Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18045
Μέντης Γ., Πέττας Ν., Μουζάκης Α.
Στο βιβλίο «Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού φορολογητέας ύλης» εξετάζονται συστηματικώς οι έμμεσες μέθοδοι ως νέος θεσμός προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, με ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 27 του ΚΦΔ και 28 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και σε συγκριτική επισκόπηση προς τους προϊσχύσαντες αλλά και τους παράλληλα σήμερα ισχύοντες θεσμούς προσδιορισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Το βιβλίο περιέχει πίνακες και λογιστικές εφαρμογές. Αντικείμενο του έργου είναι η νομική, φοροτεχνική και οικονομοτεχνική ανάλυση και ερμηνεία του θεσμού των έμμεσων τεχνικών και απευθύνεται στους εφαρμοστές του φορολογικού δικαίου, δικηγόρους, δικαστές, φοροτεχνικούς, στελέχη Υπ. Οικ.
Προλογικό σημείωμα Σελ. VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια και στις μεθόδους προσδιορισμού πλασματικού εισοδήματος - Συγκριτική επισκόπηση ισχυουσών και προϊσχυσασών μεθόδων - Ερμηνευτικά και συνταγματικά ζητήματα
I. Το εισόδημα ως αντικείμενο του φόρου Σελ. 1
II. Πραγματικό και πλασματικό εισόδημα Σελ. 3
Πραγματικό και πλασματικό εισόδημα - Εξωλογιστικός, αντικειμενικός, τεκμαρτός και ειδικός προσδιορισμός εισοδήματος Σελ. 3
ΙΙΙ. Πραγματικό εισόδημα Σελ. 6
A. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος Ν 2238/1994 Σελ. 6
Β. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος Ν 4172/2013 Σελ. 10
1. Προσδιορισμός του εισοδήματος κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 10
2. Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα Σελ. 12
3. Υπολογισμός των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 12
IV. Πλασματικό εισόδημα Σελ. 15
A. Εξωλογιστικός προσδιορισμός Σελ. 15
1. Εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος Σελ. 15
2. Προϋποθέσεις διενέργειας εξωλογιστικού προσδιορισμού Σελ. 16
i. Ανεπάρκεια - Τυπική βάση Σελ. 16
ii. Ανακρίβεια - Τυπική βάση Σελ. 18
3. Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων Σελ. 19
4. Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος Σελ. 20
Β. Εξωλογιστικός προσδιορισμός και έμμεσες τεχνικές Σελ. 21
Γ. Τεκμαρτός (εναλλακτικός) προσδιορισμός Σελ. 30
1. Έννοια του τεκμαρτού εισοδήματος Σελ. 30
2. Έννοια τεκμηρίου Σελ. 31
3. Είδη τεκμηρίων Σελ. 32
i. Τεκμήρια χρηματικής καταβολής Σελ. 32
ii. Τεκμήρια διαβιώσεως Σελ. 34
4. Συνταγματικότητα των τεκμηρίων Σελ. 35
5. Εφαρμογή των τεκμηρίων μόνον επί φυσικών προσώπων Σελ. 35
6. Μη εφαρμογή τεκμηρίων επί προσώπων που δεν αποτελούν υποκείμενα του φόρου στην Ελλάδα Σελ. 36
7. Λειτουργία του τεκμαρτού προσδιορισμού σε οικογενειακό επίπεδο Σελ. 37
8. Αναστολή του τεκμηρίου Σελ. 37
9. Κάλυψη του τεκμηρίου Σελ. 38
10. Κατάστρωση της λογικής του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος Σελ. 41
Δ. Τεκμήρια και έμμεσες τεχνικές Σελ. 41
Ε. Προσαύξηση περιουσίας Σελ. 43
Στ. Προσαύξηση περιουσίας και έμμεσες τεχνικές Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ερμηνεία των διατάξεων για τις έμμεσες τεχνικές και λογιστική αντιμετώπισή τους
I. Η ιστορική διαδρομή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 69
A. Νόμος 4038/2012 Σελ. 69
1. Νομοθεσία Σελ. 69
2. Αιτιολογική Έκθεση Σελ. 70
3. Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής Σελ. 70
4. Συζητήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής Σελ. 73
5. Παρατηρήσεις Σελ. 74
Β. Νόμος 4079/2012 Σελ. 76
1. Νομοθεσία Σελ. 76
2. Αιτιολογική Έκθεση Σελ. 77
3. Συζητήσεις στην Ολομέλεια Σελ. 77
4. Παρατηρήσεις Σελ. 78
Γ. Νόμος 4174/2013 Σελ. 80
1. Νομοθεσία Σελ. 80
2. Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής Σελ. 80
3. Συζητήσεις στην Ολομέλεια Σελ. 82
ΙΙ. Οι έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού της φορολογητέα ύλης Σελ. 83
Α. Νομική φύση Σελ. 84
Β. Οι έμμεσοι μέθοδοι και ο τρόπος προσδιορισμού φόρου Σελ. 86
ΙΙΙ. Η διάταξη του άρθρου 28 του Ν 4172/2013, ως θέτουσα τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 27 του Ν 4174/2013 Σελ. 87
Α. Η ιστορική εξέλιξη της διάταξης Σελ. 87
Β. Ερμηνευτικά σχόλια Σελ. 88
Γ. Παρατηρήσεις Σελ. 90
IV. Η εξουσιοδοτική διάταξη Σελ. 96
V. Οι κανονιστικές αποφάσεις εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης Σελ. 99
Α. Οι έμμεσοι μέθοδοι των περιπτώσεων β’, γ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν 4174/2013 Σελ. 100
Πεδίο εφαρμογής Σελ. 100
1. Η Μέθοδος Ανάλυσης Ρευστότητας Σελ. 102
i. Η μέθοδος Σελ. 102
ii. Ερμηνευτικά σχόλια Σελ. 102
iii. Παρατηρήσεις Σελ. 105
iv. Αποφάσεις επί Ενδικοφανών Προσφυγών Σελ. 110
v. Σχηματική απεικόνιση Σελ. 117
vi. Λογιστική αντιμετώπιση Σελ. 121
2. Η Μέθοδος Καθαρής Θέσης Σελ. 125
i. Η μέθοδος Σελ. 125
ii. Ερμηνευτικά σχόλια Σελ. 126
iii. Παρατηρήσεις Σελ. 129
iv. Σχηματική απεικόνιση Σελ. 132
v. Λογιστική αντιμετώπιση Σελ. 136
3. Η Μέθοδος Τραπεζικών Καταθέσεων και Δαπανών σε Μετρητά Σελ. 140
i. Η μέθοδος Σελ. 140
ii. Ερμηνευτικά σχόλια Σελ. 141
iii. Παρατηρήσεις Σελ. 142
iv. Σχηματική απεικόνιση Σελ. 145
v. Λογιστική αντιμετώπιση Σελ. 149
4. Επί των λοιπών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1050/2014 απόφασης Σελ. 152
i. Περί του ορισμού των «δαπανών» (άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1050/2014) Σελ. 152
ii. Περί της αιτιολογίας της απόφασης αναγωγής στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των περ. β’, γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 4174/2013 (άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1050/2014) Σελ. 153
iii. Περί της επίκλησης των «μετρητών» στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των περ. β’, γ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν 4174/2013 (άρθρο 7 της ΠΟΛ. 1050/2014). Σελ. 156
iv. Περί της κατανομής της φορολογητέας ύλης στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των περ. β’, γ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν 4174/2013 (άρθρο 8 της ΠΟΛ. 1050/2014) Σελ. 159
v. Περί του προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των περ. β’, γ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν 4174/2013 (άρθρο 9 της ΠΟΛ. 1050/2014) Σελ. 161
vi. Περί του προσδιορισμού ακαθαρίστου εισοδήματος/συνολικών εσόδων στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των περ. β’, γ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 27 του Ν 4174/2013 (άρθρο 10 της ΠΟΛ. 1050/2014) Σελ. 164
vii. Η προβληματική των κανόνων απόδειξης στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των περ. β’, γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 4174/2013 (άρθρο 11 της ΠΟΛ. 1050/2014) Σελ. 166
Β. Οι έμμεσοι μέθοδοι των περιπτώσεων α΄ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν 4174/2013 Σελ. 169
Πεδίο εφαρμογής - Φιλοσοφία Σελ. 169
1. Η Μέθοδος της Αρχής των Αναλογιών Σελ. 172
i. Η μέθοδος Σελ. 172
ii. Ερμηνευτικά σχόλια Σελ. 173
iii. Παρατηρήσεις Σελ. 179
iv. Σχηματική απεικόνιση Σελ. 181
v. Λογιστικό παράδειγμα Σελ. 183
2. Η Μέθοδος της Σχέσης Τιμής Πώλησης προς το Συνολικό Όγκο Κύκλου Εργασιών Σελ. 186
i. Η μέθοδος Σελ. 186
ii. Ερμηνευτικά σχόλια Σελ. 186
iii. Παρατηρήσεις Σελ. 189
iv. Σχηματική απεικόνιση Σελ. 190
v. Λογιστικό παράδειγμα Σελ. 192
3. Επί των λοιπών ρυθμίσεων της υπ’ αριθμ. Α 1008/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Σελ. 193
i. Περί της αιτιολόγησης της αποφάσεως υπαγωγής στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 4173/2014 (άρθρο 3 της Α1008/2020) Σελ. 194
ii. Ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης στις μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 4173/2014 (άρθρο 6 της Α1008/2020) Σελ. 194
iii. Η εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 4173/2014 στα λοιπά φορολογικά αντικείμενα (άρθρο 7 της Α1008/2020) Σελ. 196
Eπίμετρον Σελ. 197
Πηγές
Α. Βιβλιογραφία Σελ. 199
Β. Διπλωματικές Εργασίες Σελ. 201
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 203
Back to Top