία». Όμως, όπως επισημαίνεται από τον συγγραφέα δεν εξαντλείται στη συγκεκριμένη νομολογία. Αφενός, η σύνδεση της διάρκειας της δίκης με ένα ατομικό δικαίωμα -η υποκειμενική δηλαδή όψη της ταχύτητας- δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της ΕΣΔΑ· θεμελιώνεται τόσο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο εσωτερικό δίκαιο των ευρωπαϊκών κρατών, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Αφετέρου, η αντιμετώπιση των χρονικών αγκυλώσεων, ειδικά της διοικητικής Δικαιοσύνης, εμφανίζει και μία αντικειμενική διάσταση, την οποία αναγνωρίζει τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το ελληνικό δίκαιο: αποσκοπεί, όχι μόνο στην προστασία των εξατομικευμένων συμφερόντων του ιδιώτη διαδίκου, αλλά και στην προάσπιση κρίσιμων πτυχών του γενικού συμφέροντος.

Στο δεύτερο κεφάλαιο ερμηνεύονται τα όρια ταχύτητας της διοικητικής δίκης. Παρά τη σημασία της, η ταχύτητα στην ένδικη επίλυση των διαφορών δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Συναρτάται με τα υπόλοιπα, ποιοτικά και οργανωτικά, χαρακτηριστικά της Δικαιοσύνης, ιδίως εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα και τη θεσμική ανεξαρτησία του δικαστικού έργου.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται και αξιολογούνται οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες εισήχθησαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία, με στόχο την επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό της διοικητικής Δικαιοσύνης ως σύστημα. Προσεγγίζονται συστηματικά τα πρόσφατα μέτρα για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης. Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις περιέχονται σε τρία νομοθετήματα: τον Ν 3659/2008, «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις», τον Ν 3900/2010, «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» και τον Ν 4055/2012, «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στα εργαλεία που χρησιμοποιεί πλέον το εθνικό δίκαιο ώστε να προασπίσει το υποκειμενικό δικαίωμα των διαδίκων για την εκδίκαση των υποθέσεών τους σε εύλογο χρόνο και αναλύονται οι εθνικές διαδικασίες για την προάσπιση του δικαιώματος στην εύλογη διάρκεια. Ειδικότερα αναπτύσσονται η αίτηση επιτάχυνσης και η αίτηση «δίκαιης ικανοποίησης» για υπερβολική διάρκεια της διοικητικής δίκης που εισήχθησαν με τον Ν 4055/2012.

Το πέμπτο κεφάλαιο εστιάζεται σε τρεις ειδικότερες θεματικές, οι οποίες είναι σκόπιμο, να απασχολήσουν την ελληνική έννομη τάξη, διότι συνδέονται άμεσα με τη μείωση του φόρτου των διοικητικών δικαστηρίων, την αριθμητική δηλαδή μέθοδο της επιτάχυνσης: πρώτον, την εναλλακτική επίλυση των διοικητικών διαφορών· δεύτερον, τις λειτουργίες τις οποίες θα μπορούσε να επιτελέσει ο διοικητικός δικαστής, όχι μόνο κατά την εκδίκαση μίας υπόθεσης, αλλά και έξω, πριν ή μετά από αυτή, για να κατευθύνει τη δράση των κρατικών οργάνων προς τη νομιμότητα· τρίτον, την κάλυψη των οργανωτικών ελλειμμάτων της διοικητικής δικαιοσύνης.

Στο τέλος του έργου παρατίθεται συμπληρωματικός πίνακας με Αποφάσεις του ΕΔΔΑ κατά Ελλάδος και Αποφάσεις ΕΔΔΑ κατά άλλων κρατών. Το έργο συνοδεύεται από εύχρηστο, αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠρόλογοςΣελ. XI
Σημείωμα συγγραφέαΣελ. XV
ΣυντομογραφίεςΣελ. XXVII
Αντί Εισαγωγής  
Ο χρόνος της διοικητικής δίκης, ως πρόβλημα και ως προβληματική  
Α. Μερικές σκέψεις για τη σχέση της διοικητικής Δικαιοσύνης με το χρόνοΣελ. 4
α) Δεν υφίσταται Δικαιοσύνη χωρίς ταχύτηταΣελ. 5
β) Το διακύβευμα της ταχύτητας είναι σημαντικότερο για τη διοικητική ΔικαιοσύνηΣελ. 7
γ) Η βέλτιστη σχέση μεταξύ ταχύτητας και ποιότητας της Δικαιοσύνης αποτυπώνεται στον «εύλογο» χαρακτήρα του χρόνου απονομής τηςΣελ. 8
Β. Τα αίτια των καθυστερήσεωνΣελ. 11
α) Ο πολλαπλασιασμός των διοικητικών διαφορώνΣελ. 14
β) Οι αλλαγές στη φύση των διοικητικών διαφορών και η σημασία για την επίλυσή τους σε εύλογο χρόνοΣελ. 18
Γ. Επιτάχυνση της διοικητικής Δικαιοσύνης, μεθοδολογικά προλεγόμεναΣελ. 23
α) Οι μέθοδοι της επιτάχυνσηςΣελ. 24
β) Επιτάχυνση, ένα πολυεπίπεδο εγχείρημαΣελ. 28
Πρώτο Κεφάλαιο  
Η εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης ως θεμελιώδης επιταγή  
Ι. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 34
 
Α. Ο χρόνος απονομής της Δικαιοσύνης, προτεραιότητα για τα όργανα του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΣελ. 34
α) Η ταχύτητα ως συνιστώσα της δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6§1 ΕΣΔΑΣελ. 34
β) Οι αδυναμίες στην αποκατάσταση του παραβιαζόμενου δικαιώματος και η ενεργοποίηση του άρθρου 13 ΕΣΔΑΣελ. 41
γ) Η παρέμβαση του Στρασβούργου στα εθνικά δικονομικά συστήματα: από την Επιτροπή Υπουργών, στις «πιλοτικές» αποφάσεις του ΕΔΔΑΣελ. 44
Β. Η ελληνική διοικητική Δικαιοσύνη στο μικροσκόπιο του ΣτρασβούργουΣελ. 47
α) Η ανάδειξη του προβλήματοςΣελ. 47
β) Η απόφαση Αθανασίου/Ελλάδα (2010)Σελ. 49
γ) Η επόμενη μέρα μετά την απόφαση ΑθανασίουΣελ. 51
ΙΙ. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών τηςΣελ. 54
Α. Στο δίκαιο της ΕΕΣελ. 54
Β. Στο εσωτερικό δίκαιο, κρατών-μελών της ΕΕΣελ. 58
ΙΙΙ. Ελληνικό δίκαιοΣελ. 60
Α. Η υποκειμενική όψη της ταχύτητας: η εύλογη διάρκεια ως δικαίωμα στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 60
Β. Η αντικειμενική όψη της ταχύτητας: γενικό συμφέρον και επίλυση της διοικητικής διαφοράς στον κατάλληλο χρόνο, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσηςΣελ. 65
Δεύτερο Κεφάλαιο  
Τα όρια ταχύτητας της διοικητικής δίκης  
Ι. Ταχύτητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος δικαστικής προστασίαςΣελ. 72
Α. Η αναγκαία πρόσβαση στη ΔικαιοσύνηΣελ. 73
α) Μη οικονομικά εμπόδια πρόσβασηςΣελ. 73
β) Οικονομικά εμπόδια πρόσβασηςΣελ. 76
γ) Πρόσβαση σε δικαστή με επαρκείς εξουσίεςΣελ. 78
Β. Τα sine qua non χαρακτηριστικά της ένδικης διαδικασίας και της δικαστικής απόφασηςΣελ. 81
α) Κατ'αντιμωλία διαδικασία και ισότητα των όπλωνΣελ. 81
β) Δημοσιότητα της διαδικασίαςΣελ. 83
γ) Αιτιολογία της απόφασηςΣελ. 85
δ) Ένδικα μέσαΣελ. 87
Γ. Τα sine qua non χαρακτηριστικά του φορέα παροχής δικαστικής προστασίαςΣελ. 88
α) Δικαστήριο ...Σελ. 88
β) ... ανεξάρτητο και αμερόληπτοΣελ. 90
ΙΙ. Ταχύτητα και οργανωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής, διοικητικής ΔικαιοσύνηςΣελ. 93
Α. Τα συνταγματικά όρια της επιτάχυνσης, στο όνομα της δικαστικής ανεξαρτησίαςΣελ. 94
α) Η μαξιμαλιστική θεώρηση για το αυτοδιοίκητο της Δικαιοσύνης και το ανέλεγκτο του δικαστικού λειτουργήματοςΣελ. 95
β) Η επέμβαση των δικαστηρίων στην εκπόνηση κανόνων για την οργάνωση της διοικητικής ΔικαιοσύνηςΣελ. 99
Β. Επιτάχυνση και συνταγματικός ρόλος του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 102
III. Επίμετρο: Στην αναζήτηση μίας «ορθολογικής» επιτάχυνσηςΣελ. 107
Τρίτο Κεφάλαιο  
Η συστημική προσέγγιση: τα πρόσφατα μέτρα για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης  
Ι. Αναδιανομή ρόλων στο εσωτερικό της διοικητικής Δικαιοσύνης: στην αναζήτηση μιας νέας αρχιτεκτονικήςΣελ. 115
Α. Η ανακατανομή των διοικητικών διαφορών: από τον υδροκεφαλισμό, στη δικονομία-σταυρόλεξοΣελ. 115
α) Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 116
 
β) Κριτική αξιολόγησηΣελ. 121
ι) Θετικές επιμέρους διατάξεις ...Σελ. 121
ιι) ... σε ένα σχιζοφρενές δικονομικό περιβάλλον ...Σελ. 123
ιιι) ... που χρειάζεται συνολική και θαρραλέα επανεξέτασηΣελ. 126
Β. «Ου παντός πλειν» στο ανώτατο δικαστήριο. Διήθηση, μετάλλαξη ή ... εξάλειψη των ενδίκων μέσων μετά το Ν 3900/2010Σελ. 131
α) Το φίλτρο του άρθρου 12 του Ν 3900/2010 και η αυστηρή εφαρμογή του από τη νομολογίαΣελ. 133
β) Οι αμφιβολίες για τη συνταγματικότητα και την ορθότητα του φίλτρουΣελ. 138
ι) Ζητήματα συνταγματικότηταςΣελ. 138
ιι) Ζητήματα ορθολογικότηταςΣελ. 140
Γ. Διαδικασίες «ασανσέρ» στο ΣτΕ. Μεταξύ καθοδήγησης και συγκέντρωσης της δικαστικής κρίσηςΣελ. 147
α) Οι μηχανισμοί έλξης και παραδειγματικής επίλυσης ζητημάτων ή διαφορών από το Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣελ. 147
ι) Η πρώτη προσπάθεια για οργάνωση πρότυπης δίκης με το Ν 3659/2008Σελ. 148
ιι) Η πρότυπη ή πιλοτική δίκη του άρθρου 1§1 του Ν 3900/2010Σελ. 150
ιιι) Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος κατά το άρθρο 1§2 του Ν 3900/2010Σελ. 160
ιv) Η κατά παρέκκλιση άσκηση ενδίκων μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 3900/2010Σελ. 162
β) Αποτίμηση των διαδικασιών έλξης και παραδειγματικής επίλυσης των διοικητικών διαφορών από το ΣτΕΣελ. 164
ι) Η συνταγματικότητα του θεσμούΣελ. 164
ιι) Η σκοπιμότητα και η ευρύτερη σημασία του θεσμούΣελ. 167
ΙΙ. Επί μέρους ρυθμίσεις σε αναζήτηση ταχύτητας ... και συστήματοςΣελ. 173
Α. Η αναμόρφωση των δικαστικών σχηματισμώνΣελ. 173
α) Η κάμψη της συλλογικότητας στην απονομή της διοικητικής ΔικαιοσύνηςΣελ. 173
β) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών «σε συμβούλιο»Σελ. 179
γ) Η ίδρυση ειδικών τμημάτωνΣελ. 186
 
Β. Δικονομικά «μερεμέτια»Σελ. 188
α) Σημειακές παρεμβάσεις στη διοικητική δίκη, μη οικονομικού χαρακτήραΣελ. 189
ι) Δικονομικές ρυθμίσεις για την καλύτερη οργάνωση του δικαστικού έργουΣελ. 189
ιι) Η ατελής δικονομική μεταχείριση της ΔιοίκησηςΣελ. 193
ιιι) Συντόμευση της δίκης στα στάδια της συζήτησης και της διάσκεψης - ο ακρωτηριασμός της εισήγησης στην ακυρωτική δίκηΣελ. 197
β) Ζητήματα από την αύξηση του κόστους της διοικητικής δίκηςΣελ. 202
ι) Αύξηση του κόστους για τον ιδιώτη διάδικο που καταφεύγει στη Δικαιοσύνη ...Σελ. 203
ιι) ... αλλά χαμηλά δικαστικά έξοδα για το διάδικο ο οποίος καθυστερεί ή χάνει τη δίκη...Σελ. 207
ιιι) ... και διασφάλιση μίας «φθηνής» δίκης για τη ΔιοίκησηΣελ. 208
γ) Επιτάχυνση και ειδικά δικονομικά καθεστώταΣελ. 209
ι) Επείγουσες διαδικασίες και σύζευξη της προσωρινής με την οριστική δικαστική προστασίαΣελ. 210
ιι) Η «ψευδοεπιτάχυνση» των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών: ταμειακό συμφέρον και στρεβλή δικονομία της κρίσηςΣελ. 214
Τέταρτο Κεφάλαιο  
Η ατομοκεντρική προσέγγιση: εθνικές διαδικασίες για την προάσπιση του δικαιώματος στην εύλογη διάρκεια  
Ι. Η αίτηση επιτάχυνσηςΣελ. 223
Α. Προϋποθέσεις και διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων επιτάχυνσηςΣελ. 223
Β. Αίτηση επιτάχυνσης και άλλα μέσα επίσπευσης της διοικητικής δίκηςΣελ. 228
Γ. Η σημασία της αίτησης επιτάχυνσηςΣελ. 230
 
II. Η αίτηση «δίκαιης ικανοποίησης» για υπερβολική διάρκεια της διοικητικής δίκης ή «το Στρασβούργο εν Αθήναις»Σελ. 234
Α. Τα οργανωτικά και διαδικαστικά χαρακτηριστικά της αίτησης για δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 234
α) Ένα ειδικό ένδικο βοήθημα ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο καταγράφεται η καθυστέρησηΣελ. 234
ι) Η δικονομική αυτοτέλεια της αίτησης για δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 235
ιι) Το δικαστήριο και ο δικαστής της αίτησης για δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 241
β) Το δικονομικό πλαίσιο της αίτησης για δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 245
ι) Τα μέρη της διαδικασίαςΣελ. 245
ιι) Οι προϋποθέσεις του παραδεκτούΣελ. 247
ιιι) Τα στάδια και η διάρκεια της διαδικασίαςΣελ. 255
ιν) Η απόφαση και η εκτέλεσή τηςΣελ. 257
Β. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και ο προσδιορισμός της δίκαιης ικανοποίησηςΣελ. 259
α) Αναζητώντας την εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκηςΣελ. 259
ι) Μία εκτίμηση ad hoc αλλά σε ένα, γενικά αποδεκτό, χρονικό πλαίσιο...Σελ. 259
ιι) ... στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίωνΣελ. 262
αα) Η συμπεριφορά του αιτούντος τη δίκαιη ικανοποίησηΣελ. 263
ββ) Η πολυπλοκότητα της υπόθεσηςΣελ. 264
γγ) Η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχώνΣελ. 267
δδ) Το διακύβευμα της δίκηςΣελ. 270
β) Η επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησηςΣελ. 272
ι) Η φύση της ζημίας και η έκταση της αποκατάστασής τηςΣελ. 273
αα) Ηθική και υλική ζημίαΣελ. 273
ββ) «Δίκαιη» και «πλήρης» χρηματική αποκατάστασηΣελ. 276
ιι) Η μέθοδος για τον επί μέρους υπολογισμό της δίκαιης ικανοποίησηςΣελ. 279
αα) Η τιμή βάσης, ειδικά για την ηθική βλάβηΣελ. 279
ββ) Η χρονική συνιστώσαΣελ. 281
γγ) Τα κριτήρια της εύλογης διάρκειας ως κριτήρια επιμέτρησηςΣελ. 282
δδ) Τα εναλλακτικά μέσα αποκατάστασηςΣελ. 284
 
Πέμπτο Κεφάλαιο  
Οι χαμένες ευκαιρίες  
Ι. Αγνοώντας την εναλλακτική επίλυση των διοικητικών διαφορώνΣελ. 290
Α. Η σημασία και οι μορφές εναλλακτικής επίλυσης των διοικητικών διαφορώνΣελ. 290
Β. Η εναλλακτική επίλυση ως υπερεθνική επιταγή και ως εθνική επιλογή σε άλλες έννομες τάξειςΣελ. 295
α) Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣελ. 296
β) Αγγλοσαξωνικό ΔίκαιοΣελ. 298
γ) Ηπειρωτικό δίκαιοΣελ. 301
Γ. Η εναλλακτική επίλυση των διοικητικών διαφορών στην ΕλλάδαΣελ. 307
α) Ενδικοφανείς και προδικαστικές προσφυγέςΣελ. 307
β) 'Αλλα μέσα εναλλακτικής επίλυσηςΣελ. 313
γ) ΣυμπέρασμαΣελ. 318
ΙΙ. Εμμένοντας στα παραδοσιακά μέσα δράσης του διοικητικού δικαστήΣελ. 320
Α. Η προληπτική θεραπεία: η συμβουλευτική λειτουργία του διοικητικού δικαστήΣελ. 321
Β. Η «αθωωτική» θεραπεία: η διάσωση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξηςΣελ. 325
α) Εξετάζοντας τη λυσιτέλεια των τυπικών ελαττωμάτωνΣελ. 326
β) Διορθώνοντας τις πλημμέλειες της αιτιολογίαςΣελ. 330
γ) Περιορίζοντας τον αυτεπάγγελτο δικαστικό έλεγχοΣελ. 332
Γ. Η θεραπεία μετά την «καταδίκη»: ο ρόλος του διοικητικού δικαστή κατά την αποδοχή του ένδικου βοηθήματοςΣελ. 333
α) Ο προσδιορισμός στο χρόνο, των συνεπειών την ακυρωτικής απόφασηςΣελ. 334
β) Ο προσδιορισμός του τρόπου θεραπείας της διοικητικής παρανομίαςΣελ. 337
ΙΙΙ. Διαιωνίζοντας τα οργανωτικά ελλείμματα της διοικητικής ΔικαιοσύνηςΣελ. 344
Α. Ένα κενό στρατηγικής: η αδιαφορία για την οργανωτική αποτελεσματικότητα της διοικητικής ΔικαιοσύνηςΣελ. 344
Β. Τα επί μέρους προβλήματαΣελ. 347
α) Ελλείμματα σε ανθρώπινους πόρους και υποδομέςΣελ. 347
β) Ελλείμματα στη διαχείριση του δικαστικού έργουΣελ. 351
γ) Ελλείμματα στην αξιολόγηση του δικαστικού έργουΣελ. 357
 
ΣυμπεράσματαΣελ. 363
Ξενόγλωσση ΒιβλιογραφίαΣελ. 373
Βιβλιογραφία στην Ελληνική ΓλώσσαΣελ. 383
Α. Αποφάσεις ΕΔΔΑ κατά ΕλλάδαςΣελ. 403
Β. Αποφάσεις ΕΔΔΑ κατά άλλων κρατώνΣελ. 410
ΕυρετήριοΣελ. 419
Back to Top