ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


  • Εμπορευσιμότητα, Εξαγορά, Μεταβίβαση, Αντιπροσώπευση, Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου
  • Συγκρούσεις συμφερόντων και δικαστικός έλεγχος της ψήφου

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14852
Παναγιώτου Π.

Αντικείμενο της μονογραφίας «Το Δικαίωμα ψήφου στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες» είναι η απεξάρτηση του δικαιώματος ψήφου από τη μετοχική σχέση, η διάσπαση της μετοχικής σχέσης, η αυτοτελής συμβατική εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου και η κάμψη του δόγματος της απαγόρευσης απόσχισης μη αυτοτελών δικαιωμάτων από τη μετοχική σχέση. Προβάδισμα δίνεται πλέον στην εμπορευσιμότητα της ψήφου, στην αυτοτελή οικονομική αξιοποίηση του δικαιώματος ψήφου και στην άντληση ωφελειών από την άσκησή του, που πραγματοποιείται είτε με τις συμβάσεις δέσμευσης ψήφου μεταξύ των μελών του νομικού προσώπου είτε με συμφωνίες δέσμευσης της ψήφου με τρίτα πρόσωπα έξω από την εταιρία. Το προβάδισμα αυτό συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες καθώς η αυτοτελής εκμετάλλευση του δικαιώματος ψήφου εξυπηρετεί τόσο την εταιρία όσο και ευρύτερα τις εμπορικές συναλλαγές.

Το παρόν έργο δίνει νέα διάσταση στο δικαίωμα ψήφου στις κεφαλαιουχικές εταιρίες και στοχεύει να φανεί χρήσιμο στον δικηγόρο της πράξης, τον λογιστή, τον σύμβουλο επιχείρησης και όλους τους επαγγελματίες του χώρου για την επίλυση ζητημάτων σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων στις εταιρίες, με τη διατήρηση ή την ανατροπή των συσχετισμών σ΄αυτές, με την επιρροή, τον έλεγχο και τη διαμόρφωση της εταιρικής πολιτικής.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή), καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXIX
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Το δικαίωμα ψήφου ως μέσο ελέγχου της επιχείρησηςΣελ. 1
2. Σύγκρουση συμφερόντων στην εταιρίαΣελ. 2
3. Η αρχή της πλειοψηφίας στην ΓΣ και οι περιορισμοί τηςΣελ. 4
4. Το δικαίωμα ψήφου και η εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance)Σελ. 6
4.1. Ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχουΣελ. 6
4.2. Ενίσχυση των δικαιωμάτων της μειοψηφίαςΣελ. 8
5. Η εξέλιξη του δικαίου των ΑΕΣελ. 9
§ 1. Αντικείμενο της έρευναςΣελ. 12
§ 2. Διάρθρωση της έρευναςΣελ. 16
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ 
§ 1. Νομοθετική ρύθμιση/εξέλιξη του δικαιώματος ψήφου στην ΑΕΣελ. 37
Ι. Το Ελληνικό δίκαιοΣελ. 37
1. Το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 37
2. Το ισχύον δίκαιοΣελ. 39
2.1. Το δικαίωμα ψήφουΣελ. 39
2.2. Η αρχή της ισότηταςΣελ. 41
2.3. Το δικαίωμα ψήφου σε ενέχυρο και επικαρπία μετοχώνΣελ. 42
2.4. Αντιπροσώπευση άσκησης του δικαιώματος ψήφου από πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 44
ΙΙ. Το αλλοδαπό δίκαιοΣελ. 45
1. Το Γερμανικό δίκαιοΣελ. 45
1.1. Το δικαίωμα ψήφουΣελ. 45
1.2. To δικαίωμα ψήφου και η άσκησή του από πιστωτικό ίδρυμα (§ 135 ΑktG)Σελ. 46
1.3. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου Σελ. 46
1.4. Περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου στις συνδεδεμένες επιχειρήσειςΣελ. 46
2. Το Ελβετικό δίκαιο Σελ. 46
3. Το Γαλλικό δίκαιο Σελ. 47
4. Το Αγγλικό δίκαιοΣελ. 47
§ 2. Έννοια, περιεχόμενο, έκταση του δικαιώματος ψήφου Σελ. 48
Ι. Η έννοια της ψήφουΣελ. 48
ΙΙ. Περιεχόμενο του δικαιώματος ψήφου Σελ. 48
III. Η έκταση του δικαιώματος ψήφου Σελ. 48
1. Η αρχή της αντιστοιχίας των μετοχικών δικαιωμάτων προς την ονομαστική αξία της μετοχήςΣελ. 48
2. Άνισες εισφορέςΣελ. 49
ΙV. Διάκριση δικαιώματος συμμετοχής και ψήφουΣελ. 50
§ 3. Η οικονομική σημασία της ψήφου Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
§ 4. Η νομική φύση της ψήφου Σελ. 53
Ι. H νομική φύση του δικαιώματος ψήφουΣελ. 53
ΙΙ. Η νομική φύση της διδόμενης ψήφουΣελ. 54
§ 5. Η νομική φύση της απόφασης Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 
§ 6. To ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 56
§ 7. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη ΓΣΣελ. 57
Ι. Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το μέτοχο Σελ. 57
ΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τρίτα πρόσωπαΣελ. 58
Α. Αντιπροσώπευση ψήφου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Proxy Voting)Σελ. 59
1. Διορισμός και ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου Σελ. 61
2. Καταστατικό και αποκλεισμός αντιπροσώπου Σελ. 61
3. Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αντιπροσώπου και μετόχου Σελ. 62
4. Υποχρέωση πίστης στην αντιπροσώπευση της ψήφου;Σελ. 62
5. Νομιμοποίηση συμμετοχής στη ΓΣ του αντιπροσώπουΣελ. 63
6. Συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου χωρίς πληρεξουσιότηταΣελ. 63
Β. H αντιπροσώπευση της ψήφου στο αλλοδαπό δίκαιοΣελ. 63
1. Το γερμανικό δίκαιοΣελ. 63
2. Tο ελβετικό δίκαιοΣελ. 64
2.1. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου σε κοινωνία δικαίου επί μετοχήςΣελ. 64
2.2. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην επικαρπία μετοχών και στις ονομαστικές μετοχέςΣελ. 64
2.3. Tο δίκαιο των ΗΠΑΣελ. 64
Γ. Αντιπροσώπευση ψήφου από πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 65
1. Το ελληνικό δίκαιοΣελ. 65
2. Tο γερμανικό δίκαιοΣελ. 65
2.1. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 65
2.2. Αποζημίωση μετόχωνΣελ. 68
3. Το ελβετικό δίκαιοΣελ. 68
3.1. Ο ανεξάρτητος αντιπρόσωπος ψήφου (unabh?ngiger Stimmrechtsvertreter)Σελ. 68
3.2. Ο αντιπρόσωπος φύλαξης και διαχείρισης τίτλων (Depotvertreter)Σελ. 69
Δ. Συμπλήρωση κενών του ελληνικού δικαίου ΑΕΣελ. 69
§ 8. Όρια κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφουΣελ. 69
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ 
§ 9. Η διάσπαση της αρχής του αδιαίρετου της μετοχής και η αυτοτέλεια του δικαιώματος ψήφουΣελ. 75
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 75
ΙI. Η μετοχική σχέση και τα δικαιώματα του μετόχουΣελ. 75
1. Η έννοια της μετοχικής σχέσηςΣελ. 75
2. Το περιεχόμενο της μετοχικής σχέσηςΣελ. 76
3. Η νομική φύση της μετοχικής σχέσηςΣελ. 77
4. Τα μετοχικά δικαιώματαΣελ. 77
III. Το δικαίωμα ψήφου ως αυτοτελές δικαίωμαΣελ. 78
1. Το αδιάσπαστο της μετοχικής σχέσηςΣελ. 78
2. Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφουΣελ. 79
3. Καταστατικό και εκχώρηση της ψήφουΣελ. 82
4. Η θέση της γερμανικής νομολογίαςΣελ. 83
5. Διαφορά εκχώρησης του δικαιώματος ψήφου από την ανάθεση άσκησης της ψήφου (sog. Legitimationszession)Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΙ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΨΗΦΟΥ 
§ 10. Εξωεταιρικές συμφωνίες δέσμευσης ψήφουΣελ. 84
Ι. ΓενικάΣελ. 84
ΙΙ. Το πρόβλημαΣελ. 84
IΙΙ. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας και η ψήφοςΣελ. 87
ΙV. Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης δέσμευσης ψήφουΣελ. 87
V. Το περιεχόμενο της σύμβασης δέσμευσης ψήφου Σελ. 88
VΙ. Η νομική φύση των συμβάσεων δέσμευσης ψήφουΣελ. 88
VIΙ. Το επιτρεπτό των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου Σελ. 89
1. Οι συμφωνίες δέσμευσης ψήφου μεταξύ των μετόχων Σελ. 91
2. Οι συμφωνίες δέσμευσης ψήφου με μη μετόχουςΣελ. 92
2.1. Η θέση της θεωρίαςΣελ. 92
2.2. Η θέση της γερμανικής νομολογίαςΣελ. 93
VIIΙ. Τα είδη των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου Σελ. 93
Α. Διαρκείς συμβάσεις δέσμευσης ψήφου αορίστου χρόνουΣελ. 93
1. Συμβάσεις ψήφου με τη μορφή της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιώνΣελ. 94
2. Συμβάσεις ψήφου με τη μορφή της κοινωνίας του αστικού δικαίου/της εξωτερικής εταιρίαςΣελ. 94
3. Κοινοπρακτικές συμβάσεις ψήφου Σελ. 95
Β. Συμβάσεις δέσμευσης ψήφου ορισμένου χρόνου Σελ. 95
ΙΧ. Τύπος των συμβάσεων ψήφουΣελ. 96
X. Καταγγελία των συμβάσεων δέσμευσης ψήφουΣελ. 96
1. Καταγγελία της σύμβασης δέσμευσης ψήφου αορίστου χρόνουΣελ. 96
2. Καταγγελία της σύμβασης δέσμευσης ψήφου ορισμένου χρόνουΣελ. 96
2.1. Σπουδαίος λόγος Σελ. 97
2.2. Καταστατική άρση της καταγγελίας;Σελ. 97
XΙ. Οι συνέπειες των συμβάσεων δέσμευσης ψήφου Σελ. 97
1. Ακυρότητα των συμφωνιών ψήφου (ΑΚ 178)Σελ. 97
2. Η ακυρότητα της σύμβασης δέσμευσης ψήφου (ΑΚ 174)Σελ. 98
3. Αναγκαστική εκτέλεση στη δεσμευτική ψήφο ή αγωγή αποζημίωσης;Σελ. 99
3.1. Αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 99
3.2. Αποζημίωση Σελ. 101
4. Ακυρωσία της απόφασης Σελ. 102
XIΙ. Oι εξωεταιρικές συμφωνίες ψήφου στο αλλοδαπό δίκαιοΣελ. 102
1. Στο δίκαιο των ΗΠΑ Σελ. 102
2. Στο δίκαιο του ΚαναδάΣελ. 103
3. Στο Ελβετικό δίκαιο Σελ. 103
4. Στο Αγγλικό δίκαιοΣελ. 103
5. Στο Γαλλικό δίκαιο Σελ. 103
6. Στο Βελγικό δίκαιο Σελ. 104
7. Στο Ιταλικό δίκαιο Σελ. 105
8. Στο Γερμανικό δίκαιοΣελ. 105
§ 11. Απαγόρευση της εμπορίας της ψήφου (εξαγορά της ψήφου)Σελ. 105
Ι. Το ελληνικό δίκαιο Σελ. 105
ΙΙ. Το γερμανικό δίκαιοΣελ. 107
ΙΙΙ. Διαφορές εξωεταιρικών συμφωνιών ψήφου και συμφωνιών εξαγοράς τουςΣελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ 
§ 12. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου στη ΓΣ Σελ. 108
Ι. Γενικά Σελ. 108
ΙΙ. Το πρόβλημαΣελ. 108
ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμιση στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 108
ΙV. Η νομοθετική ρύθμιση στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 111
1. Πεδίο εφαρμογής της §136 AktGΣελ. 111
2. Περιεχόμενο και σκοπός της §136 AktGΣελ. 111
V. Καταστατικό και αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφουΣελ. 113
VI. Περιορισμοί των εξωεταιρικών συμφωνιών δέσμευσης της ψήφου Σελ. 113
VII. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου και η σύγκρουση συμφερόντων στην ΑΕ Σελ. 114
VIIΙ. Η προσφορά της άρσης της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας στη σύγκρουση συμφερόντων (Durchgriffsproblematik)Σελ. 115
ΙX. Αντιπροσώπευση και αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφουΣελ. 118
X. Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου και εφαρμογή της ΑΚ 235 Σελ. 118
XΙ. Έννομες συνέπειες του αποκλεισμού της ψήφου Σελ. 119
1. Μη υπολογισμός της απαγορευμένης ψήφουΣελ. 119
2. Ακυρότητα ψήφου και ακυρωσία της απόφασηςΣελ. 119
3. Αποζημίωση της εταιρίαςΣελ. 120
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
§ 13. H ΓΣ ως ανώτατο όργανο της ΑΕΣελ. 123
§ 14. Η σύγκληση και συγκρότηση της ΓΣ Σελ. 124
Α. Η σύγκληση και προπαρασκευή της ΓΣΣελ. 124
Ι. Η έννοια της σύγκλησης Σελ. 124
ΙΙ. Η νομική φύση των διατάξεων της σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 125
ΙΙΙ. Τόπος και χρόνος σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 125
ΙV. Αρμοδιότητα σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 125
1. Αρμόδιο όργανο σύγκλησης της ΓΣΣελ. 125
2. Καταστατικό και δικαίωμα σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 126
V. Διαδικασία σύγκλησης της ΓΣ Σελ. 127
1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες σύγκλησης της ΓΣΣελ. 127
2. Περιεχόμενο της πρόσκλησης της ΓΣ Σελ. 127
3. Το νομότυπο της πρόσκλησης και η δημοσίευσηΣελ. 127
3.1. Καταστατικές διαμορφώσεις και δημοσιότητα της πρόσκλησηςΣελ. 127
3.2. Η προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησηςΣελ. 128
VI. Λήψη αποφάσεων Σελ. 128
1. Αρχική συνήθη και καταστατική ΓΣΣελ. 128
2. Επαναληπτική ΓΣ Σελ. 129
Β. Η συγκρότηση της ΓΣ Σελ. 131
Ι. Η έννοια της συμμετοχήςΣελ. 131
ΙΙ. Η νομική φύση των διατάξεων της συγκρότησης της ΓΣΣελ. 131
ΙΙΙ. Nομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση του δικαιώματος ψήφου Σελ. 131
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣ Σελ. 131
2. Καταστατικό και νομιμοποίηση των εταίρων Σελ. 131
3. Αρμόδιο όργανο ελέγχου της νομιμοποίησης των μετόχων Σελ. 132
ΙV. Διαδικασία συμμετοχής στη ΓΣΣελ. 132
1. Κατάθεση μετοχών Σελ. 132
2. Κατάρτιση πίνακα μετόχων δικαιουμένων ψήφου Σελ. 133
2.1. Τοιχοκόλληση πίνακα μετόχων δικαιουμένων ψήφουΣελ. 133
2.2. Ακυρωσία απόφασης Σελ. 133
V. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στη ΓΣΣελ. 134
VI. Ψήφος με αντιπρόσωπο (Proxy Voting)Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΓΙΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (CORPORATE GOVERNANCE) 
§ 15. Η συμμετοχή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εισηγμένες ΑΕΣελ. 135
Ι. EισαγωγικάΣελ. 135
ΙΙ. Σύγκληση ΓΣ Σελ. 136
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης ΓΣΣελ. 136
1. Τόπος σύγκλησης της ΓΣΣελ. 136
2. Πρόσκληση Σελ. 136
ΙV. Περιεχόμενο της πρόσκλησης της ΓΣ Σελ. 136
V. Προετοιμασία της ΓΣΣελ. 138
VI. Δημοσίευση της πρόσκλησηςΣελ. 138
VII. Η προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης Σελ. 139
VIΙI. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και ψηφοφορία διʼ αλληλογραφίαςΣελ. 139
1. Η ρύθμιση στο Ελληνικό δίκαιοΣελ. 139
1.1.Ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσαΣελ. 139
1.2.Ψηφοφορία με αλληλογραφία Σελ. 140
2. Η ρύθμιση στο Γερμανικό δίκαιο Σελ. 140
2.1. Γενικά Σελ. 140
2.2. Το πρόβλημα Σελ. 140
2.3. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ΓΣ μέσω διαδικτύουΣελ. 141
2.4. Η ψηφοφορία με κάρτες ψήφου Σελ. 142
2.5. Η περίπτωση της GmbHΣελ. 142
ΙΧ. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις ΓΣ εισηγμένων εταιριών Σελ. 142
X. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη ΓΣΣελ. 143
1. Προσωπική συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφουΣελ. 143
2. H άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω τρίτου Σελ. 143
3. Διαδικασία νομιμοποίησηςΣελ. 143
4. Κατάρτιση και τοιχοκόλληση πίνακα μετόχων δικαιουμένων ψήφου - Συνέπειες Σελ. 144
ΧΙ. Λήψη αποφάσεων και επαναληπτική ΓΣΣελ. 144
ΧΙΙ. Αποτελέσματα ψηφοφορίαςΣελ. 144
ΧΙΙΙ. Ελαττώματα σύγκλησης και συγκρότησης της ΓΣΣελ. 144
1. Eλαττώματα σύγκλησης της ΓΣΣελ. 144
2. Eλαττώματα συγκρότησης της ΓΣ Σελ. 145
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
§ 16. Κυρώσεις λόγω ελαττωματικότητας της ψήφου και η επίδρασή της στο κύρος της απόφασηςΣελ. 149
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 149
ΙΙ. Η ψήφος και η απόφαση Σελ. 150
ΙΙI. Η επίδραση της ελαττωματικής ψήφου επί της αποφάσεως. Υποβολή ελαττωματικής ψήφου σε δικαστικό έλεγχο;Σελ. 150
ΙV. Η επίδραση της άκυρης ψήφου (μερική ακυρότητα) στο κύρος της απόφασηςΣελ. 153
V. Εφαρμογή των διατάξεων ΑΚ 174,178 και στη διδόμενη ψήφο;Σελ. 154
VI. Περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 154
VΙI. Ευθύνη από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ψήφουΣελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
§ 17. Ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣΣελ. 158
Ι. Ανυπόστατες αποφάσειςΣελ. 158
ΙΙ. Άκυρες αποφάσεις Σελ. 158
ΙΙΙ. Ακυρώσιμες αποφάσειςΣελ. 160
ΙV. ΑποζημίωσηΣελ. 161
V. Εταιρική και ατομική αγωγή (actio pro socio) Σελ. 162
MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
§ 18. Tο δικαίωμα ψήφουΣελ. 167
Ι. H νομοθετική ρύθμισηΣελ. 167
1. Το ελληνικό δίκαιοΣελ. 167
2. To γερμανικό δίκαιο Σελ. 168
ΙI. Η έννοια και φύση της ψήφουΣελ. 168
III. Η έκταση της άσκησης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 169
1. Μέτρο προσδιορισμούΣελ. 169
2. Kαταστατικές διαμορφώσειςΣελ. 169
IV. Αναστολή των δικαιωμάτων ψήφουΣελ. 169
V. To ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφου Σελ. 170
1. Το ενιαίο της άσκησης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 170
2. Καταστατικές διαμορφώσεις Σελ. 170
VΙ. Η αρχή της απαγόρευσης απόσχισης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 171
VII. Εκχώρηση του δικαιώματος ψήφουΣελ. 171
1. Το επιτρεπτό ή μη της εκχώρησης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 171
2. Καταστατικές διαμορφώσειςΣελ. 172
VIII. Διαφοροποίηση της απαγόρευσης απόσχισης από την ανάθεση άσκησης της ψήφου σε τρίτο και την αντιπροσώπευσηΣελ. 173
1. Η ανάθεση άσκησης της ψήφου σε τρίτο (Legitimationszession)Σελ. 173
2. Η αντιπροσώπευση της ψήφουΣελ. 174
ΙX. Άσκηση του δικαιώματος ψήφου από αντιπρόσωποΣελ. 174
1. Η ρύθμιση στο νόμοΣελ. 174
2. Καταστατικό και αντιπροσώπευσηΣελ. 174
3. Τύπος και αντιπροσώπευσηΣελ. 175
4. ΠληρεξουσιότηταΣελ. 175
5. Συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου χωρίς πληρεξουσιότηταΣελ. 175
§ 19. Ενοχικές συμβάσεις δέσμευσης ψήφο
Back to Top