Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ


Ενέχυρο - Υποθήκη - Διανομή -  Οριζόντια Ιδιοκτησία

Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια

Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 51,00 € Ειδική Τιμή 43,35 €

e-book 51,00 €   + 43,35 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15962
Καράκωστας Ι.
Γεωργιάδου Μ., Κόλιας Β., Τσούμας Β.

Το έργο «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου II» ολοκληρώνει την ύλη του δίτομου έργου που έχει ως στόχο να καλύψει τα ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των βασικότερων αγωγών εμπραγμάτου δικαίου.

Ειδικότερα το προκείμενο εγχειρίδιο προσεγγίζει από θεωρητική και νομολογιακή σκοπιά τις επιμέρους αγωγές και τις προβαλλόμενες κατ’ αυτών ενστάσεις που παρέχονται για: 1) την προστασία του ενεχύρου, 2) την προστασία της υποθήκης, 3) την προστασία της κοινωνίας, 4) την προστασία της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, 5) την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και 6) τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

Επίσης, το υπόψη έργο περιέχει και αντιπροσωπευτικά υποδείγματα σχετικών δικογράφων συνοδευόμενα από θεωρητικές παρατηρήσεις, ενώ στο τέλος του παρατίθεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει σημαντικά στην ταχύτερη αναζήτηση του ερευνώμενου θέματος.

Οι «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου II» απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο πρακτικό εγχειρίδιο, το οποίο μέσα από την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, νομολογιακών απόψεων και υποδειγμάτων δικογράφων στοχεύει να τον καθοδηγήσει στην αντιμετώπιση των πλείστων ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του εμπράγματου δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. XIX
[1] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΥ
Περιεχόμενα Σελ. 1
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 1
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 2
Β. Αγωγές ενεχύρου Σελ. 12
Ι. Αγωγή για παράδοση του πράγματος στον μεσεγγυούχο Σελ. 12
1. Γενικά Σελ. 12
2. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 13
3. Εννοιολογική προσέγγιση των στοιχείων της αγωγής Σελ. 13
i. Αντικείμενο ενεχύρου Σελ. 13
ii. Ασφαλιζόμενη απαίτηση Σελ. 15
iii. Προσβολή δικαιωμάτων του ενάγοντος Σελ. 16
4. Αίτημα της αγωγής Σελ. 19
5. Διάδικοι Σελ. 20
6. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 20
i. Αρμοδιότητα Σελ. 20
ii. Διαδικασία Σελ. 21
iii. Δικαστικά έξοδα Σελ. 21
iv. Απόφαση - Δεδικασμένο Σελ. 21
ΙΙ. Αγωγές προστασίας του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή Σελ. 22
1. Γενικά Σελ. 22
2. Αγωγή διεκδικητική του ενεχυρούχου δανειστή Σελ. 23
3. Αρνητική αγωγή του ενεχυρούχου δανειστή Σελ. 24
4. Κοινά δικονομικά ζητήματα Σελ. 26
5. Αγωγή του ενεχυραστή για ανάληψη του πράγματος λόγω απόσβεσης του ενεχύρου (ΑΚ 1232) Σελ. 27
6. Προστασία επί των λοιπών προσβολών Σελ. 31
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙΙΙ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 33
1. Γενικές παρατηρήσεις ως προς την προβολή ενστάσεων μετά από το Ν 4335/2015 Σελ. 33
2. Οι ενστάσεις από την ΑΚ 1219 Σελ. 34
3. Η ένσταση δικαιώματος νομής ή κατοχής (ΑΚ 1095) Σελ. 34
4. Η ένσταση από το δικαίωμα αφαιρέσεως (ΑΚ 1104) Σελ. 35
5. Η ένσταση παραγραφής Σελ. 36
6. Η ένσταση επίσχεσης λόγω δαπανών Σελ. 39
[2] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
Περιεχόμενα Σελ. 41
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 42
Α. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος της υποθήκης Σελ. 43
Β. Δικαιώματα δεκτικά υποθήκης Σελ. 44
Ι. Δικαιώματα επί ακινήτων Σελ. 44
ΙΙ. Ύπαρξη εξουσίας διαθέσεως – υποθηκεύσεως Σελ. 44
Γ. Εμπράγματη υποθηκική αγωγή Σελ. 46
I. Έννοια και περιεχόμενο Σελ. 46
II. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 47
III. Τρόπος άσκησης της αγωγής Σελ. 47
IV. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας Σελ. 51
V. Πτώχευση και υποθηκική αγωγή Σελ. 52
VI. Διανομή του πλειστηριάσματος Σελ. 53
VII. Απαγορευμένες συμφωνίες Σελ. 54
VIII. Άμυνα του υποθηκικού οφειλέτη στην εμπράγματη υποθηκική αγωγή Σελ. 55
Δ. Κτήση της υποθήκης Σελ. 56
Ι. Τίτλος εγγραφής υποθήκης Σελ. 57
1. Νόμιμοι τίτλοι εγγραφής υποθήκης Σελ. 57
2. Δικαστικός τίτλος Σελ. 57
3. Τίτλος από ιδιωτική βούληση Σελ. 58
4. Ο τίτλος από το άρθρο 12 Ν 4332/1929 υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας Σελ. 58
ΙΙ. Εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών Σελ. 63
1. Ποιοι ζητούν την εγγραφή Σελ. 63
2. Διαδικασία εγγραφής – απαιτούμενα δικαιολογητικά Σελ. 64
3. Περιλήψεις Σελ. 65
4. Οι ενέργειες του υποθηκοφύλακα Σελ. 67
5. Προστασία του οφειλέτη απέναντι στην εγγραφή Σελ. 67
i. Περιορισμός της χρηματικής ποσότητας Σελ. 67
ii. Περιορισμός της εγγραφής σε λιγότερα κτήματα Σελ. 68
6. Άλλες σημειώσεις στο βιβλίο υποθηκών Σελ. 69
Ε. Έκταση της υποθηκικής ευθύνης Σελ. 70
Ι. Αδιαίρετο της υποθήκης Σελ. 70
ΙΙ. Κάλυψη των τόκων Σελ. 71
ΙΙΙ. Συστατικά και παραρτήματα του πράγματος Σελ. 73
IV. Η υποθήκη του Ν 4112/1929 Σελ. 74
1. Μηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις του ακινήτου κατά το Ν 4112/1929 Σελ. 74
2. Πεδίο εφαρμογής του Ν 4112/1929 Σελ. 74
3. Οι ειδικές ρυθμίσεις του Ν 4112/1929 Σελ. 75
i. Απόσβεση δικαιωμάτων τρίτων Σελ. 75
ii. Ακυρότητα Σελ. 75
V. Δουλείες επί και υπέρ του ενυπόθηκου Σελ. 76
ΣΤ. Προστασία της υποθήκης Σελ. 77
Ι. Κίνδυνος χειροτέρευσης του ενυπόθηκου Σελ. 77
ΙΙ. Αξίωση για ασφάλιση του ενυπόθηκου Σελ. 78
ΙΙΙ. Υποκατάσταση Σελ. 78
IV. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 80
Ζ. Τέλη εγγραφής υποθήκης Σελ. 80
Η. Κατάργηση υποθήκης Σελ. 82
Ι. Aπόσβεση και κατάργηση υποθήκης Σελ. 82
ΙΙ. Λόγοι απόσβεσης της υποθήκης Σελ. 82
1. Απόσβεση της απαιτήσεως Σελ. 82
2. Εξαφάνιση του ενυπόθηκου Σελ. 83
3. Παραίτηση του δανειστή Σελ. 83
4. Πλειστηριασμός του ενυπόθηκου Σελ. 84
5. Σύγχυση Σελ. 84
6. Παραγραφή απαίτησης Σελ. 84
ΙΙΙ. Εξάλειψη υποθήκης Σελ. 84
IV. Αγωγή για εξάλειψη υποθήκης Σελ. 85
Θ. Προσημείωση υποθήκης Σελ. 87
Ι. Νομική φύση και λειτουργία Σελ. 87
ΙΙ. Νόμιμοι τίτλοι για εγγραφή προσημείωσης Σελ. 90
ΙΙΙ. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για παροχή άδειας εγγραφής προσημείωσης Σελ. 90
1. Διάδικοι Σελ. 90
2. Στοιχεία δικογράφου αιτήσεως Σελ. 91
3. Αρμοδιότητα Σελ. 92
i. Κατά τόπο Σελ. 92
ii. Καθ’ ύλη Σελ. 92
4. Άμυνα του καθ’ ου οφειλέτη Σελ. 93
i. Στην αίτηση για την παροχή άδειας από το δικαστήριο για εγγραφή προσημείωσης Σελ. 93
ii. Στην περίπτωση της αυτοδύναμης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 94
5. Συναινετική εγγραφή προσημείωσης Σελ. 94
IV. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη Σελ. 94
1. Προθεσμία Σελ. 94
2. Ταυτότητα ασφαλιζόμενης απαίτησης με την απαίτηση που επιδικάζεται τελεσίδικα Σελ. 96
3. Διαδικασία τροπής – απαιτούμενα δικαιολογητικά Σελ. 97
4. Ματαίωση της τροπής της προσημείωσης λόγω πλειστηριασμού του ακινήτου Σελ. 97
V. Κατάργηση της προσημείωσης Σελ. 99
1. Λόγοι απόσβεσης της προσημείωσης Σελ. 99
2. Εξάλειψη προσημείωσης Σελ. 99
3. Λόγοι εξάλειψης Σελ. 99
4. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης Σελ. 99
[3] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Η ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Περιεχόμενα Σελ. 101
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 102
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 102
Β. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 104
Ι. Η συγκυριότητα του ενάγοντος Σελ. 104
ΙΙ. Η υφιστάμενη μεταξύ ενάγοντος και εναγομένου (ή εναγομένων) κοινωνία Σελ. 105
ΙΙΙ. Η μη συμφωνία του εναγομένου για τη διανομή Σελ. 107
IV. Περιγραφή κοινού Σελ. 107
V. Αίτημα της αγωγής Σελ. 107
Γ. Διάδικοι Σελ. 108
Δ. Διεξαγωγή της διαδικασίας μεταξύ των αρχικών διαδίκων Σελ. 110
Ε. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 111
ΣΤ. Νόμιμοι τρόποι διανομής Σελ. 117
Ι. Αυτούσια διανομή Σελ. 118
1. Προϋποθέσεις Σελ. 118
2. Ιδιαίτεροι τρόποι αυτούσιας διανομής Σελ. 119
i. Αυτούσια διανομή με σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας Σελ. 119
ii. Αυτούσια διανομή με επιδίκαση κοινής μερίδας σε περισσότερους Σελ. 121
iii. Κατανομή Σελ. 121
3. Η κλήρωση Σελ. 122
i. Διαδικασία Σελ. 122
ii. Κλήρωση ενώπιον συμβολαιογράφου με συμφωνία των μερών Σελ. 122
iii. Ακυρότητες και παραδρομές της εκθέσεως κλήρωσης Σελ. 123
4. Αυτούσια διανομή με απονέμηση Σελ. 123
5. Κτήση των λαχόντων μερών από τα μέρη Σελ. 125
6. Τύχη δικαιωμάτων τρίτων Σελ. 125
ΙΙ. Πώληση με πλειστηριασμό Σελ. 126
Τύχη δικαιωμάτων τρίτων Σελ. 128
ΙΙΙ. Επιδίκαση Σελ. 130
1. Η αγωγή επιδίκασης επιχείρησης Σελ. 131
2. Η αγωγή επιδίκασης οικογενειακής στέγης Σελ. 134
Ζ. Η αγωγή διανομής κοινού κλήρου Σελ. 135
Η. Η άμυνα του εναγομένου Σελ. 136
Ι. Άρνηση της βάσης της αγωγής Σελ. 136
ΙΙ. Ενστάσεις Σελ. 137
1. Ένσταση κτήσης κυριότητας με χρησικτησία Σελ. 137
2. Ένσταση συμφωνίας αδιανεμήτου Σελ. 138
3. Ένσταση προορισμού του κοινού για διαρκή σκοπό Σελ. 138
4. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος Σελ. 139
5. Ένσταση με βάση απαιτήσεις από τη λειτουργία της κοινωνίας Σελ. 140
6. Ένσταση συνεισφοράς του κληρονόμου Σελ. 143
7. Ένσταση υποχρεωτικής προσεπίκλησης τρίτων στη δίκη διανομής Σελ. 144
8. Δικονομικός τρόπος προβολής Σελ. 144
9. Ανταγωγή Σελ. 145
[4] ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Περιεχόμενα Σελ. 147
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 147
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 148
Β. Αγωγές του κυρίου Σελ. 156
I. Διεκδικητική αγωγή Σελ. 156
II. Αρνητική αγωγή Σελ. 159
III. Πουβλικιανή αγωγή Σελ. 165
IV. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 166
Γ. Αγωγές νομής Σελ. 166
Δ. Αγωγή προστασίας της δουλείας Σελ. 167
Ε. Αγωγή διανομής Σελ. 170
ΣΤ. Διαφορές από τη συνιδιοκτησία Σελ. 171
I. Διαφορές από τη συνιδιοκτησία των κοινών Σελ. 171
II. Αγωγή σύστασης οροφοκτησίας Σελ. 173
III. Διαφορές μεταξύ των ιδιοκτητών ορόφων από τη σχέση οροφοκτησίας Σελ. 178
Ζ. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 190
Η. Αγωγή αποζημίωσης Σελ. 196
[5] ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Περιεχόμενα Σελ. 197
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 197
Α. Γενικά – Περιπτώσεις Σελ. 197
Β. Χρήση των κοινόχρηστων χώρων Σελ. 201
Ι. Προϋποθέσεις - περιορισμοί Σελ. 201
ΙΙ. Αγωγή για άρση της προσβολής στο δικαίωμα κοινής χρήσης και παράλειψής της στο μέλλον Σελ. 203
Γ. Η αναγκαστική παροχή διόδου Σελ. 206
[6] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Περιεχόμενα Σελ. 219
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 219
Α. Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. 219
Β. Το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών Σελ. 220
Γ. Ο ορισμός του οικοδομικού συνεταιρισμού Σελ. 222
Δ. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οικοδομικού συνεταιρισμού Σελ. 223
Ε. Αγωγές στα πλαίσια της λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών Σελ. 224
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΕΧΥΡΟ
[1] Αγωγή διορισμού μεσεγγυούχου Σελ. 229
ΥΠΟΘΗΚΗ
[1] Αίτηση για την παροχή άδειας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 233
[2] Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης Σελ. 237
[3] Άμυνα σε αίτηση εγγραφής προσημείωσης με περιορισμό της προσημείωσης σε ορισμένα ακίνητα Σελ. 241
[4] Περίληψη εγγραφής υποθήκης (άρθρο 1306 ΑΚ) Σελ. 245
ΔΙΑΝΟΜΗ
[1] Αγωγή διανομής με αίτημα τη λύση της κοινωνίας με πλειστηριασμό Σελ. 247
[2] Αγωγή διανομής με αίτημα την αυτούσια διανομή του κοινού Σελ. 251
[3] Αγωγή διανομής με αίτημα την αυτούσια διανομή με επιδίκαση στους κοινωνούς χωρίς κλήρωση (απονέμηση) Σελ. 261
[4] Αγωγή διανομής επιχείρησης Σελ. 266
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
[1] Αγωγή διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη για άρση παρακώλυσης εκ μέρους του της χρήσης κοινού πράγματος Σελ. 271
[2] Αγωγή κατά συνιδιοκτήτη να παύσει την κακή χρήση του καταστήματός του από τον μισθωτή του Σελ. 275
[3] Αγωγή διαχειριστή κατά συνιδιοκτήτη να αποκαταστήσει τη χρήση του διαμερίσματός του ως κατοικίας Σελ. 281
[4] Αγωγή συνιδιοκτήτη δικαιούμενου να ανεγείρει νέο όροφο και παρακωλυομένου από άλλον Σελ. 284
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
[1] Αγωγή συνιδιοκτητών κατά ετέρου συνιδιοκτήτη για να άρει ο τελευταίος αυθαίρετες προσθήκες σε κοινόχρηστους χώρους, που προσβάλλουν την αισθητική του κτηρίου Σελ. 289
[2] Αγωγή συνιδιοκτήτη για να υποχρεωθεί η συνιδιοκτησία να προβεί σε επισκευές κοινόχρηστου χώρου Σελ. 295
[3] Αγωγή για ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία ελήφθησαν αποφάσεις αφορώσες κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας Σελ. 300
[4] Αγωγή για αναγνώριση χώρου ως κοινοχρήστου και αποβολή συνιδιοκτήτη που τον έχει καταλάβει αυθαιρέτως Σελ. 304
[5] Αγωγή κατά συνιδιοκτήτη για αποζημίωση λόγω ζημιών που προκλήθηκαν σε διαιρεμένη ιδιοκτησία εκ της μη συμμετοχής του στις δαπάνες συντήρησης κοινόχρηστου πράγματος Σελ. 308
[6] Αγωγή κατά συνιδιοκτήτη λόγω κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον μισθωτή του Σελ. 314
ENIAIO ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 319
Back to Top