ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 40,00 € Ειδική Τιμή 34,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15814
Γιαννακούρου Στ.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Χατζημιχαήλ Ν.

Το έργο ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ έρχεται να καλύψει ένα υφιστάμενο κενό στη νομική βιβλιογραφία,  διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Αναλύει την έννοια της εργοδότησης (μισθωτής εργασίας) και μελετά με συστηματικότητα τη σύμβαση εργοδότησης (κατάρτιση, όροι, μεταβολή, λύση), τους θεσμούς του συλλογικού κυπριακού εργατικού δικαίου (συντεχνίες, συνδικαλιστική ελευθερία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργία, ανταπεργία), και τα μέσα δικαστικής και εξωδικαστικής επίλυσης των εργασιακών διαφορών.  Εκτενής αναφορά γίνεται σε επίκαιρα θέματα, όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η αφερεγγύοτητα του εργοδότη και οι ομαδικές απολύσεις.

Η ανάπτυξη των επιμέρους Κεφαλαίων γίνεται με άξονα την ανάλυση και ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας υπό το φως ευρωπαϊκών, διεθνών και συγκριτικών πηγών: της νομολογίας των κυπριακών και των αγγλικών δικαστηρίων, της πλούσιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), καθώς και, κατά περίπτωση, των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Δ.) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το έργο αυτό αποτελεί για όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του κυπριακού δικαίου έναν σημαντικό οδηγό για την κατανόηση των εννοιών και των θεσμών του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου, καθώς και για την ισχύουσα νομοθεσία και τη θεωρητική και νομολογιακή ερμηνεία της. Παράλληλα, συστηματοποιεί και ταξινομεί την ύλη με τρόπο εύληπτο, που το καθιστά απαραίτητο διδακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελ. 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Σελ. 11
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 13
Α. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου Σελ. 27
Β. Κριτήρια θεμελίωσης της σχέσης εργοδότησης Σελ. 28
Γ. Χαρακτηριστικά του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου Σελ. 38
Δ. Η αρχή της τριμερούς συνεργασίας Σελ. 42
Ε. Πηγές του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου Σελ. 42
1. Κοινές Πηγές Σελ. 43
1.1.Το Σύνταγμα Σελ. 43
1.2. Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 46
1.3. H νομοθεσία Σελ. 47
1.4. Η νομολογία Σελ. 47
2. Αυτόνομες Πηγές Σελ. 48
2.1. Οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας Σελ. 48
2.2. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Σελ. 49
2.3. Ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων Σελ. 51
2.4. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 54
2.5. Η σύμβαση εργοδότησης Σελ. 54
2.6. Εγχειρίδια προσωπικού και κώδικες ορθής συμπεριφοράς Σελ. 54
2.7. Τα καταστατικά των συντεχνιών Σελ. 54
Α. Η συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 55
1. Γενικά Σελ. 55
2. Τα μέσα πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 56
3. Θετική και αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 58
3.1. Ο Περί Συντεχνιών Νόμος του 1965 Σελ. 60
3.2. Ο Περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Νόμος του 2012 Σελ. 64
Β. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 68
1. Μέσα διευκόλυνσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων Σελ. 68
2. Η νομική φύση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 70
3. Περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 72
Γ. Το δικαίωμα απεργίας Σελ. 74
1. Η έννοια της απεργίας Σελ. 75
2. Η απεργία συμπαθείας Σελ. 76
3. Η ανταπεργία (lock out) Σελ. 78
4. Η απεργία στις ουσιώδεις υπηρεσίες Σελ. 79
Α. Η εξωδικαστική επίλυση: η διαδικασία του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων Σελ. 81
1. Απευθείας Διαπραγμάτευση Σελ. 82
1.1. Διαφορές συμφερόντων Σελ. 82
1.2 Διαφορές δικαιωμάτων Σελ. 82
2. Μεσολάβηση Σελ. 83
2.1. Διαφορές συμφερόντων Σελ. 83
2.2. Διαφορές δικαιωμάτων Σελ. 84
3. Διαιτησία Σελ. 84
3.1. Διαφορές συμφερόντων Σελ. 84
3.2. Διαφορές δικαιωμάτων Σελ. 84
4. Δημόσια έρευνα Σελ. 84
Β. Η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών στις ουσιώδεις υπηρεσίες Σελ. 84
Γ. Η δικαστική επίλυση: το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Σελ. 86
1. Σύνθεση - Διαδικασία Σελ. 86
2. Δικαιοδοσία Σελ. 87
3. Προθεσμία υποβολής αιτήσεως-Παραγραφή αξιώσεων Σελ. 91
4. Προθεσμία και λόγοι εφέσεως Σελ. 92
Α. Κατάρτιση της σύμβασης εργοδότησης Σελ. 95
Β. Η υποχρέωση ενημέρωσης του εργοδοτούμενου για τους όρους εργασίας Σελ. 96
1. Φορέας της υποχρέωσης Σελ. 96
2. Περιεχόμενο της ενημέρωσης Σελ. 97
3. Χρόνος ενημέρωσης Σελ. 99
4. Συνέπειες από την έλλειψη ενημέρωσης Σελ. 99
Γ. Μονομερής τροποποίηση των όρων εργοδότησης Σελ. 100
1. Οι συμβατικοί όροι εργοδότησης στο κοινοδίκαιο Σελ. 100
2. Η διάρρηξη ουσιωδών όρων εργοδότησης Σελ. 102
3. Δικαιώματα του εργοδοτούμενου και τρόπος άσκησης αυτών Σελ. 103
Α. Νομική θεμελίωση Σελ. 109
1. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 109
2. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά το Σύνταγμα της Κύπρου Σελ. 112
3. Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση κατά τη νομοθεσία Σελ. 115
3.1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 116
3.2. Εξαιρέσεις Σελ. 117
B. Τα είδη της διάκρισης Σελ. 120
1. Άμεση διάκριση Σελ. 121
2. Έμμεση διάκριση Σελ. 122
3. Παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση Σελ. 124
4. Εντολή για την εφαρμογή δυσμενούς μεταχείρισης Σελ. 126
Γ. Προστασία από παραβάσεις της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση Σελ. 128
1. Προστασία εργοδοτουμένων έναντι αντιποίνων Σελ. 128
2. Ευθύνη εργοδότη σε περίπτωση παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης Σελ. 128
3. Εξωδικαστική προστασία - Κυρώσεις Σελ. 129
4. Δικαστική προστασία - Θεραπείες Σελ. 130
4.1. Αστικές κυρώσεις Σελ. 130
4.2. Βάρος αποδείξεως Σελ. 133
4.3. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 135
Α. Η σύμβαση μερικής απασχόλησης Σελ. 137
1. Η έννοια της μερικής απασχόλησης - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 138
2. Αρχή μη διάκρισης Σελ. 140
3. Δικαιώματα μερικώς απασχολουμένων Σελ. 142
4. Ελεύθερη επιλογή μερικής απασχόλησης - απαγόρευση απόλυσης Σελ. 143
Β. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σελ. 144
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 144
2. Αρχή μη διάκρισης Σελ. 145
3. Μέτρα για αποφυγή κατάχρησης - μετατροπή σχέσης ορισμένου σε αορίστου χρόνου Σελ. 147
3.1. Η επιλογή του μέτρου των «αντικειμενικών λόγων» Σελ. 148
3.2. Η έννοια των «διαδοχικών συμβάσεων» Σελ. 150
3.3. Η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων Σελ. 152
4. Αρμόδιο Δικαστήριο Σελ. 152
5. Κυρώσεις για την παραβίαση της νομοθεσίας Σελ. 153
Α. Η προστασία του μισθού Σελ. 155
1. Η έννοια του μισθού Σελ. 155
2. Χρόνος, συχνότητα και τρόπος πληρωμής μισθών Σελ. 158
3. Ελευθερία διάθεσης του μισθού - απαγόρευση εκχώρησης Σελ. 159
4. Αποκοπές από τον μισθό Σελ. 159
5. Απαγόρευση μονομερούς τροποποίησης μισθολογικού όρου Σελ. 160
6. Η νομική αντιμετώπιση του 13ου μισθού Σελ. 162
7. Υποχρέωση τήρησης στοιχείων και αρχείων Σελ. 163
8. Κυρώσεις Σελ. 163
Β. Κατώτατος μισθός Σελ. 163
Γ. Ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών Σελ. 164
1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και πεδίο εφαρμογής Σελ. 164
2. Η υποχρέωση για παροχή ίσης αμοιβής Σελ. 167
3. Εξωδικαστική προστασία - Βάρος αποδείξεως Σελ. 168
4. Δικαστική Προστασία - Βάρος αποδείξεως Σελ. 169
5. Κυρώσεις Σελ. 170
Α. Οι έννοιες «χρόνος εργασίας» και «χρόνος ανάπαυσης» Σελ. 175
1. Εργοδοτούμενοι χωρίς σταθερό τόπο εργασίας Σελ. 175
2. Ο χρόνος ετοιμότητας προς εργασία Σελ. 177
Β. Ο «χρόνος επιφυλακής» στην κυπριακή νομοθεσία και νομολογία Σελ. 179
Γ. Δικαιώματα εργοδοτούμενου Σελ. 181
Δ. Η εργασία τη νύκτα Σελ. 183
Ε. Θεμιτές παρεκκλίσεις Σελ. 183
1. Δυνατότητα παρεκκλίσεων με ατομική συμφωνία : η ρήτρα opt -out Σελ. 183
2. Δυνατότητα παρεκκλίσεων με συλλογικές συμφωνίες Σελ. 188
ΣΤ. Αρμόδιο Δικαστήριο - Κυρώσεις Σελ. 189
Ζ. Ωράριο εργασίας ειδικών κατηγοριών εργοδοτουμένων Σελ. 189
1. Υπάλληλοι σε εμπορικές και τραπεζικές επιχειρήσεις Σελ. 189
2. Υπάλληλοι καταστημάτων Σελ. 190
3. Ξενοδοχοϋπάλληλοι Σελ. 192
4. Υπάλληλοι σε κέντρα αναψυχής Σελ. 192
Α. Ετήσια άδεια με απολαβές Σελ. 195
1. Διάρκεια άδειας - Περίοδοι που δεν συνυπολογίζονται Σελ. 196
2. Συσσώρευση και μεταφορά της ετήσιας άδειας Σελ. 198
3. Πληρωμή των ημερών ετήσιας άδειας Σελ. 200
4. Λοιπές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος Σελ. 202
5. Αρμόδιο Δικαστήριο - Αδικήματα Σελ. 203
Β. Άδεια Ασθενείας Σελ. 203
Γ. Γονική Άδεια Σελ. 204
1. Δικαιούχοι και διάρκεια του δικαιώματος Σελ. 205
2. Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος Σελ. 207
3. Άρνηση χορήγησης - Μετάθεση γονικής άδειας Σελ. 207
4. Διασφάλιση δικαιωμάτων μετά τη λήξη της γονικής άδειας Σελ. 208
Δ. Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας Σελ. 209
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 212
Β. Δικαίωμα σε άδεια μητρότητας και άλλες διευκολύνσεις Σελ. 214
Γ. Δικαιώματα εργοδοτούμενης μετά την επάνοδο στην εργασία Σελ. 216
Δ. Υποχρεώσεις του εργοδότη σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια της εργοδοτούμενης Σελ. 217
Ε. Επίδομα μητρότητας Σελ. 217
ΣΤ. Απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας Σελ. 218
Ζ. Απαγόρευση απόλυσης - Χρονική διάρκεια προστασίας Σελ. 220
Η. Νομική αντιμετώπιση ασθένειας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη Σελ. 223
Α. Μεταβίβαση επιχείρησης Σελ. 225
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 227
2. Η έννοια της μεταβίβασης Σελ. 228
2.1. Καθοριστικό κριτήριο η διατήρηση της ταυτότητας της επιχείρησης Σελ. 228
2.2. Νομολογιακές ενδείξεις υπέρ της διατήρησης της ταυτότητας της επιχείρησης Σελ. 229
2.3. Δεν ενδιαφέρει ο τρόπος της μεταβίβασης Σελ. 232
2.4. Σύνοψη των νομολογιακών αρχών του Δ.Ε.Ε. Σελ. 234
3. Υποχρεώσεις πληροφόρησης και διαβούλευσης Σελ. 236
4. Συνέπειες της μεταβίβασης Σελ. 237
4.1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 237
4.2. Αμεταβίβαστα δικαιώματα Σελ. 239
4.3. Απολύσεις λόγω μεταβίβασης Σελ. 239
4.4. Απαγόρευση παραίτησης από τα δικαιώματα που απονέμει ο νόμος Σελ. 240
5. Κυρώσεις Σελ. 240
Β. Αφερεγγυότητα εργοδότη Σελ. 241
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 242
1.1. Ποιοι εργοδοτούμενοι προστατεύονται Σελ. 242
1.2. Θεμιτοί περιορισμοί Σελ. 244
2. Έννοια του αφερέγγυου εργοδότη Σελ. 245
3. Διασυνοριακές περιπτώσεις Σελ. 246
4. Απαιτήσεις που ικανοποιούνται από το Ταμείο Αφερεγγυότητας Σελ. 246
5. Παραγραφή απαιτήσεων Σελ. 248
6. Προθεσμία υποβολής της αίτησης Σελ. 248
Α. Τερματισμός της απασχόλησης Σελ. 249
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 250
2. Νόμιμος τερματισμός της απασχόλησης Σελ. 252
2.1. Λόγοι νόμιμου τερματισμού της απασχόλησης Σελ. 252
2.1.1. Παράλειψη εργοδοτούμενου να εκτελέσει την εργασία του κατΑ ευλόγως ικανοποιητικό τρόπο Σελ. 252
2.1.2. Πλεονασμός Σελ. 254
2.1.3. Λόγοι ανωτέρας βίας Σελ. 254
2.1.4. Λύση σύμβασης τακτής περιόδου Σελ. 255
2.1.5. Συμπλήρωση συντάξιμης ηλικίας ή ηλικίας αφυπηρέτησης Σελ. 256
2.1.6. Διαγωγή εργοδοτούμενου που τον καθιστά υποκείμενο σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση Σελ. 256
2.1.6.1. Νομικές αρχές που διέπουν την απόλυση χωρίς προειδοποίηση Σελ. 257
2.1.6.2. Ο εργοδότης πρέπει να απολύσει τον εργοδοτούμενο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος Σελ. 259
2.1.6.3. Η απόλυση πρέπει να είναι η εύλογη κατάληξη του μέσου συνετού εργοδότη Σελ. 260
2.1.6.4. Το δικαίωμα του εργοδοτούμενου να υπερασπιστεί τον εαυτό του Σελ. 263
3. Παράνομος τερματισμός της απασχόλησης Σελ. 264
3.1. Λόγοι που καθιστούν τον τερματισμό της απασχόλησης παράνομο Σελ. 264
3.2. Η απουσία λόγω ασθενείας ως λόγος λύσης της σχέσης εργοδότησης Σελ. 265
3.3. Δικαιώματα εργοδοτούμενου σε περίπτωση παράνομου τερματισμού Σελ. 267
3.3.1. Δικαίωμα σε αποζημίωση Σελ. 267
3.3.2. Δικαίωμα σε επαναπρόσληψη Σελ. 269
4. Το βάρος της απόδειξης Σελ. 270
5. Το δικαίωμα του εργοδοτούμενου σε προειδοποίηση Σελ. 270
6. Δικαίωμα προειδοποίησης και δοκιμαστική περίοδος Σελ. 272
7. Δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού εργασίας από τον εργοδότη Σελ. 274
Β. Εξαναγκασμός σε παραίτηση Σελ. 274
Γ. Οικειοθελής αποχώρηση Σελ. 277
Δ. Πλεονασμός Σελ. 278
1. Λόγοι πλεονασμού Σελ. 280
2. Ο περιορισμός του όγκου εργασίας ως λόγος πλεονασμού Σελ. 282
3. Βάρος αποδείξεως Σελ. 284
4. Δικαίωμα εργοδοτούμενου σε πληρωμή λόγω πλεονασμού Σελ. 284
4.1. Προϋποθέσεις Σελ. 284
4.2. Ύψος πληρωμής Σελ. 285
4.3. Διαδικασία πληρωμής Σελ. 286
5. Απώλεια του δικαιώματος πληρωμής Σελ. 287
6. Προτεραιότητα πρόσληψης απολυθέντων λόγω πλεονασμού Σελ. 290
7. Ταμείο Πλεονασμού Σελ. 290
Ε. Ομαδικές απολύσεις Σελ. 290
1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 292
1.1. Η έννοια των ομαδικών απολύσεων Σελ. 292
1.2. Η έννοια του εργοδοτούμενου Σελ. 295
1.3. Η έννοια της επιχείρησης Σελ. 296
2. Υποχρεώσεις του εργοδότη Σελ. 300
2.1. Υποχρέωση για πληροφόρηση και διαβούλευση Σελ. 300
2.2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων Σελ. 302
2.3. Υποχρέωση για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών Σελ. 303
2.4. Κυρώσεις Σελ. 304
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Α. Ελληνόγλωσση Σελ. 305
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 313
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 319
Back to Top