Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)


Εφαρμογές της αρχής "intuitus personae"

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12572
Θεοχαροπούλου Ζ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 246
  • ISBN: 978-960-272-724-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες - παρεκκλίσεις που παρουσιάζει η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Σκοπού σε σύγκριση κυρίως προς τον κλασικό τύπο της ανώνυμης εταιρίας του ΚΝ 2190/1920.

Ο θεσμός για τις  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που εισήχθηκε στη χώρα μας με το Ν 3389/2005 για την εκτέλεση δημόσιων έργων ή παροχή δημόσιων υπηρεσιών με την άμεση χρηματοδότηση από τον Ιδιωτικό Τομέα, συνιστά αναμφισβήτητα μία σύγχρονη πολύ-επιστημονική (νομικής, οικονομικής και πολιτικής επιστήμης) προβληματική.

Από άποψη ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα, εταιρικού δικαίου, η σημαντικότερη προβληματική γεννάται από το γεγονός ότι ο Ν 3389/2005 εισάγει, μεταξύ άλλων, ένα νέο «μόρφωμα: Την ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού. Η νομική ιδιομορφία στην ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού κατά τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  για την εκτέλεση δημόσιων έργων ή την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και την εκμετάλλευση ή συντήρηση αυτών με ιδιωτικά κεφάλαια, έγκειται στον έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα που της προσδίδει ο ίδιος ο νόμος, κατʼ εφαρμογή της δικαιϊκής αρχής "intuitus personae".

Ερευνάται λοιπόν η εφαρμογή της αρχής "intuitus personae" τόσο στο προσυμβατικό όσο και στο συμβατικό στάδιο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) καθώς και κατά τη χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα: Η αρχή "intuitus personae" επικρατεί τόσο στο προσυμβατικό, όσο και στο συμβατικό στάδιο στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στο προσυμβατικό στάδιο το οποίο συμπίπτει με το προϊδρυτικό στάδιο της ανάδοχης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού στις  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), γίνεται η επιλογή από την αναθέτουσα δημόσια αρχή του ανάδοχου της Σύμπραξης ιδιωτικού φορέα, βάσει κυρίως των προσωπικών ικανοτήτων και χρηματοοικονομικών του δυνατοτήτων, προκειμένου αυτός να συστήσει υποχρεωτικά την ανάδοχη ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού, για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και την υλοποίηση του αντικειμένου της. Κατά το συμβατικό, επίσης, στάδιο, το οποίο συμπίπτει με τη λειτουργία της σχετικής ανάδοχης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού, επιτυγχάνεται ο ειδικός δημόσιος σκοπός της, λόγω των έντονων προσωποπαγών αυτής στοιχείων στη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας, τα οποία, καθιστούν, εν συνεχεία, αναγκαία τη χρηματοδότηση αυτής, μέσω κυρίως τραπεζικής δανειακής χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση της ανάδοχης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) γίνεται βάσει των υποδεικνυόμενων από το Ν 3389/2005 σύγχρονων χρηματοδοτικών σχημάτων, κοινοτικής και διεθνούς συναλλακτικής εμπειρίας και προσφέρεται από τα πιστωτικά ιδρύματα βάσει των χρηματοοικονομικών και προσωπικών δυνατοτήτων του επιλεγέντα, ως ανάδοχου της Σύμπραξης, ιδιωτικού φορέα.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας που περιέχει τις διατάξεις του Ν 3389/2005.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α. Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού ΤομέαΣελ. 1
α. Το φαινόμενο των συμβατικών Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Σελ. 1
β. Η Σύμβαση Σύμπραξης του Ν 3389/2005 Σελ. 3
Β. Η αρχή «intuitus personae» και η εφαρμογή της στην ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού της Σύμβασης ΣύμπραξηςΣελ. 5
α. Η αρχή «intuitus personae»Σελ. 5
β. Η εφαρμογή της αρχής «intuitus personae» στην α.ε. ειδικού σκοπούΣελ. 7
αα. Προβληματισμοί κατά το προϊδρυτικό στάδιο της α.ε. ειδικού σκοπούΣελ. 8
ββ. Προβληματισμοί κατά τη σύσταση και λειτουργία της α.ε. ειδικού σκοπούΣελ. 10
Γ. Η διάρθρωση της ύλης του αντικειμένου της ΜονογραφίαςΣελ. 13
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η εφαρμογή της αρχής "intuitus personae" στο προσυμβατικό στάδιο της Σύμβασης: προϋποθέσεις σύστασης της ανάδοχης "ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού"  
Ι. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού κατά τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειαςΣελ. 21
Α. Η εφαρμογή γενικών αρχών στην Προκήρυξη Διαγωνισμού και στην όλη διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης σε ιδιωτικό φορέαΣελ. 21
α. Οι σχετικές γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 22
β. Οι σχετικές γενικές αρχές του εσωτερικού δικαίου Σελ. 23
Β. Η δημοσιότητα και το περιεχόμενο της Προκήρυξης Διαγωνισμού ΣύμπραξηςΣελ. 24
α. Δημοσίευση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Σύμπραξης Σελ. 25
β. Περιεχόμενο της Προκήρυξης Διαγωνισμού Σύμπραξης Σελ. 26
Γ. Η νομική μορφή των υποψήφιων ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες ανάθεσης των Συμβάσεων ΣύμπραξηςΣελ. 28
ΙΙ. Τα αναγκαία προσόντα και οι ικανότητες των μετεχόντων ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες ανάθεσης των Συμβάσεων ΣύμπραξηςΣελ. 32
Α. Λόγοι αποκλεισμού υποψήφιων ιδιωτικών φορέων Σελ. 33
α. Λόγοι υποχρεωτικού αποκλεισμού Σελ. 33
β. Λόγοι δυνητικού αποκλεισμού επαγγελματικής φύσηςΣελ. 34
γ. Λόγοι δυνητικού αποκλεισμού γενικού συμφέροντος Σελ. 34
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίωνΣελ. 35
α. Η σημασία, γενικά, του ελέγχου της οικονομικής επάρκειας στη σύναψη Σύμβασης ΣύμπραξηςΣελ. 35
β. Τα επί μέρους αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής επάρκειας Σελ. 36
Γ. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των υποψηφίωνΣελ. 37
α. Τεχνικές ικανότητες Σελ. 38
β. Επαγγελματικές ικανότητες Σελ. 38
ΙΙΙ. Η τελική επιλογή του ανάδοχου της Σύμβασης Σύμπραξης Σελ. 39
Α. Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράςΣελ. 39
α. Έννοια του κριτηρίουΣελ. 40
β. Τρόπος εφαρμογής του κριτηρίουΣελ. 41
Β. Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμήςΣελ. 42
α. Περιορισμένο πεδίο εφαρμογήςΣελ. 42
β. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορέςΣελ. 43
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η εφαρμογή της αρχής "intuitus personae" κατά τη σύσταση και λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού  
Ι. Τα ιδιαίτερα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού του Ν 3389/2005Σελ. 48
Α. Η νομική έννοια της εταιρίας ειδικού σκοπού του Ν 3389/2005Σελ. 48
α. Ως ανώνυμη εταιρία Σελ. 48
β. Ως εταιρία ειδικού σκοπού Σελ. 49
Β. Λόγοι νομοθετικής πρόβλεψης της μορφής ανώνυμης εταιρίας για την εταιρία ειδικού σκοπού του Ν 3389/2005 περί ΣυμπράξεωνΣελ. 52
α. Λόγοι νομοθετικής πρόβλεψης ως κεφαλαιουχικής εταιρίαςΣελ. 52
β. Λόγοι νομοθετικής πρόβλεψης ως «ανώνυμης εταιρίας»Σελ. 59
αα. Ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας της ανώνυμης εταιρίας και του αντικειμένου των Συμπράξεων και η απρόσωπη φύση αυτήςΣελ. 60
i. Ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 60
ii. Η κεφαλαιουχική φύση του αντικειμένου των ΣυμπράξεωνΣελ. 61
iii. Η απρόσωπη φύση της ανώνυμης εταιρίας και η ανάγκη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρίας ειδικού σκοπού Σελ. 63
1. H απρόσωπη φύση της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 63
2. Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρίας ειδικού σκοπού Σελ. 65
ββ. Η διαφάνεια της ανώνυμης εταιρίας και η πιστοληπτική της ικανότηταΣελ. 66
i. Η διαφάνεια της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 66
ii. Η πιστοληπτική ικανότητα της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 68
Γ. Λόγοι νομοθετικής πρόβλεψης της έδρας στην Ελλάδα της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού του νόμου 3389/2005Σελ. 73
α. Η εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίαςΣελ. 75
β. Η εδαφικότητα του αντικειμένου της Σύμπραξης Σελ. 76
γ. Η ενδεχόμενη ανάθεση Σύμπραξης σε ιδιωτικό φορέα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτου κράτουςΣελ. 78
ΙΙ. Οι ουσιώδεις παρεκκλίσεις της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού από την ανώνυμη εταιρία του ΚΝ 2190/1920, κατ'εφαρμογή της αρχής "intuitus personae"Σελ. 80
Α. Η εφαρμογή της αρχής "intuitus personae" στην ανώνυμη εταιρία του ΚΝ 2190/1920Σελ. 81
Β. Οι περιορισμοί του Ν.3389/2005 για τη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού κατ'εφαρμογή της αρχής "intuitus personae" Σελ. 84
α. Η αρχική μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού Σελ. 85
β. Οι περιορισμοί στη μετοχική σύνθεση της α.ε. ειδικού σκοπούΣελ. 88
γ. Διαδικασία αλλαγής μετοχικής σύνθεσης της α.ε. ειδικού σκοπούΣελ. 91
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Η χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού, ως ειδικότερη συνέπεια της εφαρμογής της αρχής "intuitus personae"  
Ι. Η εκ του νόμου αυξημένη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με ξένα κεφάλαιαΣελ. 97
Α. Η τραπεζική δανειακή συμμετοχή ως ασφαλιστική δικλείδα για την επιτυχία της ΣύμπραξηςΣελ. 98
α. Οι διατάξεις του νόμου 3389/2005 περί ΣυμπράξεωνΣελ. 98
β. Η τραπεζική δανειακή συμμετοχή και η ορθολογική κατανομή των κινδύνωνΣελ. 100
Β. Η τραπεζική δανειακή συμμετοχή στις Συμπράξεις και η συνεπής υλοποίηση του αντικειμένου της ΣύμπραξηςΣελ. 102
ΙΙ. Τα συμβατικά χρηματοδοτικά σχήματα του άρθρου 25 του Ν 3389/2005 Σελ. 105
Α. Καταπιστευτική εκχώρηση απαιτήσεων από τη χρηματοδοτούμενη ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπούΣελ. 105
α. Έννοια και νομική φύση της εκχώρησης απαιτήσεων από ΣύμπραξηΣελ. 105
β. Ενέργειες της προβλεπόμενης στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 εκχώρησης απαιτήσεων από ΣύμπραξηΣελ. 108
Β. Εκχώρηση απαιτήσεων από την ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού προς τιτλοποίησή τουςΣελ. 111
α. Έννοια του θεσμού και διαδικασία τιτλοποίησης των απαιτήσεωνΣελ. 111
αα. Έννοια του θεσμούΣελ. 111
ββ. Διαδικασία της τιτλοποίησης απαιτήσεωνΣελ. 112
β. Νομική φύση της εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων από Σύμπραξη προς τιτλοποίησή τουςΣελ. 114
γ. Οι ευνοϊκές για τους τιτλούχους επενδυτές παρεκκλίσεις της εν λόγω εκχώρησης απαιτήσεων προς τιτλοποίηση, από τις κοινές διατάξειςΣελ. 116
αα. Παρεκκλίσεις από τις γενικές περί εκχώρησης διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚΣελ. 117
ββ. Παρεκκλίσεις από τις κοινές διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου Σελ. 120
IIΙ. Τα συμβατικά χρηματοδοτικά σχήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν 3389/2005Σελ. 123
Α. Χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού εξασφαλισμένη με παραδοσιακές μορφές εμπράγματης ασφάλειαςΣελ. 124
α. Η υποθήκη ως εμπράγματη εξασφάλιση χρηματοδότησης της Σύμπραξης Σελ. 124
αα. Υποθήκη χορηγούμενη βάσει του ΑΚΣελ. 125
ββ. Υποθήκη χορηγούμενη βάσει ειδικών νόμων Σελ. 127
β. Το ενέχυρο σε κινητά ως εμπράγματη εξασφάλιση τραπεζικής δανειακής χρηματοδότησης ΣύμπραξηςΣελ. 128
αα. Κατά τον ΑΚΣελ. 128
ββ. Βάσει του νόμου 2844/2000Σελ. 129
Β. Χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού εξασφαλιζόμενη με ενέχυρο ή εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεωνΣελ. 131
α. Έννοια και περιεχόμενο Σελ. 131
β. Κατά τον ΑΚ και το ΝΔ 17.7/13.8.1923Σελ. 132
γ. Βάσει του ειδικού νόμου 2844/2000 Σελ. 134
Γ. Το κύρος των μορφών εμπράγματης εξασφάλισης της χρηματοδότησης σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλειοδότη και τα κριτήρια αυτούΣελ. 136
α. Το άθικτο κύρος των μορφών εμπράγματης εξασφάλισης της χρηματοδότησης της Σύμπραξης σε περίπτωση πτώχευσης του σχετικού ασφαλειοδότη: έννοια και συνέπειεςΣελ. 136
αα. ΈννοιαΣελ. 136
ββ. ΣυνέπειεςΣελ. 138
β. Το άθικτο κύρος των μορφών εμπράγματης εξασφάλισης από το χρόνο δημοσιότητάς τουςΣελ. 140
αα. Η νομότυπη σύσταση των παραδοσιακών μορφών εμπράγματης ασφάλειαςΣελ. 141
i. Η νομότυπη σύσταση της υποθήκης ακινήτουΣελ. 141
ii. Η νομότυπη σύσταση του ενέχυρου κινητών πραγμάτωνΣελ. 141
ββ. Η νομότυπη σύσταση του ενέχυρου ή της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεωνΣελ. 143
γγ. Οι καλυπτόμενες από το «άθικτο» μορφές της εμπράγματης ασφάλειας και η έκταση των ασφαλιζόμενων απαιτήσεων εκ της τραπεζικής δανειακής χρηματοδότησης ΣύμπραξηςΣελ. 144
ΙV. Τα συμβατικά χρηματοδοτικά σχήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν 3389/2005Σελ. 146
Α. Η χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού εξασφαλιζόμενη με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ ενός εκπροσώπου της σχετικής ομάδας δανειστώνΣελ. 146
α. Έννοια της οριζόμενης στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 26 ιδιαίτερης μορφής τραπεζικής κοινοπρακτικής χρηματοδότησηςΣελ. 147
αα. ΓενικάΣελ. 147
ββ. Το στοιχείο των κοινοπρακτουσών τραπεζών υπό την έννοια της δανειακής τους παροχής εις ολόκληροΣελ. 147
γγ. Το στοιχείο του εκπροσώπου της δανείστριας κοινοπραξίας τραπεζώνΣελ. 148
β. Σκοπός νομοθέτησης της ιδιαίτερης μορφής κοινοπρακτικής χρηματοδότησηςΣελ. 150
αα. Η σύγκλιση των νομοθεσιών Σελ. 151
ββ. Η νομοθετική κάμψη της γενικής αρχής του Αστικού Κώδικα περί αμεσότητας του δικαιώματος της εμπράγματης ασφάλειαςΣελ. 153
Β. Η έκδοση ομολογιακού δανείου εξασφαλιζόμενου με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ ενός εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστώνΣελ. 155
α. ΓενικάΣελ. 155
β. Η ομάδα των ομολογιούχων δανειστών και ο εκπρόσωπός τηςΣελ. 157
αα. Η ομάδα των ομολογιούχων δανειστών ως αναγκαστική εκ του νόμου κοινωνία δικαιώματος επί της εμπράγματης ασφάλειαςΣελ. 157
ββ. Ο εκπρόσωπος της ομάδας των ομολογιούχων δανειστών ως έχων την αποκλειστική εξουσία επί της εμπράγματης ασφάλειαςΣελ. 158
ΕΠΙΜΕΤΡΟ  
Αποτίμηση και Προοπτικές  
Α. Αποτίμηση - ΣυμπεράσματαΣελ. 167
α. Ως προς τη δογματική ένταξη της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού του Ν 3389/2005Σελ. 167
β. Ως προς τις διαφοροποιήσεις-παρεκκλίσεις της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού του Ν 3389/2005 σε σχέση προς την ανώνυμη εταιρία του ΚΝ 2190/1920, κατ' εφαρμογή της αρχής "intuitus personae"Σελ. 168
γ. Ως προς τη δανειακή χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού του Ν 3389/2005, με σύγχρονα, κυρίως, χρηματοδοτικά σχήματα, ως συνέπεια της εφαρμογής της αρχής "intuitus personae"Σελ. 170
Β. Οι προοπτικές του Ν 3389/2005 ως προς την επίτευξη των άμεσων στόχων τουΣελ. 172
α. Η ισόρροπη ικανοποίηση των διαφορετικών άμεσων σκοπών μεταξύ των συνεργαζόμενων στη Σύμπραξη τριών φορέωνΣελ. 172
αα. Η ικανοποίηση των σκοπών του Δημόσιου ΤομέαΣελ. 172
ββ. Η ικανοποίηση των σκοπών του Ιδιωτικού ΤομέαΣελ. 174
β. Το κοινό συμφέρον των φορέων της Σύμπραξης και η τακτική εποπτεία επί της α.ε. ειδικού σκοπούΣελ. 175
Γ. Η συμβολή της ανάδοχης της Σύμπραξης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΧώραςΣελ. 178
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 183
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 189
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 223
Back to Top