Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


  • Σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσης
  • Η "μεσότητα" του ελληνικού δικαίου
  • Όρια καταστατικής ελευθερίας
  • Υποχρεωτικό - προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού κατά τον ΚΝ 2190/1920

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14850
Σταματάκη Η.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Η μονογραφία «Η Καταστατική Ελευθερία στην Ανώνυμη Εταιρεία» επιχειρεί να απαντήσει με διεξοδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιο είναι το επιτρεπτό περιεχόμενο του καταστατικού μιας ανώνυμης εταιρείας; Είναι ορθότερη η νομοθετική κατοχύρωση καταστατικής ελευθερίας ή καταστατικής αυστηρότητας; Τι όρια θέτει στη διαμόρφωση των καταστατικών διατάξεων το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας; Μπορούν οι μέτοχοι να περιλάβουν στο καταστατικό οποιαδήποτε ρύθμιση επιθυμούν; Η μονογραφία δομείται σε τέσσερα μείζονα κεφάλαια: α) Συγκριτική επισκόπηση και σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσης της καταστατικής ελευθερίας, β) Ο γενικός κανόνας για τα όρια της καταστατικής ελευθερίας στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, γ) Τα επιμέρους όρια της καταστατικής ελευθερίας στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, και δ) Το περιεχόμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας κατά τον ΚΝ 2190/1920.

Με την μελέτη «Η Καταστατική Ελευθερία στην Ανώνυμη Εταιρεία» επιδιώκεται η χάραξη των ορίων της καταστατικής ελευθερίας στην ανώνυμη εταιρεία με συστηματικό τρόπο και με τη διατύπωση ενός γενικού κανόνα, προκειμένου να αρθεί η σχετική «αμηχανία» του εφαρμοστή του δικαίου. Η μονογραφία περιλαμβάνει παράρτημα με το περιεχόμενο του καταστατικού κατά τον ΚΝ 2190/1920, καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ι. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣελ. 1
II. ΣυστηματικΗ παρουσΙαση των δυνατΩν καταστατικΩν ρητρΩνΣελ. 3
ΙΙΙ. ΑντικεΙμενο της παροΥσας μελΕτηςΣελ. 4
ΙV. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣΣελ. 5
V. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝΣελ. 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 17
ΙΙ. ΤΑ απΩτερα Ορια της καταστατικΗς ελευθερΙας 
§ 1. Η αυστηρότητα του καταστατικού κατά το γερμανικό δίκαιο Σελ. 17
Α. Το άρθρο 23 παρ. 5 AktGΣελ. 17
(α) Η νομοθετική διάταξηΣελ. 17
(β) Οι αποκλίνουσες καταστατικές ρήτρες Σελ. 18
(γ) Οι συμπληρωτικές καταστατικές ρήτρες Σελ. 19
Β. Η αρχή της αυστηρότητας του καταστατικού Σελ. 20
(α) Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 20
(β) Δικαιολογητική βάση Σελ. 21
(γ) Κριτική Σελ. 21
(δ) Συμπερασματικές σκέψειςΣελ. 25
§ 2. Η πλήρης καταστατική ελευθερία του αγγλοαμερικανικού δικαίου Σελ. 26
Α. Η αυτονόητη αρχή του αγγλικού δικαίου Σελ. 26
(α) Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης Σελ. 26
(β) Τα πρότυπα καταστατικά Σελ. 27
Β. Η ρυθμιστική ευκαμψία του αμερικανικού δικαίου Σελ. 28
(α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 28
(β) Βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 29
(i) Πρότυπος Εταιρικός ΝόμοςΣελ. 29
(ii) Κώδικας του Delaware Σελ. 30
(γ) Η διαμάχη για τη φύση της εταιρείας Σελ. 31
(i) Η θεωρία για την αμιγώς συμβατική φύση της εταιρείαςΣελ. 31
(ii) Η αμφισβήτηση της αμιγώς συμβατικής φύσης της εταιρείαςΣελ. 33
(iii) Συμπερασματικές σκέψειςΣελ. 34
ΙΙΙ. Η καταστατικΗ ελευθερΙα σε Αλλες ευρωπαϊκΕς Εννομες τΑξεις 
§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 35
§ 2. Καταστατική αυστηρότητα Σελ. 35
Α. Βελγικό δίκαιο Σελ. 35
Β. Γαλλικό δίκαιοΣελ. 36
Γ. Ιταλικό δίκαιο Σελ. 38
§ 3. Ρυθμιστική ευκαμψία στη διαμόρφωση του καταστατικού Σελ. 39
Α. Ελβετικό δίκαιο Σελ. 39
Β. Ισπανικό δίκαιοΣελ. 39
Γ. Ολλανδικό δίκαιο Σελ. 40
ΙV. Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
§ 1. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 41
§ 2. Η Societas Europaea Σελ. 41
Α. Εννοιολογική οριοθέτηση - Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 41
Β. Εφαρμοστέο δίκαιο και καταστατική ελευθερία στην SEΣελ. 42
§ 3. Η Societas Privata Europaea Σελ. 44
Α. Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 44
Β. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην SPEΣελ. 45
Γ. Η καταστατική ελευθερία στην SPEΣελ. 46
(α) Το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 46
(β) Σχολιασμός της ρύθμισηςΣελ. 48
(i) «Δέσμια εντολή προς ρύθμιση»Σελ. 48
(ii) ΚριτικήΣελ. 49
V. ΣυμπΕρασμα κεφαλαΙου: Σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσης της καταστατικής ελευθερίας Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
Ο γενικΟς κανΟνας για τα Ορια της καταστατικΗς ελευθερΙας στο δΙκαιο της ανΩνυμης εταιρεΙας  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 55
ΙΙ. Ο αναγκαστικΟς χαρακτΗρας του δικαΙου της ανΩνυμης εταιρεΙας 
§ 1. Δικαιολογητικοί λόγοι Σελ. 56
§ 2. Αμφισβήτηση Σελ. 62
§ 3. Συμπέρασμα Σελ. 63
ΙΙΙ. Η καταστατικΗ ελευθερΙα στη «μικρΗ» και την εισηγμΕνη ανΩνυμη εταιρεΙα 
§ 1. Η θέση της θεωρίας Σελ. 64
§ 2. Η καταστατική ελευθερία στη «μικρή» ανώνυμη εταιρεία Σελ. 65
Α. Εννοιολογική οριοθέτηση της «μικρής» ανώνυμης εταιρείας Σελ. 65
Β. Η καταστατική ελευθερία στη «μικρή» ανώνυμη εταιρεία Σελ. 69
§ 3. Η καταστατική ελευθερία στην εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία Σελ. 69
Α. Εννοιολογική οριοθέτηση της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας και το «ειδικό δίκαιο» που τη διέπειΣελ. 69
Β. Τα όρια της καταστατικής ελευθερίας στην εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία Σελ. 72
(α) Ειδικές ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 Σελ. 73
(β) Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 73
(γ) Ο «ανοικτός» χαρακτήρας της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας Σελ. 74
§ 4. Συμπέρασμα Σελ. 75
§ 5. Η καταστατική ελευθερία στις «ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού»Σελ. 75
ΙV. Η χΑραξη των ορΙων της καταστατικΗς ελευθερΙας στην ανΩνυμη εταιρεΙα 
§ 1. Το γράμμα του κ.ν. 2190/1920 - Η έλλειψη γενικής ρήτρας Σελ. 76
§ 2. Η ιστορική ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την ανώνυμη εταιρεία Σελ. 78
Α. Η ιστορική ερμηνεία του άρθρου 2 του κ.ν. 2190/1920Σελ. 78
Β. Η ιστορική ερμηνεία του ν. 3604/2007 Σελ. 81
§ 3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα: Η «αμηχανία» του ελληνικού δικαίου Σελ. 82
§ 4. Η συστηματική ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την ανώνυμη εταιρεία Σελ. 83
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 83
Β. Οι υποστηριζόμενες από τη θεωρία απόψεις Σελ. 84
Γ. Κριτική - Ιδία θέση Σελ. 88
§ 5. Ειδικά θέματαΣελ. 95
Α. Η «τυπολογία» της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 96
(α) Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 96
(i) Ο «τύπος» της ανώνυμης εταιρείας κατά τον κ.ν. 2190/1920Σελ. 96
(ii) Διάκριση από άλλους όρους Σελ. 97
(1) Έννοια/Νομοθετικός ορισμόςΣελ. 98
(2) Εταιρική μορφήΣελ. 99
(3) «Τυποποίηση» του δικαίου της ανώνυμης εταιρείαςΣελ. 100
(β) Ο «τύπος» ως όριο της καταστατικής ελευθερίαςΣελ. 100
(i) Η παραδοσιακή θεωρία περί «τύπου» Σελ. 100
(ii) Η κριτική κατά της παραδοσιακής θεωρίας περί «τύπου» Σελ. 102
Β. Το αφηρημένο περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 105
§ 6. Ο γενικός κανόνας για τα όρια της καταστατικής ελευθερίας στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 106
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η «ενδιάμεση» θέση του ελληνικού δικαίου της ανώνυμης εταιρείας στη ρύθμιση της καταστατικής ελευθερίαςΣελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
Τα επιμΕρους Ορια της καταστατικΗς ελευθερΙας στο δΙκαιο της ανΩνυμης εταιρεΙας  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 121
II. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
§ 1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 122
§ 2. Η επίδραση της προστασίας των μετόχων στην καταστατική ελευθερία Σελ. 127
III. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
§ 1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 128
§ 2. Η επίδραση της προστασίας των εταιρικών δανειστών στην καταστατική ελευθερία Σελ. 131
IV. ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
§ 1. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 132
§ 2. Ανάπτυξη των επιμέρους δομικών χαρακτηριστικών της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 133
A. Εταιρεία υπό ευρεία έννοια (με σωματειακή δομή)Σελ. 133
B. Νομική προσωπικότητα Σελ. 135
Γ. Κεφαλαιουχικός χαρακτήρας Σελ. 138
Δ. Εμπορική ιδιότητα (κατά το τυπικό σύστημα)Σελ. 142
§ 3. Σύνοψη Σελ. 143
V. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
§ 1. Συστηματική κατάταξη και παρουσίαση Σελ. 144
§ 2. Ανάπτυξη των επιμέρους γενικών αρχώνΣελ. 148
Α. Γενική αρχή που απορρέει από τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ως εταιρείας υπό ευρεία έννοια: Αρχή του αδιαιρέτου της μετοχής Σελ. 148
(α) Απαγόρευση μονομερούς μεταβολής (από το μέτοχο) της ονομαστικής αξίας της μετοχής ως τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 148
(i) Η αρχή Σελ. 148
(ii) Αποκλίσεις από την αρχήΣελ. 149
(β) Απαγόρευση διάσπασης της μετοχικής σχέσης Σελ. 150
(i) Η αρχή Σελ. 150
(1) Απαγόρευση αυτοτελούς μεταβίβασης διοικητικών δικαιωμάτωνΣελ. 150
(2) Απαγόρευση γενικής παραίτησης από ορισμένο δικαίωμα Σελ. 151
(3) Απαγόρευση περαιτέρω διάσπασης της μετοχικής σχέσης Σελ. 152
(ii) Αποκλίσεις από την αρχήΣελ. 153
(1) Το άρθρο 30α του κ.ν. 2190/1920Σελ. 153
(2) Το άρθρο 30β του κ.ν. 2190/1920Σελ. 153
(3) Ειδικές διατάξεις για τις εισηγμένες εταιρείεςΣελ. 155
(γ) Το αδιαίρετο του αξιογράφου της μετοχήςΣελ. 155
(δ) Σύνοψη Σελ. 156
B. Γενικές αρχές που συνδέονται με τη νομική προσωπικότητα της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 157
(α) Αρχές σχετικά με την περιουσιακή αυτοτέλεια της ανώνυμης εταιρείαςΣελ. 158
(i) Η αρχή του χωρισμού (των περιουσιών) Σελ. 158
(ii) Η αρχή της έλλειψης ευθύνης των μετόχων για εταιρικές υποχρεώσεις Σελ. 159
(iii) Απόκλιση από τις αρχές: Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 162
(1) Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 162
(2) Δυνατότητα καταστατικής ρύθμισης; Σελ. 164
(iv) ΣύνοψηΣελ. 165
(β) Αρχές σχετικά με τα όργανα της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 165
(i) Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών μεταξύ των οργάνων της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 165
(ii) Τα υποχρεωτικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 167
(1) Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 167
(1.1) Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 167
(1.2) Η αρχή της ετεροδιαχείρισηςΣελ. 169
(1.2.1) Εννοιολογική οριοθέτηση - Δογματικό έρεισμα - Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίουΣελ. 169
(1.2.2) Ευθύνη - πληροφόρηση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 171
(2) Η γενική συνέλευση των μετόχωνΣελ. 172
(2.1) Εκ του νόμου αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης Σελ. 173
(2.2) Δυνητική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης με καταστατικές ρήτρες Σελ. 185
(2.3) «Άγραφες» αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης Σελ. 188
(2.3.1) Εννοιολογική οριοθέτησηΣελ. 188
(2.3.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεωνΣελ. 191
(2.4) Η «δημοκρατία των μετόχων» Σελ. 191
(3) Οι ελεγκτές Σελ. 192
(3.1) Ταξινόμηση ανωνύμων εταιρειών σε κατηγορίες Σελ. 192
(3.2) Αρμοδιότητες των ελεγκτών Σελ. 193
(iii) Η αρχή της αυτοδιοίκησης/αυτονομίας της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 195
(iv) ΣύνοψηΣελ. 196
Γ. Γενικές αρχές που συνδέονται με τον κεφαλαιουχικό χαρακτήρα της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 198
(α) Γενικές αρχές σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 198
(i) Η αρχή της πραγματικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 199
(1) Ορολογικές διευκρινίσεις Σελ. 199
(2) Επιμέρους ρυθμίσεις Σελ. 199
(ii) Η αρχή της διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 211
(1) Ορολογικές διευκρινίσεις Σελ. 211
(2) Επιμέρους ρυθμίσεις Σελ. 212
(iii) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων Σελ. 225
(1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίουΣελ. 225
(2) Καταστατικός περιορισμός ή κατάργηση της νόμιμης προστασίας Σελ. 225
(3) Καταστατική διεύρυνση της νόμιμης προστασίας Σελ. 226
(4) Καταστατική θέσπιση εξαιρέσεων Σελ. 227
(iv) ΣύνοψηΣελ. 227
(β) Γενικές αρχές σχετικά με τη μετοχή Σελ. 229
(i) Η αρχή της έλλειψης μετοχικών υποχρεώσεων Σελ. 230
(1) Δογματικό έρεισμα - Ορολογικές διευκρινίσειςΣελ. 230
(2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων Σελ. 231
(2.1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου Σελ. 231
(2.2) Αποκλίσεις από την αρχή Σελ. 231
(2.2.1) Η «επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων» κατʼ άρθρο 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920Σελ. 232
(2.2.2) Η υποχρέωση πίστης Σελ. 233
(2.2.2.1) Εννοιολογική οριοθέτηση στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείαςΣελ. 233
(2.2.2.2) Δυνατότητα καταστατικής ρύθμισης;Σελ. 235
(2.2.3) Υποχρεώσεις από το δίκαιο κεφαλαιαγοράςΣελ. 235
(3) Σύνοψη Σελ. 236
(ii) Η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης των μετοχώνΣελ. 237
(1) Έννοια - Ορολογικές διευκρινίσειςΣελ. 237
(2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεωνΣελ. 238
(2.1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου Σελ. 238
(2.2) Απόκλιση από την αρχή: Η «δέσμευση» των μετοχών Σελ. 238
(3) ΣύνοψηΣελ. 238
(iii) Η αρχή της αυτοτέλειας της μετοχής Σελ. 239
(1) Εννοιολογική οριοθέτηση - Δογματικό έρεισμα Σελ. 239
(2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων Σελ. 240
(2.1.) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίουΣελ. 240
(2.2.) Δυνατότητα καταστατικής ρύθμισης;Σελ. 240
(3) ΣύνοψηΣελ. 241
(iv) Η αρχή της ισότητας των μετοχών Σελ. 241
(1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 241
(2) Αρχή της ισότητας των μετοχών Σελ. 242
(2.1) Ως τμημάτων του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 242
(2.1.1) Εννοιολογική οριοθέτηση - Δογματικό έρεισμαΣελ. 242
(2.1.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων Σελ. 242
(2.2) Ως εννόμων σχέσεωνΣελ. 243
(2.2.1) Εννοιολογική οριοθέτηση - Δογματικό έρεισμαΣελ. 243
(2.2.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεωνΣελ. 244
(2.2.2.1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου Σελ. 244
(2.2.2.2) Αποκλίσεις από την αρχήΣελ. 245
(2.3) Αρχή της αναλογίας Σελ. 248
(2.3.1) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 248
(2.3.2) Νομοθετικές αποκλίσεις από την αρχήΣελ. 249
(2.3.3) Αρχή της αντιστοιχίας μιας ψήφου ανά μετοχήΣελ. 249
(3) Αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων Σελ. 251
(3.1) Δογματικό έρεισμα - Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 251
(3.2) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεωνΣελ. 254
(3.3) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία Σελ. 255
(4) Σύνοψη Σελ. 256
Δ. Οι αρχές της κεφαλαιουχικής απαρτίας και πλειοψηφίαςΣελ. 257
(α) Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 258
(β) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεωνΣελ. 259
(i) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου Σελ. 259
(ii) Αποκλίσεις από τις αρχές Σελ. 260
(1) Καταστατική αύξηση της νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας Σελ. 261
(2) Αποκλίσεις από την αρχή της πλειοψηφίας Σελ. 261
(2.1) Το άρθρο 66α του κ.ν. 2190/1920Σελ. 261
(2.2) Η αρχή της μη αφαίρεσης δικαιωμάτων χωρίς συναίνεση του θιγομένουΣελ. 262
(γ) Δικαιώματα μειοψηφίαςΣελ. 263
(i) Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 263
(ii) Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 264
(1) Το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 Σελ. 265
(2) Άλλα δικαιώματα μειοψηφίας στον κ.ν. 2190/1920Σελ. 268
(iii) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων Σελ. 278
(1) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου Σελ. 278
(2) Καταστατικός περιορισμός ή κατάργηση της νόμιμης προστασίας Σελ. 278
(3) Καταστατική διεύρυνση της νόμιμης προστασίας Σελ. 280
(4) Επιτρεπόμενες καταστατικές ρυθμίσεις Σελ. 282
(5) Ο αφηρημένος χαρακτήρας του καταστατικού ως όριο στην αυτονομία διαμόρφωσης των μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 283
(δ) Σύνοψη Σελ. 284
Ε. Η δημοσιότητα στην ανώνυμη εταιρεία Σελ. 285
(α) Σκοπός και μέσα δημοσιότητας Σελ. 285
(β) Η δημοσιότητα ως όριο της καταστατικής ελευθερίας Σελ. 289
(i) Χαρακτήρας αναγκαστικού δικαίου Σελ. 289
(ii) Δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεωνΣελ. 289
(γ) Σύνοψη Σελ. 291
VI. ΣυμπΕρασμα κεφαλαΙου: Τα (ακόμα ισχύοντα) αυστηρά όρια της καταστατικής ελευθερίας στην ελληνική ανώνυμη εταιρεία Σελ. 291
ΚεφΑλαιο Δ΄  
Το περιεχΟμενο του καταστατικοΥ της ανΩνυμης εταιρεΙας κατΑ τον κ.ν. 2190/1920  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 295
ΙΙ. ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
§ 1. Το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920Σελ. 296
Α. Η επιβαλλόμενη από τη Διοίκηση πρακτική Σελ. 296
Β. Κριτική κατά της ανωτέρω πρακτικής Σελ. 298
(α) Από τη θεωρία Σελ. 298
(β) Από τη νομολογία Σελ. 299
Γ. Το άρθρο 2 παρ. 1α του κ.ν. 2190/1920Σελ. 301
Δ. Το πραγματικά υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 301
(α) Τα αναγκαία στοιχεία του καταστατικού Σελ. 302
(β) Το μη υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 304
(γ) Συμπέρασμα Σελ. 305
(δ) Tο «προτυποποιημένο» καταστατικό Σελ. 309
(i) Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 309
(ii) Το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού Σελ. 310
(1) Το υποχρεωτικό περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικούΣελ. 310
(2) Το προαιρετικό περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικούΣελ. 313
(3) Άλλες ρυθμίσεις του προτυποποιημένου καταστατικούΣελ. 315
(4) Κριτική - Σχολιασμός του προτυποποιημένου καταστατικού Σελ. 317
§ 2. Συνέπειες από τη μη αναγραφή του υποχρεωτικού περιεχομένουΣελ. 318
Α. Κήρυξη της εταιρείας ως άκυρης Σελ. 318
Β. Μη χορήγηση έγκρισης από τη Διοίκηση Σελ. 320
Γ. Ευθύνη των ιδρυτώνΣελ. 321
§ 3. Σύνοψη Σελ. 322
ΙΙΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 
§ 1. Ταξινόμηση σε κατηγορίες Σελ. 322
Α. Περιπτώσεις επιλογής μιας νομοθετικής ρύθμισης Σελ. 323
(α) Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 323
(β) Επιμέρους ρυθμίσεις Σελ. 323
Β. Περιπτώσεις υπαγωγής σε μια νομοθετική ρύθμιση («opting-in») Σελ. 353
(α) Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 353
(β) Επιμέρους ρυθμίσεις Σελ. 354
Γ. Περιπτώσεις εξαίρεσης από μια νομοθετική ρύθμιση («opting-out»)Σελ. 379
(α) Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 379
(β) Επιμέρους ρυθμίσεις Σελ. 379
§ 2. Κριτική θεώρηση - Ιδία θέσηΣελ. 386
A. Η ταξινόμηση των επιτρεπόμενων καταστατικών ρητρών σε κατηγορίες Σελ. 386
Β. Η ένταξη των επιτρεπόμενων ρητρών στο καταστατικό Σελ. 389
§ 3. Σύνοψη Σελ. 391
ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Η θέση του ελληνικού δικαίου για την καταστατική ελευθερία όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 - Καταστατική αυστηρότητα και σταδιακή διεύρυνση της καταστατικής αυτονομίαςΣελ. 391
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το περιεχόμενο του καταστατικού κατά τον κ.ν. 2190/1920Σελ. 399
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Σύνοψη κυριοτέρων πορισμάτων και θέσεωνΣελ. 407
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 411
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝΣελ. 445
 
Back to Top