ΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ερμηνεία - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15901
Καράκωστας Ι.
Δοβλές Α., Κατσογιάννου Χρ., Κόντης Α., Λάμπου Φ., Μάνθος Α.

Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει τις αγωγές που εγείρονται κατά την εφαρμογή του Γενικού Ενοχικού και προσεγγίζει ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν.

Χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες: α) στις αγωγές εκπλήρωσης παροχής, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αγωγές επί ενοχής γένους, επί ενοχής είδους, επί αόριστης παροχής, για παροχή σε ξένο νόμισμα, την αγωγή τόκων/ανατοκισμού, λογοδοσίας, την αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης, για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης, επί πολυπρόσωπων ενοχών, β) στις αγωγές ανώμαλης εξέλιξης ενοχής, που περιλαμβάνουν τις αγωγές ευθύνης του οφειλέτη, αδυναμίας παροχής, υπερημερίας παροχής, πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής, υπαναχώρησης, μεταβολής συνθηκών, γ) στις αγωγές από αρραβωνική σύμβαση και τη συμφωνία περί ποινικής ρήτρας, δ) στις αγωγές αποζημίωσης, που περιλαμβάνουν την in natura αποζημίωση, την αγωγή για τα διαφυγόντα κέρδη, για μη περιουσιακή βλάβη και ε) στις αγωγές από τη συμμετοχή τρίτων στην ενοχή, που περιλαμβάνουν την εκχώρηση απαίτησης, την αναδοχή χρέους, αγωγές από συμβάσεις υπέρ και εις βάρος τρίτου.

Το έργο Αγωγές Γενικού Ενοχικού Δικαίου, εκτός από την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και την πρόσφατη νομολογία, περιλαμβάνει πλήθος υποδειγμάτων που καλύπτουν όλη την ύλη του Γενικού Ενοχικού Δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
[1] ΑΓΩΓΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Περιεχόμενα Σελ. 1
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 3
[1.1] Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 5
I. Έννοια αγωγής Σελ. 5
II. Η άσκηση και οι συνέπειες της αγωγής Σελ. 5
III. Το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο του δικογράφου αγωγής Σελ. 6
IV. Έννοια και στοιχεία ενοχής Σελ. 7
V. Πηγές και είδη της ενοχής Σελ. 8
VI. Έννοια και στοιχεία παροχής Σελ. 10
Α. Είδη παροχής Σελ. 11
Β. Καταβολή της παροχής Σελ. 12
Γ. Άλλοι τρόποι απόσβεσης της ενοχής Σελ. 12
Δ. Τρόπος εκπλήρωσης παροχής Σελ. 13
Ε. Μερική εκπλήρωση παροχής Σελ. 14
ΣΤ. Τόπος εκπλήρωσης παροχής Σελ. 15
Ζ. Χρόνος εκπλήρωσης παροχής Σελ. 17
Η. Εκπλήρωση της παροχής από τρίτο Σελ. 18
Θ. Δικαίωμα υποκατάστασης Σελ. 18
[1.2] Η αγωγή για εκπλήρωση παροχής Σελ. 19
I. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 19
II. Διάδικοι Σελ. 22
Α. Ενάγων Σελ. 22
Β. Εναγόμενος Σελ. 24
III. Σώρευση αγωγών Σελ. 24
IV. Αίτημα αγωγής/Εκτέλεση Σελ. 25
V. Λοιπά δικονομικά ζητήματα Σελ. 25
Α. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 25
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 25
Γ. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 26
Δ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 26
VI. Διαδικασία Σελ. 27
VII. Απόδειξη Σελ. 27
VIII. Άμυνα εναγομένου (Άρνηση αγωγής/Ενστάσεις) Σελ. 28
Α. Άρνηση ενεργητικής/παθητικής νομιμοποίησης Σελ. 28
Β. Ενστάσεις-ισχυρισμοί κατά του κύρους της δικαιοπραξίας Σελ. 29
Γ. Ισχυρισμοί περί αιρέσεων Σελ. 29
Δ. Ένσταση ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής - ένσταση απαγορευμένης παροχής Σελ. 30
Ε. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης (ΑΚ 374 επ.) Σελ. 30
ΣΤ. Ένσταση επίσχεσης (ΑΚ 325 επ.) Σελ. 32
Ζ. Ένσταση εξόφλησης (ΑΚ 416 επ.) Σελ. 34
Η. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος Σελ. 35
Θ. Ένσταση συμψηφισμού Σελ. 36
Ι. Ένσταση παραγραφής Σελ. 40
IX. Δεδικασμένο Σελ. 41
[1.3] Η αγωγή επί ενοχής είδους Σελ. 43
I. Έννοια Σελ. 43
II. Αίτημα αγωγής Σελ. 43
III. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση Σελ. 43
IV. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 46
[1.4] Η αγωγή επί ενοχής γένους Σελ. 48
I. Έννοια Σελ. 48
II. Αίτημα αγωγής Σελ. 49
III. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση Σελ. 49
IV. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 50
[1.5] Η αγωγή επί αόριστης παροχής Σελ. 51
I. Έννοια Σελ. 51
II. Το πεδίο εφαρμογής των ΑΚ 371-373 Σελ. 52
III. Η ρύθμιση των ΑΚ 371-373 Σελ. 53
IV. Αγωγή προσδιορισμού της παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄) Σελ. 55
V. Συνέπειες του προσδιορισμού της αόριστης παροχής Σελ. 56
[1.6] Η αγωγή για παροχή σε ξένο νόμισμα Σελ. 57
I. Έννοια και χαρακτηριστικά της χρηματικής ενοχής Σελ. 57
II. Έννοια και χαρακτηριστικά της χρηματικής ενοχής σε ξένο νόμισμα Σελ. 58
III. Η αγωγή οφειλής σε ξένο νόμισμα Σελ. 60
[1.7] Η αγωγή τόκων/ανατοκισμού Σελ. 62
I. Έννοια τόκου Σελ. 62
II. Η αγωγή τόκων Σελ. 64
III. Έννοια ανατοκισμού Σελ. 64
IV. Αγωγή ανατοκισμού Σελ. 66
[1.8] Η αγωγή λογοδοσίας/καταλόγου ομάδας πραγμάτων Σελ. 68
I. Έννοια Σελ. 68
II. Η ειδική δικονομική ρύθμιση περί αγωγής λογοδοσίας Σελ. 69
III. Διάδικοι Σελ. 70
Α. Ενάγων Σελ. 70
Β. Εναγόμενος Σελ. 70
IV. Το αίτημα της αγωγής λογοδοσίας Σελ. 70
V. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 71
VI. Άμυνα εναγομένου Σελ. 71
VII. Λοιπά δικονομικά θέματα Σελ. 72
VIII. Η αγωγή απόδοσης καταλόγου ομάδας πραγμάτων Σελ. 72
[1.9] Η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης Σελ. 74
I. Έννοια Σελ. 74
II. Διάδικοι Σελ. 75
Α. Ενάγων Σελ. 75
Β. Εναγόμενος Σελ. 75
III. Σώρευση αγωγών Σελ. 76
IV. Αίτημα αγωγής Σελ. 77
V. Λοιπά δικονομικά θέματα Σελ. 78
VI. Δεδικασμένο Σελ. 79
VII. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση Σελ. 80
VIII. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 82
[1.10] Η αγωγή για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης Σελ. 83
I. Έννοια - Προϋποθέσεις αξίωσης Σελ. 83
II. Σώρευση αγωγών Σελ. 84
III. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 85
IV. Αίτημα αγωγής Σελ. 85
V. Λοιπά δικονομικά θέματα Σελ. 86
VI. Δικαστική απόφαση/Εκτέλεση Σελ. 86
VII. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 87
[1.11] Αγωγές επί πολυπρόσωπων ενοχών Σελ. 88
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 88
Ι. Αγωγές επί διηρημένης ενοχής Σελ. 89
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 89
1. Έννοια διηρημένης ενοχής Σελ. 89
2. Ο κανόνας της διηρημένης κατ’ ισομοιρίαν ενοχής Σελ. 90
3. Παράλειψη αναφοράς στο δικόγραφο του είδους της οφειλής Σελ. 90
4. Ένσταση διαίρεσης Σελ. 91
5. Αυτοτέλεια των επιμέρους απαιτήσεων και υποχρεώσεων – Ο κανόνας της υποκειμενικής ενέργειας των γεγονότων Σελ. 91
6. Καταβολή στον δανειστή προς εξόφληση μεριδίου συνοφειλέτη Σελ. 91
7. Εξαιρέσεις από την αυτοτέλεια – Γεγονότα με αντικειμενική ενέργεια Σελ. 91
8. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 92
Β. Αγωγή επί παθητικής διηρημένης ενοχής Σελ. 93
Γ. Αγωγή επί ενεργητικής διηρημένης ενοχής Σελ. 93
ΙΙ. Αγωγές επί ενοχής εις ολόκληρον Σελ. 94
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 94
1. Έννοια και γενεσιουργοί λόγοι Σελ. 94
α. Εις ολόκληρον ενοχή από δικαιοπραξία Σελ. 94
β. Εις ολόκληρον ενοχή εκ του νόμου Σελ. 95
γ. Εις ολόκληρον ενοχή με δικαστική απόφαση Σελ. 96
δ. Επαναφορά των πραγμάτων κατ’ άρθρον 914 ΚΠολΔ Σελ. 96
ε. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή από τη μεταβολή της παροχής σε παροχή αποζημίωσης λόγω ανώμαλης εξέλιξης Σελ. 96
2. Υπεισέλευση κληρονόμων στη θέση εις ολόκληρον οφειλέτη Σελ. 96
3. Αρμοδιότητα Σελ. 97
Β. Αγωγή επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 98
1. Αρχή της κατ’ αρέσκειαν επιλογής οφειλέτη – Δυνατότητες δανειστή – Ομοδικία Σελ. 98
2. Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά Σελ. 99
3. Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά Σελ. 104
4. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 107
5. Άμυνα εναγομένου Σελ. 108
Γ. Αγωγή επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 110
1. Έγερση αγωγής - Συνέπειες Σελ. 110
α. Αρχή της κατ’ αρέσκειαν επιλογής δανειστή εκ μέρους του οφειλέτη Σελ. 110
β. Έγερση αγωγής από έναν εκ των πλειόνων δανειστών Σελ. 110
γ. Έγερση περισσότερων χωριστών αγωγών Σελ. 111
δ. Κοινή αγωγή όλων των δανειστών Σελ. 112
ε. Απλή ομοδικία Σελ. 112
στ. Παραίτηση από την αγωγή / Απόρριψη αγωγής για τυπικούς λόγους Σελ. 112
ζ. Απόρριψη αγωγής για ουσιαστικούς λόγους Σελ. 112
2. Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά Σελ. 112
3. Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά Σελ. 115
Δ. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 116
1. Κύρια ή κατά κυριολεξία αναγωγή Σελ. 116
2. Αναπληρωτική / αναπληρωματική αναγωγή Σελ. 118
3. Εξ υποκαταστάσεως αναγωγή / Αναγωγή από υποκατάσταση / Δικαίωμα υποκατάστασης Σελ. 119
4. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 121
5. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 122
6. Περαιτέρω αξιώσεις Σελ. 123
7. Άμυνα εναγομένου Σελ. 125
Ε. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 127
1. Αξίωση αναγωγής Σελ. 127
2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 129
3. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 129
4. Άμυνα εναγομένου Σελ. 131
ΙΙI. Αγωγές επί αδιαίρετης ενοχής Σελ. 131
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 131
Β. Αγωγή επί παθητικής αδιαίρετης ενοχής Σελ. 132
Γ. Αγωγή επί ενεργητικής αδιαίρετης ενοχής Σελ. 133
IV. Αγωγές επί κοινής ενοχής Σελ. 135
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Σελ. 137
1. Αγωγή παροχής ενοχής είδους Σελ. 139
2. Αγωγή προσδιορισμού παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄) Σελ. 143
3. Αγωγή για παροχή σε ξένο νόμισμα (ΑΚ 291-292) Σελ. 149
4. Αγωγή για τόκους τόκων (ΑΚ 296) Σελ. 153
5. Αγωγή για λογοδοσία (ΑΚ 303) Σελ. 157
6. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΚΠολΔ 949) Σελ. 162
7. Αγωγή καταβολής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 166
8. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 171
9. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 174
[2] ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΧΗΣ
Περιεχόμενα Σελ. 177
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 178
[2.1] Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 180
I. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής: μη εκπλήρωση της παροχής Σελ. 180
II. Μορφές και διακρίσεις μη εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 180
III. Η ρύθμιση του ΑΚ Σελ. 181
[2.2] Η ευθύνη του οφειλέτη Σελ. 183
I. Η αρχή της τεκμαιρόμενης υπαιτιότητας Σελ. 183
II. Έννοια και βαθμοί υπαιτιότητας Σελ. 183
III. Συμφωνίες για την επίταση ή τον μετριασμό της ευθύνης Σελ. 186
IV. Η ευθύνη για πταίσμα τρίτου Σελ. 186
V. Η υπερημερία δανειστή Σελ. 189
[2.3] Η αγωγή επί αδυναμίας παροχής Σελ. 194
I. Έννοια και προϋποθέσεις αδυναμίας παροχής Σελ. 194
II. Οι έννομες συνέπειες της αδυναμίας παροχής Σελ. 199
III. Οι έννομες συνέπειες της αδυναμίας παροχής επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων (AK 380-382) Σελ. 204
IV. Η αγωγή επί αδυναμίας παροχής/Δικονομικά ζητήματα Σελ. 208
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 208
Β. Σώρευση αιτημάτων Σελ. 209
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 209
Δ. Απόφαση Σελ. 210
Ε. Λοιπά δικονομικά θέματα Σελ. 210
ΣΤ. Άμυνα εναγομένου (Άρνηση αγωγής-Ενστάσεις) Σελ. 210
[2.4] Η αγωγή επί υπερημερίας παροχής Σελ. 213
I. Έννοια και προϋποθέσεις υπερημερίας οφειλέτη Σελ. 213
II. Προϋποθέσεις υπερημερίας οφειλέτη Σελ. 213
III. Οι έννομες συνέπειες της υπερημερίας οφειλέτη επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων (AK 383-385) Σελ. 217
IV. Η αγωγή επί υπερημερίας παροχής/Δικονομικά ζητήματα Σελ. 219
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 219
Β. Σώρευση αιτημάτων Σελ. 222
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 223
Δ. Απόφαση Σελ. 223
Ε. Λοιπά δικονομικά ζητήματα Σελ. 223
ΣΤ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 224
[2.5] Η αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής Σελ. 228
I. Έννοια και προϋποθέσεις πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής Σελ. 228
II. Η αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης παροχής/Δικονομικά ζητήματα Σελ. 231
[2.6] Η αγωγή επί υπαναχώρησης Σελ. 232
I. Έννοια υπαναχώρησης και προϋποθέσεις της υπαναχώρησης Σελ. 232
II. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 232
III. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 233
IV. Η απόσβεση του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 234
V. Ματαίωση του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 234
VI. Έννομες συνέπειες της υπαναχώρησης Σελ. 235
VII. Η Αγωγή υπαναχώρησης/Δικονομικά θέματα Σελ. 236
Α. Εισαγωγικά-Αίτημα αγωγής Σελ. 236
Β. Στοιχεία αγωγής Σελ. 236
Γ. Σώρευση αιτημάτων Σελ. 236
Δ. Νομιμοποίηση Σελ. 237
Ε. Λοιπά δικονομικά ζητήματα Σελ. 237
ΣΤ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 238
[2.7] Αγωγές λόγω μεταβολής των συνθηκών Σελ. 241
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 241
Ι. Αγωγή λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών Σελ. 242
Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 242
Β. Περιεχόμενο της κατ’ άρθρον 388 ΑΚ αγωγής Σελ. 243
Γ. Διαπλαστική αγωγή – Λοιποί τρόποι άσκησης του δικαιώματος – Αίτημα Σελ. 250
Δ. Διαπλαστική απόφαση και έκταση της μεταρρυθμιστικής εξουσίας του δικαστή Σελ. 252
Ε. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 253
ΣΤ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 254
ΙΙ. Αγωγή λόγω μεταβολής των συνθηκών με νομική βάση την ΑΚ 288 Σελ. 255
ΙΙΙ. Αγωγές λόγω μεταβολής των συνθηκών επί μισθωτικών συμβάσεων ειδικότερα Σελ. 258
Α. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος (ιδίως επί εμπορικών μισθώσεων) Σελ. 258
1. Νομιμοποίηση Σελ. 258
2. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 259
3. Περί εμπορικών μισθώσεων ειδικότερα Σελ. 263
4. Τύχη συμβατικής ρήτρας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος Σελ. 266
5. Αναπροσαρμογή εγγυοδοσίας Σελ. 268
6. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 268
Β. Μεταβολή των συνθηκών στις συμβάσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών: Η αγωγή ανατροπής του τεκμηρίου μείωσης της μισθωτικής αξίας των ακινήτων και, κατά συνέπεια, της μονομερούς μείωσης του μισθώματος εκ μέρους του μισθωτή-Δημοσίου Σελ. 270
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή αποζημίωσης επί αδυναμίας παροχής σε αμφοτεροβαρή σύμβαση (ΑΚ 382) Σελ. 275
2. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας οφειλέτη (ΑΚ 343) Σελ. 279
3. Αγωγή επί νόμιμης υπαναχώρησης λόγω υπερημερίας οφειλέτη επί αμφοτεροβαρούς σύμβασης (ΑΚ 383-385 και ΑΚ 390 επ.) Σελ. 283
4. Αγωγή λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών Σελ. 287
[3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΡΑΒΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ
[3.1] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΡΑΒΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Περιεχόμενα Σελ. 297
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 297
Ι. Αγωγή λόγω κατάπτωσης του αρραβώνα Σελ. 298
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 298
1. Έννοια αρραβώνα Σελ. 298
2. Είδη αρραβώνα Σελ. 299
3. Νομική φύση αρραβώνα Σελ. 301
4. Κατάπτωση αρραβώνα Σελ. 301
5. Διάδικοι Σελ. 303
Β. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 303
1. Αναγκαία στοιχεία Σελ. 303
α. Ύπαρξη έγκυρης κύριας ενοχής, κατά κανόνα κύριας σύμβασης ή προσυμφώνου Σελ. 303
β. Σύναψη αρραβωνικής σύμβασης Σελ. 303
γ. «Δόση» του αντικειμένου της αρραβωνικής σύμβασης Σελ. 304
δ. Τα περιστατικά που επέφεραν την κατάπτωση του αρραβώνα Σελ. 305
2. Αξιώσεις – Πιθανά αιτήματα Σελ. 306
3. Επικουρικώς σωρευόμενες αγωγικές βάσεις Σελ. 307
Γ. Βάρος απόδειξης Σελ. 308
Δ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 309
ΙΙ. Αγωγή λόγω ματαίωσης της κατάπτωσης Σελ. 309
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 309
Β. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 309
Γ. Βάρος απόδειξης Σελ. 310
Δ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 310
ΙΙΙ. Αγωγή μείωσης υπέρμετρου αρραβώνα Σελ. 311
IV. Αγωγή απόδοσης του αρραβώνα λόγω ακυρότητας της κύριας σύμβασης ή της αρραβωνικής Σελ. 311
[3.2] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ
Περιεχόμενα Σελ. 314
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 314
Ι. Αγωγή του δανειστή λόγω κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας Σελ. 315
Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 315
Β. Διαδικασία Σελ. 316
Γ. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 316
1. Μη εκπλήρωση της παροχής (νομική βάση ΑΚ 406 σε συνδυασμό με ΑΚ 405) Σελ. 317
2. Μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής (νομική βάση ΑΚ 407 σε συνδυασμό με ΑΚ 405) Σελ. 319
Δ. Βάρος απόδειξης Σελ. 321
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 322
ΙΙ. Αγωγή του οφειλέτη για μείωση υπέρμετρης ποινής Σελ. 324
Α. Άσκηση Σελ. 324
Β. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 325
Γ. Δικαστική απόφαση Σελ. 328
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή λόγω κατάπτωσης αρραβώνα Σελ. 333
2. Αγωγή απόδοσης του αρραβώνα λόγω ακυρότητας της κύριας σύμβασης ή της αρραβωνικής Σελ. 337
3. Αγωγή από τη συμφωνία περί ποινικής ρήτρας Σελ. 341
[4] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Περιεχόμενα Σελ. 347
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 348
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ως προς τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης Σελ. 351
Α. Έννοια και υπολογισμός της ζημίας Σελ. 351
Β. Λοιπές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης Σελ. 352
ΙΙ. Αγωγή in natura αποζημίωσης Σελ. 353
Α. Λογιστική και αυτούσια ζημία Σελ. 353
1. Ο κανόνας (ΑΚ 297 εδ. α΄): Αποζημίωση σε χρήμα Σελ. 353
2. Κατ’ εξαίρεση επιδίκαση αυτούσιας αποζημίωσης Σελ. 354
Β. Ειδικότερα η έννοια της αυτούσιας αποζημίωσης Σελ. 356
Γ. Προϋποθέσεις επιδίκασης αυτούσιας (in natura) αποζημίωσης Σελ. 360
1. Υποβολή σχετικής αίτησης από το διάδικο Σελ. 360
2. Συνδρομή ειδικών περιστάσεων Σελ. 363
3. Η αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας δεν αντιβαίνει στο συμφέρον του δανειστή Σελ. 364
Δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 365
1. Φύση της απόφασης που διατάσσει την αυτούσια αποκατάσταση – Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 365
2. Αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας και απαγορευμένη ικανοποίηση δικαιώματος επί ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 365
ΙΙΙ. Αγωγές αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη Σελ. 366
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 366
1. Διάκριση θετικής ζημίας και διαφυγόντων κερδών Σελ. 366
α. Έννοια των διαφυγόντων κερδών Σελ. 366
β. Περιπτωσιολογία Σελ. 368
γ. Διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση πελατείας Σελ. 370
2. Διαφυγόντα κέρδη και μέλλουσες ζημίες Σελ. 372
3. Διαφυγόντα κέρδη από παράνομες δραστηριότητες Σελ. 374
Β. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής Σελ. 376
Γ. Υπολογισμός και απόδειξη των διαφυγόντων κερδών – Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 380
1. Προσδιορισμός του ύψους των διαφυγόντων κερδών και απόδειξή του Σελ. 380
2. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 384
Δ. Τοκοφορία Σελ. 385
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 386
IV. Αγωγή για μη περιουσιακή βλάβη Σελ. 386
Α. Έννοια – Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 386
1. Πρόβλεψη στον Αστικό Κώδικα Σελ. 389
α. Επί παράνομης προσβολής της προσωπικότητας Σελ. 389
β. Επί αδικοπραξίας (ΑΚ 914 επ.) Σελ. 393
2. Πρόβλεψη σε ειδικούς αστικούς νόμους Σελ. 394
3. Ειδικά η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του εργαζομένου Σελ. 396
Β. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 399
1. Ορισμένο της αγωγής Σελ. 399
2. Αίτημα της αγωγής Σελ. 403
Γ. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 404
1. Φυσικά πρόσωπα Σελ. 404
α. Γενικά για τη διάκριση σε άμεσα και έμμεσα ζημιωθέντες Σελ. 404
β. Ηθική βλάβη ανήλικων τέκνων και των γονέων τους Σελ. 406
γ. Θάνατος του δικαιούχου Σελ. 407
2. Νομικά πρόσωπα Σελ. 407
Δ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 408
Ε. Ύψος της χρηματικής ικανοποίησης Σελ. 410
1. Προσδιορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης Σελ. 410
2. Εκ του νόμου ελάχιστα όρια – Ο Ν 4356/2015 Σελ. 412
ΣΤ. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 414
1. Σχετικά με το επιτρεπτό της επιδίκασης Σελ. 414
2. Σχετικά με το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης Σελ. 414
α. Κρατούσα άποψη: Αναιρετικώς ανέλεγκτη η κρίση περί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης Σελ. 415
β. Η άποψη περί του επιτρεπτού του αναιρετικού ελέγχου της κρίσης περί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης Σελ. 416
γ. Η πρόσφατη απόφαση 9/2015 ΟλΑΠ Σελ. 417
Ζ. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης Σελ. 420
1. Έννοια Σελ. 420
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 421
α. Η «οικογένεια» του θύματος Σελ. 421
β. Το κυοφορούμενο - Πρόσωπα δικαιοπρακτικώς ανίκανα ή με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 424
3. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 426
Η. Παραγραφή Σελ. 426
Θ. Λοιπά δικονομικά ζητήματα Σελ. 427
1. Δεδικασμένο Σελ. 427
2. Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 427
3. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 428
Ι. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και παράσταση πολιτικής αγωγής Σελ. 428
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή in natura αποζημίωσης – Καταδίκη σε δήλωση βούλησης για μεταβίβαση ακινήτου Σελ. 433
2. Αγωγή αποζημίωσης για αυτούσια αποκατάσταση και διαφυγόντα κέρδη λόγω παράνομης παράλειψης προαγωγής Σελ. 439
3. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου Σελ. 443
4. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικού προσώπου Σελ. 447
5. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης Σελ. 453
[5] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΗ
[5.1] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Περιεχόμενα Σελ. 459
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 460
I. Γενικά για την εκχώρηση απαίτησης Σελ. 462
Α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 462
1. Έννοια Σελ. 462
a. Συμβατική εκχώρηση Σελ. 462
β. Διάκριση από τη μεταβίβαση του συνόλου της έννομης σχέσης Σελ. 463
γ. Καταπιστευτική εκχώρηση Σελ. 464
δ. Νόμιμη εκχώρηση Σελ. 464
ε. Εκχώρηση με δικαστική απόφαση Σελ. 466
2. Νομική φύση Σελ. 466
α. Εκποιητική σύμβαση Σελ. 466
β. Αναιτιώδης σύμβαση Σελ. 466
γ. Τύπος της εκχώρησης Σελ. 467
Β. Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων Σελ. 468
II. Αγωγή του εκδοχέα κατά του οφειλέτη της απαίτησης Σελ. 469
Α. Διάδικοι Σελ. 469
1. Ενάγων Σελ. 469
α. Στην «εν λευκώ» εκχώρηση Σελ. 469
β. Πριν και μετά την αναγγελία της εκχώρησης Σελ. 469
γ. Εκχώρηση επίδικης απαίτησης (στο στάδιο της εκκρεμοδικίας) Σελ. 470
2. Εναγόμενος Σελ. 471
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 471
1. Ύπαρξη απαίτησης κατά του οφειλέτη Σελ. 471
α. Ειδικότερα στοιχεία της αγωγής Σελ. 471
β. Μελλοντική απαίτηση Σελ. 472
2. Εκχώρηση της απαίτησης από τον δανειστή (εκχωρητή) στον ενάγοντα εκδοχέα Σελ. 474
α. Εκχώρηση από τον νόμο Σελ. 475
β. Αντικείμενο εκχώρησης Σελ. 475
i. Μέρος απαίτησης Σελ. 475
ii. Απαίτηση υπό αίρεση ή προθεσμία Σελ. 475
iii. Παρεπόμενα δικαιώματα Σελ. 475
αα. Περιπτώσεις Σελ. 475
ββ. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 477
γγ. Δικαιώματα που δεν μεταβιβάζονται αυτοδικαίως Σελ. 478
3. Αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη Σελ. 479
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 482
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 483
1. Άρνηση της αγωγής Σελ. 483
α. Δεν εκχωρήθηκε η επίδικη απαίτηση Σελ. 483
β. Ο εκχωρητής δεν ήταν δικαιούχος της επίδικης απαίτησης Σελ. 484
γ. Όχι αναγγελία της εκχώρησης Σελ. 485
2. Ενστάσεις του εναγομένου Σελ. 486
α. Προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη κατά του εκδοχέα Σελ. 486
β. Γενικά για τις ενστάσεις του οφειλέτη κατά του εκχωρητή Σελ. 487
γ. Ύπαρξη προγενέστερης αναγγελίας Σελ. 489
δ. Έλλειψη εξουσίας διάθεσης της απαίτησης (ανεκχώρητη απαίτηση) Σελ. 490
i. Απαγόρευση από τον νόμο Σελ. 490
αα. Ακατάσχετες απαιτήσεις Σελ. 491
ββ. Προσωποπαγείς απαιτήσεις Σελ. 492
γγ. Λοιπές περιπτώσεις Σελ. 493
ii. Απαγόρευση με δικαστική απόφαση Σελ. 494
iii. Απαγόρευση με συμφωνία δανειστή και οφειλέτη (pactum de non cedendo) Σελ. 494
ε. Ανίσχυρη εκχώρηση Σελ. 497
i. Άκυρη εκχώρηση Σελ. 497
ii. Ελαττώματα της υποκείμενης αιτίας; Σελ. 498
iii. Ακυρώσιμη εκχώρηση Σελ. 499
iv. Εκχώρηση υπό αίρεση Σελ. 499
στ. Λόγοι αποσβεστικοί της επίδικης απαίτησης Σελ. 501
i. Γενικά Σελ. 501
ii. Ένσταση συμψηφισμού Σελ. 502
ζ. Λοιπές ενστάσεις που αφορούν στην επίδικη απαίτηση Σελ. 503
III. Αγωγή του εκδοχέα κατά του εκχωρητή (ευθύνη του εκχωρητή) Σελ. 505
Α. Παραβίαση παρεπόμενων υποχρεώσεων από τη σύμβαση εκχώρησης Σελ. 505
1. Παρεπόμενες υποχρεώσεις Σελ. 505
α. Παροχή πληροφοριών και παράδοση εγγράφων Σελ. 505
β. Σύνταξη δημοσίου εγγράφου Σελ. 506
2. Περιεχόμενο και αίτημα της αγωγής Σελ. 506
3. Άμυνα του εναγόμενου εκχωρητή Σελ. 507
Β. Παθολογική εξέλιξη της υποκείμενης έννομης σχέσης μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα Σελ. 507
1. Γενικά Σελ. 507
2. Διάδικοι Σελ. 508
3. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 509
α. Ανυπαρξία απαίτησης Σελ. 509
i. Εκχώρηση από επαχθή και όχι από χαριστική αιτία Σελ. 510
ii. Ανύπαρκτη απαίτηση Σελ. 510
iii. Υπαιτιότητα του εκχωρητή; Σελ. 511
β. Αφερεγγυότητα του οφειλέτη Σελ. 512
4. Αίτημα της αγωγής Σελ. 513
5. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 513
α. Άρνηση αγωγής Σελ. 513
β. Απαλλακτικές ρήτρες Σελ. 514
γ. Ανάληψη ευθύνης υπό αίρεση Σελ. 514
δ. Μη καταδίωξη του οφειλέτη από τον εκδοχέα Σελ. 514
ε. Συντρέχον πταίσμα Σελ. 515
[5.2] ΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Περιεχόμενα Σελ. 516
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 517
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 517
Α. Έννοια Σελ. 517
Β. Διακρίσεις Σελ. 518
1. Αναδοχή από σύμβαση Σελ. 518
2. Αναδοχή από το νόμο Σελ. 519
II. Στερητική αναδοχή χρέους Σελ. 520
Α. Σύναψη και αντικείμενο της σύμβασης Σελ. 520
Β. Τύπος, νομική φύση και αιτία της σύμβασης Σελ. 524
Γ. Συνέπειες και ελαττώματα της στερητικής αναδοχής Σελ. 527
III. Ευθύνη εναγομένου - αναδοχέα Σελ. 529
Α. Υποχρεώσεις αναδοχέα Σελ. 529
Β. Παρεπόμενα δικαιώματα στην απαίτηση Σελ. 530
IV. Άμυνα εναγομένου - αναδοχέα Σελ. 533
Α. Ενστάσεις επιτρεπόμενες Σελ. 533
Β. Ενστάσεις μη επιτρεπόμενες Σελ. 539
V. Σωρευτική αναδοχή χρέους Σελ. 542
Α. Έννοια, αντικείμενο και σύναψη της σύμβασης Σελ. 542
Β. Τύπος και νομική φύση της σύμβασης Σελ. 544
Γ. Συνέπειες της σύμβασης Σελ. 546
Δ. Σχέση σωρευτικής αναδοχής και εγγύησης Σελ. 550
VI. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 552
Α. Ενάγων - εναγόμενος Σελ. 552
Β. Στοιχεία αγωγής (βάση της αγωγής – απόδειξη) Σελ. 553
VII. Εκποίηση ενυπόθηκου και αναδοχή (476 ΑΚ) Σελ. 555
Α. Έννοια και αιτιολογία της ρύθμισης Σελ. 555
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 557
Γ. Αποτελέσματα Σελ. 561
Δ. Δικονομικά Σελ. 562
VIII. Υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ) Σελ. 562
Α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 562
Β. Αποτελέσματα Σελ. 566
ΙΧ. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479 ΑΚ) Σελ. 571
Α. Εισαγωγικά Σελ. 571
Β. Νομική φύση της διάταξης Σελ. 573
Γ. Προϋποθέσεις Σελ. 573
1. Μεταβίβαση Σελ. 573
2. Αντικείμενο Σελ. 578
3. Γνώση αποκτώντος και χρέη της περιουσίας ή επιχείρησης Σελ. 582
4. Χρέη της περιουσίας ή της επιχείρησης Σελ. 584
Δ. Συνέπειες Σελ. 587
1. Σωρευτική αναδοχή – ευθύνη αποκτώντος Σελ. 587
2. Ειδικά η έκταση της ευθύνης του αποκτώντος Σελ. 589
Ε. Δικονομικά Σελ. 590
1. Στοιχεία αγωγής Σελ. 590
2. Ενστάσεις Σελ. 593
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 594
[5.3] ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ
Περιεχόμενα Σελ. 596
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 596
Ι. Αγωγή από μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου Σελ. 597
Α. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 597
Β. Αίτημα Σελ. 598
ΙΙ. Αγωγές από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου Σελ. 599
Α. Αγωγή κατά του υποσχεθέντος για εκπλήρωση της σύμβασης Σελ. 599
1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 599
2. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 601
3. Βάρος απόδειξης Σελ. 604
4. Άμυνα εναγομένου κατά του τρίτου Σελ. 604
5. Δεδικασμένο και αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 605
Β. Αγωγή των δανειστών ή των νόμιμων μεριδούχων του δέκτη της υπόσχεσης κατά του τρίτου Σελ. 606
Γ. Αγωγές λόγω αποποίησης του τρίτου Σελ. 607
ΙΙΙ. Αγωγή από σύμβαση εις βάρος τρίτου Σελ. 607
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αγωγή εκδοχέα στον οποίο έχει εκχωρηθεί απαίτηση από διαταγή πληρωμής λόγω λήξης συναλλαγματικής Σελ. 613
2. Αγωγή επί αναδοχής χρέους Σελ. 617
3. Αγωγή επί μεταβίβασης περιουσίας Σελ. 622
4. Αγωγή από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου κατά του υποσχεθέντος Σελ. 629
5. Αγωγή από σύμβαση εις βάρος τρίτου Σελ. 638
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 643
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Σελ. 651
Back to Top