ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11612
Μιχαηλίδης Γρ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 200
  • ISBN: 960-272-394-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η φορολόγηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην αρχή παρουσιάζονται οι βασικές φορολογικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, η αρχή της απαγόρευσης της φορολογικής διάκρισης και η εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών των κρατών μελών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς.

Στη συνέχεια, εξετάζεται η έκταση και το βάθος της εναρμόνισης στον τομέα της άμεσης φορολογίας και οι σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.

Ακολουθεί η ανάλυση της πορείας της εναρμόνισης της φορολογίας των επιχειρήσεων μέσω των κοινοτικών Οδηγιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τόσο στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όσο και στη συμβολή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την πρόταση ενιαίου κοινοτικού συστήματος φορολόγησης των επιχειρήσεων.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα στατιστικών στοιχείων για τη φορολογία επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και με πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Είναι αναμφισβήτητη η χρησιμότητα της παρούσας έκδοσης για τους δικηγόρους, γενικότερα τους νομικούς που αντιμετωπίζουν ζητήματα ευρωπαϊκού φορολογικού και εταιρικού δικαίου, τους λογιστές, όπως επίσης και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ι. Ενιαία Αγορά και φορολογικό σύστημα επιχειρήσεων. Σελ. 21
ΙΙ. Αντικείμενο της εργασίας. Σελ. 21
ΙΙΙ. Τρόπος προσέγγισης. Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο για την φορολογική εναρμόνιση και η σημασία του για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς 
1. Φορολογία και εσωτερική αγορά. Σελ. 24
2. Οι βασικές φορολογικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου. Σελ. 26
3. Η απαγόρευση της φορολογικής διάκρισης και η ολοκλήρωση της εσωτερικής (ενιαίας) αγοράς. Σελ. 31
4. Η εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών στα πλαίσια της Ε.Ε. και η σημασία της για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Σελ. 34
5. H σημασία της εναρμόνισης των άμεσων φόρων και οι διαφορές της από αυτήν των εμμέσων. Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Η έκταση και ο βαθμός έντασης της προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της άμεσης φορολογίας και οι σχετικές προβλέψεις των ευρωπαϊκών συνθηκών 
1.Η έκταση και το βάθος της εναρμόνισης. Σελ. 41
2. Εναρμόνιση, προσέγγιση ή ενοποίηση των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών στον τομέα των άμεσων φόρων Σελ. 43
3. Οι κοινοτικές ρυθμίσεις της εναρμόνισης της άμεσης φορολογίας σε επίπεδο Συνθηκών. Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας 
1. Η πορεία της εναρμόνισης. Σελ. 55
2. Η κοινοτική πολιτική και οι ρυθμίσεις της για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας μέχρι το 1990. Σελ. 56
3. Οι κοινοτικές ρυθμίσεις στην άμεση φορολογία από το 1990 μέχρι σήμερα. Σελ. 60
3α. Η Οδηγία 90/434/ΕΟΚ. Κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγή μετοχών μεταξύ εταιριών διαφορετικών κρατών - μελών. Σελ. 61
3β. Η Οδηγία 90/435/ΕΟΚ. Κοινό φορολογικό καθεστώς για τα εισοδήματα των μητρικών και θυγατρικών τους εταιριών, που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη Σελ. 65
3γ. Η Σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών ή ζημιών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη Σελ. 72
3δ. Η Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά τον συμψηφισμό ζημιών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 76
3ε. Η Οδηγία 2003/49 του Συμβουλίου για ένα κοινό σύστημα φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε διαφορετικά κράτη - μέλη Σελ. 79
3στ. Περαιτέρω προσπάθειες για την εναρμόνιση των φόρων εισοδήματος: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί του πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού στην Ε.Ε. Σελ. 81
3ζ. Το Ψήφισμα του Συμβουλίου περί του Κώδικα Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων Σελ. 82
3η. Η Σύσταση της Επιτροπής περί του τρόπου φορολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σελ. 85
3θ. Η Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων τα οποία αποκτούν σε κράτος μέλος πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος Σελ. 86
3ι. Η Οδηγία 2003/48 του Συμβουλίου για την φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις υπό μορφή τόκων στην Κοινότητα Σελ. 88
4. Συμπερασματικές και αξιολογικές κρίσεις επί των κοινοτικών ρυθμίσεων σε σχέση με την προοπτική ενός ολοκληρωμένου και επαρκούς συστήματος φορολογίας των επιχειρήσεων στα πλαίσια της Ε.Ε. Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Η λειτουργία των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εντός του κοινοτικού συστήματος φορολόγησης των επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματα της επιτροπής ruding με βάση τις εθνικές φορολογικές ρυθμίσεις περί άμεσης φορολόγησης των επιχειρήσεων 
1. Ενιαία αγορά και φορολογική πολιτική Σελ. 95
2. Η συμβολή της νομολογίας του ΔΕΚ στην εναρμόνιση του συστήματος φορολόγησης των επιχειρήσεων σε κοινοτικό επίπεδο Σελ. 99
2α. Αρχή της επικουρικότητας. Η σημασία της εξαίρεσής της από την εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 104
2β. Η αρχή της αναλογικότητας και τα όρια που θέτει. Σελ. 108
2γ. Εντοπισμός των βασικών στοιχείων του φόρου για την πρόταση εναρμόνισης της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων σε κοινοτικό επίπεδο Σελ. 109
3. Τα συστήματα των εθνικών ρυθμίσεων για την φορολογία των επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 113
4. H συμβολή της Επιτροπής Ruding. Σελ. 121
4α. Οι προτάσεις της Επιτροπής Ruding για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας της ροής του διασυνοριακού εισοδήματος Σελ. 122
4β. Οι προτάσεις της Επιτροπής Ruding για τους εταιρικούς φόρους Σελ. 123
5. Ειδικότερες παράμετροι και μέθοδος προσέγγισης. Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Κατευθύνσεις εναρμόνισης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων σε κοινοτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα βασικά στοιχεία του φόρου 
1. Στόχοι και αρχές της εναρμόνισης Σελ. 129
2. H πρόταση για τις κατευθύνσεις εναρμόνισης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων. Τα προαπαιτούμενα για την εξέλιξη προς ένα ενιαίο κοινοτικό σύστημα Σελ. 132
2α. Το υποκείμενο του φόρου Σελ. 136
2β. Η φορολογική βάση (αντικείμενο του φόρου) Σελ. 145
2.β.Ι. Η πρόταση για ενοποιημένη φορολογική βάση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτη υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001) Σελ. 146
2.β.ΙΙ. Κατευθύνσεις εναρμόνισης φορολογικής βάσης των εταιριών στην εσωτερική αγορά Σελ. 148
2γ. Οι συντελεστές του φόρου και το πλαίσιο τους Σελ. 159
2δ. Οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις από τον φόρο. Κατευθυντήριες αρχές Σελ. 164
3. Ο ρόλος της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της στην προσπάθεια εναρμόνισης της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων. Τελικές και συμπερασματικές κρίσεις Σελ. 169
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 173
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Σελ. 177
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Σελ. 187
Back to Top