Αρμοδιότητα παραλαβής πρακτικών αρχαιρεσιών σωματίων

Mar 14, 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναφερόμενοι στο με αριθ.38/31-1-2017 έγγραφο σας, επισημαίνουμε ότι από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ.1 του ν.4446/2016) και 13 παρ. 2 του ν.1264/1982. δεν προκύπτει μεταβολή της αρμοδιότητας - κατά συνέπεια και της υποχρέωσης - του οικείου Πρωτοδικείου να παραλαμβάνει τα πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">