Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ»

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15749
Φαρχούντ Ι. Α.
Χιωτέλλης Α.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καράκωστας Ι.

 

Στη θεωρία και τη νομολογία του ημεδαπού δικαίου εμφανίζεται περίπου ως δεδομένο ότι στις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχεται από την ημεδαπή έννομη τάξη στο χρηματοδοτικό «εκμισθωτή» η δυνατότητα να αιτηθεί την απόδοση της νομής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ερώτημα που εν προκειμένω τίθεται είναι το ακόλουθο: Πώς συμβιβάζεται η κοινή παραδοχή ότι στο πλαίσιο της κατάσχεσης, ο εκπλειστηριασμός των κατασχεμένων αποτελεί την ultima ratio της διαδικασίας με την παραδοχή ότι σε μια κατ' ουσία χρηματοδοτική σύμβαση «αυτονόητο» είναι ότι μπορεί να ζητηθεί η απόδοση του «μισθίου» μέσω του πρώιμου διαδικαστικά σταδίου των ασφαλιστικών μέτρων. Αφετηρία της ερμηνευτικής προσπάθειας είναι η νομολογία. Σε αυτή, άξιο παρατήρησης είναι πως το ζήτημα της συνδρομής «επικείμενου κινδύνου» θεωρείται αυτονόητο και το κέντρο βάρους της διαδικασίας βρίσκεται στο ζήτημα της εγκυρότητας της καταγγελίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση -ακόμα και όταν απειλείται η υγεία- η νομολογία επιδεικνύει σημαντική αυτοσυγκράτηση κατά τη συγκεκριμενοποίηση της έννοιας αυτής. Αντίθετα, στο πλαίσιο της παρούσας προβληματικής, πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι αιτιολογίες γίνονται όλο και πιο ελλειπτικές, η προσέγγιση των νομικών διατάξεων γίνεται όλο και πιο αφαιρετική και τα λογικά «άλματα» ανάμεσα στο ερώτημα της λήξης της σύμβασης και της ανάγκης προσωρινής ένδικης προστασίας καθίστανται όλο και πιο εμφανή. Πού οφείλεται αυτή η στάση;

Όπως καταδεικνύεται στο έργο «Η Προσωρινή Ένδικη Προστασία του Χρημοτοδοτικού ‘’Εκμισθωτή’’», η αιτία της στάσης αυτής πρέπει  να αναζητηθεί α) στην έλλειψη εξοικείωσης με το συμβατικό μηχανισμό της χρηματοδοτικής «μίσθωσης» και με τους σκοπούς που αυτός υπηρετεί, β) στη μη συνειδητοποίηση του υποκρυπτόμενου χαρακτήρα του χρηματοδοτικού «εκμισθωτή» ως δανειστή χρηματικής απαίτησης, γ) στη μη συσχέτιση του στοιχείου αυτού με το σύστημα της ικανοποίησης χρηματικών απαιτήσεων και τις εμπεριεχόμενες σε αυτό θεμελιώδεις επιλογές του Έλληνα νομοθέτη και δ) στην ταύτιση των εννοιών της «ποιότητας» της εμπράγματης εξασφάλισης του χρηματοδοτικού «εκμισθωτή» με την «ταχύτητα» της ικανοποίησής του. Μεθοδολογικά, η λύση που δίνεται είναι stricto sensu. Ειδικότερα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η έκδοση ασφαλιστικών μέτρων νομής στις περιπτώσεις αυτές αποκλείεται.

          Η ανάπτυξη των θεμάτων του βιβλίου «Η προσωρινή ένδικη προστασία του χρημοτοδοτικού ‘’εκμισθωτή’’» χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: Αρχικά παρατίθεται μια τυπολογία συχνά εμφανιζόμενων στην πράξη περιπτώσεων, η οποία καταδεικνύει τα προς επίλυση ζητήματα της παρούσας προβληματικής. Στη συνέχεια ακολουθεί η εξέταση του μηχανισμού και του σκοπού της χρηματοδοτικής «μίσθωσης» σε συνάρτηση με τις αξιολογήσεις του ΚΠολΔ, όπως αυτές αποτυπώνονται αφενός στην αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών και μη χρηματικών απαιτήσεων και αφετέρου στο σύστημα της προσωρινής ένδικης προστασίας. Ακολούθως, εξετάζονται τα ανακύπτοντα εν όψει της ανωτέρω ανάλυσης ζητήματα της έννοιας του «νομέα», του περιεχομένου της απαγόρευσης προσβολών δικαιωμάτων τρίτων -υπό το πρίσμα του συστήματος των προνομίων- αλλά και η ερμηνευτική οριοθέτηση της έννοιας της απαγορευμένης ικανοποίησης δικαιώματος μέσω της αναγωγής στις αποτυπωμένες στο σύστημα της προσωρινής επιδίκασης απαίτησης αξιολογήσεις. Τέλος, επιχειρείται η ανάδειξη της αντιστρόφως ανάλογης σχέσης μεταξύ της κατά το ουσιαστικό δίκαιο προστασίας του ασφαλιστέου δικαιώματος και της έννοιας του «επικείμενου κινδύνου».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Σελ. VII
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
1. Ο σκοπός και οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης ενόψει της τοποθέτησης της προβληματικής στο ουδέτερο έδαφος «no manΑs land» μεταξύ δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου Σελ. 1
2. Η σημασία της ερμηνευτικής οριοθέτησης του περιεχομένου της προσωρινής ένδικης προστασίας του χρηματοδοτικού «εκμισθωτή» στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης Σελ. 9
3. Η μεθοδολογική διάρθρωση του αντικειμένου της έρευνας με αφετηρία την τυπολογική θεώρηση της προβληματικής Σελ. 10
3.1. Η προσωρινή ένδικη προστασία στην περίπτωση αντιποίησης της νομής από το μισθωτή ή από πρόσωπο μη συνδεόμενο συμβατικά με το νομέα Σελ. 12
3.2. Η προσωρινή ένδικη προστασία στην περίπτωση «αποβολής» του χρηματοδοτικού «εκμισθωτή» από τη «νομή» Σελ. 19
ΙΙ. Ο συμβατικός μηχανισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης και η αποτυπωμένη στο σύστημα περί προνομίων του ΚΠολΔ θεμελιώδης νομοθετική επιλογή  
1. Η διάκριση μεταξύ αφενός της διαδικασίας για την αναγκαστική εκτέλεση μη χρηματικών αξιώσεων και αφετέρου της διαδικασίας για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων στο σύστημα του ΚΠολΔ και η αποτυπωμένη σε αυτές στάθμιση συμφερόντων Σελ. 35
2. Η αντανάκλαση των εμπεριεχόμενων στα επιτρεπόμενα μέσα εκτέλεσης νομοθετικών αξιολογήσεων στις διατάξεις περί προσωρινής επιδίκασης απαίτησης και συντηρητικής κατάσχεσης Σελ. 47
3. Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων και η σαφής νομοθετική επιλογή για τη συμμετοχή όλων των δανειστών στην «κοινή θυσία» Σελ. 58
4. Ο συμβατικός μηχανισμός της χρηματοδοτικής «μίσθωσης» και η διαμόρφωσή του ως απάντηση στην «ανεπάρκεια» επαρκούς εξασφάλισης του ενυπόθηκου ή ενεχυρούχου δανειστή Σελ. 78
ΙΙΙ. Η προβληματική των ασφαλιστικών μέτρων νομής και η ερμηνευτική προσέγγιση των ανακυπτουσών αξιολογικών αντινομιών  
1. Το ζήτημα της μη εφαρμογής του άρθρου 734 § 2 ΚΠολΔ ως πρόβλημα άρνησης θεώρησης του χρηματοδοτικού «εκμισθωτή» ως νομέα Σελ. 93
2. Το ζήτημα της προσωρινής ένδικης προστασίας του χρηματοδοτικού «εκμισθωτή» ενόψει της κατΑ άρθρο 692 § 5 ΚΠολΔ απαγόρευσης προσβολής των δικαιωμάτων τρίτων - δανειστών του χρηματοδοτικού «μισθωτή» Σελ. 109
3. Το ζήτημα της απόδοσης της νομής στον χρηματοδοτικό «εκμισθωτή» ενόψει αφενός της κατΑ άρθρο 692 § 4 ΚΠολΔ απαγόρευσης ικανοποίησης του δικαιώματος και αφετέρου της εν προκειμένω εξασφαλιστικής λειτουργίας της κυριότητας Σελ. 117
4. Το μεθοδολογικά συνεπές με το σύστημα του ΚΠολΔ εύρος προστασίας του χρηματοδοτικού «εκμισθωτή» και η εναρμόνισή του με τις συνταγματικής περιωπής επιταγές της ημεδαπής έννομης τάξης Σελ. 143
5. Η αόριστη έννοια του «επικείμενου κινδύνου» και η συγκεκριμενοποίηση αυτής με αναγωγή στην ειδική προστασία του χρηματοδοτικού εκμισθωτή Σελ. 147
IV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις  
1. Σύνοψη των πορισμάτων της έρευνας Σελ. 161
2. Κριτική αποτίμηση Σελ. 172
Α. Ελληνόγλωσση Σελ. 179
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 183
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 185
Back to Top