Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 30.25€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 85,00 € Ειδική Τιμή 72,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16383
Καράκωστας Ι.
Μάνθος Α.

Το έργο «Υποδείγματα Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» εντάσσεται στη σειρά Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου της Νομικής Βιβλιοθήκης και έχει στόχο να βοηθήσει τον εφαρμοστή του δικαίου να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των κανόνων των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου στην εν γένει δικαστηριακή πρακτική. Το έργο έχει το χαρακτηριστικό ότι περιέχει δικόγραφα, τα οποία εκ των πραγμάτων και λόγω της φύσης των κανόνων που αναλύουν (ήτοι των Γενικών Αρχών) θίγουν νομικά ζητήματα από όλο το αστικό δίκαιο. Έτσι ο αναγνώστης θα βρει στα 100 υποδείγματα του έργου υπόδειγμα λ.χ. διεκδικητικής αγωγής αλλά και υπόδειγμα για αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης.

Η ύλη ειδικότερα του έργου καταστρώνεται ως ακολούθως: Αρχικά παρατίθεται υπόδειγμα δικογράφου για την επίκληση εθίμου, στη συνέχεια αναλύονται υποδείγματα δικογράφων σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα (κυοφορούμενος, αφάνεια και διάφορες εκφάνσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας όπως λ.χ. τα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα απόλαυσης των περιβαλλοντικών αγαθών κ.ά.), έπεται μία πολυάριθμη σειρά υποδειγμάτων για τα νομικά πρόσωπα γενικά (εκπροσώπηση, αδικοπραξία, προσωρινή διοίκηση, εκκαθάριση) αλλά και για κάθε ειδικότερο τύπο αστικού νομικού προσώπου ξεχωριστά (καταστατικό σωματείου, αναγνώριση και εγγραφή σωματείου, είσοδος και διαγραφή μελών σωματείου, απόφαση γενικής συνέλευσης σωματείου, διάλυση σωματείου, οργανισμός ιδρύματος, κοινωφελή ιδρύματα, σύσταση και διάλυση ιδρύματος καθώς και η επιτροπή εράνων), ακολούθως παρατίθενται δικόγραφα με αντικείμενο δικαιοπραξίες (δικαιοπρακτική ικανότητα, εικονικότητα, τύπος, απαγόρευση διάθεσης, αντίθεση στα χρηστά ήθη, μερική ακυρότητα, μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίας σε άλλη έγκυρη, επικύρωση, ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής, προϋποθέσεις κατάρτισης δικαιοπραξίας και δη σύμβασης, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, προσύμφωνο και σύμφωνο προαιρέσεως), σειρά έχουν υποδείγματα δικογράφων με αντικείμενο τις αιρέσεις και τις προθεσμίες, την αντιπροσώπευση και την πληρεξουσιότητα, τη συναίνεση και την έγκριση, ενώ το έργο ολοκληρώνεται με υποδείγματα δικογράφων σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων, την κατάχρηση δικαιώματος και τέλος την αυτοδικία, την άμυνα και την κατάσταση ανάγκης. 

Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα παραπάνω δικόγραφα αφενός είναι αναλυτικές και αφετέρου θίγουν δογματικά ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν τόσο τη νομολογία όσο και τη θεωρία σε ένα επικαιροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο. Στο έργο «Υποδείγματα Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» παρατίθενται 100 αναλυτικά δικόγραφα που καλύπτουν όλο το φάσμα των Γενικών Αρχών και ικανοποιούν την ανάγκη για εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης σε υποθέσεις που καλείται να χειριστεί ο δικηγόρος της πράξης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. ΧΧI
Α. Οι κανόνες του δικαίου γενικά - Έθιμο (ΑΚ 1-3)
01. Διεκδικητική αγωγή με αντικείμενο οριζόντια ιδιοκτησία που συστάθηκε βάσει εθιμικού δικαίου (ΑΚ 1) Σελ. 3
Παρατηρήσεις Σελ. 9
B. Τα φυσικά πρόσωπα (ΑΚ 34-60)
Ι. Κυοφορούμενος (ΑΚ 36, 1711)
02. Αγωγή τέκνου που ήταν κυοφορούμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο για αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής και ψυχική οδύνη (ΑΚ 36) Σελ. 17
Παρατηρήσεις Σελ. 22
ΙΙ. Αφάνεια (ΑΚ 40-50)
03. Αίτηση για κήρυξη προσώπου σε αφάνεια (ΑΚ 40 επ.) Σελ. 29
Παρατηρήσεις Σελ. 31
04. Αίτηση για την άρση της αφάνειας (ΑΚ 46) Σελ. 36
Παρατηρήσεις Σελ. 38
05. Αγωγή κατά των κληρονόμων του άφαντου για παροχή ασφάλειας (ΑΚ 49 εδ. α') Σελ. 39
Παρατηρήσεις Σελ. 42
06. Αγωγή του άφαντου που εμφανίσθηκε (ΑΚ 50) Σελ. 45
Παρατηρήσεις Σελ. 49
ΙΙΙ. Προσωπικότητα και δικαίωμα στο όνομα (ΑΚ 57-59)
07. Αγωγή λόγω προσβολής της προσωπικότητας σε τηλεοπτική εκπομπή (ΑΚ 57, Ν 1178/1981, Ν 2328/1995) Σελ. 55
Παρατηρήσεις Σελ. 61
08. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας από δημοσίευμα (ΑΚ 57, Ν 1178/198, ΠΚ 367) Σελ. 72
Παρατηρήσεις Σελ. 78
09. Αγωγή λόγω προσβολής της εικόνας του προσώπου (ΑΚ 57) Σελ. 83
Παρατηρήσεις Σελ. 87
10. Αγωγή λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΑΚ 57, Ν 2472/1997) Σελ. 96
Παρατηρήσεις Σελ. 100
11. Αγωγή προσβολής του ζωτικού χώρου από την παράνομη εκπομπή καπνού και αιθάλης (ΑΚ 57) Σελ. 110
Παρατηρήσεις Σελ. 118
12. Αγωγή εργαζομένου λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη (ΑΚ 57) Σελ. 128
Παρατηρήσεις Σελ. 133
13. Αγωγή γονέων λόγω εσφαλμένου προγεννητικού ελέγχου (ΑΚ 57) Σελ. 141
Παρατηρήσεις Σελ. 150
14. Αγωγή λόγω απαγόρευσης εισόδου προσώπου σε καζίνο (ΑΚ 57) Σελ. 157
Παρατηρήσεις Σελ. 162
15. Αγωγή προσβολής της προσωπικότητας λόγω άκυρης αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΚ 57) Σελ. 166
Παρατηρήσεις Σελ. 171
16. Ανταγωγή συζύγου (σε αγωγή από διαζύγιο) λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του από τον άλλο σύζυγο (ΑΚ 57) Σελ. 177
Παρατηρήσεις Σελ. 181
17. Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας προσώπου που έχει πεθάνει (ΑΚ 57 § 1 εδ. β') Σελ. 185
Παρατηρήσεις Σελ. 190
18. Αγωγή για την προστασία του ονόματος (ΑΚ 58) Σελ. 194
Παρατηρήσεις Σελ. 198
Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ΑΚ 61-126)
Ι. Γενικές διατάξεις για τα νομικά πρόσωπα (ΑΚ 61-77)
19. Αγωγή για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας που επιχείρησε νομικό πρόσωπο (ΑΕ) βάσει παράνομης λήψης απόφασης από το ΔΣ - Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ νομικού προσώπου και μέλους του ΔΣ (ΑΚ 66) Σελ. 205
Παρατηρήσεις Σελ. 209
20. Αγωγή κατά νομικού προσώπου για εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τα όργανά του (ΑΚ 67, 68, 70) Σελ. 214
Παρατηρήσεις Σελ. 218
21. Αίτηση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου (AK 69) Σελ. 224
Παρατηρήσεις Σελ. 227
22. Αγωγή από αδικοπραξία κατά του νομικού προσώπου και του υπαιτίου οργάνου - Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (ΑΚ 71) Σελ. 236
Παρατηρήσεις Σελ. 240
23. Αίτηση για αντικατάσταση εκκαθαριστών νομικού προσώπου και διορισμό νέων (ΑΚ 73, 778) Σελ. 246
Παρατηρήσεις Σελ. 249
24. Αγωγή δανειστή νομικού προσώπου κατά του εκκαθαριστή του τελευταίου (ΑΚ 75) Σελ. 256
Παρατηρήσεις Σελ. 260
ΙΙ. Σωματείο (ΑΚ 78-107)
25. Καταστατικό σωματείου (ΑΚ 80) Σελ. 265
Παρατηρήσεις Σελ. 275
26. Αίτηση για την εγγραφή σωματείου (ΑΚ 78, 79, 81) Σελ. 284
Παρατηρήσεις Σελ. 287
27. Ανακοπή κατά της διαταγής του Ειρηνοδίκη για την εγγραφή σωματείου (ΑΚ 78, 79, 82) Σελ. 291
Παρατηρήσεις Σελ. 294
28. Αίτηση τροποποίησης του καταστατικού σωματείου (ΑΚ 84) Σελ. 297
Παρατηρήσεις Σελ. 300
29. Αγωγή κατά σωματείου λόγω άρνησης εγγραφής μέλους και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 86, 93) Σελ. 303
Παρατηρήσεις Σελ. 306
30. Αίτηση (προσφυγή) κατά της αποβολής μέλους σωματείου (ΑΚ 88) Σελ. 310
Παρατηρήσεις Σελ. 314
31. Αίτηση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης σωματείου (ΑΚ 96 § 2) Σελ. 319
Παρατηρήσεις Σελ. 323
32. Αγωγή για την κήρυξη ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου (ΑΚ 97-101) Σελ. 326
Παρατηρήσεις Σελ. 329
33. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης άκυρης απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου (ΑΚ 102) Σελ. 335
Παρατηρήσεις Σελ. 339
34. Αίτηση για τη διάλυση σωματείου (ΑΚ 105) Σελ. 342
Παρατηρήσεις Σελ. 345
ΙΙΙ. Ίδρυμα (ΑΚ 108-121)
35. Οργανισμός Ιδρύματος (AK 108, 110, N 4182/2013) Σελ. 351
Παρατηρήσεις Σελ. 359
36. Αίτηση για την επωφελέστερη αξιοποίηση κοινωφελούς περιουσίας - Μεταβολή και ερμηνεία κοινωφελούς σκοπού (Σ 109 § 2, ΑΚ 121, ΚΠολΔ 825, άρθρο 10 Ν 4182/2013) Σελ. 364
Παρατηρήσεις Σελ. 369
37. Αίτηση ακυρώσεως κατά της άρνησης της Διοίκησης να εγκρίνει τη σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος (ΑΚ 108, 112, άρθρο 51 Ν 4182/2013) Σελ. 374
Παρατηρήσεις Σελ. 377
38. Αίτηση για την ανάκληση ιδρυτικής πράξης ιδρύματος (ΑΚ 111) Σελ. 381
Παρατηρήσεις Σελ. 385
39. Αγωγή του ιδρύματος κατά του ιδρυτή του για μεταβίβαση της περιουσίας που έταξε και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 113 § 1) Σελ. 388
Παρατηρήσεις Σελ. 391
40. Αγωγή προσβολής της σύστασης του ιδρύματος από νόμιμο μεριδούχο και καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 115) Σελ. 393
Παρατηρήσεις Σελ. 397
41. Αγωγή του ωφελούμενου από τον σκοπό του ιδρύματος (ΑΚ 116) Σελ. 400
Παρατηρήσεις Σελ. 404
42. Αίτηση ακύρωσης προεδρικού διατάγματος για τη διάλυση ιδρύματος (ΑΚ 118, άρθρο 51 Ν 4182/2013) Σελ. 407
Παρατηρήσεις Σελ. 410
IV. Επιτροπές εράνων
43. Οργανισμός επιτροπής εράνου (ΑΚ 122 επ.) Σελ. 415
Παρατηρήσεις Σελ. 416
Δ. Οι δικαιοπραξίες (ΑΚ 127 επ.)
Ι. Δικαιοπρακτική ικανότητα (ΑΚ 127-137, 170-172)
44. Αγωγή για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (ΑΚ 131 § 1) Σελ. 421
Παρατηρήσεις Σελ. 424
45. Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας που είχε επιχειρήσει ο κληρονομούμενος σε κατάσταση ανικανότητας λόγω διανοητικής διαταραχής (ΑΚ 131 § 2) Σελ. 432
Παρατηρήσεις Σελ. 435
46. Ανταγωγή αποζημίωσης (σε αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας) κατά ανικάνου, ο οποίος είτε είχε έλλειψη συνείδησης των πράξεών του είτε εμφάνιζε ψυχική/διανοητική διαταραχή, από πρόσωπο που αγνοούσε ανυπαίτια την κατάστασή του (ΑΚ 132) Σελ. 439
Παρατηρήσεις Σελ. 443
47. Αίτηση ανηλίκου να του δοθεί άδεια να συνάψει σύμβαση εργασίας (ΑΚ 136 εδ. β') Σελ. 446
Παρατηρήσεις Σελ. 449
ΙΙ. Άκυρες δικαιοπραξίες
1. Εικονικότητα (ΑΚ 138-139)
48. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω απόλυτης εικονικότητας (ΑΚ 138 § 1) Σελ. 453
Παρατηρήσεις Σελ. 457
49. Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής πλειστηριάσματος λόγω κατάταξης εικονικής απαίτησης (ΑΚ 138 § 1) Σελ. 464
Παρατηρήσεις Σελ. 470
50. Αγωγή από δωρεά που καλύπτεται κάτω από εικονική πώληση και καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως - Σχετική εικονικότητα (ΑΚ 138 § 2) Σελ. 471
Παρατηρήσεις Σελ. 476
51. Προτάσεις εναγομένου σε διεκδικητική αγωγή ακινήτου - Ένσταση εικονικότητας κατά του ενάγοντος-τρίτου που συναλλάχθηκε γνωρίζοντας την εικονικότητα (ΑΚ 139) Σελ. 479
Παρατηρήσεις Σελ. 483
2. Τύπος δικαιοπραξίας (ΑΚ158-165)
52. Αγωγή προμηθευτή κατά ΝΠΔΔ (νοσοκομείου) για την καταβολή τιμήματος από σύμβαση πώλησης που υπόκειται σε έγγραφο συστατικό τύπο (ΑΚ 158) Σελ. 489
Παρατηρήσεις Σελ. 493
53. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας σύμβασης εγγύησης λόγω έλλειψης της ιδιόχειρης υπογραφής του φερόμενου ως εγγυητή (ΑΚ 158, 159, 160) Σελ. 497
Παρατηρήσεις Σελ. 500
3. Απαγόρευση διάθεσης (ΑΚ 174-177)
54. Ανακοπή κατά αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου για το οποίο ισχύει απαγόρευση διάθεσης από τον νόμο (ΑΚ 174-175) Σελ. 503
Παρατηρήσεις Σελ. 507
55. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου λόγω απαγόρευσης περαιτέρω διάθεσής του που τέθηκε ως διαλυτική αίρεση (ΑΚ 177, 202, 206) Σελ. 511
Παρατηρήσεις Σελ. 515
4. Αντίθεση στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178-179)
56. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης ως αντίθετης στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178) Σελ. 521
Παρατηρήσεις Σελ. 525
57. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας καταπλεονεκτικής (αισχροκερδούς) δικαιοπραξίας (ΑΚ 179) Σελ. 530
Παρατηρήσεις Σελ. 534
5. Λοιπά ζητήματα ακυρότητας (ΑΚ 181-183)
α. Μερική ακυρότητα (ΑΚ 181)
58. Αγωγή από μερικώς άκυρη σύμβαση εργασίας (ΑΚ 181) Σελ. 541
Παρατηρήσεις Σελ. 544
β. Μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίας σε έγκυρη (ΑΚ 182)
59α. Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από άκυρη συναλλαγματική που ισχύει κατά μετατροπή ως σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης χρέους (ΑΚ 182) Σελ. 551
59β. Απόφαση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από άκυρη συναλλαγματική που ισχύει κατά μετατροπή ως σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης χρέους (ΑΚ 182) Σελ. 554
Παρατηρήσεις Σελ. 557
γ. Επικύρωση (ΑΚ 183)
60. Αγωγή από άκυρη σύμβαση εργασίας που επικυρώθηκε μεταγενέστερα (ΑΚ 183) Σελ. 563
Παρατηρήσεις Σελ. 567
ΙΙΙ. Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες (ΑΚ 140-157, 184)
1. Πλάνη (ΑΚ 140-146)
61. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης στη δήλωση (ΑΚ 140-141, 144, 154-156) Σελ. 573
Παρατηρήσεις Σελ. 577
62. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης στα παραγωγικά αίτια της βούλησης που αποτέλεσαν δικαιοπρακτικό θεμέλιο της δικαιοπραξίας (ΑΚ 142-143, 200, 281, 288) Σελ. 585
Παρατηρήσεις Σελ. 589
63. Αγωγή αποζημίωσης του αντισυμβαλλομένου λόγω ακύρωσης δικαιοπραξίας από πλάνη (ΑΚ 145) Σελ. 593
Παρατηρήσεις Σελ. 596
2. Απάτη (ΑΚ 147-149)
64. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απάτης μαζί με αίτημα για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης (ΑΚ 147 εδ. α’, 149 εδ. α’) Σελ. 601
Παρατηρήσεις Σελ. 606
65. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απάτης που έγινε από τρίτον (ΑΚ 147 εδ. β΄) Σελ. 611
Παρατηρήσεις Σελ. 614
3. Απειλή (ΑΚ 150-153)
66. Αγωγή για την ακύρωση της ανάκλησης διαθήκης λόγω απειλής (ΑΚ 150-151) Σελ. 619
Παρατηρήσεις Σελ. 624
ΙV. Κατάρτιση δικαιοπραξίας και σύναψη σύμβασης (ΑΚ 167-169, 185-196)
67. Προτάσεις του εναγόμενου Επικουρικού Κεφαλαίου σε αγωγή από αυτοκινητικό ατύχημα - Περιέλευση της δήλωσης για καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης στον ασφαλισμένο (ΑΚ 167) Σελ. 631
Παρατηρήσεις Σελ. 635
68. Αγωγή από σύμβαση συμβιβασμού στην οποία υπήρχε έλλειψη συμφωνίας σε συγκεκριμένο όρο (ΑΚ 185, 189, 192, 195) Σελ. 638
Παρατηρήσεις Σελ. 643
69. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αντισυναλλακτικής συμπεριφοράς στο στάδιο των διαπραγματεύσεων (ΑΚ 197-198) Σελ. 646
Παρατηρήσεις Σελ. 650
V. Προσύμφωνο (ΑΚ 166)
70. Αγωγή για την εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΑΚ 166) Σελ. 659
Παρατηρήσεις Σελ. 662
71. Αγωγή κατά του από προσύμφωνο πωλητή λόγω αδυναμίας παροχής (ΑΚ 166, 335, 380 επ.) Σελ. 667
Παρατηρήσεις Σελ. 671
72. Αγωγή από σύμφωνο προαιρέσεως μισθωτή κατά εκμισθωτή (ΑΚ 166) Σελ. 674
Παρατηρήσεις Σελ. 678
Ε. Αιρέσεις και προθεσμίες (ΑΚ 201-210)
73. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας πώλησης και μεταβίβασης με αυτοσύμβαση ακινήτου μαζί με αίτημα για την αναγνώριση της κυριότητας επ’ αυτού λόγω ματαίωσης αναβλητικής αίρεσης (ΑΚ 201) Σελ. 683
Παρατηρήσεις Σελ. 687
74. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από σύμβαση συμβιβασμού - Ισχυρισμός για καταχρηστική επίκληση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης Σελ. 690
Παρατηρήσεις Σελ. 695
75. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής του υπό αίρεση δικαιώματος σε σύμβαση ομαδικής ασφάλισης εργατικού δυναμικού (ΑΚ 204) Σελ. 698
Παρατηρήσεις Σελ. 702
76. Ανακοπή τρίτου κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω διάθεσης όσο εκκρεμούσε διαλυτική αίρεση (ΑΚ 202, 206) (επίσης 392/2010) Σελ. 704
Παρατηρήσεις Σελ. 708
77. Αγωγή υπεργολάβου λόγω πλασματικής πλήρωσης αναβλητικής αίρεσης (ΑΚ 207) Σελ. 711
Παρατηρήσεις Σελ. 715
78. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης με ανήθικη αίρεση (ΑΚ 208 § 1) Σελ. 719
Παρατηρήσεις Σελ. 724
79. Αγωγή για την εκτέλεση προσυμφώνου στο οποίο έχει τεθεί προθεσμία εκπλήρωσης και όχι διαλυτική προθεσμία (ΑΚ 210) Σελ. 728
Παρατηρήσεις Σελ. 731
ΣΤ. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα (ΑΚ 211-235)
80. Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση της ακυρότητας δωρεάς λόγω υπέρβασης της εξουσίας αντιπροσώπευσης από τον πληρεξούσιο (ΑΚ 211, 216, 229) Σελ. 735
Παρατηρήσεις Σελ. 739
81. Αγωγή ακύρωσης της πληρεξουσιότητας και αναγνώρισης της ακυρότητας αφενός της κύριας σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου (μαζί με διεκδικητική αγωγή) και αφετέρου της προσημείωσης υποθήκης (ΑΚ 211, 216, 229) Σελ. 744
Παρατηρήσεις Σελ. 747
82. Αγωγή κατά έμμεσου αντιπροσώπου (υπερθεματιστή σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό) για αναμεταβίβαση ακινήτου (καταδίκη σε δήλωση βούλησης) (ΑΚ 211, 212) Σελ. 749
Παρατηρήσεις Σελ. 753
83. Αγωγή από σύμβαση που καταρτίστηκε με φαινόμενη πληρεξουσιότητα - Καλή πίστη του αντιπροσώπου του αντισυμβαλλομένου (ΑΚ 211, 214-215, 216-217, 221, 224) Σελ. 756
Παρατηρήσεις Σελ. 761
84. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από επιταγή με λόγο την έλλειψη τύπου κατά την παροχή πληρεξουσιότητας προς το πρόσωπο που υπέγραψε την επιταγή στο όνομα και για λογαριασμό άλλου (ΑΚ 217 § 2, 229) Σελ. 766
Παρατηρήσεις Σελ. 769
85. Αγωγή αποζημίωσης κατά του ψευδοαντιπροσώπου (ΑΚ 231) Σελ. 772
Παρατηρήσεις Σελ. 776
86. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε με αντιπρόσωπο λόγω κατάχρησης της πληρεξουσιότητας που του δόθηκε (ΑΚ 218, 281) Σελ. 780
Παρατηρήσεις Σελ. 786
87. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας πώλησης και μεταβίβασης με αυτοσύμβαση ακινήτου μαζί με αίτημα για την αναγνώριση της κυριότητας επ’ αυτού λόγω ανάκλησης της (μετα)πληρεξουσιότητας (ΑΚ 218-221) Σελ. 790
Παρατηρήσεις Σελ. 794
88. Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας πώλησης και μεταβίβασης με αυτοσύμβαση ακινήτου λόγω παύσης της πληρεξουσιότητας εξαιτίας του θανάτου του πληρεξουσίου (ΑΚ 223-225, 235) Σελ. 799
Παρατηρήσεις Σελ. 802
89. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή αναγνώρισης του κύρους της καταγγελίας σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) - Ισχυρισμός για ακυρότητα της καταγγελίας λόγω μη επίδειξης του πληρεξούσιου εγγράφου (ΑΚ 226) Σελ. 805
Παρατηρήσεις Σελ. 809
90. Αγωγή απόδοσης του πληρεξούσιου εγγράφου με επικουρική σώρευση αιτήματος για την κήρυξή του ως ανίσχυρου (ΑΚ 227, 228) Σελ. 812
Παρατηρήσεις Σελ. 817
Ζ. Συναίνεση και έγκριση (AK 236-239)
91. Αγωγή κατά συνδικαιούχων κοινού τραπεζικού λογαριασμού από άλλο συνδικαιούχο - Συναίνεση στην εγγραφή συνδικαιούχου στον λογαριασμό (AK 236, 239) Σελ. 825
Παρατηρήσεις Σελ. 828
92. Προτάσεις εναγόμενου εργοδότη σε αγωγή του εργαζομένου για μισθούς υπερημερίας - Ισχυρισμός για τη μεταγενέστερη έγκριση της αρχικά «ανυπόστατης» καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (ΑΚ 238) Σελ. 832
Παρατηρήσεις Σελ. 836
93. Ανακοπή τρίτου κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου λόγω διάθεσής του σε αυτόν (τρίτο) από μη δικαιούχο με τη συναίνεση όμως του πραγματικού δικαιούχου (ΑΚ 239) Σελ. 839
Παρατηρήσεις Σελ. 843
Η. Τα δικαιώματα (ΑΚ 247-286)
Ι. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία (ΑΚ 247-281)
94. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία (αυτοκινητικό ατύχημα) - Ισχυρισμός για παραγραφή των αγωγικών αξιώσεων (ΑΚ 247 επ.) Σελ. 849
Παρατηρήσεις Σελ. 854
ΙΙ. Κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281)
95. Προτάσεις εναγομένου σε διεκδικητική αγωγή ακινήτου - Ισχυρισμός για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος κυριότητας (ΑΚ 281) Σελ. 861
Παρατηρήσεις Σελ. 866
96. Αγωγή για την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος κατά ναυτικής εταιρίας και κατά του ιδιοκτήτη της λόγω κατάχρησης νομικής προσωπικότητας (ΑΚ 281) Σελ. 871
Παρατηρήσεις Σελ. 875
97. Ανακοπή κατά πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης με λόγο την κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281) Σελ. 878
Παρατηρήσεις Σελ. 882
ΙΙΙ. Αυτοδικία, άμυνα, κατάσταση ανάγκης (ΑΚ 282-286)
98. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αυτοδικίας (ΑΚ 282-283) Σελ. 887
Παρατηρήσεις Σελ. 891
99. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία - Ισχυρισμός περί άμυνας (ΑΚ 284) Σελ. 895
Παρατηρήσεις Σελ. 898
100. Προσεπίκληση μαζί με παρεμπίπτουσα αγωγή κατά του προσώπου που ωφελήθηκε από την πράξη εκείνου που ενήργησε σε κατάσταση ανάγκης (ΑΚ 285-286) Σελ. 900
Παρατηρήσεις Σελ. 903
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 907
Back to Top