ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Άρνηση εκτέλεσης του εντάλματος βάσει του Ν 3251/2004

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 33,60 €

e-book   + 33,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16852
Τσιακουμάκη Ν.
Παύλου Σ., Χαραλαμπάκης Α.
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Χαραλαμπάκης Α.

Το έργο «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης» εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ενσωμάτωση της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν 3251/2004. Παράλληλα επισκοπεί τις παραδοσιακές αρχές του δικαίου της έκδοσης και ολοκληρώνει εξετάζοντας μέσω αναλυτικής νομολογιακής καταγραφής τη διαδικασία εκτέλεσης ενός εντάλματος. Στο εν λόγω πλαίσιο, παρουσιάζεται το νομικό αυτό εργαλείο, φωτίζεται η ερμηνεία του ελληνικού νόμου, και με τη σύγχρονη προσέγγιση και του ευρωπαϊκού πλαισίου από το οποίο έχει αυτός προέλθει, ενώ εντοπίζεται και η έλλειψη επαρκούς προστασίας των δικονομικών δικαιωμάτων του εκάστοτε εκζητουμένου. Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται μέσα από μία σύντομη εισαγωγή το πεδίο έρευνας και επισκοπείται η νομική φύση και θέση του ΕΕΣ, ο τρόπος λειτουργίας του νέου αυτού θεσμού, αλλά και οι διαφοροποιήσεις από τις παραδοσιακές διαδικασίες έκδοσης, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα θεωρητικά συμπεράσματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι αρχές ne bis in idem, της ειδικότητας, του διττού αξιοποίνου, της αμοιβαιότητας, της απαγόρευσης αναδρομικότητας, της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως εκδόσεως ημεδαπών και δη πως αυτές οι παραδοσιακές αρχές που διέπουν το δίκαιο της εκδόσεως, είτε εγκαταλείφθηκαν είτε ενσωματώθηκαν τόσο στην απόφαση-πλαίσιο όσο και στον ελληνικό νόμο για το ΕΕΣ, ώστε να φωτισθεί μέσω αυτών, όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο, η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του ελληνικού νόμου 3251/2004, εντός του πλαισίου των αρχών.

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τους υποχρεωτικούς, δυνητικούς και λοιπούς λόγους μη εκτέλεσης ενός ΕΕΣ, ενώ ειδικότερα αναλύεται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των λόγων, όσο και πως έκαστος αυτών αντιμετωπίστηκε νομολογιακώς από τη δικαστηριακή πρακτική, επισημαίνοντας εύστοχα ανακύψαντα πρακτικά προβλήματα αλλά και προβαίνοντας σε χρήσιμες θεωρητικές παρατηρήσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται πειστικά μία συνολική αποτίμηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία εκτελέσεως του ΕΕΣ αλλά και των δικονομικών προβληματισμών που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη αυτής. Μέσω δε της ανασκόπησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης διαδικασίας, της διαδικασίας άσκησης ενδίκων μέσων αλλά και των αναγκαίων εγγυήσεων του άρθρου 13 Ν 3251/2004, αναφύονται νέοι επιπρόσθετοι λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ, καθιστώντας το παρόν πολύτιμο βοήθημα για όσους διακονούν την ποινική θεωρία και πράξη.

Το ανά χείρας έργο αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην κριτική αποτίμηση ενός σημαντικού εργαλείου της επιχειρούμενης ενοποίησης του χώρου της απονομής της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ αποτελεί συγχρόνως και ένα πολύ χρήσιμο έργο ερμηνείας του πεδίου του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για την καθημερινή εφαρμογή του στη δικαστηριακή πράξη. Η συγγραφέας διατυπώνει ρεαλιστικές και πειστικές λύσεις σε σωρεία θεμάτων που αναφύονται στην πρακτική υλοποίηση του νομικού αυτού εργαλείου, χρήσιμου μεν για την έννομη τάξη και τη διακρατική συνεργασία, αλλά και επικίνδυνου συγχρόνως για τις ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του εκζητουμένου.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), παράρτημα σχετικής νομολογίας, την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, καθώς και υπόδειγμα ΕΕΣ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΙΡΑΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. XI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XVII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Εισαγωγή
1. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης με μια λέξη και αριθμούς Σελ. 1
2. Σύντομη ιστορική επισκόπηση Σελ. 2
3. Η μετάβαση από τις παραδοσιακές διαδικασίες έκδοσης στην θέσπιση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης Σελ. 5
4. Η νομική βάση της απόφασης-πλαίσιο για το ΕΕΣ Σελ. 10
5. Υιοθέτηση στην Ελλάδα της αποφάσεως πλαίσιο και η μετάβαση στο νέο ΕΕΣ Σελ. 12
5.1. Διαφοροποιήσεις παραδοσιακών διαδικασιών έκδοσης στα κράτη μέλη και ΕΕΣ Σελ. 14
5.2. Διαφοροποιήσεις ΕΕΣ από τις διατάξεις των άρθρων 436 επ. ΚΠΔ Σελ. 15
6. Θεσμοθέτηση και ορισμός του ΕΕΣ Σελ. 17
7. Η δικαστική φύση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης Σελ. 20
7.1. Αρμόδια αρχή έκδοσης εντάλματος Σελ. 20
7.2. Η νομική φύση και θέση του ΕΕΣ σε σχέση με την έκδοση Σελ. 27
8. Περιεχόμενο εντάλματος, σύμφωνα με το άρθρου 2 του Ν. 3251/2004 και «περιγραφή» της αξιόποινης πράξεως Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Αρχές που διέπουν το ΕΕΣ
1. Η αρχή ne bis in idem Σελ. 35
1.1. Η αρχή ne bis in idem διεθνώς Σελ. 35
1.2. Η αρχή ne bis in idem στην Ευρωπαϊκή οικογένεια Σελ. 37
1.3. Η αρχή ne bis in idem ειδικώς στο ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως Σελ. 43
2. Η αρχή της ειδικότητας Σελ. 50
3. Η αρχή του διττού αξιοποίνου Σελ. 60
3.1. Η αρχή στην απόφαση πλαίσιο και στο ΕΕΣ Σελ. 62
3.2. Η «πλήρης» άρση του διττού αξιοποίνου Σελ. 64
3.2.1. Η μερική άρση της αρχής του διττού αξιοποίνου στα φορολογικά αδικήματα; Σελ. 69
3.3. Η αρχή του διττού αξιοποίνου στις αντίστοιχες διατάξεις σε άλλα κράτη Μέλη της Ε.Ε. Σελ. 70
3.4. Εξέταση της αντισυνταγματικότητας ή μη της άρσης του διττού αξιοποίνου στην ημεδαπή Σελ. 72
3.5. Το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης, το χρονικό σημείο διαπίστωσης αυτού και της σταθμίσεως λόγων που αίρουν το αξιόποινο της συγκεκριμένης πράξεως (τόπος τέλεσης, έγκληση, αμνήστευση, παραγραφή) Σελ. 76
4. Η αρχή της αμοιβαιότητας Σελ. 79
5. Η απαγόρευση της αναδρομικότητας Σελ. 82
6. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 86
7. Η αρχή της απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών Σελ. 91
7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 91
7.2. Η συνταγματική απαγόρευση έκδοσης Ελλήνων πολιτών και τα λοιπά ανακύπτοντα ζητήματα αναφορικά με την ως άνω απαγόρευση Σελ. 94
7.3. Το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας σε λοιπές χώρες της Ε.Ε. Σελ. 99
7.4. Ειδικότερα η έκδοση Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3251/2004 Σελ. 107
7.5. Ειδικότερα η έννοια της δίωξης στο άρθρο 11 εδ. η΄ και 12 εδ. α΄ του Ν. 3251/2004 Σελ. 112
7.6. Η νομολογιακή υποδοχή του Ν. 3251/2004 ως προς το θέμα της εκδόσεως ελλήνων πολιτών Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI
Λόγοι αρνήσεως εκτελέσεως του ΕΕΣ
1. Υποχρεωτικοί λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ Σελ. 129
1.1. Αμνηστία (άρθρο 11 περ. α ΄ Ν. 3251/2004) Σελ. 129
1.2. Αμετάκλητη εκδίκαση (άρθρο 11 περ. β΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 131
1.3. Ανεύθυνο ποινικά άτομο (άρθρο 11 περ. γ’ Ν. 3251/2004) Σελ. 140
1.4. Παραγραφή (άρθρο 11 περ. δ’ Ν. 3251/2004) Σελ. 142
1.5. Λόγος δίωξης το φύλο, φυλή, θρησκεία κτλ (άρθρο 11 περ. ε΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 151
1.6. Ημεδαπός και εκτέλεση ποινής (άρθρο 11 περ. στ’ του Ν. 3251/2004) Σελ. 154
1.7. Τόπος τέλεσης αξιόποινης πράξης (άρθρο 11 περ. ζ΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 158
1.8. Ημεδαπός και διώκεται (άρθρο 11 περ. η΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 167
2. Δυνητικοί λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 12 Ν. 3251/2004) Σελ. 176
2.1. Αλλοδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη (άρθρο 12 περ. α΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 176
2.2. Παραγραφή της ποινικής δίωξης ή της ποινής, σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας (άρθρο 12 περ. β΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 178
2.3. Αμετάκλητη εκδίκαση πράξεως από κράτος μέλος Ε.Ε. με κώλυμα μεταγενέστερης άσκησης ποινικής δίωξης (άρθρο 12 περ. γ΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 180
2.4. Αμετάκλητη εκδίκαση της αυτής πράξεως από τρίτη χώρα και η ποινή έχει εκτιθεί, εκτίεται ή δεν μπορεί να εκτιθεί (άρθρο 12 περ. δ΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 181
2.5. Αλλοδαπός που κατοικεί ή διαμένει και η Ελλάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης ποινής (άρθρο 12 περ. ε΄ του Ν. 3251/2004) Σελ. 184
2.6. Συμμόρφωση στην Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ - Πρόσθεση νέου δυνητικού λόγου μη εκτέλεσης του εντάλματος Σελ. 197
3. Λόγοι άρνησης εκτελέσεως του ΕΕΣ που ανακύπτουν από την φύση του εγκλήματος για το οποίο ζητείται η έκδοση Σελ. 203
3.1. Πολιτικά εγκλήματα και δίωξη για δράση υπέρ της ελευθερίας Σελ. 203
3.2. Στρατιωτικά εγκλήματα Σελ. 223
3.3. Φορολογικά εγκλήματα Σελ. 224
3.4. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας ως γενικός λόγος άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ Σελ. 226
3.5. Η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών ως γενικός λόγος άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ Σελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Η διαδικασία εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης
1. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και δικονομικών προβληματισμών που ανακύπτουν κατά την διαδικασία Σελ. 233
2. Προθεσμίες ολοκλήρωσης διαδικασίας - Άσκηση ενδίκων μέσων Σελ. 246
3. Εγγυήσεις ως προς την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Επιπρόσθετοι δυνητικοί λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 13 Ν. 3251/2004) Σελ. 256
3.1. Εισαγωγικά Σελ. 256
3.2. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας που έχει επιβληθεί με απόφαση εκδοθείσα ερήμην (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 3251/2004) Σελ. 258
3.3. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3251/2004) Σελ. 270
3.4. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης προσώπου που κατοικεί στην Ελλάδα (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3251/2004) Σελ. 272
4. Αντί επιλόγου Σελ. 277
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ελληνική Σελ. 287
2. Ξενόγλωσση Σελ. 294
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Άρειος Πάγος Σελ. 303
Εφετείο Σελ. 309
Γερμανική Νομολογία Σελ. 310
Πολωνική Νομολογία Σελ. 310
Βελγική Νομολογία Σελ. 311
Κυπριακή Νομολογία Σελ. 311
Τσέχικη Νομολογία Σελ. 311
Αγγλική Νομολογία Σελ. 311
Νομολογία ΔΕΕ Σελ. 311
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ Σελ. 315
Υπόδειγμα ΕΕΣ Σελ. 343
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 351
Back to Top