Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Έννομες συνέπειες -μία σύζευξη του αστικού δικαίου με το αστικό δικονομικό δίκαιο στην περίπτωση της δικαστικής πληρεξουσιότητας

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16564
Καλαβρός Α.
Καράκωστας Ι.

Το βιβλίο «Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης» έχει ως αντικείμενο το δίκαιο της πληρεξουσιότητας, τόσο από την πλευρά του Αστικού δικαίου όσο και από την πλευρά του Αστικού δικονομικού δικαίου. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στις έννομες συνέπειες της έλλειψης πληρεξουσιότητας, όπως αυτές καθορίζονται κυρίως από τις ΑΚ 221, 224, 225 και 231, και αφορούν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα του falsus procurator, του κυρίου της υπόθεσης και του τρίτου συναλλασσόμενου. Περαιτέρω, εξετάζεται η δογματική ορθότητα της αποδοχής (του θεσμού του Εμπορικού δικαίου) της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας και στις αμιγώς αστικές συναλλαγές. Η εν λόγω υποέρευνα αναπτύσσεται πρωτίστως ενόψει του συστήματος του Αστικού δικαίου, ενώ δεν παραλείπεται η αναζήτηση ερεισμάτων και στη νομολογία, για να προβληθούν πτυχές από την τρέχουσα πράξη αναφορικά με την εν λόγω θεματική. Αντικείμενο του βιβλίου «Η έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά την κατάρτιση σύμβασης» είναι ακόμη η διερεύνηση των σημείων επαφής αλλά και οι διαφορές μεταξύ του Αστικού δικαίου και του Αστικού δικονομικού δικαίου στο πεδία της πληρεξουσιότητας και της δικαστικής πληρεξουσιότητας αντίστοιχα, προς το σκοπό της ανάδειξης μιας μεθοδολογίας δικαιοσύγκρισης και μετάπλασης του εσωτερικού δικαίου.

Πρόλογος Σελ. V
Συντομογραφίες/Επεξηγήσεις λημμάτων
Ι. Ελληνικές Σελ. XI
II. Ξενόγλωσσες Σελ. XIII
Προοίμιο
I. Τα ζητήματα Σελ. 1
ΙΙ. Η μεθοδολογία της μελέτης Σελ. 5
ΙΙΙ. Η διάρθρωση της μελέτης Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
§ 1. Το άρθρο 231 ΑΚ ως προϊόν παρεμβάσεως του νομοθέτη στην ιδιωτική συναλλαγή
Ι. Ο ex lege χαρακτήρας της ευθύνης κατ’ ΑΚ 231 Σελ. 9
1. Η προσέγγιση Krückmann Σελ. 10
2. Η προσέγγιση Larenz Σελ. 13
3. Η κρατούσα πλέον άποψη στη Γερμανία Σελ. 14
ΙΙ. Η δικαιολογητική βάση της ευθύνης κατ’ ΑΚ 231 Σελ. 16
1. Η συζήτηση στη Γερμανία Σελ. 16
α) Κατά την εποχή του Κοινοδικαίου Σελ. 16
β) Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη του BGB Σελ. 18
αα) Η Πρώτη Επιτροπή Σελ. 19
ββ) Η Δεύτερη Επιτροπή Σελ. 20
γ) Η απήχηση της ρύθμισης του άρθρου 179 BGB Σελ. 26
αα) Ο v. Tuhr Σελ. 27
ββ) Ο Flume Σελ. 27
γγ) Ο BGH Σελ. 28
δδ) Οι νεότεροι θεωρητικοί Σελ. 29
2. Τα συστηματικά επιχειρήματα από τον Ελληνικό αστικό κώδικα Σελ. 31
α) Βάσει του δικαίου της επιταγής Σελ. 31
β) Βάσει των ΑΚ 224 και 225 Σελ. 35
3. Συμπέρασμα Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;
§ 2. Η φαινόμενη πληρεξουσιότητα στο αστικό δίκαιο
Ι. Σύντομη ιστορική και συγκριτική επισκόπηση της φαινόμενης πληρεξουσιότητας Σελ. 43
ΙΙ. Περιεχόμενο και θεμελίωση κατά το Γερμανικό δίκαιο Σελ. 45
ΙΙΙ. Περιεχόμενο και θεμελίωση κατά το Ελληνικό δίκαιο Σελ. 52
1. H άποψη περί του δικαιοπρακτικού χαρακτήρα της φαινόμενης πληρεξουσιότητας Σελ. 53
2. Ο ex lege χαρακτήρας της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας Σελ. 60
i) Συστηματική οριοθέτηση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του τρίτου συναλλασσόμενου Σελ. 61
ii) Η βιοτική βάση της ευθύνης Σελ. 62
iii) Η ενδιάθετη συνείδηση του τρίτου συναλλασσόμενου Σελ. 64
iv) Ο δεσμός του κυρίου της υπόθεσης με το συναλλακτικό φαινόμενο Σελ. 65
v) Το μέτρο της ευθύνης Σελ. 69
vi) Ο εσωτερικός σύνδεσμος μεταξύ του φαινομένου πληρεξουσιότητας και της κατάρτισης δικαιοπραξίας Σελ. 70
vii) Τα αποτελέσματα της ευθύνης Σελ. 71
viii) Η σχέση μεταξύ ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας και άλλων νομικών βάσεων αστικής ευθύνης Σελ. 72
ix) Η νομική θεμελίωση της ευθύνης Σελ. 73
α) Θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας λόγω αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 221 Σελ. 73
αα) Το ρυθμιστικό περιεχόμενο της ΑΚ 221 – Η σχέση λειτουργικής αλληλεξάρτησης με τις ΑΚ 224, 225 Σελ. 73
ββ) Η ΑΚ 221 ως βάση αναλογίας για τη θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας Σελ. 80
β) Θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας λόγω αναλογικής εφαρμογής των ΑΚ 224, 225 Σελ. 81
γ) Θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας λόγω αναλογικής εφαρμογής της ΑΚ 426 Σελ. 82
αα) Το ρυθμιστικό περιεχόμενο της ΑΚ 426 Σελ. 82
ββ) Η ΑΚ 426 ως βάση αναλογίας για τη θεμελίωση της ευθύνης εκ της φαινόμενης πληρεξουσιότητας Σελ. 89
3. Συμπέρασμα – Το δικαιοφιλοσοφικό στίγμα της φαινόμενης πληρεξουσιότητας στο Ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 3. Η δικαιοφιλοσοφική βάση της δικαστικής πληρεξουσιότητας
Ι. Οι σκοποί της (πολιτικής) δίκης Σελ. 113
ΙΙ. Τα γενικά χαρακτηριστικά της δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 120
1. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού Σελ. 122
2. Η διττή φύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας – Η αυθύπαρκτη υπόσταση της δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 127
§ 4. Η έλλειψη δικαστικής πληρεξουσιότητας
I. Γενικές παρατηρήσεις για τη (μη) εκπροσώπηση του διαδίκου από δικαστικό πληρεξούσιο Σελ. 130
ΙΙ. Η διακρίβωση της έλλειψης της δικαστικής πληρεξουσιότητας Σελ. 135
ΙΙΙ. Η παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας από λειτουργική άποψη Σελ. 136
1. Μεταβολές στο πρόσωπο του δικαστικού πληρεξουσίου Σελ. 137
2. Μεταβολές στο πρόσωπο του διαδίκου-πληρεξουσιοδότη Σελ. 138
IV. Η δράση του falsus procurator στο δικονομικό πεδίο Σελ. 139
Θέσεις Σελ. 143
Βιβλιογραφία/Αρθρογραφία
I. Ελληνική Σελ. 151
II. Ξενόγλωσση Σελ. 154
Ευρετήριο λημμάτων/χαρακτηριστικής ορολογίας
I. Ελληνικό Σελ. 161
II. Ξενόγλωσσο Σελ. 162
Back to Top