ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


Σε απόθεμα

Τιμή: 80,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16325
Λεοντής Ν.
Ανδρίτσος Σπ., Δαβράδος Ν., Κασιμάτης Π., Κώνστα Ε., Μασούρος Π., Μήτσου Α. Ο., Τριάντος Ν., Τσαντίνης Σπ., Χριστοπούλου Α.

Στο παρόν συλλογικό έργο «Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα στην Πολιτική Δίκη» παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα και βοηθήματα του ΚΠολΔ με έμφαση στις ιδιαιτερότητες καθενός, αλλά και στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει ως προς τον τρόπο άσκησής τους, τις τηρούμενες προθεσμίες κ.λπ. από μία σειρά νόμων, με σημαντικότερο τον Ν 4335/2015, ο οποίος επέφερε σαρωτικές αλλαγές στο σύνολο σχεδόν της ύλης του ΚΠολΔ.

Το παρόν πόνημα διαρθρώνεται σε τρία μέρη, από τα οποία στο πρώτο παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα, στο δεύτερο τα ένδικα βοηθήματα και στο τρίτο εξετάζονται ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα ζητήματα διαχρονικού δικαίου.

Η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων καθιστούν αναμφίβολα την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXI
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. XXXIII
ΜΕΡΟΣ Α
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ [1] ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
(Άρθρα 501-510 ΚΠολΔ)
Ι. Απουσία - Ερημοδικία διαδίκων Σελ. 4
ΙΙ. Έννοια, αποστολή και λειτουργία της ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 6
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 8
Α. Αποφάσεις υποκείμενες σε ανακοπή ερημοδικίας - Ερήμην απόφαση Σελ. 9
Β. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα Σελ. 11
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 12
Δ. Εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας
1. Εμπρόθεσμη άσκηση Σελ. 14
2. Νομότυπη άσκηση Σελ. 17
i. Δικόγραφο και λόγοι ανακοπής Σελ. 17
ii. Προκαταβολή παραβόλου ερημοδικίας Σελ. 21
Ε. Μη επιτρεπτό νέας ανακοπής Σελ. 23
ΙV. Αποτελέσματα άσκησης, συζήτησης και απόφασης
επί της ανακοπής ερημοδικίας
Α. Αποτελέσματα της άσκησης ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 24
Β. Συζήτηση για την ανακοπή Σελ. 25
Γ. Απόφαση επί της ανακοπής Σελ. 26
[2] ΕΦΕΣΗ
(Άρθρα 511-537 ΚΠολΔ)
I. Νομική φύση και λειτουργία της έφεσης
A. Η έννοια του ενδίκου μέσου της έφεσης και η νομική της φύση Σελ. 34
B. Η λειτουργία της έφεσης και το αντικείμενο της έκκλητης δίκης Σελ. 37
ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της έφεσης
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 42
Β. Αποφάσεις υποκείμενες σε έφεση Σελ. 42
1. Ο οριστικός χαρακτήρας της εκκαλούμενης απόφασης Σελ. 43
i. Περιπτωσιολογία οριστικών αποφάσεων Σελ. 44
ii. Απόφαση περί παραπομπής λόγω αναρμοδιότητας Σελ. 45
iii. Αποφάσεις οριστικές υπό αίρεση Σελ. 47
iv. Ερήμην οριστικές αποφάσεις Σελ. 49
v. Ο κανόνας περί προσβολής των τελειωτικών αποφάσεων («εν όλω» οριστικών) στις σύνθετες δίκες και οι εξαιρέσεις Σελ. 50
vi. Αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 54
vii. Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 55
2. Μη υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις
i. Μη οριστικές και εν μέρει οριστικές αποφάσεις Σελ. 55
ii. Ανέκκλητες αποφάσεις Σελ. 58
iii. Διαιτητικές αποφάσεις Σελ. 59
iv. Ρητή διάταξη νόμου που αποκλείει το δικαίωμα έφεσης Σελ. 59
v. Ανέκκλητες αποφάσεις βάσει συμφωνίας Σελ. 59
Γ. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα στην κατ’ έφεση δίκη
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 60
i. Ενάγων, εναγόμενος Σελ. 60
ii. Ενεργητική νομιμοποίηση στις υποκειμενικά σύνθετες δίκες Σελ. 63
iii. Οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι Σελ. 65
iv. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σελ. 66
v. Ο Υπουργός Οικονομικών Σελ. 66
vi. Νομική μεταβολή στα πρόσωπα των διαδίκων Σελ. 66
2. Παθητική νομιμοποίηση στην κατ’ έφεση δίκη Σελ. 67
i. Ο αντίδικος της πρωτόδικης δίκης Σελ. 67
ii. Παθητική νομιμοποίηση στις υποκειμενικά σύνθετες δίκες Σελ. 68
iii. Καθολικοί διάδοχοι και ειδικοί διάδοχοι Σελ. 73
iv. Παθητική νομιμοποίηση στην εκούσια δικαιοδοσία Σελ. 74
v. Νομική μεταβολή στα πρόσωπα των διαδίκων Σελ. 75
Δ. Η ύπαρξη έννομου συμφέροντος Σελ. 75
1. Έννομο συμφέρον του ηττηθέντος διαδίκου Σελ. 76
2. Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου Σελ. 78
Ε. Εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της έφεσης
1. Εμπρόθεσμη άσκηση της έφεσης Σελ. 80
i. Η γνήσια προθεσμία Σελ. 80
ii. Η καταχρηστική προθεσμία Σελ. 82
iii. Διακοπή της προθεσμίας Σελ. 84
iv. Συνέπειες της παρόδου της προθεσμίας - Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 86
v. Πτώχευση και προθεσμία άσκησης έφεσης Σελ. 88
2. Νομότυπη άσκηση έφεσης Σελ. 89
i. Τρόπος άσκησης της έφεσης Σελ. 89
ii. Στοιχεία του δικογράφου της έφεσης Σελ. 93
ΣΤ. Μόνο μία έφεση κατά της εκκαλούμενης απόφασης Σελ. 98
ΙΙΙ. Οι λόγοι της έφεσης
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 100
Β. Έννοια και περιεχόμενο των λόγων έφεσης
1. Έννοια των λόγων έφεσης Σελ. 100
2. Συνήθεις λόγοι έφεσης Σελ. 102
i. Παραβίαση (εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή) κανόνα του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 102
ii. Σφάλματα-παραλείψεις στην πρωτόδικη δίκη Σελ. 102
iii. Κακή εκτίμηση των αποδείξεων Σελ. 103
iv. Δικονομικές παραβάσεις (λόγοι αναίρεσης και αναψηλάφησης) Σελ. 103
v. Διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 104
Γ. Προϋποθέσεις του παραδεκτού των λόγων της έφεσης
1. Σαφείς και ορισμένοι λόγοι έφεσης Σελ. 104
i. Περιπτώσεις αοριστίας λόγων έφεσης Σελ. 104
ii. Ο λόγος έφεσης περί «κακής εκτίμησης των αποδείξεων» Σελ. 105
iii. Συνέπειες αοριστίας των λόγων της έφεσης Σελ. 106
iv. Περιθώρια θεραπείας της αοριστίας των λόγων έφεσης Σελ. 107
2. Έννομο συμφέρον για την προβολή εκάστου λόγου έφεσης Σελ. 108
i. Περιπτωσιολογία αλυσιτελώς προβαλλόμενων λόγων έφεσης Σελ. 109
Δ. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης
1. Έννοια και νομική φύση των προσθέτων λόγων έφεσης Σελ. 111
2. Περιεχόμενο των πρόσθετων λόγων Σελ. 113
i. Η έννοια του όρου «εκκληθέντα κεφάλαια» της απόφασης Σελ. 113
ii. Η έννοια του όρου «αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια» Σελ. 120
3. Τρόπος άσκησης των πρόσθετων λόγων έφεσης Σελ. 121
i. Στην τακτική διαδικασία Σελ. 121
ii. Στην εκούσια δικαιοδοσία και στις ειδικές διαδικασίες Σελ. 123
IV. Τα αποτελέσματα της άσκησης της έφεσης Σελ. 123
Α. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης Σελ. 124
Β. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης
1. Η έννοια, οι λειτουργίες και τα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος Σελ. 127
2. Αυτεπάγγελτη έρευνα επί της αγωγής Σελ. 130
3. Mεταβίβαση της υπόθεσης για τα εκκληθέντα και τα «αναγκαίως συνεχόμενα» κεφάλαια Σελ. 131
4. Μεταβίβαση κατ’ αδιαίρετα κεφάλαια της υπόθεσης - Η τύχη των ενστάσεων Σελ. 137
5. Η λειτουργία του μεταβιβαστικού αποτελέσματος στις σύνθετες δίκες (αντικειμενική, υποκειμενική σώρευση) και επί περισσότερων βάσεων της αγωγής Σελ. 140
Γ. Το επικοινωτικό αποτέλεσμα
1. Νομική φύση και σκοπός της αντέφεσης Σελ. 142
2. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αντέφεσης Σελ. 144
i. Νομότυπη άσκηση αντέφεσης Σελ. 144
ii. Παραδεκτή άσκηση έφεσης από τον αντίδικο Σελ. 146
iii. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον Σελ. 147
iv. Προσβολή μόνο των εκκαλουμένων κεφαλαίων ή των αναγκαίως συνεχομένων με αυτά Σελ. 148
3. Προτάσεις και συζήτηση της αντέφεσης Σελ. 150
V. Συζήτηση επί της έφεσης
Α. Η διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο Σελ. 151
1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις για τη διαδικασία συζήτησης της έφεσης Σελ. 151
2. Προδικασία: Κλήση προς συζήτηση της έφεσης Σελ. 153
3. Συζήτηση της υπόθεσης στο Εφετείο Σελ. 155
i. Παράσταση με δικηγόρο Σελ. 155
ii. Παράσταση με δήλωση (άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ) Σελ. 156
iii. Προφορική συζήτηση στην περίπτωση ερήμην πρωτόδικης δίκης Σελ. 156
iv. Προφορική συζήτηση στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας Σελ. 157
v. Υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων Σελ. 158
vi. Χρόνος κατάθεσης προτάσεων Σελ. 158
vii. Επαναφορά ισχυρισμών και προσαγωγή και επίκληση αποδεικτικών μέσων της πρωτόδικης δίκης Σελ. 160
viii. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, της έφεσης ή των πρόσθετων λόγων Σελ. 162
ix. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη Σελ. 164
x. Επανάληψη της συζήτησης Σελ. 164
xi. Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής Σελ. 165
xii. Ένσταση μη καταβολής εξόδων πρωτόδικης δίκης Σελ. 166
4. Η ρύθμιση της ερήμην δίκης στον ΚΠολΔ Σελ. 166
i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 166
ii. Οι έννομες συνέπειες της ερημοδικίας ενός εκ των διαδίκων στην κατ’ έφεση δίκη Σελ. 169
iii. Η συζήτηση της έφεσης κατά ερήμην πρωτόδικης απόφασης και η άρση των συνεπειών της ερημοδικίας (άρθρο 528 ΚΠολΔ) Σελ. 171
B. Τα όρια του “ius novorum” στην κατ’ έφεση δίκη Σελ. 174
1. Νέες αιτήσεις και μεταβολή της βάσης της αγωγής Σελ. 174
i. Το απαράδεκτο της υποβολής νέων αιτήσεων Σελ. 174
ii. Απαράδεκτο μεταβολής της (ιστορικής) βάσης της αγωγής Σελ. 177
2. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί Σελ. 178
i. Ο κανόνας του αποκλεισμού προβολής νέων πραγματικών ισχυρισμών στο εφετείο Σελ. 178
ii. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα Σελ. 181
iii. Χρόνος και τρόπος υποβολής των νέων πραγματικών ισχυρισμών Σελ. 188
iv. Νομική μεταχείριση των νέων πραγματικών ισχυρισμών Σελ. 191
3. Νέα αποδεικτικά μέσα στην κατ’ έφεση δίκη Σελ. 192
i. Απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα Σελ. 193
ii. Τρόπος προσκόμισης Σελ. 195
iii. Ερήμην πρωτόδικη δίκη και αποδεικτικά μέσα Σελ. 196
VI. Απόφαση επί της έφεσης
Α. Η έκδοση της απόφασης Σελ. 196
B. Το περιεχόμενο της απόφασης
1. Απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης Σελ. 197
2. Αποδοχή της έφεσης Σελ. 198
i. Εξέταση του παραδεκτού και του βάσιμου των λόγων της έφεσης Σελ. 198
ii. Αποδοχή λόγου έφεσης Σελ. 198
3. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος Σελ. 201
i. Ο κανόνας του άρθρου 536 παρ. 1 ΚΠολΔ Σελ. 201
ii. Η εξαίρεση Σελ. 203
4. Απόρριψη της έφεσης και αντικατάσταση των αιτιολογιών της πρωτόδικης απόφασης Σελ. 204
i. Προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αιτιολογιών Σελ. 204
ii. Περιπτωσιολογία Σελ. 206
iii. Αναιρετικός έλεγχος της παραβίασης του άρθρου 534 ΚΠολΔ Σελ. 208
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο
1. Ο κανόνας Σελ. 208
2. Οι εξαιρέσεις Σελ. 209
Δ. Το επεκτατικό αποτέλεσμα της έφεσης στους απλούς ομοδίκους του εκκαλούντος Σελ. 210
[3] ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ
(Άρθρα 538-551 ΚΠολΔ)
I. Έννοια και σκοπός αναψηλάφησης Σελ. 215
II. Παραδεκτό της αναψηλάφησης Σελ. 216
Α. Υποκείμενες σε αναψηλάφηση αποφάσεις Σελ. 216
Β. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 219
2. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 219
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 220
Δ. Νομότυπο αναψηλάφησης
1. Γενικά Σελ. 221
2. Οι λόγοι αναψηλάφησης ειδικότερα Σελ. 222
i. Δικονομικοί λόγοι Σελ. 223
ii. Οιονεί ουσιαστικοί λόγοι Σελ. 230
Ε. Εμπρόθεσμο αναψηλάφησης
1. Γενικά Σελ. 242
2. Γνήσια προθεσμία Σελ. 243
i. Προθεσμία αναψηλάφησης επί δικονομικών λόγων Σελ. 243
ii. Προθεσμία αναψηλάφησης επί οιονεί ουσιαστικών λόγων Σελ. 244
3. Καταχρηστική προθεσμία Σελ. 245
ΣΤ. Ανεπίτρεπτο δεύτερης αναψηλάφησης Σελ. 246
III. Άσκηση αναψηλάφησης, συζήτηση και απόφαση επ’ αυτής
Α. Αποτελέσματα προθεσμίας και άσκησης της αναψηλάφησης Σελ. 248
Β. Συζήτηση επί της αναψηλάφησης Σελ. 249
Γ. Απόφαση επί της αναψηλάφησης και επί της ουσίας της διαφοράς Σελ. 250
[4] ΑΝΑΙΡΕΣΗ
(Άρθρα 552-582 ΚΠολΔ)
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 260
ΙI. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αναιρέσεως .
Α. Απόφαση υποκείμενη σε αναίρεση Σελ. 262
1. Δικαστήρια, των οποίων οι αποφάσεις προσβάλλονται με αναίρεση Σελ. 262
2. Είδη προσβαλλόμενων αποφάσεων Σελ. 264
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 267
2. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 270
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 272
Δ. Ανεπίτρεπτο δεύτερης αναιρέσεως Σελ. 274
Ε. Εμπρόθεσμη άσκηση Σελ. 275
ΣΤ. Νομότυπη άσκηση Σελ. 276
Ζ. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως Σελ. 277
ΙΙΙ. Οι δικονομικοί λόγοι αναιρέσεως
Α. Παράνομη σύνθεση του δικαστηρίου (ΚΠολΔ 559 αρ. 2) Σελ. 278
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 278
2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 2 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 279
3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 2 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 280
Β. Μη εξαίρεση κατά νόμον εξαιρετέου δικαστή (ΚΠολΔ 559 αρ. 3)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 282
2. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 3 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 283
Γ. Αναίρεση λόγω υπέρβασης δικαιοδοσίας του πολιτικού δικαστή (ΚΠολΔ 559 αρ. 4)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 285
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 4 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 286
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 4 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 287
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 4 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 288
Δ. Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου (ΚΠολΔ 559 αρ. 5)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 289
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 5 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 290
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 5 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 291
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 5 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 291
Ε. Παράνομη ερημοδικία (ΚΠολΔ 559 αρ. 6)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 292
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 6 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 293
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 6 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 295
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 6 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 296
ΣΤ. Παράνομος αποκλεισμός της δημοσιότητας της διαδικασίας (ΚΠολΔ 559 αρ. 7)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 297
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 7 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 298
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 7 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 299
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 7 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 299
Ζ. Μη λήψη υπόψιν πραγμάτων προταθέντων ή λήψη μη προταθέντων (ΚΠολΔ 559 αρ. 8)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 300
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 8 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 302
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 8 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 303
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 8 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 304
Η. Παραβάσεις ως προς το αίτημα (ΚΠολΔ 559 αρ. 9)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 306
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 9 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 306
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 9 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 307
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 9 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 308
i. Επιδίκαση μη αιτηθέντος Σελ. 308
ii. Επιδίκαση πλέον του αιτηθέντος Σελ. 309
iii. Αδίκαστη αίτηση Σελ. 309
Θ. Παραδοχή πραγμάτων ως αληθών άνευ αποδείξεως (ΚΠολΔ 559 αρ. 10)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 310
2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 10 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 311
3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 10 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 311
Ι. Απαράδεκτα και παραλείψεις περί τα αποδεικτικά μέσα (ΚΠολΔ 559 αρ. 11)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 312
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 11 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 312
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 11 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 313
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 11 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 314
i. Λήψη υπόψιν ανεπίτρεπτων αποδεικτικών μέσων Σελ. 314
ii. Λήψη υπόψιν αποδείξεων που δεν προσκομίσθηκαν ή που δεν έγινε επίκλησή τους Σελ. 315
iii. Μη λήψη υπόψιν αποδεικτικών μέσων που προσκομίσθηκαν και των οποίων έγινε επίκληση Σελ. 316
IΑ. Παραβάσεις περί τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων (ΚΠολΔ 559 αρ. 12)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 319
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 12 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 319
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 12 του ΚΠολΔ 559 Σελ. 320
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 12 του ΚΠολΔ 559 Σελ. 320
ΙΒ. Εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων περί του βάρους αποδείξεως (ΚΠολΔ 559 αρ. 13)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 321
2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 13 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 321
3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 13 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 321
ΙΓ. Εσφαλμένη διάγνωση δικονομικά ανίσχυρου (ΚΠολΔ 559 αρ. 14)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 322
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου υπ’ αριθ. 14 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 323
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 14 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 324
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 14 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 325
ΙΔ. Παράνομη ανάκληση οριστικής απόφασης (ΚΠολΔ 559 αριθ. 15)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 326
2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 15 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 327
3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 15 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 327
ΙΕ. Παραβάσεις περί το δεδικασμένο (ΚΠολΔ 559 αριθ. 16)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 327
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 16 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 328
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 16 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 328
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 16 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 329
ΙΣΤ. Ύπαρξη αντιφατικών διατάξεων στην ίδια απόφαση (ΚΠολΔ 559 αριθ. 17)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 331
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 17 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 331
3. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 17 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 332
4. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 17 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 332
ΙΖ. Μη συμμόρφωση προς αναιρετική απόφαση (ΚΠολΔ 559 αριθ. 18)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 333
2. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 18 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 333
3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 18 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 333
ΙΗ. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου (ΚΠολΔ 559 αρ. 20)
1. Εισαγωγικά - Ratio legis Σελ. 334
2. Παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 20 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 335
3. Βάσιμο του λόγου αναιρέσεως υπ’ αριθ. 20 του 559 ΚΠολΔ Σελ. 335
IV. Oυσιαστικοί λόγοι αναιρέσεως
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 337
Β. Προϋποθέσεις του παραδεκτού
1. Γενικοί όροι του παραδεκτού - Το παραδεκτό της αναιρέσεως Σελ. 338
2. Ειδικοί όροι του παραδεκτού - Το παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως Σελ. 340
3. Η εξέταση του παραδεκτού Σελ. 343
Γ. Οι ουσιαστικοί λόγοι αναιρέσεως
1. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 344
i. Η έννοια της παραβάσεως Σελ. 344
ii. Η έννοια του κανόνα ουσιαστικού δικαίου Σελ. 349
iii. Το ορισμένο του λόγου αναιρέσεως ειδικότερα Σελ. 356
2. Έλλειψη νόμιμης βάσεως (άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ) Σελ. 360
i. Η έννοια της νόμιμης βάσεως Σελ. 360
ii. Το ορισμένο του λόγου αναιρέσεως Σελ. 364
iii. Η σχέση των δύο ουσιαστικών λόγων αναιρέσεως Σελ. 365
3. Οι ουσιαστικογενείς λόγοι αναιρέσεως Σελ. 366
ΜΕΡΟΣ Β
ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ [1] ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 152 ΚΠολΔ)
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 372
II. Προθεσμίες που υπόκεινται σε αίτηση επαναφοράς Σελ. 373
IΙΙ. Λόγοι επαναφοράς
Α. Ανώτερη βία Σελ. 376
1. Εξειδίκευση της έννοιας Σελ. 376
2. Σε ποιο πρόσωπο εντοπίζεται η συνδρομή ανώτερης βίας Σελ. 380
3. Το μέτρο της κρίσης Σελ. 380
4. Περιπτωσιολογία Σελ. 380
Β. Δόλος του αντιδίκου Σελ. 383
Γ. Ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις μη συνδρομής ανώτερης βίας Σελ. 385
1. Πταίσμα πληρεξουσίου δικηγόρου - νομίμου αντιπροσώπου Σελ. 385
ΙV. Διαδικαστικά ζητήματα
Α. Νομιμοποίηση Σελ. 388
Β. Τρόπος υποβολής - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 389
Γ. Προθεσμία υποβολής της αίτησης Σελ. 391
Δ. Περιεχόμενο δικογράφου - Αίτημα Σελ. 394
Ε. Διαδικασία συζήτησης Σελ. 399
ΣΤ. Ζητήματα απόδειξης Σελ. 400
Ζ. Οι συνέπειες της άσκησης, της αποδοχής και της απόρριψης της αίτησης επαναφοράς Σελ. 402
Η. Ένδικα μέσα Σελ. 404
[2] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 583 ΚΠολΔ
I. Γενικά Σελ. 407
ΙΙ. Έννοια ανακοπής και ειδικές μορφές αυτής Σελ. 408
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης της ανακοπής Σελ. 409
IV. Άσκηση και συζήτηση της ανακοπής
Α. Άσκηση και περιεχόμενο ανακοπής Σελ. 410
Β. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Σελ. 411
Γ. Συζήτηση της ανακοπής Σελ. 412
V. Συνέπειες άσκησης και απόφαση επί της ανακοπής Σελ. 413
[3] Η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 586 ΚΠολΔ
I. Γενικά Σελ. 416
ΙΙ. Έννοια τριτανακοπής και μορφές αυτής Σελ. 416
ΙII. Παραδεκτό της τριτανακοπής Σελ. 419
Α. Αποφάσεις υποκείμενες σε τριτανακοπή Σελ. 419
Β. Νομιμοποίηση Σελ. 421
Γ. Έννομο συμφέρον Σελ. 424
ΙV. Άσκηση και αποτελέσματα της τριτανακοπής
Α. Άσκηση Σελ. 428
Β. Αποτελέσματα Σελ. 430
V. Συζήτηση και απόφαση επί της τριτανακοπής .
Α. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση της τριτανακοπής Σελ. 432
Β. Εκδίκαση της τριτανακοπής Σελ. 433
Γ. Απόφαση επί της τριτανακοπής Σελ. 433
[4] ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓHΣ ΠΛΗΡΩΜHΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓHΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
(Άρθρα 623-645 ΚΠολΔ)
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 443
ΙΙ. Νομιμοποίηση Σελ. 447
ΙΙΙ. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 449
IV. Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 451
V. Τρόπος άσκησης Σελ. 453
VI. Προθεσμία Σελ. 454
VII. Στοιχεία του περιεχομένου της ανακοπής και απαιτήσεις ορισμένου Σελ. 456
VIII. Οι δικονομικοί ρόλοι στη δίκη της ανακοπής
Συνέπειες ερημοδικίας στη δίκη επί της ανακοπής Σελ. 457
IX. Κατανομή βάρους αποδείξεως Σελ. 459
X. Υποχρεωτική επίκληση λόγων ανακοπής Σελ. 459
XI. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 461
XII. Λόγοι ανακοπής και αντικείμενο της επί της ανακοπής δίκης Σελ. 464
XIII.Θεμελίωση της απαίτησης σε άλλη βάση παρά την ακύρωση της διαταγής πληρωμής; .
Σελ. 472
XIV. Απόρριψη της ανακοπής και δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής Σελ. 473
XV. Απόρριψη της ανακοπής για τυπικούς λόγους Σελ. 473
XVI. Ειδικότερα: Εκπρόθεσμη άσκηση - και απόρριψη ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ και τελεσιδικία
Σελ. 478
XVII. Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας μόνον του άρθρου 632 ΚΠολΔ και τελεσιδικία
Σελ. 481
XVIII. Απόρριψη της ανακοπής με απόφαση επί της ουσίας. Ειδικότερα: Απόρριψη ανακοπής που βασιζόταν σε ισχυρισμό περί έλλειψης τυπικής προϋπόθεσης
για την έκδοση διαταγής πληρωμής Σελ. 482
XIX. Διαδοχική άσκηση ανακοπών και αγωγών Σελ. 489
XX.Ειδικότερα η συρροή ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά της εκτέλεσης
Σελ. 498
XXI. Άπαξ άσκηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Σελ. 505
XXII. Εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 4 ΚΠολΔ Σελ. 509
XXIII. Διαχρονικό δίκαιο επί ανακοπής Σελ. 510
XXIV. Η επικύρωση της διαταγής πληρωμής Σελ. 510
ΧΧV. Η αίτηση αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής Σελ. 511
ΧΧVI. Αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής Σελ. 513
Α. Δεύτερη ανακοπή Σελ. 516
Β. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της ανακοπής Σελ. 517
ΧΧVIΙ. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για καταβολή ποσών οφειλόμενων από μίσθωση και ανακοπή κατά της εκτέλεσης Σελ. 519
[5] Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
(Άρθρα 696-698 ΚΠολΔ)
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 523
ΙΙ. Το «προσωρινό δεδικασμένο» της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 524
ΙΙΙ. Η απαγόρευση άσκησης ενδίκων μέσων Σελ. 527
IV.Η νομική φύση της αίτησης ανάκλησης ασφαλιστικού μέτρου
Αντικείμενο δίκης Σελ. 530
V. Υποκείμενες σε ανάκληση αποφάσεις Σελ. 532
VΙ. Μορφές ανάκλησης των ασφαλιστικών μέτρων
A. Αίτηση ανάκλησης από το διάδικο που δεν κλητεύθηκε και δεν παρέστη στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 536
Β. Αίτηση ανάκλησης μετά από αίτηση τρίτου (άρθρο 696 παρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 539
Γ. Αίτηση ανάκλησης λόγω μεταβολής των πραγμάτων (άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολΔ) Σελ. 540
Δ. Αίτηση ανάκλησης του ασφαλιστικού μέτρου ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης (άρθρο 697 ΚΠολΔ) Σελ. 543
Ε. Περιπτώσεις υποχρεωτικής ανάκλησης της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 698 ΚΠολΔ) Σελ. 547
VII. Τα μη αναδρομικά αποτελέσματα της ανάκλησης Σελ. 550
[6] ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Άρθρα 897 και 901 ΚΠολΔ)
Ι. Εισαγωγή Σελ. 556
ΙΙ. Αγωγή ακύρωσης και αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης
Α. Έννοια και νομική φύση Σελ. 557
Β. Διαδικασία - Προϋποθέσεις του παραδεκτού Σελ. 558
ΙΙΙ. Λόγοι ακύρωσης και αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης Σελ. 560
Α. Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής συμφωνίας
1. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 1 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν η συμφωνία για τη διαιτησία είναι άκυρη] Σελ. 561
i. Ύπαρξη ιδιωτικού δικαίου διαφοράς Σελ. 562
ii. Εξουσία ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς Σελ. 566
iii. Ικανότητα κατάρτισης συμφωνίας για διαιτησία Σελ. 569
iv. Τήρηση του από το νόμο επιβαλλόμενου τύπου Σελ. 570
v. Έλλειψη ελαττώματος που καθιστά τη διαιτητική συμφωνία άκυρη ή ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου Σελ. 572
2. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο των άρθρων 901 παρ. 1β΄ ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκδόθηκε επί αντικείμενου που δεν μπορεί να υπαχθεί σε διαιτησία] Σελ. 575
3. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 2 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης αν εκδόθηκε αφού η διαιτητική συμφωνία έπαυσε να ισχύει] Σελ. 578
4. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 901 παρ. 1α΄ ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν δεν συνομολογήθηκε συμφωνία διαιτησίας] Σελ. 582
B. Δικαστικός έλεγχος ως προς τον ορισμό του διαιτητικού δικαστηρίου [Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 3 ΚΠολΔ] Σελ. 584
1. Έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκείνοι που την εξέδωσαν ορίστηκαν κατά παράβαση των όρων της διαιτητικής συμφωνίας ή των διατάξεων του νόμου Σελ. 584
2. Έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκείνοι που την εξέδωσαν είχαν ανακληθεί από τα μέρη Σελ. 589
3. Έλεγχος της διαιτητικής απόφασης αν εκείνοι που την εξέδωσαν αποφάνθηκαν αν και είχε γίνει δεκτή αίτηση εξαίρεσής τους Σελ. 590
Γ. Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής διαδικασίας
1. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 5 περ. α΄ (886 παρ. 2) ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν κατά τη διαιτητική διαδικασία παραβιάστηκαν οι αρχές της ισότητας και της ακρόασης] Σελ. 593
2. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 8 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν συντρέχει λόγος αναψηλάφησης κατά το άρθρο 544 αρ. 2, 3, 4, 6, 7, 9 ΚΠολΔ] Σελ. 596
Δ. Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης
1. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 4 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης, αν εκείνοι που την εξέδωσαν ενήργησαν υπερβαίνοντας την εξουσία που τους παρέχει η συμφωνία για τη διαιτησία ή ο νόμος] Σελ. 599
2. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 5 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης, αν παραβιάστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 891 και 892 ΚΠολΔ] Σελ. 603
3. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 6 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης αν είναι αντίθετη προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη] Σελ. 605
4. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 7 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης αν είναι ακατάληπτη ή περιέχει αντιφατικές διατάξεις] Σελ. 608
5. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 897 αρ. 8 ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης αν συντρέχει λόγος αναψηλάφησης κατά το άρθρο 544 αρ. 1, 5, 8, 10 ΚΠολΔ] Σελ. 609
6. Δικαστικός έλεγχος στο πλαίσιο του άρθρου 901 παρ. 1γ΄ ΚΠολΔ [Δικαστικός έλεγχος της ημεδαπής διαιτητικής απόφασης, αν εκδόθηκε σε διαιτητική δίκη που έγινε κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου] Σελ. 612
ΙV. Συνέπειες ακύρωσης και αναγνώρισης ανυπαρξίας της διαιτητικής απόφασης
Σελ. 613
Α. Ως προς την αγωγή ακύρωσης Σελ. 613
Β. Ως προς την αγωγή αναγνώρισης της ανυπαρξίας Σελ. 614
[7] ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(Άρθρο 933 ΚΠολΔ)
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 617
II. Φύση και λειτουργία της ανακοπής Σελ. 618
ΙΙΙ. Οι μεταβολές που επέφερε ο Ν 4335/2015 Σελ. 620
IV. Τρόπος ασκήσεως της ανακοπής - Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 622
V. Αρμοδιότητα - Διαδικασία Σελ. 624
VI. Προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής
A. Νομιμοποίηση Σελ. 627
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 627
2. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 629
VII. Αντικείμενο της δίκης επί της ανακοπής Σελ. 632
VIII. Λόγοι της ανακοπής
Α. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου Σελ. 632
Β. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στη διαδικασία της εκτελέσεως Σελ. 633
Γ. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εκτελούμενη αξίωση Σελ. 636
IX. Ρυθμίσεις εξασφαλιστικές της ταχείας περατώσεως της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως
A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 637
Β. Η κατά στάδια προσβολή των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 638
1. Πρώτο στάδιο (934 παρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ) Σελ. 640
2. Δεύτερο στάδιο (934 παρ. 1 περ. β’ ΚΠολΔ) Σελ. 642
Γ. Το σύστημα του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι» (συγκεντρωτικό) στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 644
Δ. Το απαράδεκτο λόγων ανακοπής συνεπεία δεδικασμένου Σελ. 645
Ε. Παραχρήμα απόδειξη των ισχυρισμών που αφορούν στην απόσβεση της απαιτήσεως Σελ. 646
Χ. Νέοι λόγοι ανακοπής Σελ. 647
XΙ. Ανακοπή για την ακύρωση της διαταγής πληρωμής Σελ. 648
[8] Η ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 936 ΚΠολΔ ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ
I. Έννοια της ανακοπής Σελ. 652
II. Νομική φύση της ανακοπής Σελ. 652
III. Διαφορές από την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ Σελ. 653
IV. Εφαρμογή της διάταξης (ΚΠολΔ 936) Σελ. 654
V. Χρονική οριοθέτηση άσκησης της ανακοπής του τρίτου Σελ. 655
VI. Νομιμοποίηση
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 655
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 657
VII. Κεκτημένο δικαίωμα τρίτου Σελ. 658
VIII. Οι λόγοι της ανακοπής του τρίτου
Α. Γενικά Σελ. 659
Β. Εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 659
Γ. Νομή Σελ. 660
Δ. Ενοχικά δικαιώματα Σελ. 661
Ε. Απαγόρευση διάθεσης του αντικειμένου της εκτέλεσης Σελ. 662
IX. Η κατάχρηση του δικαιώματος ως λόγος ανακοπής Σελ. 663
X. Καταδολιευτική απαλλοτρίωση Σελ. 663
XI. Άσκηση ανακοπής Σελ. 664
XII. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 665
XIII. Αντικείμενο της δίκης ανακοπής Σελ. 665
XIV. Αίτημα ανακοπής Σελ. 666
XV. Αρμοδιότητα Σελ. 667
XVI. Διαδικασία Σελ. 668
XVII. Ενστάσεις – Άμυνα των καθών Σελ. 668
XVIII. Απόφαση Σελ. 669
XIX. Ένδικα μέσα Σελ. 669
[9] Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
(Άρθρo 937 παρ. 1 περ. β΄, γ΄ ΚΠολΔ)
I. Έννοια και διακρίσεις Σελ. 672
II. Φύση του μέτρου της αναστολής Σελ. 673
ΙΙΙ. Η αναμόρφωση της αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως με τις διατάξεις του Ν 4335/2015
Σελ. 674
IV. Προϋποθέσεις χορηγήσεως της αναστολής Σελ. 679
A. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως αναστολής στην άμεση εκτέλεση Σελ. 680
1. Άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ή 936 ΚΠολΔ Σελ. 680
2. Αρμοδιότητα (υλική-τοπική) Σελ. 680
3. Νομότυπη υποβολή της αιτήσεως αναστολής Σελ. 681
4. Νομιμοποίηση (ενεργητική-παθητική) Σελ. 681
5. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως αναστολής Σελ. 681
Β. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως αναστολής στην έμμεση εκτέλεση
1. Άσκηση ενδίκου μέσου Σελ. 682
2. Χρόνος υποβολής της αιτήσεως αναστολής Σελ. 682
Γ. Προϋποθέσεις βασιμότητας της αιτήσεως αναστολής
1. Βασιμότητα της ανακοπής Σελ. 683
2. Ανεπανόρθωτη βλάβη του ανακόπτοντα Σελ. 683
V. Παροχή εγγυήσεως Σελ. 684
VI. Συνέπειες της αναστολής Σελ. 684
VII. Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως αναστολής Σελ. 687
VIII. Η προσωρινή διαταγή («σημείωμα») αναστολής εκτελέσεως Σελ. 687
IX. Δικαστική δαπάνη Σελ. 688
[10] ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
(Άρθρo 937 ΚΠολΔ)
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 689
II. Η παρέμβαση των δανειστών του καθ’ ου Σελ. 690
IΙΙ. Δικαίωμα ασκήσεως ενδίκων μέσων Σελ. 691
IV. Το μη ανασταλτικό αποτέλεσμα της προθεσμίας και της ασκήσεως των ενδίκων μέσων
Σελ. 692
V. Ειδικές διατάξεις ως προς την αναιρετική δίκη Σελ. 694
VI. Διαδικασία εκδίκασης Σελ. 694
[11] Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΡΙΤΟΥ
(Άρθρo 986 ΚΠολΔ)
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 696
II. Η ανακοπτόμενη πράξη Σελ. 702
III. Νομική φύση της ανακοπής κατά της δήλωσης του τρίτου Σελ. 705
IV. Το αντικείμενο της δίκης Σελ. 707
V. Τα διαδικαστικά ζητήματα της ανακοπής Σελ. 709
A. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Σελ. 709
B. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 710
Γ. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 710
Δ. Νομιμοποίηση Σελ. 712
Ε. Τρόπος άσκησης – Προθεσμία – Προσδιορισμός δικασίμου Σελ. 712
ΣΤ. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 713
Ζ. Εφαρμοστέα διαδικασία Σελ. 714
Η. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη Σελ. 716
Θ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 717
VI. Οι λόγοι και το αίτημα της ανακοπής Σελ. 717
A. Το περιεχόμενο των λόγων της ανακοπής Σελ. 718
B. Προϋποθέσεις ορισμένου Σελ. 719
Γ. Το αίτημα της ανακοπής Σελ. 722
VII. Η άμυνα του τρίτου - καθού η ανακοπή
A. Ενστάσεις κατά της απαίτησης του καθού η εκτέλεση Σελ. 725
B. Ενστάσεις κατά της απαίτησης του κατασχόντος Σελ. 726
Γ. Ακυρότητες της κατάσχεσης κατά το άρθρο 987 ΚΠολΔ Σελ. 727
VΙΙI. Τα αποτελέσματα της απόφασης επί της ανακοπής Σελ. 730
A. Δεδικασμένο Σελ. 730
B. Εκτελεστότητα Σελ. 733
Γ. Εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης Σελ. 733
IΧ. Σώρευση αγωγής αποζημίωσης Σελ. 734
[12] ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
(Άρθρo 979 ΚΠολΔ)
I. Γενικές παρατηρήσεις ως προς τη διαδικασία ικανοποίησης χρηματικών απαιτήσεων
Σελ. 738
ΙΙ. Έννοια, αποστολή και λειτουργία της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
Σελ. 740
ΙΙΙ. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον
Α. Νομιμοποίηση Σελ. 743
Β. Έννομο συμφέρον Σελ. 746
ΙV. Δικαιοδοσία και διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
Α. Δικαιοδοσία Σελ. 748
Β. Διαδικασία-Αρμοδιότητα Σελ. 749
V. Άσκηση και αποτελέσματα της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης
Α. Άσκηση Σελ. 750
1. Δικονομικοί λόγοι Σελ. 753
2. Ουσιαστικοί λόγοι Σελ. 754
Β. Αποτελέσματα της ανακοπής Σελ. 755
VI. Απόφαση επί της ανακοπής και ένδικα μέσα κατ’ αυτής
Α. Συνέπειες της απόφασης επί της ανακοπής Σελ. 756
Β. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της ανακοπής Σελ. 758
[13] ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
(Άρθρo 1019 ΚΠολΔ)
Ι. Ο θεσμός της ανατροπής κατάσχεσης Σελ. 760
ΙΙ. Σκοπός της ανατροπής Σελ. 761
ΙΙΙ. Νομική φύση της ανατροπής Σελ. 762
IV. Διακρίσεις της ανατροπής της κατάσχεσης από την δικονομική ακυρότητα και την παραίτηση από την κατάσχεση
Α. Δικονομική ακυρότητα Σελ. 762
Β. Παραίτηση από την κατάσχεση Σελ. 763
V. Προϋποθέσεις ανατροπής Σελ. 764
VI. Οι προθεσμίες του άρθρου 1019 παρ. 1
Α. Έναρξη, διαδρομή και λήξη των προθεσμιών Σελ. 766
Β. Χρονικά διαστήματα που δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες της ΚΠολΔ 1019
1. Γενικά Σελ. 767
2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 Σελ. 768
3. Ανάλογη εφαρμογή σε άλλες περιπτώσεις Σελ. 769
VII. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1019 ΚΠολΔ Σελ. 770
VIII. Διαδικασία ανατροπής
Α. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 771
Β. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 772
Γ. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 773
Δ. Αίτηση Σελ. 773
Ε. Διαδικασία Σελ. 773
ΣΤ. Απόφαση για την ανατροπή Σελ. 774
Ζ. Δεδικασμένο Σελ. 775
Η. Ένδικα μέσα Σελ. 775
Θ. Ανάκληση της απόφασης Σελ. 775
IX. Συνέπειες της ανατροπής
Α. Ως προς τον πλειστηριασμό Σελ. 775
Β. Ως προς την τύχη των αναγγελθέντων δανειστών Σελ. 777
Γ. Τύχη εξόδων εκτέλεσης Σελ. 778
Δ. Τύχη πράξεων διάθεσης του κατασχεθέντος πράγματος Σελ. 779
Ε. Τύχη εγγύησης Σελ. 779
[14] ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
(Άρθρα 1050 και 1054 ΚΠολΔ)
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 782
ΙΙ. Τα παρεχόμενα ένδικα βοηθήματα Σελ. 784
ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία - Οι αντιρρήσεις του οφειλέτη
κατ’ άρθρο 1050 ΚΠολΔ Σελ. 786
Α. Διαδικαστικές ρυθμίσεις Σελ. 787
Β. Περιεχόμενο των αντιρρήσεων Σελ. 787
Γ. Η απόφαση επί των αντιρρήσεων Σελ. 788
IV. Η ανακοπή του οφειλέτη κατά το άρθρο 1054 ΚΠολΔ Σελ. 789
Α. Τρόπος άσκησης - Αρμοδιότητα - Διαδικασία Σελ. 789
Β. Λόγοι ανακοπής Σελ. 791
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 792
Δ. Ένδικα μέσα Σελ. 792
ΜΕΡΟΣ Γ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [1] ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4335/2015)
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 796
II. Αγωγή – Ανταγωγή – Κύρια παρέμβαση Σελ. 798
III. Ένδικα Βοηθήματα
Α. Γενικές διατάξεις Σελ. 801
1. Προθεσμία κλητεύσεως Σελ. 802
B. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 803
Γ. Έφεση Σελ. 803
1. Αντέφεση - Πρόσθετοι Λόγοι - Κύρια Παρέμβαση Σελ. 809
2. Συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου Σελ. 812
Δ. Αναψηλάφηση Σελ. 814
Ε. Αναίρεση Σελ. 814
IV. Ένδικα Βοηθήματα
A. Η ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ Σελ. 818
B. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και κατά διαταγής απόδοσης μισθίου Σελ. 818
Γ. Η ανάκληση των αποφάσεων της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (Άρθρα 696-698 ΚΠολΔ) Σελ. 820
Δ. Κήρυξη ακυρότητας και ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης Σελ. 820
Ε. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης Σελ. 820
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 823
Back to Top