Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Κερδίστε Χρόνο!

Όλα τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης (ebook).

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 80,00 € Ειδική Τιμή 68,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17422
Καράκωστας Ι.
Γαλάτη Π., Δοβλές Α., Θανασιά Δ., Κιτσάκης Στ., Κόλιας Β., Κομητόπουλος Σ., Κουτήφαρη Κ., Μάνθος Α., Μπαγιάτη Α., Μπλάνα Β., Πανίτσας Γ., Πέρρου Χ., Πιτσιρίκος Γ., Τσουλούφας Γ.
Καράκωστας Ι.

Το έργο Υποδείγματα Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει 73 δικόγραφα που καλύπτουν την ύλη του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, συνιστώντας έναν ολοκληρωμένο και πλήρη πρακτικό οδηγό του Ενοχι­κού Δικαίου. Δεκατέσσερις αξιόλογοι νέοι συνάδελφοι, όλοι τους επίλεκτοι της πράξης, επιμελήθηκαν μια σειρά δικογράφων, ήτοι αγωγών, προτάσεων, αιτήσεων, εξώδικων δηλώσεων κ.λπ., που άπτονται της ύλης του Γενικού Ενοχικού και που σχετί­ζονται με υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τα δικαστήρια. Η ύλη του έργου διαιρείται σε οκτώ (8) ενότητες-κεφάλαια: εκπλήρωση παροχής, ενοχή εις ολόκληρον, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, απόσβεση ενοχών, αρραβώνας και ποινι­κή ρήτρα, αποζημίωση, συμμετοχή τρίτων στην ενοχή (εκχώρηση, αναδοχή χρέους, σύμ­βαση υπέρ και εις βάρος τρίτου) και ευθύνη (συμβατική και αδικοπρακτική). Κάθε δικό­γραφο συνοδεύεται από επιστημονικές παρατηρήσεις με αναφορές στη θεωρία και την πρόσφατη νομολογία, καθώς και με γενικές κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επι­μέρους ή ανάλογων προβλημάτων, ενώ αναλύονται διεξοδικά και διάφορα δικονομικά ζητήματα, όπως η αρμοδιότητα, η αοριστία, η βάση της αγωγής, το βάρος απόδειξης, οι ενστάσεις, το δεδικασμένο κ.ά. Με τον τρόπο αυτόν ο νομικός της πράξης θα μπορέσει να διεισδύσει εύκολα και γρήγορα στο νομικό ζήτημα που επείγεται να λύσει. Και το βιβλίο αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα κυ­κλοφορούντα της σειράς «Υποδείγματα Αγωγών Αστικού Δικαίου», θα αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο του μαχόμενου δικηγόρου και εν γένει νομικού της πράξης.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. IX
I. Εκπλήρωση παροχής
1. Αγωγή επί ενοχής γένους (ΑΚ 289, 290) Σελ. 3
Παρατηρήσεις Σελ. 7
2. Ασφαλιστικά μέτρα για εξασφάλιση αξίωσης επί ενοχής καταχρηστικού γένους (ΑΚ 289, 290) Σελ. 11
Παρατηρήσεις Σελ. 18
3. Αγωγή επί ενοχής είδους Σελ. 24
4. Προτάσεις εναγομένου επί ενοχής είδους Σελ. 29
5. Ασφαλιστικά μέτρα για εξασφάλιση αξίωσης επί ενοχής είδους (δικαστική μεσεγγύηση) Σελ. 32
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 3-5 Σελ. 42
6. Αγωγή προσδιορισμού αόριστης παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄) Σελ. 49
Παρατηρήσεις Σελ. 54
7. Αγωγή με παροχή σε ξένο νόμισμα (ΑΚ 291, 292) Σελ. 67
Παρατηρήσεις Σελ. 71
8. Προτάσεις ενάγοντος με αίτημα καταβολής τόκων (ΑΚ 293 εδ. γ΄, 345, 346) Σελ. 79
Παρατηρήσεις Σελ. 82
9. Αγωγή ανατοκισμού (ΑΚ 296 παρ. 1) Σελ. 86
Παρατηρήσεις Σελ. 95
10. Αγωγή λογοδοσίας (ΑΚ 303) Σελ. 101
Παρατηρήσεις Σελ. 105
11. Αγωγή απόδοσης ομάδας πραγμάτων (ΑΚ 304) Σελ. 115
Παρατηρήσεις Σελ. 120
12. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης (ΚΠολΔ 949) Σελ. 126
13. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής για καταδίκη σε δήλωση βούλησης (ΚΠολΔ 949) Σελ. 130
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 12-13 Σελ. 134
14. Αγωγή για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης (ΑΚ 287) Σελ. 138
15. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης επί υποχρέωσης παράλειψης (ΑΚ 287) Σελ. 143
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 14-15 Σελ. 150
II. Ενοχή εις ολόκληρον
16. Αγωγή καταβολής επί παθητικής εις ολόκληρον οφειλής (ΑΚ 481, 482) Σελ. 161
Παρατηρήσεις Σελ. 163
17. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής (ΑΚ 487) Σελ. 173
18. Προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή για αναγωγή από παθητική εις ολόκληρον ενοχή (ΑΚ 487) Σελ. 175
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 17-18 Σελ. 178
19. Αγωγή καταβολής επί ενεργητικής εις ολόκληρον οφειλής (ΑΚ 489, 490) Σελ. 183
20. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής (ΑΚ 493) Σελ. 185
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 19-20 Σελ. 188
IΙI. Ανώμαλη εξέλιξη ενοχής
21. Αγωγή επί αδυναμίας παροχής (ΑΚ 382) Σελ. 197
22. Προτάσεις εναγομένου επί αδυναμίας παροχής (ΑΚ 382) Σελ. 201
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 21-22 Σελ. 209
23. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας παροχής (ΑΚ 383, 385) Σελ. 216
24. Προτάσεις εναγομένου επί υπερημερίας παροχής (ΑΚ 383) Σελ. 221
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 23-24 Σελ. 229
25. Εξώδικη δήλωση περί τάξης προθεσμίας επί υπερημερίας παροχής (ΑΚ 383) Σελ. 235
Παρατηρήσεις Σελ. 237
26. Αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης διαδοχικής τμηματικής παροχής (ΑΚ 386) Σελ. 247
27. Προτάσεις εναγομένου επί πλημμελούς εκπλήρωσης διαδοχικής τμηματικής παροχής (ΑΚ 386) Σελ. 252
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 26-27 Σελ. 255
28. Εξώδικη δήλωση υπαναχώρησης (ΑΚ 389) Σελ. 261
Παρατηρήσεις Σελ. 265
29. Αγωγή επί υπαναχώρησης με αίτημα την επιδίκαση εύλογης αποζημίωσης (ΑΚ 387) Σελ. 275
30. Προτάσεις εναγομένου επί υπαναχώρησης με αίτημα την επιδίκαση εύλογης αποζημίωσης (ΑΚ 387) Σελ. 280
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 29-30 Σελ. 285
31. Αγωγή επί υπαναχώρησης με αίτημα την αναζήτηση εκπληρωθείσας παροχής (ΑΚ 389) Σελ. 288
32. Προτάσεις εναγομένου με ενστάσεις ματαίωσης και απόσβεσης του δικαιώματος υπαναχώρησης (ΑΚ 394, 395) Σελ. 293
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 31-32 Σελ. 300
33. Προτάσεις εναγομένου με ένσταση κράτησης της παροχής δυνάμει συμβατικής ρήτρας (ΑΚ 400) Σελ. 305
Παρατηρήσεις Σελ. 309
34. Αγωγή επί απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (ΑΚ 388) Σελ. 311
Παρατηρήσεις Σελ. 332
IV. Απόσβεση των ενοχών
35. Καταβολή. Προτάσεις εφεσίβλητου - ενάγοντος με τις οποίες προβάλλεται αοριστία της προτεινόμενης από τον εκκαλούντα - εναγόμενο ένστασης εξόφλησης (ΑΚ 416) Σελ. 345
36. Καταβολή. Προτάσεις εναγομένου για την απόσβεση του χρέους με καταβολή (ΑΚ 416, 417) Σελ. 350
37. Αγωγή περί καταβολής υπολοίπου δανείου μετά καταλογισμό γενόμενων καταβολών (ΑΚ 423) Σελ. 355
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 35-37 Σελ. 359
38. Δόση αντί καταβολής. Προτάσεις εναγόμενου οφειλέτη - Ισχυρισμός για εξόφληση με δόση αντί καταβολής (ΑΚ 419) Σελ. 371
39. Δόση αντί καταβολής. Αγωγή του δανειστή για νομικά ελαττώματα του πράγματος (ΑΚ 420) Σελ. 374
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 38-39 Σελ. 377
40. Δημόσια κατάθεση. Εξώδικη κλήση υπερήμερου δανειστή πριν από την δημόσια κατάθεση της χρηματικής οφειλής (ΑΚ 427) Σελ. 379
Παρατηρήσεις Σελ. 381
41. Ανανέωση. Προτάσεις εναγομένου με τις οποίες προτείνεται ένσταση απόσβεσης της αγωγικής αξίωσης λόγω ανανέωσης (ΑΚ 436) Σελ. 384
Παρατηρήσεις Σελ. 387
42. Συμψηφισμός. Προτάσεις εναγομένου πρώτης συζήτησης της υπόθεσης με τις οποίες προβάλλεται ένσταση συμψηφισμού (ΑΚ 440) Σελ. 389
43. Συμψηφισμός. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής με την οποία προβάλλεται ως λόγος ακύρωσης της διαταγής πληρωμής η άσκηση συμψηφισμού με βάση υφιστάμενη ανταπαίτηση (ΑΚ 440) Σελ. 393
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 42-43 Σελ. 397
44. Ένσταση συμψηφισμού παραγεγραμμένης ανταπαίτησης. Προτάσεις εναγομένου (ΑΚ 443) Σελ. 408
Παρατηρήσεις Σελ. 413
45. Σύγχυση. Αγωγή απόδοσης της εγγύησης από μίσθωση λόγω απόσβεσης της ενοχής με σύγχυση (ΑΚ 453) Σελ. 416
Παρατηρήσεις Σελ. 418
46. Άφεση χρέους. Προτάσεις εναγομένου με τις οποίες προβάλλεται ένσταση απόσβεσης της ενοχής λόγω αρνητικής αναγνωριστικής σύμβασης (ΑΚ 454) Σελ. 419
Παρατηρήσεις Σελ. 422
V. Αρραβώνας και ποινική ρήτρα
47. Αγωγή κατάπτωσης αρραβώνα (ΑΚ 402, 403) Σελ. 427
Παρατηρήσεις Σελ. 430
48. Αγωγή απόδοσης αρραβώνα λόγω ακυρότητας της σύμβασης (ΑΚ 402, 403) Σελ. 435
Παρατηρήσεις Σελ. 438
49. Αγωγή από συμφωνία περί ποινικής ρήτρας λόγω μη εκπλήρωσης της παροχής (ΑΚ 404) Σελ. 440
Παρατηρήσεις Σελ. 444
50. Αγωγή κατάπτωσης ποινικής ρήτρας λόγω παραβίασης συμβατικού όρου (μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση) (ΑΚ 407) Σελ. 450
Παρατηρήσεις Σελ. 452
VI. Αγωγές αποζημίωσης
51. Αγωγή in natura αποζημίωσης - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης για μεταβίβαση ακινήτου (ΑΚ 297) Σελ. 457
52. Αγωγή in natura αποζημίωσης - Αυτούσια αποκατάσταση ζημίας (ΑΚ 297) Σελ. 460
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 51-52 Σελ. 462
53. Αγωγή αποζημίωσης για αυτούσια αποκατάσταση και διαφυγόντα κέρδη λόγω παράνομης παράλειψης προαγωγής (ΑΚ 297, 298) Σελ. 468
54. Αγωγή αποζημίωσης για ζημία ενεστώσα και μελλοντική (ΑΚ 298) Σελ. 471
55. Προτάσεις εναγομένου προς αντίκρουση αγωγής αποζημίωσης (ΑΚ 298) Σελ. 474
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 53-55 Σελ. 476
56. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου κατ’ άρθρο 932 ΑΚ (ΑΚ 932) Σελ. 486
57. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου (ΑΚ 59, 932) Σελ. 489
Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 56-57 Σελ. 492
58. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932 εδ. γ΄) Σελ. 504
Παρατηρήσεις Σελ. 507
59. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικού προσώπου (ΑΚ 932) Σελ. 512
Παρατηρήσεις Σελ. 515
VII. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στην ενοχή
60. Αγωγή του εκδοχέα κατά του οφειλέτη με αντικείμενο εκχωρηθείσα απαίτηση από διαταγή πληρωμής λόγω λήξης συναλλαγματικής (ΑΚ 455, 460) Σελ. 519
Παρατηρήσεις Σελ. 522
61. Προτάσεις του εναγόμενου οφειλέτη κατά του ενάγοντος εκδοχέα (ΑΚ 460 επ.) Σελ. 525
Παρατηρήσεις Σελ. 530
62. Αγωγή του εκχωρητή κατά του οφειλέτη με αντικείμενο απαίτηση από σύμβαση έργου που εκχωρήθηκε υπό αναβλητική αίρεση σε τραπεζικό ίδρυμα-εκδοχέα (ΑΚ 455, ΝΔ 17-7/13.8.1923) Σελ. 533
Παρατηρήσεις Σελ. 538
63. Αγωγή του εκδοχέα κατά του εκχωρητή (ΑΚ 467-469) Σελ. 541
Παρατηρήσεις Σελ. 544
64. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής με λόγο τη στερητική αναδοχή χρέους (ΑΚ 471) Σελ. 551
Παρατηρήσεις Σελ. 553
65. Αγωγή για ψυχική οδύνη από αυτοκινητικό ατύχημα κατά του υπαίτιου οδηγού και του ασφαλιστή - Επίκληση σωρευτικής αναδοχής χρέους (ΑΚ 471, 477) Σελ. 556
Παρατηρήσεις Σελ. 560
66. Προτάσεις εναγόμενου αναδοχέα κατά του ενάγοντος δανειστή (ΑΚ 472-474) Σελ. 562
Παρατηρήσεις Σελ. 565
67. Αγωγή λόγω αθέτησης της σύμβασης ελευθερώσεως (ΑΚ 478) Σελ. 568
Παρατηρήσεις Σελ. 572
68. Αγωγή λόγω μεταβίβασης ομάδας περιουσίας (ΑΚ 479) Σελ. 575
Παρατηρήσεις Σελ. 579
69. Πλαγιαστική αγωγή από μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου (ΑΚ 410) Σελ. 585
Παρατηρήσεις Σελ. 590
70. Αγωγή από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Τρίτος κατά υποσχεθέντος (ΑΚ 411) Σελ. 593
Παρατηρήσεις Σελ. 598
71. Αγωγή από σύμβαση σε βάρος τρίτου - Παραβίαση ρήτρας μη ανταγωνισμού από τρίτο (ΑΚ 415) Σελ. 602
Παρατηρήσεις Σελ. 606
VIII. Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη
72. Συμβατική ευθύνη: Δάνειο - υπερημερία δανειστή (ΑΚ 340 επ.) Σελ. 611
Παρατηρήσεις Σελ. 614
73. Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου και αδικοπρακτική ευθύνη (ΑΚ 914) Σελ. 633
Παρατηρήσεις Σελ. 636
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 649
Back to Top