ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

e-book   + 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16310
Αρχοντάκη Α.
Βλαχόπουλος Σ., Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το παρόν έργο εξετάζει την αίτηση ανάκλησης, όπως αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 205 παρ. 5 ΚΔΔ και 52 παρ. 9 του ΠΔ 18/1989. Η μελέτη επεκτείνεται και στην έρευνα σχετικά με την άσκηση της αίτησης ανάκλησης κατά των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας στις διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, κατά των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας που εκδίδονται στο πλαίσιο των διαφορών κατά το προσυμβατικό στάδιο της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, κατά των αποφάσεων επί αντιρρήσεων στις υποθέσεις αλλοδαπών και κατά των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σημαντικό τμήμα της μελέτης αναφέρεται επίσης στη δυνατότητα της άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά των προσωρινών διαταγών. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί περαιτέρω και η άσκηση νέας αίτησης αναστολής κατά των απορριπτικών αποφάσεων επί των αιτήσεων αναστολής του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989, στο μέτρο που οι προϋποθέσεις άσκησης της ταυτίζονται με εκείνες της αίτησης ανάκλησης κατά των αποφάσεων που δέχονται την ασκηθείσα αίτηση αναστολής του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989 (άρθρο 52 παρ. 10 του ΠΔ 18/1989). Τέλος, το έργο χαρακτηρίζεται και από εκτεταμένες αναφορές στην αίτηση ανάκλησης του ΚΠολΔ (άρθρα 696-698 ΚΠολΔ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. ΙX
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. ΧV
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XVΙΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ι. «Λακωνική» ρύθμιση της αίτησης ανάκλησης Σελ. 1
ιι. Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της αίτησης ανάκλησης σε σχέση με το εν γένει σύστημα παροχής προσωρινής προστασίας Σελ. 7
α. Ως προς τις προϋποθέσεις άσκησής της Σελ. 7
β. Ως προς τον τρόπο άσκησής της Σελ. 7
ιιι. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις – Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας Σελ. 28
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η απουσία κοινών εννοιολογικών στοιχείων στο δικονομικό δίκαιο Σελ. 33
ι. Η αίτηση ανάκλησης στις άλλες δικονομίες Σελ. 34
α. Στον ΚΠολΔ Σελ. 34
β. Στη δικονομία του ΕΣ Σελ. 44
ιι. Η αίτηση ανάκλησης σε αλλοδαπές δικονομίες Σελ. 48
α. Ως προς την ορολογία Σελ. 48
β. Ως προς τις προϋποθέσεις και τους λόγους χορήγησης της αίτησης Σελ. 49
ιιι. Excursus: Η αίτηση ανάκλησης στη διοικητική διαδικασία Σελ. 53
α. Θεσμικός ρόλος Σελ. 53
β. Βασικά εννοιολογικά στοιχεία Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η πολυμορφία της αίτησης ανάκλησης Σελ. 63
ι. Το αντικείμενο της δίκης Σελ. 63
α. Διάκριση σε γνήσια και μη γνήσια αίτηση ανάκλησης Σελ. 63
β. Έκταση της δυνατότητας ανάκλησης Σελ. 68
ιι. Νομικός χαρακτηρισμός Σελ. 72
α. Μη αναγνώρισή της ως ένδικου μέσου Σελ. 72
β. Ειδικό ένδικο βοήθημα Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ο ρόλος της αίτησης ανάκλησης Σελ. 80
ι. Η εν γένει λειτουργία της Σελ. 80
α. Μέσο εξαφάνισης των αποφάσεων παροχής προσωρινής προστασίας Σελ. 80
β. Αντιστάθμισμα στην απαγόρευση της άσκησης των ένδικων μέσων Σελ. 84
ιι. Ο εξειδικευμένος σκοπός της Σελ. 90
α. Η, καταρχήν, αποκαταστατική λειτουργία στην πολιτική δίκη Σελ. 90
β. Διττή λειτουργία στη διοικητική δίκη Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Υπερνομοθετική κατοχύρωση Σελ. 96
ι. Συνταγματική θεμελίωση της αίτησης ανάκλησης Σελ. 96
α. Η κρίσιμη συνταγματική διάταξη Σελ. 96
β. Νομοθετική πρόνοια για την αποτελεσματική άσκησή της Σελ. 102
ιι. Η πρόσθετη κατοχύρωση στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο Σελ. 105
α. Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 105
β. ΕΣΔΑ Σελ. 111
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 118
ι. Υποκείμενες σε ανάκληση αποφάσεις Σελ. 118
α. Αποφάσεις επί των ένδικων βοηθημάτων της προσωρινής προστασίας - Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 118
β. Αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν τα ένδικα βοηθήματα της προσωρινής δικαστικής προστασίας – Δυνατότητα άσκησης νέας αίτησης παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 124
γ. Αποφάσεις που ανακαλούν την απόφαση παροχής προσωρινής προστασίας – Δυνατότητα άσκησης δεύτερης αίτησης ανάκλησης Σελ. 128
δ. Αποφάσεις που δέχονται εν όλω ή εν μέρει την αίτηση αναστολής Σελ. 130
ε. Aποφάσεις επί των αιτήσεων παροχής προσωρινής προστασίας που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες Σελ. 132
στ. Αποφάσεις που επιβάλλουν την τήρηση όρου Σελ. 132
ιι. Έννομο συμφέρον Σελ. 133
α. Άσκηση της αίτησης ανάκλησης κατόπιν αίτησης Σελ. 133
β. Αυτεπάγγελτη άσκηση της αίτησης ανάκλησης Σελ. 142
ιιι. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 145
iv. Εμπρόθεσμη άσκηση Σελ. 147
α. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της κύριας δίκης Σελ. 147
β. Μέχρι την περάτωση της κύριας δίκης Σελ. 148
γ. Μέχρι τη λήξη της ισχύος της απόφασης για την παροχή προσωρινής προστασίας Σελ. 149
δ. Μέχρι την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας Σελ. 149
ε. Μέχρι την πάροδο δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της απόφασης απέλασης Σελ. 149
στ. Προσωρινή διαταγή Σελ. 150
v. Λοιπές προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 150
α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και προϋποθέσεις της κύριας διαδικασίας Σελ. 151
β. Η καταβολή του παραβόλου Σελ. 153
γ. Η επίκαιρη άσκηση της αίτησης ανάκλησης απόφασης Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λόγοι ανάκλησης Σελ. 156
ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 156
ιι. Έννοια του «στοιχείου» Σελ. 158
α. «Νέο στοιχείο» και «μεταβολή δεδομένων»: επάλληλες ή διακριτές έννοιες Σελ. 159
β. Μεταβολή των πραγματικών δεδομένων και νέα αποδεικτικά στοιχεία Σελ. 161
γ. Μεταβολή των νομικών δεδομένων Σελ. 163
δ. Πραγματικές και νομικές πλημμέλειες της απόφασης παροχής προσωρινής προστασίας Σελ. 167
ιιι. Έννοια του «νέου» στοιχείου Σελ. 170
α. Ως προς την ποιοτική του διάσταση Σελ. 171
β. Ως προς τη χρονική του διάσταση Σελ. 171
ιv. Έννοια του «κρίσιμου» νέου στοιχείου Σελ. 174
α. Οριοθέτηση της έννοιας και αδυναμία περιπτωσιολογικής προσέγγισης Σελ. 175
β. Η διαφοροποιούμενη λειτουργία του κρίσιμου στοιχείου Σελ. 180
v. Νέα κρίσιμα στοιχεία: προϋπόθεση του παραδεκτού ή του βάσιμου; Σελ. 182
vι. Αποκλειστική δυνατότητα επίκλησης με το δικόγραφο της αίτησης ανάκλησης Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αίτημα της αίτησης ανάκλησης Σελ. 187
ι. Γνήσια και μη γνήσια αίτηση ανάκλησης Σελ. 187
ιι. Νέα αίτηση αναστολής Σελ. 188
ιιι. Ολική ή μερική ανάκληση Σελ. 189
ιν. Σώρευση αιτημάτων Σελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης Σελ. 192
ι. Έκδοση της απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης Σελ. 192
α. Συνεκδίκαση αιτήσεων ανάκλησης Σελ. 192
β. Προθεσμία έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης Σελ. 193
γ. Επίδοση της απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης Σελ. 196
ιι. Οι συνέπειες της ανακλητικής απόφασης Σελ. 197
α. Αναδρομική ισχύς Σελ. 197
β. Υποχρέωση συμμόρφωσης Σελ. 199
γ. Χρονική ισχύς Σελ. 200
δ. Μη προσβολή με ένδικα μέσα Σελ. 200
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 203
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 207
Ι. Συγγράμματα - Μονογραφίες Σελ. 207
ΙΙ. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Σελ. 213
ΙΙΙ. Αρθρογραφία Σελ. 217
ΙV. Άρθρα διαθέσιμα στο διαδίκτυο Σελ. 227
ΠΗΓΕΣ Σελ. 229
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 253
Back to Top