ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15973
Παξινού Ν.
Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των ευρωπαϊκών κανόνων άμεσης φορολογίας αναφορικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων με σκοπό την διαμόρφωση κανόνων βάσει των οποίων θα φορολογούνται τα εν λόγω εισοδήματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Πραγματεύεται τον τρόπο φορολόγησης βάσει των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, τα προβληματικά σημεία και τους νέους κανόνες που υιοθετήθηκαν βάσει του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Η εργασία επιχειρεί να δώσει τεκμηριωμένες από θεωρητική, νομολογιακή και συγκριτική άποψη απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για την έννοια του τόκου, του πραγματικού δικαιούχου και του φορέα πληρωμής, τις διαφορές μεταξύ του συστήματος παρακράτησης φόρου στην πηγή και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και τέλος για το καταλληλότερο σύστημα φορολόγησης αυτών των εισοδημάτων.

Στο Πρώτο Μέρος, που επιγράφεται «Η διαδικασία προς την υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ»,παρουσιάζεται συστηματικά η πορεία προς την υιοθέτηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ καθώς και η επιρροή των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων που διέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στις ρυθμίσεις της οδηγίας και τέλος η συμβατότητα των τελευταίων με τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν.

Στο Δεύτερο Μέρος, που φέρει τον τίτλο «Ανάλυση των διατάξεων της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ», αναλύεται το περιεχόμενο της οδηγίας σε εύρος καθώς και τα σημεία που χρειάζονται αναθεώρηση λόγω των δυνατοτήτων καταστρατήγησης που παρέχουν. Επίσης αναλύονται οι εθνικές ρυθμίσεις σε τρία από τα κράτη που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας. Επιχειρείται ακόμα η σύγκριση των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και παρακράτησης του φόρου στην πηγή.

Στο Τρίτο Μέρος «Πορεία προς την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ» εξετάζονται οι προτάσεις για τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας 2003/48/ΕΚ βάσει των προβληματικών σημείων αυτής που είχαν εντοπιστεί στο Δεύτερο Μέρος. Στο σημείο αυτό προτείνονται συγκεκριμένες αλλαγές για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων.

Τέλος στο Τέταρτο Μέρος «Διεθνείς εξελίξεις», περιγράφονται οι τελικές διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας προ της κατάργησής της και της υιοθέτησης του νέου συστήματος της ανταλλαγής πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις  που διέπουν το νέο σύστημα, ήτοι το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς αναλύονται λεπτομερώς και επιχειρείται αναφορά στις εθνικές ρυθμίσεις σε δύο από τα συμμετέχοντα κράτη, την Ελλάδα και την Ελβετία. 

Με τη μονογραφία επιχειρείται για πρώτη φορά μια συστηματική παρουσίαση όλων των νομοθετικών προσπαθειών ρύθμισης της φορολόγησης των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων καθώς και άλλων παράγωγων προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια μίας ευρωπαϊκής ρύθμισης του φορολογικού δικαίου από τη γένεση, στην υιοθέτηση, την τροποποίηση και τέλος την κατάργηση αυτής καθώς και την επιλογή ενός άλλου συστήματος για την αποτελεσματική φορολόγηση αυτής.

Δεδομένης της σημασίας του ζητήματος της φορολόγησης των εισοδημάτων που προέρχονται από τόκους και άλλα παράγωγα προϊόντα σε κράτος διαφορετικό από το κράτος της κατοικίας του πραγματικούς δικαιούχου και της ανταλλαγής πληροφοριών στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, η παρούσα μονογραφία συνιστά σημαντική συνεισφορά στον κλάδο του φορολογικού δικαίου, την οποία θα συμβουλευτούν μετά βεβαιότητας όσοι ασχολούνται με το νέο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και με ζητήματα άμεσης φορολογίας.

Η έκδοση συμπληρώνεται από σχετικά παραρτήματα, πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θ. ΦΟΡΤΣΑΚΗ Σελ. VII
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. XIΙΙ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Γενικά Σελ. 1
1.2. Αντικείμενο και διάρθρωση της μελέτης Σελ. 10
1.3. Οριοθέτηση της μελέτης Σελ. 13
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η διαδικασία προς την υιοθέτηση
της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ
2.1. Ιστορική εξέλιξη της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ
για τη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις
2.1.1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες αναφορικά
με τη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις
φυσικών προσώπων Σελ. 15
2.1.1.1. Πρώτες προσπάθειες εναρμόνισης των άμεσων φόρων Σελ. 15
2.1.1.2. Προσπάθεια συντονισμού της φορολόγησης των τόκων
από αποταμιεύσεις: πρόταση για ελάχιστη
φορολόγηση στην πηγή Σελ. 18
2.1.1.3. Πρώτη πρόταση οδηγίας: «Μοντέλο συνύπαρξης» Σελ. 25
2.1.1.4. Δεύτερη πρόταση οδηγίας: Περιορισμένο σύστημα
ανταλλαγής πληροφοριών Σελ. 28
2.1.1.5. Οδηγία 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των τόκων
από αποταμιεύσεις φυσικών προσώπων Σελ. 33
2.1.2. Ειδικές φορολογικές συμφωνίες για τους τόκους
με τρίτα κράτη Σελ. 45
2.1.2.1. Η νομική βάση και η φύση των ειδικών φορολογικών
συμφωνιών για τους τόκους Σελ. 45
2.1.2.2. Ιδιαιτερότητες μεμονωμένων περιπτώσεων
φορολογικών συμφωνιών με τρίτα κράτη Σελ. 56
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Σελ. 60
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Δημοκρατίας του Λιχτενστάιν Σελ. 74
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Σελ. 76
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Πριγκιπάτου του Μονακό Σελ. 79
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας Σελ. 82
Συμπερασματικές παρατηρήσεις για το τραπεζικό απόρρητο
και την άρση αυτού στα τρίτα κράτη Σελ. 84
2.1.2.3. Διμερείς συμφωνίες με εξαρτημένα ή συνδεδεμένα
εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 86
Νομική φύση και περιεχόμενο των διμερών συμφωνιών Σελ. 86
Μέθοδοι επιβολής των ρυθμίσεων και νομική προστασία Σελ. 91
Διαφορές μεταξύ των διμερών συμφωνιών Σελ. 92
3. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ανάλυση των διατάξεων
της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ
3.1. Οι ρυθμίσεις της οδηγίας για τη φορολόγηση των τόκων
αποταμιεύσεων
3.1.1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 93
3.1.1.1. Πραγματικός δικαιούχος Σελ. 93
Ορισμός του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 93
Ερμηνεία της έννοιας του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 93
3.1.1.2. Προσδιορισμός στοιχείων ταυτότητας και κατοικίας
του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 95
Προσδιορισμός της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 95
Σχέση με τις κοινοτικές διατάξεις για έσοδα από
παράνομες δραστηριότητες Σελ. 96
Το περιεχόμενο της οδηγίας 2005/60/ΕΚ in concreto Σελ. 101
Η ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ Σελ. 103
Προσδιορισμός της κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 105
Πρόσωπα που τυγχάνουν προνομίων σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο Σελ. 106
3.1.1.3. Ορισμός του φορέα πληρωμής Σελ. 107
Φορέας πληρωμής κατά το άρθρο 4 παρ. 1 της οδηγίας Σελ. 107
Φορέας πληρωμής κατά το άρθρο 4 παρ. 2 της οδηγίας Σελ. 111
3.1.1.4. Ορισμός της αρμόδιας αρχής Σελ. 114
3.1.2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 115
3.1.2.1. Τόκος κατά την έννοια του άρθρου 6 της οδηγίας Σελ. 115
3.1.2.2. Καταβολή τόκων κατά την έννοια
του άρθρου 6 της οδηγίας Σελ. 122
3.1.2.3. Μεμονωμένες περιπτώσεις κεφαλαίου ενόψει
της καταβολής τόκων Σελ. 123
3.1.2.4. Καταβολή τόκων από αμοιβαία κεφάλαια Σελ. 130
Η έννοια των ΟΣΕΚΑ στην οδηγία 2003/48/ΕΚ Σελ. 130
Η έννοια των ΟΣΕΚΑ βάσει των αντίστοιχων
κοινοτικών διατάξεων Σελ. 133
Συμπερασματικές παρατηρήσεις για τη θέση των ΟΣΕΚΑ
στην οδηγία 2003/48/ΕΚ Σελ. 136
3.1.2.5. Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Σελ. 137
Οι ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις Σελ. 137
Οι χρονικά περιορισμένες εξαιρέσεις Σελ. 138
Οι χρονικά μη περιορισμένες εξαιρέσεις Σελ. 138
Οι συνεπαγόμενες εξαιρέσεις Σελ. 138
3.1.3. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Σελ. 139
3.1.4. Χρονικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Σελ. 140
3.1.5. Ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 142
3.1.5.1. Περιεχόμενο του άρθρου 8 της οδηγίας Σελ. 142
3.1.5.2. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 143
Η αρχική ρύθμιση βάσει της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ Σελ. 144
Η πρόταση για τροποποίηση των ρυθμίσεων
της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ Σελ. 150
3.1.6. Παρακράτηση φόρου στην πηγή Σελ. 154
3.1.6.1. Περιεχόμενο του άρθρου 11 της οδηγίας Σελ. 154
3.1.6.2. Χρονικό διάστημα παρακράτησης του φόρου
στην πηγή Σελ. 157
3.1.6.3. Ευθύνη των φορέων πληρωμής
για τον παρακρατούμενο στην πηγή φόρο Σελ. 160
3.1.7. Κατανομή των εσόδων στα κράτη μέλη Σελ. 160
3.1.8. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης
του φόρου στην πηγή Σελ. 161
3.1.8.1. Απλοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 162
3.1.8.2. Έκδοση πιστοποιητικού από την αρχή
του κράτους μέλους κατοικίας Σελ. 162
3.1.9. Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Σελ. 163
3.1.9.1. Η ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων Σελ. 163
3.1.9.2. Η περίπτωση της αύξησης του αριθμού των εκδόσεων Σελ. 167
3.1.10. Σχέση με τις άλλες μορφές παρακράτησης
του φόρου στην πηγή Σελ. 169
3.1.11. Εξάλειψη της διπλής φορολογίας Σελ. 170
3.1.11.1. Εξάλειψη κάθε είδους διπλής φορολογίας Σελ. 170
3.1.11.2. Εξάλειψη της διπλής φορολογίας σύμφωνα
με τις διμερείς συμβάσεις με τρίτα κράτη Σελ. 174
3.2. Η σχέση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ με τους κανόνες
του πρωτεύοντος ευρωπαϊκού δικαίου
3.2.1. Έκταση και όρια των κανόνων Σελ. 175
3.2.1.1. Αρχή της επικουρικότητας και αρχή
της αναλογικότητας Σελ. 193
3.2.1.2. Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας Σελ. 205
3.2.2. Η επίδραση των θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού
δικαίου στην οδηγία 2003/48/ΕΚ Σελ. 212
3.2.2.1. Συμβατότητα της οδηγίας με την ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων και πληρωμών και την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών Σελ. 218
3.2.2.2. Δικαιολογητικοί λόγοι βάσει της νομολογίας
του ΔΕΚ σε φορολογικά ζητήματα Σελ. 227
3.2.2.3. Δικαιολογητικοί λόγοι για τις ρυθμίσεις
της οδηγίας 2003/48/ΕΚ Σελ. 231
3.2.3. Θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα Σελ. 236
3.2.3.1. Η ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα
προς εργασία Σελ. 240
3.2.3.2. Δικαίωμα αυτοδιάθεσης επί των προσωπικών
δεδομένων Σελ. 255
3.3. Τα μεμονωμένα συστήματα της φορολόγησης τόκων
αποταμιεύσεων στην Ευρώπη
3.3.1. Ελλάδα Σελ. 274
3.3.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 274
3.3.1.2. Ο ελληνικός νόμος για την ενσωμάτωση
της οδηγίας 2003/48/ΕΚ Σελ. 277
3.3.1.3. Διμερείς συμβάσεις μεταξύ Ελλάδας και
των εξαρτημένων ή συνδεδεμένων κρατών Σελ. 282
3.3.1.4. Συμπεράσματα ως προς τις ρυθμίσεις
του ελληνικού δικαίου Σελ. 283
3.3.2. Γερμανία Σελ. 284
3.3.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 284
3.3.2.2. Το γερμανικό νομοθετικό διάταγμα Σελ. 285
3.3.2.3. Διμερείς συμβάσεις μεταξύ Γερμανίας και
των εξαρτημένων ή συνδεδεμένων κρατών Σελ. 296
3.3.2.4. Συμπεράσματα ως προς τις ρυθμίσεις
του γερμανικού δικαίου Σελ. 298
3.3.3. Αυστρία Σελ. 298
3.3.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 298
3.3.3.2. Ο αυστριακός νόμος Σελ. 300
3.3.3.3. Διμερείς συμβάσεις μεταξύ Αυστρίας και
των εξαρτημένων ή συνδεδεμένων κρατών Σελ. 310
3.3.3.4. Συμπεράσματα ως προς τις ρυθμίσεις
του αυστριακού δικαίου Σελ. 311
3.3.4. Συμπεράσματα ως προς τη συγκριτική θεώρηση
των διατάξεων Σελ. 312
3.4. Αδυναμίες της οδηγίας για τη φορολόγηση των τόκων
αποταμιεύσεων
3.4.1. Ανεπαρκής αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω
των διατάξεων της οδηγίας Σελ. 312
3.4.2. Η προβληματική των τρίτων χωρών Σελ. 314
3.4.3. Έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών Σελ. 318
3.4.4. Ελλιπής οριοθέτηση της έννοιας του τόκου Σελ. 321
3.4.5. Η προβληματική των νομικών προσώπων Σελ. 323
3.4.6. Συμπέρασμα Σελ. 324
3.5. Διερεύνηση των δυνατοτήτων καταστρατήγησης της οδηγίας
3.5.1. Η δυνατότητα καταστρατήγησης της έννοιας
του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 325
3.5.1.1. Η παρεμβολή μεσολαβητών στο κράτος κατοικίας
του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 325
3.5.1.2. Η παρεμβολή μεσολαβητών στο κράτος έδρας
του φορέα πληρωμής Σελ. 326
3.5.2. Η καταστρατήγηση της έννοιας του φορέα πληρωμής Σελ. 326
3.5.2.1. Χρήση φορέα πληρωμής εκτός του εδαφικού
πεδίου εφαρμογής Σελ. 329
3.5.2.2. Περιπτώσεις καταστρατήγησης της έννοιας των φορέων
πληρωμής εντός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής Σελ. 330
3.5.3. Δυσκολίες κατά τον προσδιορισμό της φορολογικής
κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 332
3.5.4. Χρήση επενδυτικών προϊόντων εκτός πεδίου
εφαρμογής της οδηγίας Σελ. 334
3.5.5. Μέθοδοι καταστρατήγησης Σελ. 336
3.6. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων
της οδηγίας
3.6.1. Η οικονομική σκοπιά Σελ. 337
3.6.2. Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών Σελ. 341
3.6.2.1. Γενικές παρατηρήσεις επί του συστήματος Σελ. 341
3.6.2.2. Σημεία κριτικής επί του συστήματος ανταλλαγής
πληροφοριών Σελ. 344
3.6.2.3. Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 347
3.6.3. Η διαδικασία παρακράτησης φόρου εισπραττόμενου
στην πηγή Σελ. 348
3.6.3.1. Τα βασικότερα μειονεκτήματα του συστήματος
παρακράτησης Σελ. 348
3.6.3.2. Σκέψεις για μία βιώσιμη λύση για το σύστημα
παρακράτησης στην πηγή Σελ. 353
3.6.3.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 356
3.6.4. Συμπέρασμα Σελ. 357
4. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Πορεία προς την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ
4.1. Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση
των τόκων αποταμιεύσεων
4.1.1. Διαβουλεύσεις Σελ. 363
4.1.2. Αποτελέσματα επί των διαβουλεύσεων Σελ. 367
Διαδικαστικά ζητήματα Σελ. 377
4.2. Πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας Σελ. 378
4.2.1. Ο προσδιορισμός του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 379
4.2.2. Ο μηχανισμός προσαρμογής των παραρτημάτων Σελ. 384
4.2.3. Η διεύρυνση της έννοιας του τόκου Σελ. 386
4.2.4. Η έννοια των αμοιβαίων κεφαλαίων Σελ. 388
4.2.5. Η ταυτότητα και η κατοικία του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 389
4.2.6. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών Σελ. 391
4.2.7. Η δυνατότητα εξαίρεσης στην παρακράτηση φόρου
στην πηγή Σελ. 391
4.3. Δυνατότητες βελτίωσης των προτάσεων της οδηγίας
4.3.1. Πραγματικός δικαιούχος Σελ. 392
4.3.1.1. Προβλήματα ερμηνείας στην έννοια του πραγματικού
δικαιούχου στο συμβατικό δίκαιο Σελ. 392
4.3.1.2. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου σε διαφορετικά
δικαιϊκά συστήματα Σελ. 394
4.3.1.3. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου κατά
την ΠΣ-ΟΟΣΑ Σελ. 395
4.3.1.4. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου ως μέσο
για τη διαμόρφωση καταχρηστικών πρακτικών Σελ. 396
4.3.1.5. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου
στα αμοιβαία κεφάλαια Σελ. 397
4.3.1.6. Συμπέρασμα Σελ. 399
4.3.2. Η έννοια του τόκου Σελ. 400
4.3.2.1. Σύγκριση με την έννοια του τόκου στην ΠΣ-ΟΟΣΑ Σελ. 400
4.3.2.2. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 405
4.3.3. Η διαμόρφωση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών
στην οδηγία 2003/48/ΕΚ Σελ. 406
5. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Διεθνείς εξελίξεις
5.1. Τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ
5.1.1. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου Σελ. 409
5.1.2. Η επέκταση της έννοιας του φορέα πληρωμής Σελ. 410
5.1.3.Ο προσδιορισμός των στοιχείων ταυτότητας και κατοικίας Σελ. 411
5.1.4. Η επέκταση της έννοιας του τόκου Σελ. 412
5.1.5. Άλλες ρυθμίσεις Σελ. 413
5.2. Κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ Σελ. 414
5.3. Υιοθέτηση του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών
5.3.1. Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς Σελ. 416
5.3.2. Κανόνες δέουσας επιμέλειας Σελ. 417
5.3.3. Λοιπές ρυθμίσεις Σελ. 418
5.3.4. Ελβετία Σελ. 421
5.3.4.1. Ιδιαιτερότητες του ελβετικού μοντέλου εφαρμογής Σελ. 421
5.3.4.2. Εξαιρέσεις Σελ. 423
5.3.5. Ελλάδα Σελ. 424
5.3.5.1. Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Σελ. 425
5.3.5.2. Εξαιρούμενοι λογαριασμοί Σελ. 427
5.3.5.3. Άλλες εξαιρέσεις Σελ. 428
5.3.5.4. Τρόπος κοινοποίησης Σελ. 428
5.3.5.5. Κανόνες δέουσας επιμέλειας Σελ. 429
5.3.5.6. Νέοι λογαριασμοί Σελ. 430
5.3.5.7. Προϋπάρχοντες λογαριασμοί Σελ. 431
5.3.5.8. Κατάργηση του νόμου 3312/2005 αναφορικά
με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ Σελ. 434
Τελικά συμπεράσματα Σελ. 435
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
1. Μονογραφίες Σελ. 447
2. Συλλογές Σελ. 448
3. Νομικά Περιοδικά Σελ. 449
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
1. Μονογραφίες Σελ. 451
2. Συλλογές Σελ. 454
3. Νομικά Περιοδικά Σελ. 461
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 473
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Σελ. 478
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Σελ. 481
ΠΙΝΑΚΑΣ II Σελ. 485
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Σελ. 489
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Σελ. 491
ΠΙΝΑΚΑΣ V Σελ. 492
ΠΙΝΑΚΑΣ VI Σελ. 493
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 495
Back to Top