ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


  • Η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης
  • Η εκτέλεση της διοικητικής σύμβασης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 40,00 € Ειδική Τιμή 34,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15388
Τομαράς Δ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.

Η παρούσα δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου Διοικητικές Συμβάσεις που έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και την ανάλυση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις δημόσιες συμβάσεις, έχει ενημερωθεί με τις πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα το κείμενο της εργασίας είναι επικαιροποιημένο με τις διατάξεις του Ν 4281/2014, η ισχύς των οποίων άρχεται σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν 4320/2015 από της 31ης Δεκεμβρίου 2015. 

Το έργο χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο Μέρος (Η διαδικασία καταρτίσεως της σύμβασης) εξετάζεται η διαδικασία επιλογής του αναδόχου (διακήρυξη, έλεγχος δικαιολογητικών – προσφορών) και ο δικαστικός έλεγχος της επιλογής του αναδόχου (προσωρινή δικαστική προστασία, ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ, ειδικά δικονομικά ζητήματα). 

Στο δεύτερο Μέρος (Η εκτέλεση της διοικητικής συμβάσεως), αναλύονται σε επιμέρους κεφάλαια οι συνήθεις συμβατικές διαφορές, η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών εκτελέσεως της συμβάσεως και η δικαστική προστασία κατά το στάδιο εκτελέσεως της συμβάσεως. 

Συμπληρώνεται με νομολογία (ελληνική - κοινοτική), βιβλιογραφία (ελληνική - αλλοδαπή), δημοσιεύσεις του συγγραφέα και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον μελετητή του δημοσίου δικαίου όσο και για τον νομικό της πράξης.

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. 1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣελ. 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΣελ. 5
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣελ. 8
LES CONTRATS ADMINISTRATIFSΣελ. 13
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
Ι. Συμβάσεις μεταξύ νομικών προσώπων δημοσίου δικαίουΣελ. 22
ΙΙ. Συμφωνίες με ΝΠΙΔ του ευρυτέρου δημοσίου τομέως ή ιδιωτικούς φορείςΣελ. 25
ΙΙΙ. Περιορισμοί που τίθενται από την αρχή της νομιμότητοςΣελ. 25
IV. Τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεωςΣελ. 28
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  
Α. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχουΣελ. 33
α. Η διακήρυξηΣελ. 33
β. Ο έλεγχος των δικαιολογητικώνΣελ. 52
1. Νομικά προβλήματα κοινά σε όλα τα δικαιολογητικάΣελ. 52
2. Ζητήματα κατά κατηγορία πιστοποιητικώνΣελ. 60
i) Εγγυητικές επιστολέςΣελ. 60
ii) Πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείρισηΣελ. 63
iii) Πιστοποιητικά οικονομικής φερεγγυότητος και τεχνικής ικανότητος των υποψηφίωνΣελ. 64
iv) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητοςΣελ. 66
v) Πιστοποιητικό ονομαστικοποιήσεως μετοχών Α.Ε.Σελ. 67
vi) Η δήλωση του άρθρου 18 παρ. 3 του ΠΔ 394/1996 (άρθρου 18 παρ. 3 του ΠΔ/τος 118/2007) περί της καταγωγής των προσφερομένων υλικώνΣελ. 71
vii) Ποινικό μητρώο και επαγγελματικά παραπτώματαΣελ. 73
viii) Λοιπά πιστοποιητικάΣελ. 76
γ. Ο έλεγχος των προσφορώνΣελ. 77
1. Ο τυπικός έλεγχος των προσφορώνΣελ. 77
i) Η κατάθεση της προσφοράςΣελ. 77
ii) Διαδικασία ανοίγματος των προσφορώνΣελ. 85
2. Κρίση επί των τεχνικών και οικονομικών προσφορώνΣελ. 88
i) Κριτήρια - προδιαγραφές Σελ. 88
ii) Βαθμολόγηση προσφορώνΣελ. 92
iii) Η εκ μέρους της Διοικήσεως επανεξέταση των προσφορώνΣελ. 94
iv) Ειδικώτερον περί οικονομικών προσφορών Σελ. 95
3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίαςΣελ. 97
Β. Ο δικαστικός έλεγχος της επιλογής του αναδόχουΣελ. 99
α. Η προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 100
1. Γενικώς περί προσωρινής δικαστικής προστασίαςΣελ. 100
2. Περί της ενδικοφανούς προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 108
3. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
i) ΓενικάΣελ. 113
ii) Προβαλλόμενοι λόγοιΣελ. 115
iii) Λοιπά ζητήματαΣελ. 119
β. Η ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού ΕφετείουΣελ. 124
1. Οριοθέτηση της ακυρωτικής αρμοδιότητος του ΣτΕ εν σχέσει προς τις αρμοδιότητες των λοιπών διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 124
i) Η φύση της αρμοδιότητος του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 124
ii) Η θεωρία των αποσπαστών πράξεων Σελ. 131
iii) Η κατανομή των ακυρωτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού ΕφετείουΣελ. 138
2. Ειδικά δικονομικά ζητήματαΣελ. 140
i) Το ζήτημα της κατά στάδια προβολής των λόγων Σελ. 140
iα. Δικονομικοί περιορισμοί στον παρεμπίπτοντα δικαστικό έλεγχο των διακηρύξεων Σελ. 141
iβ. Ο έλεγχος των ενδιαμέσων πράξεων Σελ. 143
ii) Το ζήτημα των αλυσιτελώς προβαλλομένων λόγωνΣελ. 145
iii) Το ζήτημα της εκ των υστέρων αιτιολογίας των ατομικών διοικητικών πράξεωνΣελ. 150
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  
Α. Οι συνήθεις συμβατικές διαφορέςΣελ. 155
α. Οι διαφορές περί την εκτέλεσηΣελ. 155
1. Επιμετρήσεις και λογαριασμοίΣελ. 155
2. Νέες εργασίεςΣελ. 163
3. Περί βλαβών και ελαττωμάτωνΣελ. 169
i) Οι βλάβεςΣελ. 169
ii) Τα ελαττώματα του έργουΣελ. 172
β. Διαφορές περί την παραλαβή του έργου, την λύση της συμβάσεως και την έκπτωση του αναδόχουΣελ. 174
1. Η παραλαβή του έργουΣελ. 174
2. Η έκπτωση του αναδόχουΣελ. 180
3. Λύση της συμβάσεως λόγω υπαιτιότητος της Διοικήσεως Σελ. 186
Β. Η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών εκτελέσεως της συμβάσεωςΣελ. 192
α. Δυσκολίες ή αδυναμία εκτελέσεως της συμβάσεως Σελ. 193
1. Το γεγονός ανωτέρας βίας Σελ. 193
2. Οι δυσκολίες εκτελέσεωςΣελ. 200
β. Η ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της διοικητικής συμβάσεωςΣελ. 203
1. Η θεωρία του απροβλέπτου Σελ. 204
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 388 ΑΚΣελ. 207
3. Οι λύσεις της ελληνικής νομολογίας Σελ. 210
γ. Οι επεμβάσεις της Διοικήσεως στην διοικητική σύμβαση Σελ. 213
1. Οι απόψεις της γαλλικής θεωρίας και νομολογίαςΣελ. 213
2. Οι απόψεις της ελληνικής νομολογίαςΣελ. 217
Γ. Η δικαστική προστασία κατά το στάδιο εκτελέσεως της συμβάσεως Σελ. 222
α. ΠροσφυγήΣελ. 222
1. Η τήρηση της προδικασίας Σελ. 222
2. Περί του δικαστικού ενσήμου Σελ. 230
3. Δικαιούχοι της προσφυγήςΣελ. 235
i) Η θέση της ελληνικής νομολογίαςΣελ. 235
ii) Η γαλλική θεωρία περί διευρύνσεως του κύκλου των δικαιούχων της προσφυγήςΣελ. 238
β. Άλλα ένδικα βοηθήματαΣελ. 241
1. Αίτηση ακυρώσεως Σελ. 241
i) Ανάδοχοι κατά διοικητικών πράξεων που απλώς επηρεάζουν την εκτέλεση της καταρτισθείσης συμβάσεως Σελ. 241
ii) Τρίτοι κατά διοικητικών πράξεων ερειδομένων επί κανονιστικών όρων της συμβάσεωςΣελ. 244
iii) Η διʼ αιτήσεως ακυρώσεως προσβολή διοικητικών πράξεων που αποφασίζουν την πρόωρη λύση των συμβάσεωνΣελ. 247
2. Η αγωγή αποζημιώσεως Σελ. 250
i) Ευθεία αγωγή αποζημιώσεως εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αναδόχουΣελ. 250
ii) Αγωγή εκ μέρους των παρανόμως αποκλεισθέντων τρίτωνΣελ. 252
iii) Αγωγή του Δημοσίου κατά του αντισυμβαλλομένου του Σελ. 257
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. EλληνικήΣελ. 259
Β. ΑλλοδαπήΣελ. 265
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣΣελ. 268
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 271
 
Back to Top