ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15835
Χρυσανθάκης Χ.
Πανταζόπουλος Π.
ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.

Η 2η έκδοση των Εισηγήσεων Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου είναι αφενός ενημερωμένη ως προς τις ακυρωτικές διαφορές και αφετέρου εμπλουτισμένη με τη ρύθμιση των διοικητικών διαφορών ουσίας, καθώς και με τη δικαστική προστασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την παρούσα έκδοση παρουσιάζεται και αναλύεται το καθεστώς του συνόλου των ρυθμίσεων του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου.

  Επιδίωξη των Εισηγήσεων Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου είναι να αναδείξουν τη φύση των κανόνων του διοικητικού δικονομικού δικαίου, τη σύνδεσή τους με τα υπερσυνταγματικά, συνταγματικά και υπερνομοθετικά θεμέλια της δικαστικής προστασίας, καθώς και με την δικονομική θεωρία. Τούτο επιχειρείται με αφορμή της παρουσίασης με περιεκτικό και ευσύνοπτο τρόπο του θεωρητικού πλαισίου και των κανόνων διεξαγωγής της διοικητικής δίκης. Υπό το φως των ανωτέρω επιδιώξεων, το ανά χείρας εγχειρίδιο, το οποίο είναι ενημερωμένο με όλες τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, αναφέρεται στη γενική θεωρία της διοικητικής δίκης, όπου οριοθετείται η έννοιά της (διοικητικής δίκης), μελετώνται το αντικείμενο, οι σκοποί, τα θεμέλιά της, καθώς και οι πηγές του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε συσχετισμό κυρίως με το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας.

Το παρόν εγχειρίδιο εξετάζει τους κανόνες, με βάση τους οποίους διεξάγεται η διοικητική δίκη, αναλύοντας τις διοικητικές διαφορές ουσίας, την προσφυγή, την υπαλληλική προσφυγή, την αγωγή και τα ένδικα μέσα. Ξεχωριστά κεφάλαια αποτελούν η προσωρινή δικαστική προστασία, οι ειδικές διαδικασίες και η δικαστική προστασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ανάλυση βασίζεται στη διάκριση των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας και παρουσιάζονται τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που προβλέπονται για την υποβολή στο εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο του αιτήματος για επίλυση κάθε μίας από τις παραπάνω μορφές διοικητικών διαφορών.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη ανά παράγραφο τίθεται αριθμός περιθωρίου στον οποίο γίνεται παραπομπή στο τέλος του βιβλίου μέσω ενός εκτενούς αλφαβητικού ευρετηρίου.

§1. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σελ. 1
§2. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ  
2.1. Έννοια Σελ. 8
2.2. Σκοπός Σελ. 9
2.3. Αντικείμενο Σελ. 11
§3. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Σελ. 16
§4. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 18
4.1. Οι κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 19
4.2. Το Σύνταγμα Σελ. 21
4.3. Υπερνομοθετικές πηγές: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 23
4.4. Οι νομοθετικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις Σελ. 25
4.5. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου Σελ. 26
4.6. Το έθιμο Σελ. 26
§5. ΤΟ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΠΑΡΟΧHΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚHΣ ΑΚΡOΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ Σελ. 27
§6. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σελ. 32
§7. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σελ. 55
7.1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 58
7.2. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια Σελ. 64
7.2.1. Η αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου Σελ. 65
7.2.2. Η αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου Σελ. 70
7.3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 75
7.4. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 78
7.5. Το ειδικό δικαστήριο μισθών και συντάξεων δικαστών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος Σελ. 83
§8. ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ Σελ. 85
§9. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελ. 92
§10. ΟΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
10.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα Σελ. 96
10.2. Νομική φύση Σελ. 96
10.3. Συνταγματική και νομοθετική ρύθμιση Σελ. 97
10.4. Διάγραμμα της ανάπτυξης Σελ. 99
§11. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Σελ. 100
11.1. Οι γενικές δικονομικές προϋποθέσεις Σελ. 101
11.2. Οι ειδικές δικονομικές προϋποθέσεις Σελ. 103
11.2.1. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 105
11.2.2. Το έννομο συμφέρον Σελ. 111
11.2.3. Η προθεσμία Σελ. 116
11.2.4. Η εξάντληση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς διαδικασίας Σελ. 125
11.2.5. Η έλλειψη «παράλληλης» προσφυγής Σελ. 128
§12. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ  
12.1. Συνταγματική αναγωγή Σελ. 131
12.2. Παραδεκτό των λόγων Σελ. 132
12.3. Η φυσιογνωμία του προκαλούμενου δικαστικού ελέγχου Σελ. 133
12.4. Οι κατ΄ ιδίαν λόγοι ακυρώσεως Σελ. 134
12.4.1. Αναρμοδιότητα Σελ. 134
12.4.2. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας Σελ. 136
12.4.3. Παράβαση νόμου Σελ. 140
12.4.4. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 149
§13. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Σελ. 151
13.1. Η προδικασία Σελ. 151
13.1.1. Η άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 151
13.1.2. Ο ορισμός αντικλήτου Σελ. 155
13.1.3. Ομοδικία Σελ. 156
13.1.4. Συνάφεια Σελ. 157
13.1.5. Παρέμβαση Σελ. 159
13.1.6. Πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως Σελ. 161
13.1.7. Υπόμνημα Σελ. 163
13.1.8. Λοιπή προδικασία Σελ. 163
13.2. Η διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 169
§14. Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Σελ. 172
14.1. Η κατάργηση της δίκης Σελ. 172
14.1.1. Υποβολή παραίτησης Σελ. 173
14.1.2. Ο θάνατος του αιτούντος Σελ. 175
14.1.3. Η διάλυση του νομικού προσώπου Σελ. 176
14.1.4. Η λήξη της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 177
14.2. Η έκδοση δικαστικής απόφασης Σελ. 181
14.2.1. Τα αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης Σελ. 190
§15. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 199
15.1. Η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας Σελ. 199
15.2. Η τριτανακοπή Σελ. 201
15.3. Η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας (Ν 345/1976) Σελ. 205
15.4. Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης Σελ. 208
15.5. Η έφεση Σελ. 211
§16. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 219
16.1. Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως Σελ. 222
16.2. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 229
§17. ΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ  
17.1. Εισαγωγικά ένδικα βοηθήματα Σελ. 235
17.2. Νομική φύση Σελ. 235
17.3. Συνταγματική και νομοθετική ρύθμιση Σελ. 236
§18. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ) Σελ. 239
§19. Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΟΥΣΙΑΣ) Σελ. 240
§20. Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Σελ. 257
§21. Η ΑΓΩΓΗ Σελ. 266
§22. H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ - Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ Σελ. 275
22.1. Η προδικασία Σελ. 275
22.1.1. Η άσκηση Σελ. 275
22.1.2. Ο ορισμός αντικλήτου Σελ. 276
22.1.3. Ομοδικία Σελ. 276
22.1.4. Συνάφεια Σελ. 276
22.1.5. Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση Σελ. 276
22.1.6. Παρέμβαση Σελ. 277
22.1.7. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 277
22.1.8. Υπόμνημα Σελ. 277
22.1.9. Λοιπή προδικασία Σελ. 277
22.2. Η κύρια διαδικασία Σελ. 282
22.3. Μορφές περάτωσης της εκκρεμοδικίας Σελ. 289
22.3.1. Η κατάργηση της δίκης Σελ. 289
22.3.2. Η έκδοση δικαστικής απόφασης Σελ. 290
§23. TA ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 294
23.1. Τα τακτικά ένδικα μέσα Σελ. 297
23.1.1. Aίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας Σελ. 297
23.1.2. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 298
23.1.3. Τριτανακοπή Σελ. 300
23.1.4. Έφεση Σελ. 303
23.2. Τα έκτακτα ένδικα μέσα Σελ. 312
23.2.1 Αίτηση αναθεωρήσεως Σελ. 312
23.2.2. Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας Σελ. 314
23.2.3. Αίτηση αναιρέσεως Σελ. 315
§24. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελ. 324
24.1. Aίτηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικών πράξεων Σελ. 324
24.2. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων Σελ. 328
24.3. Aίτηση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης Σελ. 329
24.4. Aίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης Σελ. 330
§25. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 332
25.1. Οι διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση Σελ. 332
25.1.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα: Η ανακοπή Σελ. 333
25.1.2. Ένδικα μέσα Σελ. 336
25.1.3. Προσωρινή προστασία: Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως Σελ. 337
25.1.4. Αιτήσεις λήψης μέτρων σχετικών με τη διαδικασία Σελ. 337
25.2. Οι εκλογικές διαφορές Σελ. 338
25.2.1. Εισαγωγικό ένδικο βοήθημα: Η ένσταση Σελ. 338
25.2.2. Ένδικα μέσα Σελ. 346
25.2.3. Προσωρινή προστασία Σελ. 347
25.3. Οι διαφορές κατά την εκλογική διαδικασία στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου Σελ. 347
25.4. Η διαταγή πληρωμής Σελ. 349
25.4.1. Η έκδοση της διαταγής πληρωμής Σελ. 349
25.4.2. Η παρεχόμενη δικαστική προστασία Σελ. 353
25.4.2.1. Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής Σελ. 353
25.4.2.2. ΄Ενδικα μέσα Σελ. 355
25.4.2.3. Προσωρινή προστασία Σελ. 355
§26. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σελ. 356
26.1. Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες Σελ. 356
26.1.1. Η έφεση Σελ. 357
26.1.2. Η αγωγή Σελ. 377
26.1.3. Η ανακοπή (στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης) Σελ. 378
26.1.4. Η αίτηση αναγωγής Σελ. 378
26.1.5. Η αίτηση καταλογισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες» Σελ. 379
26.1.6 Μορφές επιτάχυνσης της δίκης: πρότυπη δίκη - προδικαστικό ερώτημα - απόρριψη προδήλως απαράδεκτων ένδικων βοηθημάτων και μέσων Σελ. 380
26.2. Ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας Σελ. 383
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 387
Back to Top