Υποχρέωση επαναπροσδιορισμού αιτήσεων N 3869/2010 προκειμένου να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του αιτούντος-οφειλέτη

Jun 27, 2018
Με την παρ. 3 του άρθρου 58 του N 4549 - ΦΕΚ Α΄ 14/6/2018, προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του N 3869/2010, ως εξής: Η απαγόρευση της λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, δεν ισχύει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές την αίτηση του παρόντος άρθρου και έχει παραιτηθεί ισάριθμες φορές από αυτήν. Ως παραίτηση λογίζεται και η άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, χωρίς να έχει ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης. Με την παρ. 5 του άρθρου 68 του νόμου 4549 - ΦΕΚ Α΄ 14/6/2018 ορίζεται ότι το 7ο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του N 3869/2010, όπως προστίθεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 58, εφαρμόζεται και στις αιτήσεις, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων εφιστάται η προσοχή στους αιτούντες-οφειλέτες, των οποίων η συζήτηση της αίτησης του Ν 3869/2010 εκκρεμεί, να επιμεληθούν τον προσδιορισμό νέας συζήτησης εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης των αιτήσεών τους στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, προκειμένου να μην πάψει να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων και πλειστηριασμών εναντίον τους, για τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην συγκεκριμένη αίτησή τους και να διατηρηθεί η μη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους. Πηγή: Ανακοίνωση του Γραφείου Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 26/6/2018
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">