ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14199
Τζατζάκη Β.–Μ.
Μπρεδήμας Α.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ρούκουνας Ε.
Η παρούσα έκδοση που εντάσσεται στην Σειρά του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου έχει στο επίκεντρό της το νερό ως αντικείμενο εφαρμογής των κανόνων του δημοσίου διεθνούς δικαίου.  Με αφετηρία το γεγονός ότι το νερό δεν αποτελεί ένα απλό αγαθό αλλά διακρίνεται για την πολυδιάστατη φύση του ως προϊόν εμπορίου, αντικείμενο περιβαλλοντικής προστασίας και ανθρώπινο δικαίωμα, το νερό τοποθετείται στα αντίστοιχα καθεστώτα δημοσίου διεθνούς δικαίου. Με άλλα λόγια το νερό αναλύεται ως αντικείμενο ρύθμισης που σχετίζεται με το διεθνές οικονομικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος και τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να εξετάσει την πληρότητα καθενός εκ των τριών προαναφερθέντων καθεστώτων δημοσίου διεθνούς δικαίου στη ρύθμιση ζητημάτων με αντικείμενο το νερό μέσω της ανάλυσης νομικών κειμένων, δεσμευτικών και μη, σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.   

Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται σε δύο μέρη, το μεν πρώτο αφορά στην προστασία του νερού στα καθεστώτα του δημοσίου διεθνούς δικαίου, το δε δεύτερο στην διακαθεστωτική διαχείριση των φυσικών πόρων γλυκού νερού στο δημόσιο διεθνές δίκαιο.  Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος εξετάζονται αφενός μεν το νερό στο πλαίσιο του διεθνούς οικονομικού δικαίου και ειδικότερα στο διεθνές εμπορικό δίκαιο και στο δίκαιο των διεθνών επενδύσεων, το νερό ως αντικείμενο προστασίας στο διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος και ειδικότερα οι εθιμικοί κανόνες διαχείρισης των διεθνών υδατορευμάτων, αφετέρου δε εξετάζεται το δικαίωμα στο νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο ως ανθρώπινο δικαίωμα με τις περαιτέρω εξειδικεύσεις του (δικαίωμα στην ζωή, στην υγεία, σε υγιές περιβάλλον κ.λπ.).    

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι συγκρούσεις καθεστώτων δημοσίου διεθνούς δικαίου με αντικείμενο το νερό  ήτοι οι συγκρούσεις ratione materiae με το διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος και τη διεθνή προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συγκρούσεις ratione personae από την επίλυση εμπορικών και επενδυτικών διαφορών με αντικείμενο το νερό.  Στη συνέχεια εξετάζονται οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου και ο ρόλος τους για την άρση των συγκρούσεων με αντικείμενο το νερό. Τέλος, αναλύεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων γλυκού νερού στο δημόσιο διεθνές δίκαιο με προσέγγιση αφενός μεν ratione materiae και αφετέρου ratione personae.

Την έκδοση πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν γλωσσάρι εννοιών με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, εκτενής ημεδαπή και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο των κυριότερων λημμάτων που απαντώνται στο βιβλίο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Μέρος Πρώτο  
Η προστασία του νερού στα καθεστώτα του δημοσίου διεθνούς δικαίου 
Κεφάλαιο Ι Το νερό στο πλαίσιο του διεθνούς οικονομικού δικαίουΣελ. 7
ΕισαγωγήΣελ. 7
Ενότητα Α: Το νερό στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού δικαίουΣελ. 8
I. Το χύδην νερό (bulk water) στο διεθνές εμπορικό δίκαιο Σελ. 8
Α. Μέθοδοι άντλησης και μεταφοράς του χύδην νερούΣελ. 9
Β. Η άντληση και μεταφορά του χύδην νερού στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού δικαίουΣελ. 12
ΙΙ. Το εμφιαλωμένο νερό στο διεθνές εμπορικό δίκαιο Σελ. 21
ΙΙΙ. To εικονικό/πλασματικό νερό (virtual water) στο διεθνές εμπόριοΣελ. 26
Ενότητα Β: Το νερό στο δίκαιο των διεθνών επενδύσεων Σελ. 29
Ι. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε υπηρεσίες παροχής ύδατος και η αντιμετώπισή τους από τη νομολογία του ICSID Σελ. 31
Α. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις κρατικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες παροχής ύδατος και οι συνέπειές τουςΣελ. 31
Β. Η νομολογία του ICSID με αντικείμενο τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις κρατικές υπηρεσίες ύδατοςΣελ. 39
ΙΙ. Η προσέγγιση του ΔΔX σε διαφορές, όπου εμπλέκονται επενδυτικά συμφέροντα Σελ. 46
Α. Υποθέσεις Mavrommatis και Pulp Mills: Επενδυτικά συμφέροντα με αντικείμενο το νερό σε διακρατικές διαφορές Σελ. 46
i) Η υπόθεση MavrommatisΣελ. 47
ii) Η υπόθεση Pulp Mills Σελ. 49
B. Αποφάσεις του ΔΔΧ με αντικείμενο ξένες επενδύσεις εν γένειΣελ. 51
Γ. Κριτική αποτίμηση της νομολογίας του ΔΔΧ και του προκατόχου του σε διαφορές, στις οποίες εμπλέκονται επενδυτικά συμφέρονταΣελ. 56
Συμπεράσματα Σελ. 58
Κεφάλαιο ΙΙ Το νερό ως αντικείμενο προστασίας στο διεθνές δίκαιο περιβάλλοντοςΣελ. 61
ΕισαγωγήΣελ. 61
Ενότητα Α: Οι εθιμικοί κανόνες διαχείρισης των διεθνών υδατορευμάτωνΣελ. 62
Ι. Η υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των παρόχθιων κρατών και οι επιμέρους διαδικαστικές υποχρεώσεις Σελ. 62
Α. Η θέσπιση κοινών διακρατικών επιτροπών για διεθνή υδατορεύματα ως πλαισίων συνεργασίας των παρόχθιων κρατώνΣελ. 68
Β. Οι επιμέρους διαδικαστικές υποχρεώσεις συνεργασίας για τα παρόχθια κράτη που μοιράζονται ένα διεθνές υδατόρευμα Σελ. 73
i) Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης των παρόχθιων κρατών και εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα σε διεθνές υδατόρευμαΣελ. 73
αα) Η υποχρέωση γνωστοποίησης των παρόχθιων κρατών για έργα σε κοινό υδατικό πόροΣελ. 74
ββ) Η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για προγραμματιζόμενα έργα σε διεθνή υδατορεύματα Σελ. 79
ii) Η υποχρέωση ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ των παρόχθιων κρατών ενός διεθνούς υδατορεύματος Σελ. 84
iii) Η υποχρέωση των παρόχθιων κρατών για διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσειςΣελ. 86
iv) Μηχανισμοί επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των παρόχθιων κρατών σε διεθνή υδατορεύματαΣελ. 90
ΙΙ. Η απαγόρευση πρόκλησης ζημίας σε διεθνή υδατορεύμετα (no-harm rule)Σελ. 94
Ενότητα Β: Οι αναδυόμενοι εθιμικοί κανόνες για τη διαχείριση των διεθνών υδατορευμάτωνΣελ. 102
Ι. Ο κανόνας της ευθύδικης και λογικής χρήσης των διεθνών υδατορευμάτωνΣελ. 102
ΙΙ. Η υποχρέωση της προστασίας του περιβάλλοντος των διεθνών υδατορευμάτωνΣελ. 113
ΣυμπεράσματαΣελ. 121
 
Κεφάλαιο ΙΙΙ Το δικαίωμα στο νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιοΣελ. 123
Εισαγωγή Σελ. 123
Ενότητα Α: Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό σε διεθνή, περιφερειακά και εθνικά κείμεναΣελ. 125
Ι. Το διεθνές πλαίσιο κατοχύρωσης της πρόσβασης στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμαΣελ. 125
Α. Η πρόσβαση στο νερό ως δικαίωμα στα διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΣελ. 125
i) Το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό στη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των ΓυναικώνΣελ. 125
ii) Το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του ΠαιδιούΣελ. 129
iii) Το δικαίωμα στο νερό στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με ΑναπηρίαΣελ. 132
iv) Το Γενικό Σχόλιο Αρ. 15 για το Δικαίωμα στο ΝερόΣελ. 134
Β. Το νερό ως δικαίωμα και ως αντικείμενο προστασίας στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιοΣελ. 139
i) Το δικαίωμα στο νερό για τους αιχμαλώτους πολέμου και τους πολίτες σε καιρό πολέμου Σελ. 139
ii) Το νερό ως αντικείμενο προστασίας στα Συμπληρωματικά Πρωτόκολλα των Συμβάσεων της ΓενεύηςΣελ. 142
iii) Ο εθιμικός χαρακτήρας των διατάξεων που αφορούν το νερό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιοΣελ. 148
ΙΙ. Οι περιφερειακές και κρατικές πρακτικές για την κατοχύρωση της πρόσβασης στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμαΣελ. 150
Α. Περιφερειακές ρυθμίσεις για την κατοχύρωση του δικαιώματος στο νερόΣελ. 150
i) Προβλέψεις για την κατοχύρωση του δικαιώματος στο νερό σε ευρωπαϊκό επίπεδοΣελ. 151
ii) Η συμβολή της Αφρικανικής Ένωσης στην κατοχύρωση του δικαιώματος στο νερόΣελ. 152
αα) Το δικαίωμα στο νερό στον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του ΠαιδιούΣελ. 152
ββ) Το δικαίωμα στο νερό στο Πρωτόκολλο στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων και των Λαών για τα Δικαιώματα των Γυναικών στην ΑφρικήΣελ. 153
B. Κρατικές προσεγγίσεις για την αναγνώριση του δικαιώματος στο νερόΣελ. 154
Ενότητα Β: Η κατοχύρωση του δικαιώματος στο νερό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο βάσει άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 158
Ι. Το δικαίωμα στο νερό ως προϋπόθεση του δικαιώματος στη ζωήΣελ. 158
ΙΙ. Το δικαίωμα στο νερό ως προϋπόθεση του δικαιώματος στην υγεία και την υγιεινήΣελ. 163
ΙΙΙ. Το δικαίωμα στο νερό στο πλαίσιο του δικαιώματος σε επαρκείς συνθήκες διαβίωσηςΣελ. 168
IV. Το δικαίωμα στην ανάπτυξη ως βάση για την προστασία του δικαιώματος στο νερό Σελ. 172
V. Το δικαίωμα στο νερό ως αναπόσπαστο τμήμα του δικαιώματος σε υγιές περιβάλλονΣελ. 176
VI. Το δικαίωμα στο νερό, όπως προκύπτει από το δικαίωμα στους φυσικούς πόρους με έμφαση στους αυτόχθονες Σελ. 180
ΣυμπεράσματαΣελ. 187
Μέρος Δεύτερο  
Διακαθεστωτική διαχείριση των φυσικών πόρων γλυκού νερού στο δημόσιο διεθνές δίκαιο 
Κεφάλαιο Ι Συγκρούσεις καθεστώτων δημοσίου διεθνούς δικαίου με αντικείμενο το νερόΣελ. 193
Εισαγωγή Σελ. 193
Ενότητα Α: Το νερό στο διεθνές οικονομικό δίκαιο: Συγκρούσεις ratione materiae με το διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος και τη διεθνή προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΣελ. 195
Ι. Συγκρούσεις του διεθνούς οικονομικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος σε ζητήματα ύδατοςΣελ. 195
Α. Συγκρούσεις μεταξύ του διεθνούς εμπορικού δικαίου και της προστασίας του περιβάλλοντος με αντικείμενο το νερόΣελ. 196
Β. Συγκρούσεις μεταξύ των διεθνών επενδύσεων σε νερό και της συντήρησης των φυσικών πόρων γλυκού νερού Σελ. 206
i) Συγκρούσεις μεταξύ απελευθέρωσης του εμπορίου υπηρεσιών ύδατος και προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της GATS Σελ. 208
ii) Συγκρούσεις μεταξύ των διεθνών επενδύσεων σε υπηρεσίες ύδατος και της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ICSIDΣελ. 212
ΙΙ. Συγκρούσεις του διεθνούς οικονομικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αντικείμενο το νερόΣελ. 214
Α. Συγκρούσεις μεταξύ της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου ύδατος και της προστασίας του δικαιώματος στο νερό Σελ. 215
Β. Συγκρούσεις μεταξύ των διεθνών επενδύσεων με αντικείμενο το νερό και των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΣελ. 222
Ενότητα B: Συγκρούσεις ratione personae που ανακύπτουν από την επίλυση εμπορικών και επενδυτικών διαφορών με αντικείμενο το νερό Σελ. 227
Ι. Συγκρούσεις μεταξύ των κρατών και της κοινωνίας των πολιτών σε διαφορές με αντικείμενο το νερό στον ΠΟΕ Σελ. 229
ΙΙ. Συγκρούσεις ratione personae με αντικείμενο το νερό στη νομολογία της NAFTA και του ICSIDΣελ. 235
Α. Συγκρούσεις ratione personae στη νομολογία της NAFTAΣελ. 236
Β. Συγκρούσεις ratione personae στη νομολογία του ICSIDΣελ. 238
ΣυμπεράσματαΣελ. 242
Κεφάλαιο ΙΙ Ο ρόλος των γενικών αρχών διεθνούς δικαίου για την άρση συγκρούσεων ratione materiae και ratione personae με αντικείμενο το νερόΣελ. 245
ΕισαγωγήΣελ. 245
Ενότητα Α: Αρχές διεθνούς δικαίου για την άρση συγκρούσεων ratione materiae σε ζητήματα ύδατοςΣελ. 247
Ι. Γενικές αρχές διεθνούς δικαίου για άρση συγκρούσεων μεταξύ του διεθνούς οικονομικού δικαίου και διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος σε ζητήματα ύδατοςΣελ. 247
Α. Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και η προστασία του περιβάλλοντος σε ζητήματα ύδατος: Η αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών Σελ. 248
Β. Οι διεθνείς επενδύσεις και η προστασία του περιβάλλοντος σε ζητήματα ύδατος: Η αρχή της αναγκαιότητας Σελ. 256
i) Η αρχή της αναγκαιότητας σε ζητήματα ύδατος στο πλαίσιο GATSΣελ. 258
ii) Η αρχή της αναγκαιότητας σε ζητήματα ύδατος στο πλαίσιο του ICSIDΣελ. 261
ΙΙ. Γενικές αρχές διεθνούς δικαίου για άρση συγκρούσεων μεταξύ του διεθνούς οικονομικού δικαίου και διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ζητήματα ύδατοςΣελ. 267
A. Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ζητήματα ύδατος: Η αρχή της προφύλαξηςΣελ. 267
Β. Οι διεθνείς επενδύσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ζητήματα ύδατος: Η αρχή της επικουρικότηταςΣελ. 273
Ενότητα Β: Αρχές διεθνούς δικαίου σε συγκρούσεις ratione personae με αντικείμενο το νερό Σελ. 279
Ι. Η αρχή της διαφάνειας σε ζητήματα ύδατος: 'Αρση συγκρούσεων ratione personae στον ΠΟΕ και το ICSIDΣελ. 280
Α. Η αρχή της διαφάνειας στον ΠΟΕ σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου ύδατοςΣελ. 282
Β. Η αρχή της διαφάνειας σε διεθνείς επενδύσεις με αντικείμενο το νερόΣελ. 284
IΙ. Η αρχή της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε υποθέσεις με αντικείμενο το νερό: 'Αρση συγκρούσεων ratione personae Σελ. 286
Α. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη των amici curiae στη νομολογία του ΠΟΕΣελ. 287
Β. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη των amici curiae στη νομολογία των διαιτητικών οργάνων της NAFTA και του ICSIDΣελ. 289
ΣυμπεράσματαΣελ. 292
Κεφάλαιο ΙΙΙ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων γλυκού νερού στο πλαίσιο του δημοσίου διεθνούς δικαίουΣελ. 295
ΕισαγωγήΣελ. 295
Ενότητα Α: Η ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων γλυκού νερού στο πλαίσιο του δημοσίου διεθνούς δικαίου: Προσέγγιση ratione materiaeΣελ. 301
Ι. Οι περιβαλλοντικοί και ανθρωποκεντρικοί παράγοντες της ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυσικών πόρων γλυκού νερού στο δημόσιο διεθνές δίκαιοΣελ. 301
ΙΙ. Η οικονομική αξία του νερού ως παράγοντας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυσικών πόρων γλυκού ύδατος στο πλαίσιο του δημοσίου διεθνούς δικαίου Σελ. 315
Ενότητα Β: Η ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων γλυκού νερού στο πλαίσιο του δημοσίου διεθνούς δικαίου: Προσέγγιση ratione personaeΣελ. 328
I. Η συμμετοχική προσέγγιση ως παράγοντας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυσικών πόρων γλυκού νερού στο πλαίσιο του δημοσίου διεθνούς δικαίουΣελ. 329
ΙI. Η συμμετοχή των γυναικών κατά την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων γλυκού νερού στο πλαίσιο του δημοσίου διεθνούς δικαίουΣελ. 338
ΣυμπεράσματαΣελ. 345
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 347
ΓΛΩΣΣΑΡΙΣελ. 357
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 363
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 449
Back to Top