Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Iδίως το παράδειγμα των ρητρών take or pay

ΕU Natural Gas Market: Quo Vadis?

A Long Term Conundrum of Long Term Contracts…

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16283
Μαρή Χ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθανασίου Λ., † Μιχαλόπουλος Γ., Σωτηρόπουλος Γ., Τζουγανάτος Δ.

Το έργο «Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου - Iδίως το παράδειγμα των ρητρών take or pay - ΕU Natural Gas Market: Quo Vadis? A Long Term Conundrum of Long Term Contracts… » εξετάζει την υπάρχουσα θεωρητική και εμπειρική έρευνα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου δίνοντας έμφαση στη σημασία των ρητρών υποχρεωτικής εξαγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής (take or pay), την αλληλεξάρτηση τους με την ασφάλεια του εφοδιασμού και τα οικονομικά τους βασικά στοιχεία ως μηχανισμούς χρηματοδότησης ενεργειακών έργων. Από την ελευθέρωση των αγορών ενέργειας και την ανακοίνωση της έρευνας της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας, το χαρτοφυλάκιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας των πρώην κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης έχει καταστεί προτεραιότητα για την αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού προκειμένου να εξισορροπηθούν οι αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις τους με πιθανή αύξηση της αποτελεσματικότητας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. H σημασία του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα Σελ. 1
2. Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς φυσικού αερίου Σελ. 2
3. Η αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας Σελ. 4
4. Το πρόβλημα: Η εξάρτηση των κρατών- μελών από εξωτερικές πηγές εφοδιασμού και η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας Σελ. 5
5. Lex lata - Η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ 1ο Η διαμόρφωση της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου με μακροχρόνιες συμβάσεις (long-term contracts)
1.1. Η κυριαρχία του μοντέλου των μακροχρόνιων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 17
1.2. Η αποσταθεροποίηση του μοντέλου των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου ως συνέπεια των μεταρρυθμίσεων Σελ. 22
1.3. Διακρατικές συμφωνίες: Το θεμέλιο των εμπορικών συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου Σελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Τα χαρακτηριστικά των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου
1. Το οικονομικό υπόβαθρο των μακροχρόνιων συμβάσεων Σελ. 29
i) H θεωρία του συναλλακτικού κόστους ως δικαιολογητική βάση της ύπαρξης μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας και το φαινόμενο της ομηρίας (hold-up problem) Σελ. 29
ii) Oικονομική σκοπιμότητα των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου Σελ. 33
2. Εννοιολογική προσέγγιση των ρητρών take or pay Σελ. 35
Η ratio της πρακτικής ενσωμάτωσης ρητρών take or pay στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Σελ. 37
3. Oικονομική ανάλυση των ρητρών take or pay Σελ. 39
i) Η ρήτρα take or pay ως μηχανισμός μετακύλισης κινδύνων (Ηubbard, Weiner, 1986, 1991) Σελ. 40
ii) Η ρήτρα take or pay ως μηχανισμός προώθησης των κατάλληλων κινήτρων για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης (Masten, Crocker 1985, 1988, 1996) Σελ. 41
4. Eκφάνσεις των μακροχρόνιων ενεργειακών συμβάσεων που ενσωματώνουν ρήτρες take or pay Σελ. 46
i) Οι θετικές πτυχές Σελ. 46
ii) Οι αρνητικές πτυχές Σελ. 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ζητήματα εγκυρότητας και εφαρμογής των ρητρών take or pay
1. Common law systems Σελ. 51
i) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σελ. 51
ii) Αγγλία Σελ. 54
A. M&J Polymers Ltd v. Imerys Minerals Ltd [2008] Σελ. 55
B. E-Nik Ltd. v. Department for Communitites and Local Government [2012] Σελ. 56
Γ. Cavendish Square Holdings BV and another v. Talal El Makdessi [2015] Σελ. 57
iii) Αυστραλία Σελ. 59
2. Civil Law Systems Σελ. 60
i) Γαλλία Σελ. 60
ii) Γερμανία Σελ. 61
iii) Ρωσία Σελ. 62
iv) Ελβετία Σελ. 62
v) Ελλάδα Σελ. 63
3. Aραβόφωνα κράτη Σελ. 67
ΜΕΡΟΣ 2ο Επισκόπηση των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου από τη σκοπιά του δικαίου του ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Οι ιδιαιτερότητες της σχέσης των κανόνων ανταγωνισμού και του ρυθμιστικού πλαισίου της ενέργειας
1. Οι κανόνες ανταγωνισμού ως μοχλός απελευθέρωσης της αγοράς Σελ. 71
2. Η σχέση ευρωπαϊκού δικαίου της ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισμού Σελ. 73
3. Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας του δικαίου του ανταγωνισμού στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της ενέργειας Σελ. 78
4. Η σχέση της ασφάλειας εφοδιασμού και της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού - Σχέση σύγκρουσης; Σελ. 81
5. Η σχετική αγορά Σελ. 84
i) Ιδίως το δόγμα των βασικών διευκολύνσεων (Εssential Facilities Doctrine) Σελ. 85
ii) H αγορά προμήθειας Σελ. 88
iii) Το γεωγραφικό κριτήριο Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου
1. H έρευνα της Επιτροπής στον τομέα της ενέργειας (2005-2007) κατ΄εφαρμογή του αρθ. 17 του Κανονισμού 1/2003 Σελ. 91
Τα πορίσματα της έρευνας Σελ. 92
2. Ιδίως η στάση της Επιτροπής ως προς τις ρήτρες take or pay Σελ. 95
3. Ο επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 96
4. Αξιολόγηση των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας που ενσωματώνουν ρήτρες take or pay σύμφωνα με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ Σελ. 97
4.1. Η οριζόντια διάσταση Σελ. 99
4.2. Η προσέγγιση με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας Σελ. 101
4.3. H πρακτική της Επιτροπής Σελ. 102
i) GFU - Norwegian Gas Negotiation Committee (Case COMP/36.072) Σελ. 102
ii) Danish Underground Consortium -DONG (Case COMP/ 38.187) Σελ. 103
iii) E.ON/GdF (Case COMP/39.401) Σελ. 103
4.4. Η κάθετη διάσταση Σελ. 105
Ιδίως η υπαγωγή των ρητρών take or pay στο άρθρο 101 ΣΛΕΕ Σελ. 105
4.5. Aξιολόγηση της συνδυασμένης εφαρμογής των ρητρών take or pay με άλλους συμβατικούς όρους Σελ. 107
i) Εδαφικοί περιορισμοί στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου (Resale prohibition/ Destination clauses) Σελ. 108
ii) Ρήτρες περιορισμού χρήσης (Use Restrictions) και ρήτρες μείωσης (Reduction clauses) Σελ. 110
iii) Μηχανισμοί συμμετοχής στα κέρδη (Profit Splitting/ Sharing Mechanisms) Σελ. 111
iv) Ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας (Εxclusive Supply Obligations) Σελ. 112
4.6. Η προσέγγιση με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για τους κάθετους περιορισμούς Σελ. 112
4.7. Τα θετικά αποτελέσματα των μακροχρόνιων συμβάσεων με ρήτρες take or pay Σελ. 114
4.8. Η εκ του νόμου εξαίρεση του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ Σελ. 115
4.9. H πρακτική της Επιτροπής Σελ. 118
i) Synergen (COMP/37.732) Σελ. 119
5. Aξιολόγηση των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας που ενσωματώνουν ρήτρες take or pay σύμφωνα με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ Σελ. 119
5.1. Η προσέγγιση με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 Συνθ. ΕΚ (102 ΣΛΕΕ) σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις Σελ. 122
5.2. H εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου Σελ. 125
5.3. Το πρόβλημα: H νομική αβεβαιότητα Σελ. 126
5.4. Η αναδυόμενη μεθοδολογική προσέγγιση της Επιτροπής και τα κριτήρια ανάλυσης των μακροχρόνιων συμβάσεων Σελ. 129
5.5. Η πρακτική της Επιτροπής Σελ. 135
i) Gas Natural/Endesa (COMP/37.542) Σελ. 135
ii) Distrigaz (COMP/B-1/37966) Σελ. 136
5.6. Συγκριτική επισκόπηση με την πρακτική της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 138
5.7. Συγκριτική επισκόπηση με τη μεθοδολογική προσέγγιση της Επιτροπής ως προς τις συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας κατά τη μεταφορά φυσικού αερίου Σελ. 140
i) Gaz De France Suez (COMP/B-1/39.316) Σελ. 142
ii) ΕΝΙ (COMP/Β-1/39315) Σελ. 143
iii) E.ON (COMP/39.317) Σελ. 144
iv) RWE Gas (COMP/39.402) Σελ. 145
5.8. Tα κοινά σημεία Σελ. 146
5.9. Συνολική επισκόπηση της προσέγγισης της Επιτροπής Σελ. 147
5.10. Η περίπτωση της Gazprom: not just another antitrust case Σελ. 148
i) Οι ιδιαιτερότητες της υπόθεσης Σελ. 152
ii) Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις της Gazprom Σελ. 154
iii) Aξιολόγηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων της Gazprom Σελ. 157
EΠΙΜΕΤΡΟ
1. Mια πρόβλεψη για το μέλλον των μακροχρόνιων συμβάσεων Σελ. 159
2. LNG: Εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στην αγορά φυσικού αερίου Σελ. 161
3. Ο αντίκτυπος της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Σελ. 164
4. Προστασία ανταγωνισμού Vs ασφάλεια εφοδιασμού (Αpplication of EU Competition Law as a double- edged sword?) Σελ. 166
5. Εκφάνσεις ανεπάρκειας της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας- Ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης Σελ. 167
6. Ως προς την αναγκαιότητα προτεραιοποίησης Σελ. 169
AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 171
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 183
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελ. 185
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 187
ΛΟΙΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Σελ. 191
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 197
Back to Top