Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ


Συμβολή στο δίκαιο των επιχειρήσεων

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12863
Παναγιώτου Π.
Η μονογραφία «Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της» πραγματεύεται το εξαιρετικά επίκαιρο πρακτικό πρόβλημα της μεταβίβασης της επιχείρησης και της ευθύνης κυρίως του αποκτώντος για τα χρέη της έναντι των τρίτων. Η μελέτη επιχειρεί αφενός, μεν, τη θέση των ζητημάτων, η προβληματική των οποίων εντοπίζεται κυρίως στη νομική φύση της επιχείρησης και στην ευθύνη του αποκτώντος, αφετέρου, δε, την αναζήτηση των δυνατών νομικών απαντήσεων σε δυσχερή ζητήματα. Κεφαλαιώδες ζήτημα της μονογραφικής έρευνας είναι αν σε όλες τις μορφές μεταβίβασης της επιχείρησης μεταφέρεται η περιουσία ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) ή πρόκειται για μεταβίβαση μόνο του ενεργητικού ή του παθητικού της και αν επέρχεται ειδική διαδοχή ή (οιονεί) καθολική διαδοχή. Το φαινόμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης εξετάζεται σε όλες του τις νομικές εκφάνσεις, δηλαδή τόσο από άποψη αστικού και εμπορικού δικαίων, όσο και από την άποψη του εργατικού και του φορολογικού δικαίων. Η μονογραφία ενισχύεται από πλήρη βιβλιογραφικό πίνακα και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXXVII
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΣελ. XXXVII
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣΣελ. XXXIX
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
§ 1. Αντικείμενο της έρευναςΣελ. 6
§ 2. Η Διάρθρωση της έρευναςΣελ. 12
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 35
§ 1. Ιστορική επισκόπηση της επιχείρησης και η συμβολή της στην εξέλιξη του εμπορικού δικαίουΣελ. 35
Ι. Η ιστορική εξέλιξη της επιχείρησης και του εμπορικού δικαίου / H επιχείρηση στην ιστορία του εμπορικού δικαίουΣελ. 35
ΙΙ. To Ελληνικό εμπορικό δίκαιο ως δίκαιο του εμπορίου και η επιχείρησηΣελ. 36
ΙΙΙ. Από το δίκαιο των εμπορικών πράξεων στο δίκαιο της εμπορικής επιχείρησηςΣελ. 38
§ 2. Η επιχείρηση ως αντικείμενο συναλλαγήςΣελ. 43
§ 3. Η έννοια και το περιεχόμενο της επιχείρησης στο ισχύον δίκαιο και στα ΣχΕμπΚΣελ. 46
Ι. Η έννοια της επιχείρησης στο ισχύον δίκαιοΣελ. 46
1. ΓενικάΣελ. 46
2. Η οριοθέτηση της έννοιας της επιχείρησης στο δίκαιοΣελ. 48
ΙΙ. Η νομική έννοια της επιχείρησηςΣελ. 51
1. Η ευρεία έννοια της επιχείρησηςΣελ. 52
2. Η στενή έννοια της επιχείρησηςΣελ. 52
3. Ομοιότητες και διαφορές της στενής και ευρείας έννοιας της επιχείρησηςΣελ. 54
ΙΙΙ. Η έννοια της επιχείρησης στο ΔΑΕΣελ. 54
IV. H έννοια της επιχείρησης στη θεωρία και νομολογίαΣελ. 57
1. Στη θεωρίαΣελ. 57
2. Στη νομολογίαΣελ. 59
V. Η έννοια της επιχείρησης στα ΣχΕμπΚΣελ. 60
VI. Η οικονομική έννοια της επιχείρησηςΣελ. 60
VII. Συγγενείς έννοιες με την επιχείρησηΣελ. 62
1. Η έννοια της εκμετάλλευσηςΣελ. 62
2. H διαφορά της έννοιας της εταιρίας και επιχείρησηςΣελ. 64
§ 4. Η έννοια της περιουσίας στο ισχύον δίκαιοΣελ. 65
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 65
ΙΙ. Είδη περιουσίαςΣελ. 66
1. Η ευρεία έννοια της περιουσίαςΣελ. 66
2. Η στενή έννοια της περιουσίαςΣελ. 66
3. Η λογιστική έννοια της περιουσίας της επιχείρησηςΣελ. 66
3.1. Η έννοια και η διάρθρωση του ενεργητικού στην επιχείρησηΣελ. 67
3.2. Η έννοια και η διάρθρωση του παθητικού στην επιχείρησηΣελ. 68
3.3. Η καθαρή θέση της επιχείρησηςΣελ. 69
3.4. Οικονομική κατάσταση της επιχείρησηςΣελ. 69
3.5. Η πρακτική σημασία της λογιστικής αντιμετώπισης της επιχείρησηςΣελ. 70
§ 5. Η νομική φύση της επιχείρησηςΣελ. 70
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 71
II. Η επιχείρηση ως υποκείμενο δικαίουΣελ. 71
ΙΙΙ. Η επιχείρηση ως ιδιαίτερη περιουσία, ομάδα περιουσίας (δικαίου ή σκοπού), ομάδα πραγμάτων, δικαίωμα προσωπικότηταςΣελ. 74
ΙV. Η επιχείρηση ως περιουσιακό δικαίωμα σε άϋλο αγαθόΣελ. 76
V. H επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίουΣελ. 78
§ 6. Κάμψη της αρχής της ειδικότητας. Περιπτώσεις συνολικής μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 83
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 84
ΙΙ. Ισχύον δίκαιοΣελ. 84
ΙΙΙ. ΣχΕμπΚΣελ. 85
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 86
§ 7. Το αντικείμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 86
Ι. Στοιχεία της επιχείρησηςΣελ. 86
ΙΙ. Μορφολογία μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 86
1. Μορφές μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 86
2. Σύγκριση μεταξύ asset deal & share dealΣελ. 88
3. Ιδιαίτεροι τύποι μεταβίβασης επιχείρησηςΣελ. 89
§ 8. Η εμπράγματη απόκτηση επιχείρησης (asset deal)Σελ. 90
Ι. Το αντικείμενο της ενσώματης μεταβίβασηςΣελ. 90
1. Ακίνητα και κινητά πράγματαΣελ. 90
2. Οικόπεδα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις της επιχείρησηςΣελ. 90
§ 9. Η μεταβίβαση ασώματων αντικειμένων της επιχείρησηςΣελ. 91
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 91
ΙΙ. Το αντικείμενο της ασώματης μεταβίβασης Σελ. 91
ΙΙΙ. Η εκχώρησηΣελ. 91
1. Η νομική θέση του οφειλέτηΣελ. 92
2. Η νομική θέση και η ευθύνη του εκχωρητήΣελ. 92
IV. Η εκχώρηση της ενοχικής σχέσηςΣελ. 93
V. Η εκχώρηση της επιχείρησης ως συνόλουΣελ. 93
VI. Η μεταβίβαση των αξιογραφικών απαιτήσεωνΣελ. 94
1. ΕισαγωγικάΣελ. 94
2. Η αξιογραφική μεταβίβαση του δικαιώματοςΣελ. 94
§ 10. Η μεταβίβαση του γενικού άϋλου αγαθού της επιχείρησης και των ειδικών περιουσιακών στοιχείων της (Immaterialg?terrechte)Σελ. 95
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 95
1. Η έννοια και το αντικείμενο των άϋλων αγαθών Σελ. 95
2. Η νομική φύση και οι διακρίσεις των άϋλων αγαθών Σελ. 96
ΙΙ. Η μεταβίβαση των άϋλων αγαθώνΣελ. 97
1. ΕισαγωγήΣελ. 97
2. Συμφωνίες στη σύμβαση μεταβίβασηςΣελ. 98
ΙΙΙ. Η μεταβίβαση του γενικού άϋλου αγαθού της επιχείρησηςΣελ. 98
§ 11. Η μεταβίβαση των λοιπών άϋλων αγαθών της επιχείρησηςΣελ. 99
Ι. Το πρόβλημαΣελ. 99
ΙΙ. Διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησηςΣελ. 99
Α. Το σήμαΣελ. 99
1. Η έννοια του σήματοςΣελ. 99
2. Η μεταβίβαση του σήματοςΣελ. 100
2.1. ΓενικάΣελ. 100
2.2. Αντικείμενο της μεταβίβασηςΣελ. 100
3. Παράλληλη κατάθεση σήματοςΣελ. 101
4. 'Αδεια χρήσης σήματοςΣελ. 102
5. Ο θεσμός της υποάδειαςΣελ. 102
6. Η άσκηση παρέμβασηςΣελ. 103
7. Προστασία του σήματοςΣελ. 103
8. Η μεταβίβαση του σήματος στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 103
Β. Ο διασχηματισμόςΣελ. 104
1. Η έννοια του διασχηματισμούΣελ. 104
2. Η μεταβίβαση του διασχηματισμούΣελ. 104
3. Διαφορά διασχηματισμού και σήματος Σελ. 104
Γ. Η εμπορική επωνυμίαΣελ. 104
1. Το πρόβλημαΣελ. 104
2. Έννοια και λειτουργία της εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 105
3. Αντικείμενο της επωνυμίαςΣελ. 106
4. Αρχές σχηματισμού της εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 107
5. Ο σχηματισμός της εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 109
6. Η νομική φύση της επωνυμίαςΣελ. 110
7. H μεταβίβαση της επωνυμίαςΣελ. 111
7.1. Συμμεταβίβαση της επωνυμίας με την επιχείρηση ή αυτοτελής μεταβίβασή τηςΣελ. 111
7.2. Η μεταβίβαση ατομικής επωνυμίαςΣελ. 112
7.3. Η μεταβίβαση επωνυμίας προσωπικών εταιριώνΣελ. 114
7.4. Η μεταβίβαση επωνυμίας κεφαλαιουχικών εταιριώνΣελ. 115
8. Η επωνυμία σε αποκλεισμό εταίρου και είσοδο νέου εταίρουΣελ. 116
9. Η εμπορική επωνυμία και η μεταβίβασή της στο ΣχΕμπΚΣελ. 116
9.1. Σχηματισμός της επωνυμίαςΣελ. 116
9.2. Η μεταβίβαση της επωνυμίαςΣελ. 116
10. Η μεταβίβαση της επωνυμίας στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 117
10.1. Συμμεταβίβαση της επωνυμίας με την επιχείρησηΣελ. 117
10.2. Η συνέχιση της επωνυμίας σε αποχώρηση / έξοδο και είσοδο νέου εταίρουΣελ. 117
11. Η διαδικασία απόκτησης δικαιώματος στην επωνυμίαΣελ. 118
12. Απώλεια του δικαιώματος στην επωνυμίαΣελ. 120
13. Αλλαγή του δικαιώματος στην επωνυμία Σελ. 120
14. Η έννομη προστασία της επωνυμίαςΣελ. 120
Δ. H ΠελατείαΣελ. 121
1. Η έννοια της πελατείαςΣελ. 121
2. Η μεταβίβαση της πελατείαςΣελ. 121
Ε. Διακριτικός τίτλοςΣελ. 122
1. Η έννοια του διακριτικού τίτλουΣελ. 122
2. Η μεταβίβαση του διακριτικού τίτλουΣελ. 123
ΙΙΙ. Το δίκαιο των τεχνικών και αισθητικών δημιουργιώνΣελ. 123
A. ΕυρεσιτεχνίαΣελ. 123
1. Η έννοιαΣελ. 123
2. Η μεταβίβαση της ευρεσιτεχνίαςΣελ. 124
Β. Εμπορικά και Βιομηχανικά απόρρηταΣελ. 124
1. Η έννοιαΣελ. 124
2. Η μεταβίβασηΣελ. 125
3. Η προστασίαΣελ. 125
Γ. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματαΣελ. 125
1. Η έννοια και το νομικό καθεστώςΣελ. 125
2. Η μεταβίβασηΣελ. 126
3. Η προστασίαΣελ. 126
Δ. Πνευματική ιδιοκτησίαΣελ. 126
1. ΈννοιαΣελ. 126
2. Νομική φύσηΣελ. 128
3. Μεταβίβαση του δικαιώματοςΣελ. 128
4. Προστασία του δικαιώματοςΣελ. 130
Ε. Συγγενικά δικαιώματαΣελ. 130
Στ. Κατάσχεση άϋλων αγαθώνΣελ. 131
§ 12. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με απόκτηση συμμετοχής και εταιρικού ελέγχου (share deal / Beteiligungserwerb)Σελ. 131
Ι. H συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 132
1. ΕισαγωγικάΣελ. 132
ΙΙ. H συμβατική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 133
ΙΙΙ. Η συμβατική μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής στην ΕΠΕΣελ. 135
IV. H συμβατική μεταβίβαση των μετοχώνΣελ. 136
1. ΕισαγωγικάΣελ. 136
1.1. Η πολυσήμαντη έννοια της μετοχήςΣελ. 136
1.2. Το εμπράγματο και το ενοχικό δικαίωμα στα αξιόγραφαΣελ. 137
1.3. Η αξιογραφική φύση της ονομαστικής μετοχήςΣελ. 138
1.4. Η ονομαστική μετοχή στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 139
2. Η μεταβίβαση της μετοχής ως έννομης σχέσηςΣελ. 139
Α. Η μεταβίβαση μη εισηγμένων ανωνύμων μετοχώνΣελ. 140
Β. Η μεταβίβαση μη εισηγμένων ονομαστικών μετοχώνΣελ. 141
1. Η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο ονομαστικών μετοχώνΣελ. 141
2. Η νομική σημασία της εγγραφής στα βιβλία της εταιρίας. Η εγγραφή ως συστατικός τύπος της μεταβίβασηςΣελ. 142
2.1. Σκοπός και σημασία της καταχώρησηςΣελ. 143
2.2. Η συστατική και δηλωτική εγγραφήΣελ. 143
2.2.1. Συστατική ή δημιουργική εγγραφήΣελ. 143
2.2.2. Η δηλωτική εγγραφήΣελ. 144
3. Χρόνος μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών μεταξύ των συμβαλλομένων μερώνΣελ. 144
4. Χρόνος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών έναντι της εταιρίας και των τρίτων. Η επαγωγή του εμπραγμάτου δικαιώματοςΣελ. 145
4.1 Χρόνος θεμελίωσης της μετοχικής ιδιότηταςΣελ. 146
5. Εγγραφή στα βιβλία αναληθή μετόχου από πλάνη της εταιρίας. Δικαιούμενοι για διόρθωση της εγγραφής και ακύρωση των μετοχώνΣελ. 147
6. Η ονομαστική μετοχή ως αντικείμενο χρησικτησίαςΣελ. 149
6.1 Απόκτηση κυριότητας επί των ονομαστικών μετοχών με τις προϋποθέσεις της τακτικής χρησικτησίαςΣελ. 149
6.1.1. Νόμιμος τίτλοςΣελ. 150
6.1.2. Νομιζόμενος τίτλοςΣελ. 150
6.1.3. Η έννοια της καλής πίστηςΣελ. 151
7. Προστασία του αποκτώντος μετοχές και κτήση μετοχικών δικαιωμάτων από μη κύριοΣελ. 151
Γ. Η χρηματιστηριακή μεταβίβαση των άϋλων μετοχώνΣελ. 152
Δ. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των άϋλων μετοχώνΣελ. 153
Ε. Η εξαγορά μετοχών (squeeze out)Σελ. 154
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔIΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝΣελ. 157
§ 13. Το περιεχόμενο της σύμβασης μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 157
Ι. Η υποσχετική σύμβασηΣελ. 158
ΙΙ. Η εμπράγματη σύμβασηΣελ. 158
ΙΙΙ. Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο ΣχΕμπΚΣελ. 159
§ 14. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχήΣελ. 159
Ι. EισαγωγικάΣελ. 159
ΙΙ. Η έννοια της ειδικής διαδοχήςΣελ. 160
ΙΙΙ. Η έννοια της καθολικής διαδοχήςΣελ. 161
IV. Η διάκριση της ειδικής και καθολικής διαδοχήςΣελ. 161
§ 15. Η συμβατική μεταβίβαση της επιχείρησης (ΑΚ 479)Σελ. 162
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 162
ΙΙ. Το πρόβλημαΣελ. 163
III. Μεταβίβαση του ενεργητικού ή και του παθητικού της επιχείρησης (AK 479). Κριτική των απόψεωνΣελ. 164
IV. Συμφωνίες μεταβιβάζοντος και αποκτώντοςΣελ. 168
V. Προϋποθέσεις συμβατικής μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 169
VI. Η ευθύνη έναντι των δανειστώνΣελ. 172
1. Η ευθύνη του αποκτώντοςΣελ. 172
2. Το είδος της ευθύνης του αποκτώντοςΣελ. 173
3. Περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης του αποκτώντος Σελ. 174
VII. Διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 175
VIII. Η ευθύνη του αποκτώντος εταιρικά μερίδια ή μετοχέςΣελ. 176
1. Η ευθύνη του αποκτώντος στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 176
2. Η ευθύνη του αποκτώντος στην εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 178
3. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των εταιρικών δανειστών στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 178
4. Η ρύθμιση της ευθύνης του αποκτώντος στο ΣχΕμπΚΣελ. 179
5. Η ευθύνη του πωλητή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων στο ΣχΕμπΚΣελ. 179
ΙX. Η ευθύνη έναντι των δανειστών στο αλλοδαπό δίκαιοΣελ. 180
1. Το Ελβετικό δίκαιοΣελ. 180
2. Το Αυστριακό δίκαιοΣελ. 180
3. Το Γερμανικό δίκαιοΣελ. 181
3.1. Η εφαρμογή της § 25 HGBΣελ. 181
3.2. Η ρύθμιση της ευθύνης στις § 25 HGB και § 419 BGBΣελ. 182
Χ. Προστασία των δανειστώνΣελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝΣελ. 185
§ 16. Η μεταβίβαση της επιχείρησης με καθολική κληρονομική διαδοχήΣελ. 185
Ι. Η έννοια της καθολικής διαδοχήςΣελ. 185
ΙΙ. Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 187
ΙΙΙ. Το αντικείμενο της καθολικής διαδοχήςΣελ. 188
1. Η επιχείρηση ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 189
2. Η εταιρική συμμετοχή ως αντικείμενο κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 190
IV. H κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής σε όλους τους εταιρικούς τύπουςΣελ. 191
Α. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 191
1. Η θέση τoυ ζητήματοςΣελ. 191
2. H έννοια της εταιρικής συμμετοχήςΣελ. 193
3. Η νομική φύση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 194
4. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής αιτία θανάτουΣελ. 195
5. Μορφές συμφωνιών συνέχισης της εταιρίας παρά το θάνατο εταίρουΣελ. 195
5.1. Συμφωνία συνέχισης μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων (ορισμένων ή όλων) του θανόντος εταίρου (AK 773 εδ. 2)Σελ. 196
5.2. Συμφωνία συνέχισης της εταιρίας μόνο μεταξύ των επιζώντων εταίρων με αποκλεισμό των κληρονόμων Σελ. 198
5.3. Συμφωνία συνέχισης της εταιρίας μεταξύ των επιζώντων και τρίτου μη κληρονόμου με αποκλεισμό των κληρονόμωνΣελ. 200
5.4. Η εγκυρότητα της ρήτρας προσδιορισμού κληρονόμων στην εταιρική σύμβαση και η διάταξη του άρθ. 368 ΑΚΣελ. 200
 
6. Η νομική θέση του κληρονόμου στην προσωπική εταιρίαΣελ. 201
7. Διαχειριστικά δικαιώματα του κληρονόμουΣελ. 202
8. Ο ανήλικος κληρονόμος και η ευθύνη του από συμμετοχή σε εμπορική εταιρίαΣελ. 203
8.1. Η ικανότητα για διενέργεια εμπορικής πράξης. 'Ασκηση των δικαιωμάτων των ανήλικων κληρονόμωνΣελ. 203
8.2. Η συμμετοχή ανήλικου κληρονόμου σε εμπορική εταιρία και οι συνέπειεςΣελ. 204
8.3. Ευθύνη ανήλικου κληρονόμουΣελ. 205
9. Η κληρονομική διαδοχή σε περίπτωση κοινωνίας Σελ. 206
9.1. Η έννοια της κοινωνίας Σελ. 206
9.2. Διαφορά κοινωνίας και εταιρίαςΣελ. 206
9.3. Κληρονομική κοινωνίαΣελ. 207
9.4. Κληρονομική κοινωνία και σύσταση εξωτερικής προσωπικής εταιρίαςΣελ. 208
10. Η ευθύνη του κληρονόμου για χρέη στις προσωπικές εταιρίες Σελ. 208
10.1. Η απεριόριστη ευθύνη του απλού κληρονόμου εταίρουΣελ. 208
10.2. Η ευθύνη του κληρονόμου ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 209
10.3. Περιορισμός της ευθύνης του κληρονόμου εταίρου με αποδοχή επ' ωφελεία απογραφήςΣελ. 210
10.3.1. ΔιαδικασίαΣελ. 211
10.3.2. Έκταση ευθύνης του κληρονόμου εταίρουΣελ. 211
10.3.3. Διοίκηση κληρονομίας από τον κληρονόμοΣελ. 212
10.3.4. Υποχρεώσεις κληρονόμου. Σύνταξη απογραφήςΣελ. 212
11. Η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας και η ευθύνη του κληρονόμουΣελ. 213
11.1. Προστασία των κληρονομικών πιστωτών μέσω της δικαστικής εκκαθάρισηςΣελ. 213
11.2. ΔιαδικασίαΣελ. 214
11.3. Έργο του εκκαθαριστήΣελ. 214
11.4. Ικανοποίηση των δανειστώνΣελ. 214
11.5. Λήξη της εκκαθάρισης Σελ. 215
11.6. Αποτελέσματα της δικαστικής εκκαθάρισηςΣελ. 215
Β. Η κληρονομική μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στις κεφαλαιουχικές εταιρίες και η ευθύνη του κληρονόμου εταίρου Σελ. 216
Ι. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής και η ευθύνη του κληρονόμου στην εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 216
1. Η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής στην ΕΠΕΣελ. 216
1.1. ΕισαγωγικάΣελ. 216
1.2. Εξαγορά εταιρικού μεριδίου
Back to Top