ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ν 2251/1994


ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 80,00 € Ειδική Τιμή 47,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15661
Καράκωστας Ι.

Το παρόν έργο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Μετά την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας (Ν 2251/1994, ΠΔ 301/2002, Ν 3297/1994, ΚΥΑ 70330/2015), ακολουθεί η κατʼ άρθρο ερμηνεία του βασικού Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Το βιβλίο χωρίζεται στις εξής θεματικές ενότητες: Πεδίο εφαρμογής, Καταχρηστικοί ΓΟΣ, Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, Συμβάσεις από απόσταση, Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις, Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών, Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες (τραπεζικές, επενδυτικές, νομικές κ.ά.), Διαφήμιση (παραπλανητική, αθέμιτη, συγκριτική, άμεση), Δικαστική προστασία και Εξώδικη προστασία (φιλικός διακανονισμός, ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, Συνήγορος του Πολίτη κ.ά.).

Η τρίτη έκδοση του έργου «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή» κατέστη επιβεβλημένη προκειμένου να συμπεριλάβει όλη την βιβλιογραφία, αρθρογραφία και πρόσφατη νομολογία, μετά και από τη θέσπιση του Ν 3587/2007 και είχαν ως στόχο την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των αντίστοιχων Οδηγιών της ΕΕ. Το έργο συμπληρώνεται με σχετικές μελέτες-γνωμοδοτήσεις, βιβλιογραφία-αρθρογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσιμο όχι μόνο για τον εφαρμοστή του δικαίου, αλλά και για κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να έχει ομαλές συνθήκες συναλλαγών και ένα διαυγές και προσιτό νομικό πλαίσιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ "Volenti non fit iniuria"  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Νομοθεσία  
[1] Ν 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών Σελ. 3
[2] ΠΔ 301/2002 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 «περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών» (EE αριθ. L 166 της 11.6.1998, σελ. 51-55) και τροποποίηση του Νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191) Σελ. 73
[3] N 3297/2004 Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις Σελ. 75
[4] ΥΑ 70330/2015 Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών Σελ. 82
Πίνακας Σχετικών Νομοθετημάτων Σελ. 98
   
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ερμηνεία κατΑ άρθρον Ν 2251/1994  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Άρθρο 1 Ν 2251/1994)  
1. Η προέλευση και το περιεχόμενο της συναλλακτικής υποχρέωσης-αρχής της προστασίας του καταναλωτή Σελ. 105
2. Η προστασία του καταναλωτή στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 106
3. Οι γενικές διατάξεις του Ν 2251/1994 Σελ. 108
Α. Η προστασία του καταναλωτή ως υποχρέωση του κράτους Σελ. 108
Β. Η εισαγωγή της θεμελιώδους έννοιας της βιώσιμης κατανάλωσης Σελ. 108
4. Οι έννοιες του «καταναλωτή» και του «προμηθευτή» Σελ. 110
A. Καταναλωτής Σελ. 110
Ι. Ορισμός της έννοιας του καταναλωτή Σελ. 110
α) Φυσικά πρόσωπα και ενώσεις με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ως καταναλωτές Σελ. 111
β) Στοιχεία της έννοιας του καταναλωτή Σελ. 112
αα) Προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά Σελ. 112
ββ) Τελικός αποδέκτης Σελ. 112
γ) Ο αποδέκτης διαφήμισης και ο εγγυητής ως καταναλωτές Σελ. 114
ΙΙ. Τα κριτήρια ελέγχου ορθής υπαγωγής στον ορισμό Σελ. 115
α) Διαπραγματευτική υπεροχή του προμηθευτή Σελ. 115
β) Kαταχρηστική επίκληση του Ν 2251/1994 από καταναλωτή Σελ. 116
ΙΙΙ. Η στάθμιση των κριτηρίων και η ανάδειξη του «ευλόγως προσεκτικού και ενημερωμένου καταναλωτή» Σελ. 117
Β. Προμηθευτής Σελ. 118
Ι. Ορισμός της έννοιας του προμηθευτή Σελ. 118
ΙΙ. Επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα και κοινής ωφελείας Σελ. 119
5. Κοινοτική πολιτική για την προστασία του καταναλωτή Σελ. 120
Α. Η αναγκαιότητα της παράλληλης με την εθνική κοινοτικής προστασίας του καταναλωτή Σελ. 120
Β. Τα βασικά σημεία της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Άρθρο 2 Ν 2251/1994)  
1. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και η εξαίρεση των συμβάσεων προσχώρησης Σελ. 124
2. Έννοια και πεδίο εφαρμογής των ΓΟΣ Σελ. 125
Α. Ο συμβατικός χαρακτήρας των ΓΟΣ Σελ. 126
Β. Μονομερής προδιατύπωση των όρων - Παντελής απουσία διαπραγμάτευσης Σελ. 127
Γ. Προορισμός για μελλοντική ομοιόμορφη χρήση Σελ. 128
3. Ο δικαστικός έλεγχος των ΓΟΣ Σελ. 128
Α. Έλεγχος της ενσωμάτωσης των ΓΟΣ στη σύμβαση Σελ. 129
I. Επισήμανση των ΓΟΣ - Εξασφάλιση γνώσης του περιεχομένου τους Σελ. 129
α) Η υπόδειξη των ΓΟΣ - Υποχρέωση γραπτής και σαφούς διατύπωσης Σελ. 129
β) Η ελληνική ως γλώσσα σύνταξης των ΓΟΣ Σελ. 131
ΙΙ. Γνώση ή υπαίτια άγνοια των ΓΟΣ από τον καταναλωτή Σελ. 132
ΙΙI. Συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου στην ισχύ των ΓΟΣ Σελ. 133
Β. Έλεγχος μέσω της ερμηνείας των ΓΟΣ Σελ. 133
Ι. Οι ερμηνευτικοί κανόνες του Ν 2251/1994 Σελ. 133
ΙΙ. Γενικά ερμηνευτικά κριτήρια του ΑΚ Σελ. 134
ΙΙΙ. Συνταγματικού δικαίου κριτήρια Σελ. 135
Γ. Έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ Σελ. 137
Ι. Τα δύο συστήματα ελέγχου του περιεχομένου των ΓΟΣ και το κριτήριο εφαρμογής τους Σελ. 137
ΙΙ. Ο έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ κατά το Ν 2251/1994 Σελ. 138
α) Η γενική ρήτρα απαγόρευσης του άρθρου 2 παρ. 6 Ν 2251/1994 Σελ. 138
β) Ο ενδεικτικός κατάλογος καταχρηστικών ρητρών του άρθρου 2 παρ. 7 Ν 2251/1994 Σελ. 140
γ) Οι συνέπειες της καταχρηστικότητας ενός ΓΟΣ Σελ. 144
ΙΙΙ. Ο έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ μέσω του συστήματος του Αστικού Κώδικα Σελ. 145
α) Η διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ για τη δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη Σελ. 145
β) Η διάταξη του άρθρου 179 περ. β΄ ΑΚ για την καταπλεονεκτική δικαιοπραξία Σελ. 146
γ) Οι διατάξεις των άρθρων 371-373 ΑΚ για την αοριστία παροχής Σελ. 146
δ) Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ για την κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 147
ε) Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ για την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη Σελ. 148
στ) Η διάταξη του άρθρου 332 παρ. 2 εδ. β΄ ΑΚ για τις απαλλακτικές ρήτρες ευθύνης από πταίσμα Σελ. 148
4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Σελ. 151
Α. Η δυνατότητα εφαρμογής του Ν 2251/1994 επί των τραπεζικών συμβάσεων Σελ. 152
Ι. Η έννοια του «καταναλωτή» χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 152
α) Ο πελάτης της Τράπεζας Σελ. 152
β) Ο εγγυητής τραπεζικού δανείου Σελ. 155
ΙΙ. Η έννοια του «προμηθευτή» Σελ. 157
Β. Περιπτωσιολογία καταχρηστικών τραπεζικών ΓΟΣ Σελ. 158
Γ. Ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 165
5. Γενικοί όροι των συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας Σελ. 167
6. Γενικοί όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων Σελ. 168
Α. Έννοια των Γενικών Ασφαλιστικών όρων Σελ. 169
Β. Περιπτωσιολογία καταχρηστικών ΓΟΑσφ Σελ. 169
7. Γενικοί όροι των συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Άρθρα 3 - 3ιγ Ν 2251/1994)  
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 173
2. H έννοια του όρου «συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος» Σελ. 174
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 3-3ιγ Ν 2251/1994 Σελ. 175
A. Πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών Σελ. 175
Β. Σύναψη της σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος Σελ. 176
I. Κατάρτιση σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή Σελ. 176
ΙI. Προσφορά από τον καταναλωτή Σελ. 176
III. Προηγούμενη επαφή προμηθευτή και καταναλωτή Σελ. 177
IV. Σύναψη κατά τη διάρκεια εκδρομής Σελ. 177
4. Το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 3-3ιγ Ν 2251/1994 Σελ. 177
Α. Γενικά Σελ. 177
Β. Υποσχετικές - εκποιητικές συμβάσεις Σελ. 178
Γ. Επαχθείς συμβάσεις Σελ. 178
Δ. Συμβάσεις εγγύησης Σελ. 179
5. Οι εξαιρούμενες συμβάσεις Σελ. 180
Α. Κοινωνικές υπηρεσίες Σελ. 181
Β. Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης Σελ. 181
Γ. Δραστηριότητες τζόγου Σελ. 182
Δ. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Σελ. 182
Ε. Συμβάσεις με αντικείμενο δικαιώματα σχετικά με τα ακίνητα Σελ. 182
Στ. Άλλες περιπτώσεις με ακίνητα Σελ. 183
Ζ. Οργανωμένα ταξίδια Σελ. 183
Η. Χρονομεριστική μίσθωση Σελ. 183
Θ. Συμβάσεις που καταρτίζονται με δημόσιο τύπο Σελ. 183
Ι. Προμήθεια αγαθών τρέχουσας κατανάλωσης Σελ. 184
ΙΑ. Μεταφορά επιβατών Σελ. 184
ΙΒ. Αυτόματες πωλήσεις Σελ. 184
ΙΓ. Τηλεπικοινωνίες Σελ. 185
6. Η παρεχόμενη από το νόμο προστασία Σελ. 185
Α. Υποχρέωση πληροφόρησης στο προσυμβατικό στάδιο Σελ. 185
I. Περιεχόμενο της υποχρέωσης Σελ. 185
ΙI. Έννομες συνέπειες Σελ. 187
α) Κανονιστική ισχύς των πληροφοριών Σελ. 187
β) Παραβίαση της υποχρέωσης πληροφόρησης Σελ. 188
Β. Τυπικές απαιτήσεις Σελ. 188
I. Περιπτώσεις Σελ. 188
α) Έγγραφη ενημέρωση Σελ. 188
β) Αντίγραφο σύμβασης Σελ. 189
γ) Ρητή αίτηση του καταναλωτή Σελ. 189
δ) Εκτέλεση επισκευών ή συντήρησης Σελ. 189
ΙI. Παραβίαση τυπικών απαιτήσεων Σελ. 189
Γ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 190
I. Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση Σελ. 190
II. Ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 190
III. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 191
ΙV. Mεταβατική περίοδος Σελ. 192
α) Η απαγόρευση καταβολής του τιμήματος Σελ. 192
β) Η υποχρέωση εκπλήρωσης του προμηθευτή Σελ. 193
V. Συνέπειες άσκησης ή μη της υπαναχώρησης Σελ. 193
VI. Συνέπειες της μη ενημέρωσης του καταναλωτή ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 194
VIΙ. Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης Σελ. 194
VIΙΙ. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης Σελ. 195
α) Επιστροφή αγαθών Σελ. 195
β) Μείωση της αξίας των αγαθών Σελ. 195
γ) Υπαναχώρηση από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, νερού, φυσικού αερίου κ.λπ. Σελ. 196
δ) Παροχές ψηφιακού περιεχομένου Σελ. 196
IX. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 196
Δ. Άλλα - πλην της υπαναχώρησης - μέσα προστασίας Σελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3-3ιγ Ν 2251/1994)  
1. Έννοια των συμβάσεων από απόσταση - πεδίο εφαρμογής Σελ. 202
Α. Προϋποθέσεις υπαγωγής στα άρθρα 3-3ιγ Ν 2251/1994 Σελ. 202
Β. Έννοιες του καταναλωτή και του προμηθευτή Σελ. 204
Γ. Συμβάσεις που εξαιρούνται από την έννοια των συμβάσεων εξ αποστάσεως Σελ. 205
2. Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή στο προσυμβατικό στάδιο Σελ. 205
3. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως Σελ. 206
Α. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης Σελ. 206
Ι. Τρόπος ενημέρωσης Σελ. 206
ΙΙ. Σύναψη με ηλεκτρονικά μέσα - ιστοσελίδες Σελ. 206
ΙΙΙ. Άλλες περιπτώσεις Σελ. 207
Β. Μετά τη σύναψη της σύμβασης Σελ. 207
4. Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή Σελ. 208
5. Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Σελ. 209
Α. Η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 2002/65/ΕΚ στο Ν 2251/1994 Σελ. 209
Β. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4θ Ν 2251/1994 Σελ. 210
Γ. Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή Σελ. 210
   
Δ. Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή Σελ. 211
Ε. Απαγόρευση αποστολής προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών χωρίς παραγγελία Σελ. 212
6. Το ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 213
Α. Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου Σελ. 213
Ι. Προστασία του καταναλωτή - χρήστη του διαδικτύου κατά το δίκαιο της πώλησης Σελ. 214
ΙΙ. Προστασία του καταναλωτή - χρήστη του διαδικτύου κατά το Ν 2251/1994 Σελ. 215
Β. Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ελληνικό δίκαιο προσαρμογής (ΠΔ 131/2003) Σελ. 217
Ι. Σκοπός της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 217
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 131/2003 - Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας Σελ. 218
ΙΙΙ. Οι εξαιρούμενοι τομείς από το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 131/2003 Σελ. 219
Γ. Έννοια του καταναλωτή σε ηλεκτρονικές συμβάσεις Σελ. 219
Δ. Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 221
Ι. Υποχρεωτικά παρεχόμενες γενικές πληροφορίες Σελ. 221
ΙΙ. Υποχρεωτικά παρεχόμενες ειδικές πληροφορίες κατά τη σύναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων Σελ. 222
ΙΙΙ. Υποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες κατά τις εμπορικές επικοινωνίες Σελ. 222
IV. Αρχές που διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης παραγγελιών με ηλεκτρονικά μέσα Σελ. 223
V. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα Σελ. 223
VΙ. Παραπομπή του ΠΔ 131/2003 στις διατάξεις του Ν 2251/1994 για τη δικαστική και εξωδικαστική επίλυση των διαφορών Σελ. 224
Ε. Διεθνής δικαιοδοσία σε ηλεκτρονικές καταναλωτικές συμβάσεις Σελ. 225
ΣΤ. Διοικητική συνεργασία κρατών μελών της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρα 4, 4α-4η, 5 Ν 2251/1994)  
1. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 έως 4η Ν 2251/1994 για τις καταναλωτικές συμβάσεις Σελ. 229
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 229
Β. Υποχρέωση ενημέρωσης κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 230
Γ. Ρυθμίσεις που εφαρμόζονται μόνο σε πωλήσεις αγαθών Σελ. 231
Ι. Χρόνος παράδοσης των αγαθών Σελ. 231
ΙΙ. Μετάθεση κινδύνου Σελ. 232
Δ. Ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε πωλήσεις αγαθών και σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Σελ. 232
Ι. Χρήση μέσων πληρωμής Σελ. 233
ΙΙ. Χρέωση τηλεφωνικής επικοινωνίας Σελ. 233
ΙΙΙ. Πρόσθετες πληρωμές Σελ. 233
IV. Παροχή μη παραγγελθέντων Σελ. 233
2. Προστασία καταναλωτή επί πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων κατά το άρθρο 5 Ν 2251/1994 Σελ. 233
Α. Η πρόβλεψη του άρθρου 5 Ν 2251/1994 Σελ. 233
Β. Η πρόβλεψη της κοινοτικής Οδηγίας 1999/44/ΕΚ Σελ. 234
3. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών Σελ. 235
A. Σαφείς οδηγίες για ασφαλή χρήση Σελ. 235
Β. Ενημέρωση για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος Σελ. 236
4. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης Σελ. 236
Α. Η (αστική) εγγύηση στην πώληση των άρθρων 559 και 556 ΑΚ Σελ. 236
Β. Η εμπορική (ή καταναλωτική) εγγύηση του άρθρου 5 Ν 2251/1994 Σελ. 237
Ι. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας της εγγύησης Σελ. 237
ΙΙ. Ο έγγραφος τύπος της εγγύησης Σελ. 239
ΙΙΙ. Το περιεχόμενο της εγγύησης Σελ. 239
IV. H σχέση των διατάξεων του ΑΚ για την ευθύνη του πωλητή με το άρθρο 5 Ν 2251/1994 Σελ. 241
5. Η υποχρέωση εξασφάλισης εξυπηρέτησης μετά την πώληση (αντικατάσταση, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.) Σελ. 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Άρθρο 6 Ν 2251/1994)  
1. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 Ν 2251/1994 για την ευθύνη του παραγωγού Σελ. 245
A. Η έννοια του παραγωγού Σελ. 246
I. Ο πραγματικός παραγωγός Σελ. 246
II. O oιονεί παραγωγός Σελ. 247
III. Ο εισαγωγέας Σελ. 248
IV. Ο προμηθευτής Σελ. 249
V. Αναγωγή μεταξύ των συνοφειλετών - παράλληλη ευθύνη Σελ. 251
VI. Σχέση με τις γενικές διατάξεις περί αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 252
B. Η έννοια του προϊόντος Σελ. 252
I. Στοιχεία του ορισμού του προϊόντος Σελ. 252
II. Περιπτωσιολογία Σελ. 252
III. Η εξαίρεση των υπηρεσιών Σελ. 254
IV. Προέλευση του προϊόντος από παραγωγό Σελ. 254
Γ. Η έννοια του ελαττώματος Σελ. 255
Ι. Ανεξάρτητη και αυτόνομη έννοια του ελαττώματος Σελ. 255
ΙΙ. Διακρίσεις των ελαττωμάτων Σελ. 255
ΙΙΙ. Η προβλεπόμενη απόδοση ή η εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια Σελ. 256
ΙV. Κριτήρια προσδιορισμού της προβλεπόμενης απόδοσης και της εύλογα αναμενόμενης ασφάλειας Σελ. 257
V. Αιτιώδης συνάφεια ελαττώματος και ζημίας Σελ. 260
Δ. Η έννοια της ζημίας Σελ. 261
Ι. Προστατευόμενα έννομα αγαθά Σελ. 261
ΙΙ. Ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης Σελ. 263
α) Δικαιούχοι της αποζημίωσης Σελ. 263
β) Αποκαταστατέα ζημία Σελ. 264
ΙΙΙ. Ζημία λόγω βλάβης ή καταστροφής περιουσιακού στοιχείου Σελ. 267
α) Ζημία σε άλλο περιουσιακό στοιχείο «εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν» Σελ. 267
β) Προορισμός του πράγματος για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση Σελ. 271
γ) Αποκαταστατέα ζημία Σελ. 273
δ) Δικαιούχοι της αποζημίωσης Σελ. 274
ε) Ζημία τουλάχιστον 500 ευρώ Σελ. 275
IV. Ηθική βλάβη Σελ. 276
V. Το ειδικότερο ζήτημα της περιβαλλοντικής ζημίας Σελ. 280
E. Βάρος απόδειξης και λόγοι απαλλαγής του παραγωγού Σελ. 283
Ι. Μη θέση του ζημιογόνου προϊόντος σε κυκλοφορία Σελ. 283
ΙΙ. Ανυπαρξία ελαττώματος κατά τον χρόνο θέσης του προϊόντος σε κυκλοφορία Σελ. 284
ΙΙΙ. Κατασκευή και διανομή του προϊόντος για ιδιωτικούς λόγους Σελ. 285
IV. Κατασκευή του προϊόντος σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου Σελ. 285
V. Αδυναμία διάγνωσης του ελαττώματος λόγω του γενικού επιπέδου των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων Σελ. 286
VI. Ελάττωμα που οφείλεται στο κύριο προϊόν, στο οποίο έχει ενσωματωθεί το συστατικό Σελ. 287
ΣΤ. Aπαγόρευση απαλλακτικών ρητρών Σελ. 288
Ζ. Παραγραφή και απόσβεση Σελ. 289
2. Η αδικοπρακτική ευθύνη του ΑΚ και η ειδική ευθύνη παραγωγού του Ν 2251/1994 Σελ. 290
Α. Σύγκριση της αδικοπρακτικής ευθύνης του ΑΚ και της ειδικής ευθύνης του άρθρου 6 Ν 2251/1994 Σελ. 290
Ι. Πλεονεκτήματα της επιλογής ως νομικής βάσης των διατάξεων του ΑΚ Σελ. 290
ΙΙ. Πλεονεκτήματα της επιλογής ως νομικής βάσης του άρθρου 6 Ν 2251/1994 Σελ. 291
Β. Συρροή αξιώσεων από τις ειδικές διατάξεις περί της ευθύνης του παραγωγού και ενδοσυμβατικής ευθύνης Σελ. 291
Ι. Συρροή νόμιμων βάσεων Σελ. 291
ΙΙ. Το δίκαιο της ευθύνης του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος Σελ. 292
ΙΙΙ. Αποκατάσταση των περαιτέρω ζημιών λόγω πραγματικού ελαττώματος Σελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Άρθρο 7 Ν 2251/1994)  
1. Η κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων Σελ. 297
2. Η σημασία του άρθρου 7 Ν 2251/1994 Σελ. 298
3. Υποχρεώσεις που αφορούν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά Σελ. 299
Α. Η έννοια του προμηθευτή - πεδίο εφαρμογής Σελ. 299
B. Η έννοια του ασφαλούς προϊόντος Σελ. 300
I. Η έννοια του «προϊόντος» Σελ. 300
II. Το κριτήριο της ασφάλειας Σελ. 300
III. Υποχρέωση συμμόρφωσης του προμηθευτή προς τις υποχρεώσεις του Σελ. 301
IV. Οι υποχρεώσεις των διανομέων Σελ. 302
4. Έλεγχοι για την ασφάλεια προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά Σελ. 303
A. Έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο Σελ. 303
Β. Έλεγχοι σε κοινοτικό επίπεδο Σελ. 305
5. Επισήμανση, σήμανση και οδηγίες χρήσης των προϊόντων Σελ. 307
Α. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων Σελ. 307
I. Τρόφιμα Σελ. 308
II. Φάρμακα Σελ. 312
Β. Η προέλευση των προϊόντων Σελ. 312
Γ. Η τιμή των προϊόντων Σελ. 313
Δ. Οδηγίες χρήσης των προϊόντων και οι σχετικοί κίνδυνοι Σελ. 313
Ι. Υποχρεώσεις που ισχύουν για όλα τα προϊόντα Σελ. 313
ΙΙ. Υποχρεώσεις που ισχύουν για ορισμένα προϊόντα Σελ. 314
α) Tρόφιμα Σελ. 314
β) Φάρμακα Σελ. 314
γ) Παιχνίδια Σελ. 315
6. Η ασφάλεια των προϊόντων στη στρατηγική της ΕΕ 2007-2013 Σελ. 317
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Άρθρο 8 Ν 2251/1994)  
1. Ιδρυτικός κανόνας της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες Σελ. 320
Α. Παροχή υπηρεσιών Σελ. 321
Ι. Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο ανεξάρτητο και στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (θετική προϋπόθεση) Σελ. 321
α) Παρεχόμενη υπηρεσία κατά τρόπο ανεξάρτητο Σελ. 321
β) Υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Σελ. 322
ΙΙ. Δεν συνιστά υπηρεσία η κατασκευή προϊόντων ή η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αρνητική προϋπόθεση) Σελ. 322
ΙΙΙ. Θετική ενέργεια ή παράλειψη ως προϋπόθεση ευθύνης Σελ. 323
Β. Υπαιτιότητα και παράνομο Σελ. 323
Ι. Υπαιτιότητα Σελ. 323
ΙΙ. Παράνομο Σελ. 324
ΙΙΙ. Ζημία Σελ. 326
IV. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παροχής της υπηρεσίας και ζημίας Σελ. 326
2. Βάρος απόδειξης κατά το άρθρο 8 Ν 2251/1994 Σελ. 326
Α. Η ρύθμιση του άρθρου 8 Ν 2251/1994 Σελ. 326
I. Ειδικές διατάξεις για το βάρος απόδειξης Σελ. 326
ΙΙ. Διαφορές σε σχέση με το άρθρο 914 ΑΚ Σελ. 327
ΙΙΙ. Κριτήρια για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας Σελ. 328
ΙV. Συνθήκες που οριοθετούν την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια Σελ. 328
α) Η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση με τον βαθμό επικινδυνότητάς της Σελ. 328
β) Η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας Σελ. 329
γ) Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας Σελ. 329
δ) Η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας Σελ. 329
ε) Η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζημιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας Σελ. 330
στ) Ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων Σελ. 330
ζ) Η παρεχόμενη υπηρεσία ως εθελοντική προσφορά του παρέχοντος Σελ. 330
3. Λόγοι περιορισμού ή άρσης της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες Σελ. 330
Α. Ευθύνη εις ολόκληρον - Δικαίωμα αναγωγής Σελ. 330
Β. Συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος (ή προσώπου για το οποίο ευθύνεται ο ζημιωθείς) Σελ. 332
Γ. Αποκλεισμός απαλλακτικών ρητρών Σελ. 333
4. Ιδιαίτερες κατηγορίες υπηρεσιών Σελ. 333
Α. Το εύρος της ρύθμισης του άρθρου 8 Ν 2251/1994 Σελ. 333
Β. Η ευθύνη του παρέχοντος τραπεζικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Σελ. 334
Ι. Ο πελάτης της Τράπεζας ως καταναλωτής Σελ. 334
ΙΙ. Η παροχή ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Σελ. 335
ΙΙΙ. Υπαιτιότητα και παράνομο Σελ. 336
ΙV. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια Σελ. 338
V. Βάρος απόδειξης Σελ. 339
VI. Περιορισμός της ευθύνης Σελ. 339
VII. Νομολογιακή εφαρμογή της ευθύνης Τράπεζας κατά το άρθρο 8 του Ν 2251/1994 Σελ. 340
Γ. Η ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες Σελ. 341
Ι. Ο επενδυτής ως καταναλωτής Σελ. 341
ΙΙ. Η παροχή ανεξάρτητων επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 343
ΙΙΙ. Υπαιτιότητα και παράνομο Σελ. 344
ΙV. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια Σελ. 345
V. Λόγοι περιορισμού της ευθύνης των ΕΠΕΥ Σελ. 345
α) Συνυπευθυνότητα ΕΠΕΥ και τρίτων προσώπων Σελ. 345
β) Συντρέχον πταίσμα του αποδέκτη των επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 348
Δ. Η ευθύνη του παρέχοντος ασφαλιστικές υπηρεσίες Σελ. 348
Ι. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου ως καταναλωτή Σελ. 348
ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του παρέχοντος ασφαλιστικές υπηρεσίες Σελ. 349
ΙΙΙ. Εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν 2251/1994 στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 349
Ε. Η ευθύνη του παρέχοντος νομικές υπηρεσίες Σελ. 350
Ι. Ευθύνη του παρέχοντος νομικές υπηρεσίες της ειδικής διάταξης του άρθρου 73 ΕισΝΚΠολΔ Σελ. 350
II. Δυνατότητα επίκλησης και εφαρμογής του άρθρου 8 Ν 2251/1994 στις νομικές υπηρεσίες Σελ. 351
ΣΤ. Η ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίες Σελ. 355
Ι. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιατρικής ευθύνης Σελ. 355
α) Οι κανόνες δεοντολογίας ως βάση της ιατρικής ευθύνης Σελ. 355
i) Η υποχρέωση ενημέρωσης ως δεοντολογική υποχρέωση Σελ. 356
ii) Η υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου ως δεοντολογική υποχρέωση Σελ. 359
β) Η εξειδικευμένη γνώση ως λόγος της ιατρικής ευθύνης Σελ. 360
ΙΙ. Θεμελίωση της ιατρικής ευθύνης στο Ν 2251/1994 Σελ. 363
IΙΙ. Ενδοσυμβατική ευθύνη επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών Σελ. 365
IV. Αδικοπρακτική ευθύνη του προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών Σελ. 366
Ζ. Η ευθύνη του παρέχοντος τουριστικές υπηρεσίες Σελ. 367
Ι. Ευθύνη του παρέχοντος τουριστικές υπηρεσίες με βάση το Ν 2251/1994 Σελ. 368
α) Δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 8 του Ν 2251/1994 σχετικά με την ευθύνη του προμηθευτή υπηρεσιών Σελ. 368
β) Δυνατότητα ενεργοποίησης της διάταξης για την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων (άρθρο 6 Ν 2251/1994) Σελ. 369
γ) Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 6 και 7 (γενικοί όροι συναλλαγών) Σελ. 370
i) Γενικοί όροι συναλλαγών σε τουριστικές εν γένει συμβάσεις Σελ. 370
ii) Γενικοί όροι συναλλαγών σε συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης Σελ. 371
ΙΙ. Δυνατότητα συρροής νομικών βάσεων Σελ. 374
α) Η ευθύνη του ξενοδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 834-839 ΑΚ Σελ. 374
β) Η ευθύνη του τουριστικού επιχειρηματία σύμφωνα με τις διατάξεις για τα οργανωμένα ταξίδια Σελ. 376
γ) Δυνατότητα ευθύνης του τουριστικού επιχειρηματία σύμφωνα με διατάξεις για τη σύμβαση μεταφοράς Σελ. 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Άρθρα 9 έως 9θ Ν 2251/1994)  
1. Η προστασία του καταναλωτή ως αποδέκτη διαφημιστικού μηνύματος Σελ. 382
Α. Η προστασία του αποδέκτη της διαφήμισης από το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο Σελ. 382
Β. Το εύρος της έννοιας της διαφήμισης Σελ. 384
2. Παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση (προ του Ν 3587/2007) Σελ. 385
Α. Παραπλανητική διαφήμιση Σελ. 385
Ι. Αρχή της αλήθειας και της αντικειμενικότητας Σελ. 385
ΙΙ. Η ανακρίβεια του μηνύματος Σελ. 386
ΙΙΙ. Θετική πράξη ή παράλειψη ως μέσο για την παραπλανητική διαφήμιση Σελ. 387
ΙV. Εντύπωση που αφήνει η διαφήμιση στους καταναλωτές Σελ. 387
V. Δυνατότητα επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή Σελ. 388
VΙ. Η νομολογία του ΔΕΚ για την παραπλανητική διαφήμιση Σελ. 388
Β. Αθέμιτη διαφήμιση (προ του Ν 3587/2007) Σελ. 389
Ι. Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών Σελ. 389
ΙΙ. Η ειδική περίπτωση της υποβλητικής διαφήμισης Σελ. 389
ΙΙΙ. Έμμεση διαφήμιση Σελ. 390
3. Συγκριτική διαφήμιση (άρθρο 9 §§ 2-4 Ν 2251/1994 μετά το Ν 3587/2007) Σελ. 392
Α. Το καταρχήν επιτρεπτό της συγκριτικής διαφήμισης Σελ. 392
Β. Είδη συγκριτικής διαφήμισης Σελ. 394
Γ. Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία για τη συγκριτική διαφήμιση Σελ. 396
4. Άμεση διαφήμιση (μετά το Ν 3587/2007) Σελ. 398
Α. Απευθείας μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος Σελ. 398
Β. Συναίνεση του καταναλωτή Σελ. 399
5. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (τα νέα άρθρα 9α έως 9θ μετά το Ν 3587/2007) Σελ. 400
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 400
Α. Κοινοτική εναρμόνιση των ρυθμίσεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σελ. 402
Β. Πεδίο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 403
Γ. Εμπορικές πρακτικές αντίθετες στη γενική ρήτρα του άρθρου 9γ Σελ. 404
Δ. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές Σελ. 406
Ι. Εμπορικές πρακτικές που συνίστανται σε ενέργεια Σελ. 406
ΙΙ. Εμπορικές πρακτικές που συνίστανται σε παράλειψη Σελ. 408
Ε. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές Σελ. 409
ΣΤ. Ο κατάλογος των per se αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 410
Ζ. Ειδική ρύθμιση για την προστασία των ανηλίκων κατά της διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών Σελ. 414
6. Συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί διαφήμισης Σελ. 416
Α. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 9γ ως 9η Σελ. 416
Β. Αξίωση για παράλειψη της παράνομης διαφήμισης και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών Σελ. 416
Ι. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 416
ΙΙ. Το ζήτημα της κατανομής του βάρους απόδειξης μεταξύ διαφημιζόμενου και καταναλωτή Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ H ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Άρθρο 10 Ν 2251/1994)  
1. Οι ενώσεις καταναλωτών στο Ν 2251/1994 Σελ. 420
Α. Νομική μορφή και σύσταση ενώσεων καταναλωτών Σελ. 420
Β. Σκοπός των ενώσεων καταναλωτών Σελ. 423
2. Η συλλογική αγωγή στο Ν 2251/1994 Σελ. 423
Α. Η συλλογική αγωγή ως μέσο δικαστικής προστασίας Σελ. 423
Ι. Έννοια της συλλογικής αγωγής Σελ. 423
ΙΙ. Διακρίσεις της συλλογικής αγωγής Σελ. 424
ΙΙΙ. Σκοπός της συλλογικής αγωγής Σελ. 425
Β. Νομιμοποίηση των ενώσεων καταναλωτών Σελ. 425
Ι. Άσκηση ατομικών αξιώσεων των μελών της ένωσης Σελ. 425
ΙΙ. Άσκηση προσθέτων παρεμβάσεων σε εκκρεμείς δίκες μελών της ένωσης Σελ. 426
ΙΙΙ. Άσκηση συλλογικής αγωγής Σελ. 427
α) Προϋποθέσεις ενεργητικής νομιμοποίησης Σελ. 427
β) Προϋποθέσεις παθητικής νομιμοποίησης Σελ. 428
γ) Νομική φύση της συλλογικής αγωγής Σελ. 429
Γ. Η συλλογική αγωγή ως μέσο προληπτικής και κατασταλτικής προστασίας Σελ. 431
Δ. Αποκατάσταση ζημίας από παράνομη συμπεριφορά Σελ. 435
Ε. Συλλογική αγωγή ως μέσο προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα) Σελ. 435
3. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στο πλαίσιο της συλλογικής αγωγής του Ν 2251/1994 Σελ. 436
Α. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης από τις ενώσεις καταναλωτών Σελ. 436
Ι. Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης Σελ. 436
ΙΙ. Απειλή της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών ως προϋπόθεση ικανοποίησης της ηθικής βλάβης Σελ. 437
ΙΙΙ. Οι παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές ως προϋπόθεση ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης Σελ. 438
Β. Λειτουργία και σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης στο πλαίσιο της συλλογικής αγωγής Σελ. 438
Ι. Ο αποκαταστατικός χαρακτήρας Σελ. 438
ΙΙ. Η απουσία κυρωτικού σκοπού Σελ. 440
ΙII. Η άποψη της νομολογίας: Αστική κύρωση Σελ. 441
IV. Κριτήρια προσδιορισμού της έκτασης αποζημίωσης Σελ. 442
V. In natura άρση της ηθικής βλάβης Σελ. 444
4. Ευθύνη των ενώσεων καταναλωτών για καταχρηστική άσκηση συλλογικής αγωγής Σελ. 445
5. Δικονομικά ζητήματα της συλλογικής αγωγής Σελ. 447
Α. Ζητήματα παραδεκτού της συλλογικής αγωγής Σελ. 447
Ι. Αρμοδιότητα εκδίκασης της συλλογικής αγωγής Σελ. 447
ΙΙ. Προθεσμία άσκησης της συλλογικής αγωγής Σελ. 448
Β. Στοιχεία του περιεχομένου της αγωγής Σελ. 449
Γ. Αποδεικτικά μέσα Σελ. 450
Δ. Οι έννομες συνέπειες της απόφασης επί συλλογικής αγωγής Σελ. 450
Ι. Το ζήτημα του δεδικασμένου Σελ. 450
ΙΙ. Η εκτελεστότητα της απόφασης Σελ. 452
Ε. Η διεθνής δωσιδικία επί καταναλωτικών διαφορών Σελ. 455
Ι. Διασυνοριακή συλλογική αγωγή Σελ. 455
ΙΙ. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 Σελ. 455
6. Το ζήτημα της ατομικής δικαστικής προστασίας του καταναλωτή Σελ. 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ Ι. Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Άρθρα 11, 12 και 13 του Ν 2251/1994)  
1. Η δικονομική θέση του καταναλωτή στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 459
2. Η διαιτησία ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Σελ. 462
3. Η εξώδικη προστασία του καταναλωτή - Ο φιλικός διακανονισμός Σελ. 463
Α. Επιτροπή φιλικού διακανονισμού Σελ. 464
Β. Οριοθέτηση των καταναλωτικών διαφορών και διαδικασία επίλυσής τους Σελ. 466
Γ. Συνέπειες των πορισμάτων της επιτροπής φιλικού διακανονισμού Σελ. 468
Δ. Σύγκριση του φιλικού διακανονισμού στο Ν 2251/1994 με την εξώδικη επίλυση της διαφοράς στον ΚΠολΔ Σελ. 470
Ε. Οι αρχές που διέπουν την εξώδικη (εναλλακτική) επίλυση των καταναλωτικών διαφορών Σελ. 472
ΣΤ. Εναλλακτική-Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών Σελ. 474
4. O θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή Σελ. 475
Α. Η λειτουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής Σελ. 475
Β. Η δραστηριότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή Σελ. 477
5. Ο θεσμός του Τραπεζικού Μεσολαβητή Σελ. 481
6. Άλλα όργανα εξώδικης προστασίας του καταναλωτή Σελ. 487
Α. Αναγκαιότητα κρατικής παρέμβασης Σελ. 487
Β. Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς Σελ. 488
Ι. Συγκρότηση του ΕΣΚΑ Σελ. 488
ΙΙ. Αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας του ΕΣΚΑ Σελ. 489
ΙΙΙ. Δραστηριότητα του Συμβουλίου του ΕΣΚΑ Σελ. 490
Γ. Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (καταργηθείσα με το Ν 3587/2007) Σελ. 491
Ι. Συγκρότηση Σελ. 492
ΙΙ. Αρμοδιότητες Σελ. 492
Δ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Σελ. 492
Ε. Δίκτυο SOLVIT Σελ. 493
ΣΤ. Δίκτυο FIN-NET Σελ. 494
Ζ. Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών Σελ. 494
Η. Συνήγορος του Πολίτη Σελ. 495
Θ. Μεσολαβητής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 495
ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 13α και 14 του Ν 2251/1994)  
1. Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του Ν 2251/1994 Σελ. 496
2. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 14 του Ν 2251/1994) Σελ. 498
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις  
1. Ο αποδέκτης τραπεζικών υπηρεσιών ως καταναλωτής Σελ. 503
2. Η έννοια του καταναλωτή κατά το άρθρο 13 της σύμβασης των Βρυξελλών - συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 513
3. Καταχρηστικοί ΓΟΣ, αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση «κάρτας ταξιδιών» Σελ. 533
4. Ευθύνη παραγωγού λόγω ελαττωματικού προϊόντος - έννοια ελαττώματος - προϋποθέσεις αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης Σελ. 571
5. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιατρικής ευθύνης Σελ. 589
6. Ευθύνη του νηογνώμονος έναντι του αγοραστή πλοίου ένεκα ανακριβών πιστοποιητικών με βάση το άρθρο 8 του Ν 2251/1994 περί ευθύνης του παρέχοντας υπηρεσίες (γνωμ.) Σελ. 608
7. Έκταση ευθύνης ασφαλιστικού συμβούλου και συντρέχον πταίσμα επενδυτή (γνωμ.) Σελ. 625
8. Ο ανοιχτός έλεγχος των ΓΟΣ στις δανειακές συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο (γνωμ.) Σελ. 660
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Παραδείγματα Δικογράφων  
1. Σύμβαση στεγαστικού δανείου - ΓΟΣ για «έξοδα προέγκρισης δανείου» Σελ. 699
2. Απώλεια πιστωτικής κάρτας - Ευθύνη από χρήση τρίτου Σελ. 704
3. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσω πιστωτικής κάρτας - Καταγγελία Σελ. 706
4. Σύμβαση ασφάλισης κατά κινδύνου πυρός - Άγνοια καταχρηστικού ΓΟΣ Σελ. 710
5. Σύμβαση ασφάλισης ασθενείας - Ερμηνεία ΓΟΣ Σελ. 713
6. Ασφαλιστήριο αυτοκινήτου - Χειρόγραφοι όροι Σελ. 715
7. Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικό προϊόν Σελ. 718
8. Αθέμιτη παραπλανητική διαφήμιση «ταξιδιωτικής κάρτας» Σελ. 721
9. Αγωγή ένωσης καταναλωτών κατά εταιρίας και τραπεζών για παράνομη χρέωση πιστωτικής κάρτας Σελ. 730
10. Αγωγή ένωσης καταναλωτών κατά τράπεζας για καταχρηστικούς ΓΟΣ πιστωτικής κάρτας Σελ. 738
11. Σχέδιο αναφοράς για τον Συνήγορο του Καταναλωτή Σελ. 742
   
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 745
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 761
   

 

Back to Top