Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

e-book   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15680
Φαρχούντ Ι. Α.
Χιωτέλλης Α.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καράκωστας Ι.

Αντίθετα με τη διεξοδική θεωρητική και νομολογιακή επεξεργασία των αξιώσεων χρηματικής ικανοποίησης και αποκατάστασης της περιουσιακής ζημίας του ζημιωθέντος σε περίπτωση προσβολής προσωπικότητας, άξια παρατήρησης είναι η δυσανάλογα ελλιπής επεξεργασία τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία της αξίωσης απόδοσης του κατ’ άρθρο 739 ΑΚ «κέρδους». 

Το κεντρικό ερώτημα του βιβλίου «Η Αξίωση Απόδοσης του Κέρδους στην Παράνομη Χρησιμοποίηση Εικόνας Προσώπου» είναι, εν προκειμένω, το εξής: Βρίσκει νομικό έρεισμα η απόδοση ενός οικονομικού αποτελέσματος («κέρδος»), το οποίο, ενώ παρήχθη μέσω της αξιοποίησης «ξένων» μέσων, ωστόσο δεν αποτελεί «ζημία» για το φορέα του δικαιώματος, καθόσον αυτός είτε δεν είχε την πρόθεση αξιοποίησής του είτε δεν διέθετε τις απαιτούμενες ικανότητες για την παραγωγή μιας υπεραξίας;

Η νομοτυπική μορφή του άρθρου 734 ΑΚ μοιάζει να δίνει εμφατικά καταφατική απάντηση. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι ο νομοθέτης επιλέγει να κρίνει αποδοτέα όσα αποκτηθήκαν όχι από την ξένη υπόθεση -ως αυτοτελές μέγεθος- αλλά από τη διοίκηση αυτής. Ενόψει της ευρύτητας του πραγματικού της μη γνήσιας διοίκησης αλλοτρίων αλλά και της δυνατότητας αναζήτησης όχι ενός υποθετικού διαφυγόντος κέρδους ή μιας υποκείμενης σε συγκεκριμενοποίηση «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης, αλλά του «προϊόντος» της διοίκησης της «ξένης υπόθεσης», θα ανέμενε κανείς την τουλάχιστον- συχνή προσφυγή των διαδίκων στην υπό κρίση νομική βάση. H δικαστηριακή πρακτική όμως περιορίζεται κατά βάση στην κρίση επί της αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, πίσω από την «απροσδιοριστία» της οποίας μοιάζουν να αντιμετωπίζονται ζητήματα κέρδους ή πλουτισμού του προσβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του βιβλίου «Η Αξίωση Απόδοσης του Κέρδους στην Παράνομη Χρησιμοποίηση Εικόνας Προσώπου», η εικόνα, ως ειδικότερη έκφανση του γενικότερου δικαιώματος στην προσωπικότητα, επιλέχθηκε ενόψει αφενός της αδιαμφισβήτητης ένταξής της στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 57 ΑΚ και αφετέρου λόγω του σαφώς οριοθετημένου περιεχομένου της. Είναι όμως σαφές ότι τα συμπεράσματα του βιβλίου θα μπορούσαν να μεταφερθούν mutatis mutandis και σε κάθε περίπτωση προσβολής κάθε άλλης έκφανσης του δικαιώματος στην προσωπικότητα. Η παρούσα προβληματική αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες βασικό κίνητρο του προσβάλλοντος ήταν η πρόθεση παραγωγής -και η παραγωγή- «ωφέλειας» και όχι η προσβολή της προσωπικότητας, η οποία εμφανίζεται ως αναγκαίο επακόλουθο, «παράπλευρη απώλεια» της δραστηριότητάς του. Η αντίθετη περίπτωση -δηλαδή η προσβολή ως αυτοσκοπός- αντιμετωπίζεται επιτυχέστερα με την αξίωση χρηματικής ικανοποίησης.

Η ανάπτυξη των θεμάτων του βιβλίου χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: Αρχικά παρατίθεται μια τυπολογία συχνά εμφανιζόμενων στην πράξη περιπτώσεων, η οποία καταδεικνύει τα προς επίλυση ζητήματα της παρούσας προβληματικής. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της νομοτυπικής μορφής της μη γνήσιας διοίκησης αλλοτρίων και η επεξεργασία των ειδικών ζητημάτων της προσβολής της εικόνας προσώπου (η διερεύνηση της έννοιας της «ξένης υπόθεσης», η διάκριση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, η εφαρμογή του άρθρ. 739 ΑΚ στην αντισυμβατική διαχείριση της εικόνας κ.ά.). Τέλος, εξετάζονται τα ανακύπτοντα από την απόδοση του «κέρδους» ζητήματα αιτιότητας και αποδεικτικής δυσχέρειας και επιχειρείται η ανάδειξη της -δυνάμει ευρύτερων αξιολογήσεων του συστήματος του ΑΚ- ανάγκης επιμερισμού του προκύπτοντος «κέρδους» μεταξύ του κυρίου της υπόθεσης και του διοικητή αλλοτρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Πρόλογος Σελ. VII
Σημείωμα συγγραφέα Σελ. XIII
   
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Ο σκοπός και οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης Σελ. 1
2. Η σημασία της ερμηνευτικής αξιοποίησης  
του άρθρου 739 ΑΚ ενόψει της νομολογιακής  
αντιμετώπισης των προσβολών της προσωπικότητας Σελ. 11
3. Η μεθοδολογική διάρθρωση του αντικειμένου  
της έρευνας με αφετηρία την τυπολογική θεώρηση  
της προβληματικής Σελ. 21
3.1. Η προσβολή της περιουσιακής αξίας της εικόνας προσώπου Σελ. 23
3.2. Η προσβολή των συνδεόμενων με την εικόνα προσώπου  
ηθικών εκφάνσεων της προσωπικότητας Σελ. 30
4. Η εικόνα ως στοιχείο του κατΑ άρθρο 57 ΑΚ δικαιώματος  
στην προσωπικότητα Σελ. 35
ΙΙ. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 739 ΑΚ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ  
1. Η έννοια της «ξένης υπόθεσης» και η δημοσιοποίηση  
εικόνας προσώπου ως στοιχείο πληρούν τη νομοτυπική  
μορφή του άρθρου 739 ΑΚ Σελ. 48
2. Η έλλειψη «εντολής» για τη διοίκηση της ξένης υπόθεσης  
και η εφαρμογή του άρθρου 739 ΑΚ στις περιπτώσεις  
αντισυμβατικής διαχείρισης της εικόνας προσώπου Σελ. 63
3. Η γνώση του διοικητή περί του αλλότριου της υπόθεσης  
και το στοιχείο της ιδιοτελούς διαχείρισης αυτής στη συνήθη  
περίπτωση «αντανακλαστικής» συνεξυπηρέτησης  
των συμφερόντων του εικονιζόμενου προσώπου Σελ. 75
4. Η παραγωγή ενός «προϊόντος» από τη διαχείριση.  
Η δογματική διάκριση της αξίωσης απόδοσης  
του αδικαιολόγητου πλουτισμού και του κέρδους  
από την ιδιοτελή διαχείριση ξένης υπόθεσης Σελ. 79
5. Η αξίωση απόδοσης των δαπανών του διοικητή  
ως πρόβλημα «επιβαλλόμενου πλουτισμού» Σελ. 87
ΙΙΙ. ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΝΟΜΙΩΝ  
1. Το ζήτημα της αποτίμησης του απορρέοντος από  
τη δημοσιοποίηση εικόνας «προϊόντος»  
ως πρόβλημα αιτιότητας Σελ. 95
2. Το ζήτημα της αποτίμησης του απορρέοντος από  
τη δημοσιοποίηση εικόνας κέρδους ως πρόβλημα  
αποδεικτικής δυσχέρειας. Η ερμηνευτική αξιοποίηση  
της υποχρέωσης λογοδοσίας Σελ. 101
3. Η κατανομή του «κέρδους» της διαχείρισης ως πρόβλημα  
εναρμόνισης αφενός με το εσωτερικό σύστημα  
των εξωδικαιοπρακτικών ενοχών και αφετέρου  
με τις επιταγές της καλής πίστης Σελ. 110
3.1. H δογματικά συνεπής στάθμιση συμφερόντων επί διοίκησης  
της περιουσιακής αξίας και των ηθικών εκφάνσεων  
της εικόνας προσώπου Σελ. 141
3.2. Η ερμηνευτική αξιοποίηση των αξιολογήσεων των ευρύτερων  
συστημάτων υπερνομοθετικής ισχύος σε περίπτωση  
χρησιμοποίησης εικόνας προσώπου από ΜΜΕ Σελ. 144
4. Η αξίωση απόδοσης της ωφέλειας στις περιπτώσεις  
αρχικά παράνομης αλλά τελικά νόμιμης χρησιμοποίησης  
εικόνας προσώπου Σελ. 146
ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Σύνοψη των πορισμάτων της έρευνας Σελ. 151
2. Κριτική αποτίμηση Σελ. 159
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Α. Ελληνική Σελ. 163
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 166
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 169
Back to Top