ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16490
Βλησμάς Ορ., Μιχελινάκης Β., Ναούμ Β Χρ., Σγουρινάκης Ν.

Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

• Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων
• Λογιστικά Αρχεία
• Παραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξεις
• Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Κανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
• Αρχή του δεδουλευμένου
• Προσάρτημα (σημειώσεις)
• Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Νέο σχέδιο λογαριασμών
• Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου, έχει εμπλουτιστεί με περισσότερα παραδείγματα - εφαρμογές και έχουν προστεθεί ερμηνευτικά σχόλια σε σημεία του νόμου που δεν είχαν διευκρινισθεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του (για παράδειγμα, για την διάθεση των αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικά στοιχεία κ.λπ.).

Η δομή της ύλης ακολουθεί την σειρά των κεφαλαίων του νόμου. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει πρώτα τις σχετικές διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου (άρθρα) και ακολουθεί η ερμηνεία και τα παραδείγματα - εφαρμογές. Για λόγους πληρότητας, όπως και κατά τις προηγούμενες εκδόσεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στην ύλη και τα Παραρτήματα του νόμου (Ορισμοί, Σχέδιο λογαριασμών, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) με ορισμένες διευκρινίσεις και σημειώσεις όπου θεωρήθηκε αναγκαίο.

Στόχος της νέας αυτής έκδοσης είναι να παρέχει κάθε δυνατότητα κατανόησης και αντίληψης του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ στον αναγνώστη, λογιστή φοροτεχνικό, φορολογικό σύμβουλο, νομικό, επιχειρηματία, για την ορθή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του χώρου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. V
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους
[Β. Μιχελινάκης]
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 1. — Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17
Άρθρο 2. — Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Γενικά Σελ. 21
2. Κατηγορίες μεγέθους Σελ. 22
2.1. ΟΜΑΔΑ Ι - Οντότητες για τις οποίες ισχύει η 2014/34/ΕΕ Σελ. 23
2.2. ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (παρ. 2γ, άρθρου 1 του Ν 4308/2014) Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Λογιστικά αρχεία: Τα νέα λογιστικά βιβλία
[Β. Μιχελινάκης]
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 3. — Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία Σελ. 31
Άρθρο 4. — Άλλα λογιστικά αρχεία Σελ. 32
Άρθρο 5. — Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος Σελ. 33
Άρθρο 6. — Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων Σελ. 36
Άρθρο 7. — Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων Σελ. 36
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Λογιστικά αρχεία
1.1. Ορισμός - περιεχόμενο Σελ. 37
1.2. Λογιστική και φορολογική βάση Σελ. 39
2. Απλογραφικά βιβλία
2.1. Περιεχόμενο Σελ. 44
3. Διπλογραφικά βιβλία
3.1. Υπόχρεοι Σελ. 46
3.2. Τρόπος τήρησης Σελ. 47
4. Λοιπά λογιστικά αρχεία
4.1. Γενικά Σελ. 50
4.2. Το Μητρώο Παγίων Σελ. 51
4.3. Το αρχείο αποθεμάτων Σελ. 52
4.3.1. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method) Σελ. 52
4.3.2. Οι προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα Σελ. 53
4.3.3. Απαλλαγές από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων Σελ. 54
5. Στοιχεία ή τεκμήρια
5.1. Γενικά Σελ. 57
5.2. Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων Σελ. 58
5.2.1. Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησης Σελ. 59
5.2.2. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του παραστατικού διακίνησης Σελ. 60
5.2.3. Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων Σελ. 62
6. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις
[Β. Μιχελινάκης]
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 8. — Τιμολόγιο πώλησης Σελ. 67
Άρθρο 9. — Περιεχόμενο τιμολογίου Σελ. 68
Άρθρο 10. — Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο Σελ. 69
Άρθρο 11. — Χρόνος έκδοσης τιμολογίου Σελ. 70
Άρθρο 12. — Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Σελ. 70
Άρθρο 13. — Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Σελ. 72
Άρθρο 14. — Ηλεκτρονικό τιμολόγιο Σελ. 73
Άρθρο 15. — Αυθεντικότητα του τιμολογίου Σελ. 73
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Τα στοιχεία πωλήσεων
1.1. Τιμολόγιο Σελ. 74
1.2. Απλοποιημένο τιμολόγιο Σελ. 75
1.3. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου Σελ. 76
1.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο Σελ. 78
1.5. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών Σελ. 82
1.6. Απαλλαγές από την έκδοση στοιχείων Σελ. 88
1.7. Αυθεντικότητα του τιμολογίου Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
[Β. Μιχελινάκης]
NOMOΘΕΣΙΑ
Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 91
Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 92
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή Σελ. 94
2. Ανάλυση της αρχής του δεδουλευμένου Σελ. 101
2.1. Διπλογραφικά βιβλία Σελ. 102
2.2. Απλογραφικά βιβλία Σελ. 110
2.2.1. Χρονική τακτοποίηση εξόδου Σελ. 110
2.2.2. Χρονική τακτοποίηση εσόδου Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
[Ν. Σγουρινάκης]
NOMOΘΕΣΙΑ
Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 183
Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 186
Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 187
Άρθρο 21. — Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 187
Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις Σελ. 188
Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 189
Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Σελ. 189
Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 193
Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 194
Άρθρο 27. — Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα Σελ. 195
Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Σελ. 196
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Γενικά Σελ. 197
2. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 198
2.1. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων Σελ. 200
2.2. Χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 207
2.3. Λειτουργική μίσθωση (κανονική μίσθωση) Σελ. 216
2.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 217
2.5. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 223
2.6. Ανάλυση των κανόνων επιμέτρησης των αποθεμάτων Σελ. 226
2.7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 229
2.8. Αποτίμηση υποχρεώσεων Σελ. 229
2.9. Κρατικές επιχορηγήσεις Σελ. 236
2.10. Αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 236
2.11. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Σελ. 237
3. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
3.1. Γενικά Σελ. 243
3.2. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό Σελ. 244
3.3. Έξοδα κατ’ είδος Σελ. 246
3.4. Άσκηση εφαρμογής Σελ. 246
4. Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 257
5. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
5.1. Συναλλαγματική ισοτιμία Σελ. 257
5.2. Συναλλαγματικές διαφορές νομισματικών στοιχείων Σελ. 258
5.3. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία) Σελ. 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις
[Ν. Σγουρινάκης]
NOMOΘΕΣΙΑ
Άρθρο 29. — Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 261
Άρθρο 30. — Απλοποιήσεις και απαλλαγές Σελ. 265
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Γενικά για το προσάρτημα Σελ. 269
2. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Σελ. 271
3. Πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση Χρηματοροών για χρησιμοποίηση στο Προσάρτημα (Σημειώσεις) Σελ. 280
4. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30) Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
[Ορ. Βλησμάς, Β.-Χρ. Ναούμ]
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης Σελ. 293
Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Σελ. 294
Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Σελ. 295
Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 298
Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 300
Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 300
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή Σελ. 303
2. Το λογιστικό πρόβλημα Σελ. 303
3. Η έννοια του ελέγχου
3.1. Κυρίαρχος έλεγχος και θυγατρικές λογιστικές οντότητες Σελ. 306
3.2. Ουσιώδης επιρροή και συγγενείς λογιστικές οντότητες Σελ. 309
3.3. Κοινοπραξίες, κοινές δραστηριότητες και συμμετοχικοί τίτλοι Σελ. 309
4. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης Σελ. 311
5. Οντότητες υπόχρεες και απαλλασσόμενες για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 314
6. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 320
7. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 324
7.1. Θυγατρικές λογιστικές οντότητες Σελ. 325
7.2. Συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 338
7.3. Κοινές δραστηριότητες Σελ. 342
8. Αναγκαίες γνωστοποιήσεις Σελ. 342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις
[Ν. Σγουρινάκης]
NOMOΘΕΣΙΑ
Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή Σελ. 345
Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις Σελ. 346
Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Σελ. 348
Άρθρο 40. — Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 348
Άρθρο 44. — Έναρξη ισχύος Σελ. 348
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Έναρξη ισχύος των διατάξεων Σελ. 349
2. Αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 350
3. Απογραφή έναρξης Σελ. 351
4. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (μεταβατική διάταξη) Σελ. 352
5. Καταργούμενοι νόμοι και διατάξεις Σελ. 352
6. Παραπομπές Σελ. 354
7. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρο 39) Σελ. 354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ορισμοί
1. Γενικά Σελ. 357
2. Γλωσσάριο Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Σελ. 382
Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Σελ. 385
Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 388
Υπόδειγμα Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 389
Υπόδειγμα Β.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 390
Υπόδειγμα Β.4 Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος) Σελ. 391
Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Σελ. 392
Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες Σελ. 392
Υπόδειγμα Β.7.1 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος) Σελ. 393
Υπόδειγμα Β.7.2 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Σελ. 396
Υπόδειγμα Β.8.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 399
Υπόδειγμα Β.8.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 400
Υπόδειγμα Β.9 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 401
Υπόδειγμα Β.10 Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος) Σελ. 402
Υπόδειγμα Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Σελ. 403
Υπόδειγμα Β.12 Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 Σελ. 404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Σχέδιο λογαριασμών
1. Ομάδες Λογαριασμών Σελ. 406
2. Aνάλυση λογαριασμού ΦΠΑ με το νέο σχέδιο λογαριασμών Σελ. 418
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ι. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος
Πίνακας Δ.1: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.1. Σελ. 422
ΙΙ. Χρηματοποικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία
Πίνακας Δ.2: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.2. Σελ. 427
ΙΙΙ. Καταστάσεις αποτελεσμάτων
Πίνακας Δ.3: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.1. Σελ. 431
Πίνακας Δ.4: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.2. Σελ. 433
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ Σελ. 437
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 439
Back to Top