Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ PROJECT FINANCE

Η ανάπτυξη και χρηματοδότηση των υποδομών ενέργειας

Εισηγητές: Βλάχου-Βλαχοπούλου Μ.-Χ., Κουρνιώτης Γ., Νεκτάριος Δ.
Το Σεμινάριο εστιάζει στη «συνάντηση» των τομέων της ενέργειας και της χρηματοδότησης έργων. Μέσω της παρακολούθησης του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για το τι ακριβώς συνιστά ενεργειακή υποδομή, για τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη τέτοιου είδους υποδομών στη χώρα, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την αδειοδοτική διαδικασία που διέπει την ανάπτυξη τέτοιου είδους υποδομών, με κυρίαρχο τον ρόλο των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (συμβατικών και ΑΠΕ) και του φυσικού αερίου, αλλά και νέων μορφών ενέργειας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη λογική της χρηματοδότησης έργων (Project Finance), θα κατανοήσουν βαθύτερα τη χρησιμότητα που παρουσιάζουν τα εργαλεία αυτής της μεθόδου, τους τομείς όπου ενδείκνυται αυτή να εφαρμόζεται, καθώς και σε τι ακριβώς συνίσταται και τι απαιτεί η εφαρμογή της στην πράξη.

Ανάπτυξη υποδομών ενέργειας
- Τι συνιστά «ενεργειακή υποδομή»
  • Η σημασία των ενεργειακών υποδομών
  • Υποδομές στον τομέα του ηλεκτρισμού
  • Ειδικά η περίπτωση των υποδομών ΑΠΕ και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων
  • Υποδομές στον τομέα του φυσικού αερίου
  • Ειδικά η περίπτωση των Ανεξαρτήτων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
  • Υποδομές συνδεόμενες με νέες πηγές ενέργειας (Green gases, υδρογόνο, power-to-gas)

- Ρυθμιστικό πλαίσιο και αδειοδοτική διαδικασία
  • Ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες ενεργειακές δραστηριότητες
  • Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
  • Απαιτήσεις αδειοδότησης, διαδικασία και χρονισμοί
  • Προτάσεις εξορθολογισμού του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου

- Status quo, προκλήσεις και προοπτικές
  • Οι ουσιώδεις ενεργειακές υποδομές της χώρας μας
  • Μεγάλα έργα υπό κατασκευή/σχεδιασμό
  • Το μέλλον των ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα

Χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών στην πράξη από την πλευρά του Νομικού και του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
- Τι είναι το Project Finance
  • Ορισμός και διάκριση από συναφείς έννοιες
  • Τα βασικά στοιχεία του Project Finance

- Πού χρησιμεύει το Project Finance
  • Παραδείγματα έργων που αναπτύσσονται μέσω Project Finance
  • Γιατί οι ενεργειακές υποδομές αποτελούν πρόσφορο έδαφος εφαρμογής των εργαλείων του Project Finance

- Ποια τα οφέλη και τα μειονεκτήματα του Project Finance
  • Οφέλη και πλεονεκτήματα
  • Κίνδυνοι και μειονεκτήματα

- Η διάρθρωση του Project Finance
  • Τα εμπλεκόμενα μέρη και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του έργου
  • Ιδιοκτησιακή δομή του Project Finance
  • Απαιτούμενες συμφωνίες και συμβατικά κείμενα

- Γιατί οι χρηματοδοτήσεις έργων είναι πιο επίκαιρες από ποτέ σήμερα
  • Ειδικά τα έργα ΣΔΙΤ
  • Οι προκλήσεις του μέλλοντος

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, ιδίως δικηγόρους, οικονομολόγους, νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ή ασχολούνται με το δίκαιο της ενέργειας, την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών και αναδεικνύει τόσο το δογματικό υπόβαθρο της προβληματικής όσο και πρωτίστως, την πρακτική εφαρμογή αυτής της «συνάντησης» ανάμεσα στο δίκαιο της ενέργειας και το Project Finance.

Γιάννης Κουρνιώτης

O Γιάννης Κουρνιώτης είναι Δικηγόρος, LLM, ΜΒΑ, Partner της Δικηγορικής Εταιρείας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες και Επικεφαλής των Τμημάτων Χρηματοδότησης Έργων (Project Finance) και Ενέργειας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης έργων, με έμφαση σε έργα υποδομής και ενέργειας, καθώς και σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Συμβουλεύει κυβερνήσεις, sponsors και δανειστές σε έργα μεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θερμικής ενέργειας, καθώς και σε συναλλαγές που περιλαμβάνουν συμβάσεις παραχώρησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, δρα ως νομικός σύμβουλος σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ιδίως σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη έργων και ΣΔΙΤ, καθώς και την αναδιάρθρωση μεγάλων έργων υποδομής και ενέργειας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών στην ιδιωτικοποίηση, συγχώνευση και εξαγορά εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και κοινής ωφελείας, καθώς και στην εξαγορά από ξένους και εγχώριους επενδυτές εταιρειών ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δημήτρης Νεκτάριος

Ο Δημήτρης Νεκτάριος, MSc, Partner Corporate Finance / M&A Advisory Services, Deloitte έχει μεγάλη εμπειρία στην ηγεσία διεπιστημονικών ομάδων και έχει ηγηθεί της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλα τα έργα ΣΔΙΤ και τις παραχωρήσεις που έχει χειριστεί η Deloitte στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, η εμπειρία του στη Χρηματοδότηση Έργων περιλαμβάνει συναλλαγές που υπερβαίνουν τα € 5 δισ. στην Ελλάδα. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ή/και ηγείται της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών σε πολλά έργα που περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A), αποτιμήσεις εταιρειών, προετοιμασία και αναθεώρηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελέτες σκοπιμότητας για λογαριασμό μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Αυτή τη στιγμή παρέχει τις υπηρεσίες του σε μια σειρά από Αρχές και φορείς για την παράδοση διαφόρων έργων ΣΔΙΤ (όπως κοινωνικές υποδομές, βαριές υποδομές, ενέργεια κ.λπ.).

Μαγδαληνή-Χριστίνα Βλάχου-Βλαχοπούλου

H Μαγδαληνή-Χριστίνα Βλάχου-Βλαχοπούλου είναι Δικηγόρος ΔΣΑ, ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο, Υπ. ΔΝ. Ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στο Ρυθμιστικό Δίκαιο, καθώς και στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων. Είναι Μέλος των Τμημάτων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Συμβάσεων, Χρηματοδότησης Έργων (Project Finance) και Ενέργειας της Δικηγορικής Εταιρείας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες. Συγγραφέας δύο μονογραφιών (Οι Πηγές του Δημοσίου Δικαίου, 2020, Νομική Βιβλιοθήκη, Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου, 2021, Νομική Βιβλιοθήκη) και πλήθους σχολιασμών δικαστικών αποφάσεων και άρθρων στον τομέα της ενέργειας και, ευρύτερα, του δημοσίου δικαίου. Η Μαγδαληνή-Χριστίνα Βλάχου-Βλαχοπούλου διαθέτει εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών σε ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και κοινής ωφελείας, καθώς και εταιρειών ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, δημοσίων διαγωνισμών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως σχετικά με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη έργων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και για την αναδιάρθρωση μεγάλων έργων υποδομών και ενέργειας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19201|19202
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βλάχου-Βλαχοπούλου Μ.-Χ., Κουρνιώτης Γ., Νεκτάριος Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 290,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η ανάπτυξη και χρηματοδότηση των υποδομών ενέργειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ PROJECT FINANCE

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19201|19202
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Βλάχου-Βλαχοπούλου Μ.-Χ., Κουρνιώτης Γ., Νεκτάριος Δ.
Back to Top