Επιστροφή παραβόλου προαγωγής Δικηγόρων

Συνεδρίασε στις 30.5.2017 η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ - νυν ΕΦΚΑ, υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Βερβεσού, επιληφθείσα ιεραρχικών προσφυγών τριών συναδέλφων-δικηγόρων, μελών του ΔΣΑ, με τις οποίες ζητούσαν να τους επιστραφεί το παράβολο προαγωγής τους σε παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, που είχαν καταβάλει μετά την 1.7.2016 και πριν την 31.12.2016 και έκρινε ομόφωνα ότι η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.61327/1484/30.12.2016 εγκύκλιος δεν είναι σύμφωνη με το νόμο.
Νέα – Ανακοινώσεις
May 31, 2017

Παράταση υπαγωγής στο Ν 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση

Ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. οικ. 21779/3-5-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)» (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1554/4-5-2017 τευχ. Β). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. (άρθρ. 1), η προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για ένα (1) μήνα, δηλαδή λήγει την 8-6-2017. Πηγή: Συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, 5.5.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
May 17, 2017

Αλλαγές στα δικαστικά παράβολα

Το Άρθρο 40 του νόμου 4465/2017 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου: 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με αίτηση του διαδίκου μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία (1) φορά ανά βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την υποβολή αιτήματος αναβολής ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής: α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου, β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριμελούς πρωτοδικείου και γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου. Σε κοινό αίτημα αναβολής περισσότερων διαδίκων, καταβάλλεται ένα παράβολο το οποίο επιμερίζεται ισομερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το αίτημα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.».
Νέα – Ανακοινώσεις
Apr 13, 2017

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ αποφάσισε ομόφωνα να παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2017, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων για το 2016. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017, λήγει στις 13 Απριλίου 2017. Πηγή: Aνακοίνωση ΕΦΚΑ, 30.3.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Apr 4, 2017

Παράταση κατά 30 ημερών για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

Παρατείνεται, κατά τριάντα (30) ημέρες (στις 90 ημέρες από 60 που ισχύει), η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών από την προβλεπόμενη ημερομηνία. - Καταργείται η υποχρέωση αποστολής ψηφιακού αντιγράφου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Στους εν λόγω φορείς αποστέλλεται εφεξής ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη. - Εξαιρούνται από την κύρωση των δασικών χαρτών οι εκτάσεις που έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες λόγω πυρκαγιών και δεν αποτέλεσαν / δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, για τις οποίες εκτάσεις είναι υποχρεωτική η εφαρμογή αυτεπαγγέλτως της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 44 παρ.4 ν.998/1979) σχετικά με τη διαδικασία άρσης αναδασώσεων ή την ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, κατά τα οριζόμενα. - Ορίζεται ότι, οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) αποφαίνονται επίσης και επί αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων σε περιοχές κηρυχθείσες ως αναδασωτέες. Σε περίπτωση εξαίρεσης των εν λόγω εκτάσεων από την υπαγωγή τους στον δασικό χάρτη η σχετική απόφαση γνωστοποιείται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την διαδικασία ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης κήρυξης περιοχής ως αναδασωτέας. - Με υπουργική απόφαση καθορίζονται, εφεξής, οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στους δασικούς χάρτες και των αναδασμών, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την σχετική αγροτική νομοθεσία. H εν λόγω ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ βρίσκεται στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας». Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΠατρών, 16.3.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 27, 2017

Ισχύς συμφωνιών για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εμμίσθων μετά την έναρξη ισχύος του N 4387/2016

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την ισχύ ή μη -μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου-, στην έμμισθη εντολή, της συμφωνίας περί καταβολής του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τον εντολέα, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1445/15.3.2017 γνωμοδότηση του ΔΣΑ, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν 1869/1989, που προστέθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 2145/1993 οριζόταν ότι «Το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή … έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων και το ΚΕΑΔ ποσοστό δύο τρίτων της εκάστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολουμένων σε αυτά δικηγόρων». Η εκ του νόμου, λοιπόν, υποχρέωση του εντολέα εξαντλείτο με την καταβολή των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών, όπως διαμορφώνονταν εκάστοτε ετησίως, λόγω της έμμισθης εντολής. Στην περίπτωση που ο εντολέας κατέβαλλε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι και το 1/3 των εισφορών με το οποίο βαρυνόταν ευθέως ο δικηγόρος, τότε πρόκειται για όρο της σύμβασης έμμισθης εντολής, που συμφωνήθηκε είτε ρητώς κατά την κατάρτιση της έγγραφης σύμβασης είτε σιωπηρώς (δια της αποδοχής του δικηγόρου της οικειοθελούς ανεπιφύλακτης παροχής του εντολέα). Με το ν. 4387/2016 οι εισφορές του εμμίσθου δικηγόρου προσδιορίζονται σύμφωνα με τ’ άρθρα 35, 38, 41 και 97 του νόμου. Όπως και με το παλιό σύστημα προβλέπεται «εργοδοτική» εισφορά η οποία ανέρχεται συνολικά στο 21,38% επί των μεικτών αποδοχών (πλέον 221,84 € ετησίως για την εφάπαξ προνοιακή παροχή για τους προ της 1-1-1993 ασφαλισμένους κατά την παρ. 2β του άρθρου 35 του νόμου) και παρακρατούμενη εισφορά του δικηγόρου που ανέρχεται συνολικά στο ποσοστό των 12,72% επί των μεικτών αποδοχών πλέον 110,92 € ετησίως για την εφάπαξ προνοιακή παροχή για τους προ της 1-1-1993 ασφαλισμένους και των 16,72 % επί των μεικτών αποδοχών για τους ασφαλισμένους μετά την 31-12-1992. Από την αντιπαραβολή των δύο συστημάτων προκύπτει ότι στην έμμισθη εντολή το σκεπτικό του νομοθέτη παραμένει το ίδιο ως προς τη συμμετοχή στην ασφάλιση των δύο μερών. Αυτό που μεταβάλλεται ουσιαστικά είναι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που πλέον είναι οι πραγματικές αποδοχές του δικηγόρου και όταν πρόκειται για έμμισθο ο μισθός του δικηγόρου. Και με τα δύο συστήματα υπάρχει «εργοδοτική» εισφορά και επιβάρυνση του εμμίσθου δικηγόρου, μάλιστα περίπου στην ίδια αναλογία (ειδικά ως προς τον κλάδο σύνταξης διατηρείται ακριβώς). Στην περίπτωση, λοιπόν, που υπάρχει συμφωνία για κάλυψη από τον εντολέα του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του δικηγόρου, ο εντολέας με το παλαιό σύστημα πέραν του μισθού κατέβαλε και το 1/3 που αντιστοιχούσε στην επιβάρυνση του δικηγόρου. Να σημειωθεί ότι η παροχή αυτή του εντολέα –λόγω του συστήματος- ανερχόταν στο 1/3 για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του δικηγόρου, ακόμα και εάν αυτός είχε απολαβές πέραν της έμμισθης εντολής, ενώ με το παρόν σύστημα η παροχή αυτή περιορίζεται στις εισφορές που αναφέρονται αποκλειστικά στην αντιμισθία. Ουσιαστικά, δεδομένου μάλιστα ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο πάγιο ποσό, αλλά μεταβάλλονταν ανά έτος, με τη συμφωνία αυτή τα μέρη προσδιόρισαν το ποσό της αντιμισθίας με βάση τις καθαρές προ φόρων αποδοχές. Επομένως, η ως άνω συμφωνία, που αναφέρεται στη μη επιβάρυνση των αποδοχών του εμμίσθου δικηγόρου με ασφαλιστικές εισφορές, αποτελεί μέρος της σύμβασης έμμισθης εντολής και δη πρόκειται για ουσιώδη όρο αφού, συνδέεται με τις καταβαλλόμενες εκάστοτε αποδοχές. Η δε νομοθετική μεταβολή δεν επηρεάζει τη συμφωνία αυτή, αφού και στο παρόν σύστημα προβλέπεται η διττή (εντολέα και εμμίσθου) συμμετοχή στην ασφάλιση του δικηγόρου. Κατά συνέπεια, δυνάμει, των ενοχικών υποχρεώσεων του εντολέα, που απορρέουν από τη σύμβαση έμμισθης εντολής ως έχει διαμορφωθεί, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4387/2016, οφείλει να καταβάλει στον δικηγόρο το ίδιο προ φόρων ποσό, προσαρμόζοντας ενδεχομένως τις μεικτές αποδοχές. Οιαδήποτε παρακράτηση από το μισθό ασφαλιστικών εισφορών που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των μέχρι τις 31-12-2016 καθαρών προ φόρων αποδοχών, χωρίς τη συναίνεση του δικηγόρου θα συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης (ΟλΑΠ 25/2002 και άρθρο 46 παρ. 5 ν. 4194/2013). Αν ο εντολέας, παρά την ως άνω συμφωνία προβεί σε παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών μειώνοντας τον καθαρό προ φόρων μισθό, ο δικηγόρος, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι αποδέχθηκε τη μεταβολή αυτή σιωπηρώς και ότι ως εκ τούτου τροποποιήθηκε ο συγκεκριμένος συμβατικός όρος, θα πρέπει να αντιταχθεί στη μονομερή βλαπτική μεταβολή εντός ευλόγου χρόνου (που όπως έχει νομολογηθεί στο εργατικό δίκαιο είναι τρεις μήνες). Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΑ, 23.3.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 27, 2017

Επέκταση της λετουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων του Δ.Σ.Α. για την διευκόλυνση των συναδέλφων, επεκτείνει την λειτουργία του και θα παραλαμβάνει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών καθημερινά από 09.30΄ έως 15.00΄ (5ος όροφος ΔΣΑ – γραφείο Γενικού Διευθυντή) και κάθε Τετάρτη από 15.00΄ έως 18.00΄ (3ος όροφος ΔΣΑ, νέο κτίριο). Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται μόνον στα μέλη του Δ.Σ.Α. με επίδειξη ταυτότητας ή με ειδική εξουσιοδότηση. Η παραλαβή των πιστοποιητικών θα γίνεται ΜΟΝΟΝ από τον ΔΣΑ και από τα ως άνω σημεία υποβολής της αίτησης. Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΑ, 9.3.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Εφαρμογή από 23/1/2017 της διάταξης για παράβολα αναβολής

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι από αύριο Δευτέρα 23/1/2017 δεν θα χορηγείται αναβολή από τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια παρά μόνον κατόπιν έκδοσης και πληρωμής του ειδικού ηλεκτρονικού παραβόλου (χορήγησης αναβολής) μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr / e-Παράβολο). Επισυνάπτεται δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την αναπροσαρμογή των παραβόλων και τελών ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και δικαστικών πράξεων και δικαστικών εξόδων, σύμφωνα με το ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016) καθώς και την ένταξη αυτών στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Επισυνάπτεται ακόμη, η σχετική επιστολή διαμαρτυρίας της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με την οποία ζητείται η αναστολή του μέτρου. Πηγή: Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Tέλη και δικαιώματα για σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης

Κατά την κατάρτιση πινάκων κατατάξεως επί αναγκαστικής εκτελέσεως συνηθίζεται να περιλαμβάνεται στα έξοδα εκτελέσεως, τα οποία κατ’ άρθρ. 975 ΚΠολΔικ προαφαιρούνται από το επιτευχθέν πλειστηρίασμα και επί του υπολοίπου κατατάσσονται οι δανειστές, και το ήμισυ των τελών και δικαιωμάτων του συμβολαιογράφου της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως. Η τακτική αυτή έχει ως συνέπεια ν’ ασκούνται ανακοπές κατά του πίνακα κατατάξεως, με τις οποίες προσβάλλεται ο πίνακας και ως προς το σκέλος της προαφαιρέσεως των χαρακτηριζομένων ως εξόδων εκτελέσεως του ημίσεως των δικαιωμάτων του συμβολαιογράφου για την περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως και ζητείται (με την ανακοπή) η αποβολή του συμβολαιογράφου από των δικαιωμάτων αυτών και η απόδοση του ποσού αυτού στον ανακόπτοντα, με αποτέλεσμα ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος συμβολαιογράφος να χάνει το ήμισυ των δικαιωμάτων του για την έκδοση της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως. Επί των ανακοπών αυτών έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δέχονται την ανακοπή, αποβάλλουν τον συμβολαιογράφο και αποδίδουν το ποσό των δικαιωμάτων στον ανακόπτοντα, με την αιτιολογία ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν αποτελούν έξοδα εκτελέσεως και άρα δεν προαφαιρούνται. Η αιτιολογία αυτή των δικαστικών αποφάσεων, ερειδομένη στη διάταξη του άρθρ. 975 ΚΠολΔικ, είναι κατά βάση ορθή, διότι πράγματι τα τέλη και δικαιώματα της περιλήψεως κατακυρωτικής δεν είναι έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως. Ως έξοδα εκτελέσεως νοούνται κατά παγία νομολογία όλες οι δαπάνες, που εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον όλων των δανειστών και είναι αναγκαίες για την διεξαγωγή του συνόλου της εκτελεστικής διαδικασίας από την λήψη του απογράφου μέχρι την αποπεράτωσή της. Τα τέλη και δικαιώματα του συμβολαιογράφου για την σύνταξη της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως δεν αποτελούν έξοδα εκτελέσεως κατά την ανωτέρω έννοια, αλλ’ εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρ. 527 Α.Κ., το οποίο κατανέμει κατ’ ισομοιρία μεταξύ των μερών, ήτοι μεταξύ του καθ’ ου η εκτέλεση και του υπερθεματιστή και συνεπώς, ο μεν υπερθεματιστής θα καταβάλει εξ ιδίων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού – συμβολαιογράφο το ήμισυ των δικαιωμάτων, το δε υπόλοιπο ήμισυ που βαρύνει τον καθ’ ου η εκτέλεση θα παρακρατήσει ο άνω συμβολαιογράφος από το πλειστηρίασμα (Μπρίνιας, Αναγκ. Εκτ., έκδ. 1982, σελ. 1982· Βαθρακοκοίλης, Κωδ. Πολ. Δικ. Τόμος ΣΤ, σελ. 362· ΑΠ 369/1962, ΑΠ 520/1991, ΕφΑθ 6967/1975, ΕφΔωδ 162/2005). Εν όψει των ανωτέρω και προς αποφυγή απωλείας δικαιωμάτων του συμβολαιογράφου, υποδεικνύουμε όπως κατά την σύνταξη πίνακα κατατάξεως και την απαρίθμηση των προαφαιρουμένων ποσών να γίνεται σαφής διάκριση των εξόδων εκτελέσεως κατά την ανωτέρω έννοια από των εξόδων συντάξεως της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως και να μην εντάσσονται τα τελευταία αυτά έξοδα στην κατηγορία των εξόδων εκτελέσεως. Δηλαδή θα περιγράφονται στον πίνακα κατατάξεως τα προαφαιρούμενα ποσά: α) Έξοδα εκτελέσεως κατά την προαναφερθείσα έννοια με λεπτομερή ανάλυση αυτών, β) Το ήμισυ των τελών και δικαιωμάτων του συμβολαιογράφου για την έκδοση της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως, όπου θα γίνεται ρητή αναφορά ότι αυτά βαρύνουν το πλειστηρίασμα κατ’ άρθρ. 527 Α.Κ.. γ) ………………………………………………….. Πηγή: Eγκύκλιος υπ. αριθμ. 69/2016 Συντονιστικής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Προσβολή πράξης επιβολής τελών κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1014/2017 ΠΟΛ της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Τμήμα Β΄ Τελών και Ειδ. Φορολογιών), οποιεσδήποτε πράξεις εκδίδονται από την Φορολογική Διοίκηση σε βάρος φορολογουμένων αναφορικά με τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 ΚΦΔ (περί ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής) και επομένως προσβάλλονται απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με προσφυγή σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. (Ν.2719/1999). Πηγή: Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, 2.3.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Παράταση υπαγωγής στο Ν 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση

Mε την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 6155/3-2-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 364 Β) των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στον Ν 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174) κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 8-5-2017. Η ισχύς της παραπάνω ΚΥΑ αρχίζει με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 9-2-2017.
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή, που εισήχθη με το νόμο 4446/2016 και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας

Με το άρθρο 24 του πρόσφατου νόμου 4446/2016 (Α΄ 240) εισήχθη και στη διαδικασία εκδίκασης των διοικητικών διαφορών της ουσίας, ο θεσμός του εισηγητή δικαστή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου, προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ως εξής: «3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τμήματος, αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, με πράξη του επ’ αυτού, ορίζει εισηγητή τόσο για τις υποθέσεις τριμελούς όσο και μονομελούς σύνθεσης και δίνει εντολή να ανακοινωθεί η δικογραφία σε αυτόν …… Εισηγητής δεν ορίζεται για το ένδικο βοήθημα της αγωγής ή για ένδικο μέσο κατά απόφασης που εκδίδεται επί αγωγής. …..». Επίσης, προστίθεται άρθρο 128Α με τίτλο «Καθήκοντα εισηγητή», ως εξής: «1. Ο εισηγητής, σε συνεργασία, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο, με τον πρόεδρο του συμβουλίου διεύθυνσης ή τον δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή τον πρόεδρο του τμήματος, φροντίζει για τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου χρήσιμου για τη διερεύνηση της υπόθεσης και για τη διενέργεια των επιδόσεων εκ μέρους της γραμματείας. 2. Ο εισηγητής μπορεί να ανακοινώνει τη δίκη στους δικαιούμενους σε παρέμβαση, να επικοινωνεί με τους διαδίκους, να τους ενημερώνει για τυχόν τυπικές παραλείψεις και να ζητά από αυτούς να προσκομίσουν στοιχεία που λείπουν ή είναι οπωσδήποτε χρήσιμα. 3. …..». Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά το αρχικό στάδιο του άμεσου ορισμού του εισηγητή, κατά το οποίο στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει μόνον το ένδικο βοήθημα ή μέσο, μπορεί να γίνεται από αυτόν μία πρώτη αξιολόγηση του διακυβεύματος, ώστε να ζητείται ή να επιβεβαιώνεται η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας, κυρίως δε να αποτρέπονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τον διάδικο, με πλήρη αξιοποίηση της διαδικασίας σε συμβούλιο (άρθρα 126Α και 126Β Κ.Δ.Δ.) και αποφυγή εισαγωγής της υπόθεσης σε τακτική δικάσιμο μετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκειμένου, ωστόσο, να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θεσμός αυτός, καθίσταται αναγκαίο, μαζί με την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να καταθέτουν και αντίγραφο της προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης, εφόσον ασφαλώς τους έχουν κοινοποιηθεί. Συναφώς, έχουμε υποβάλλει σχετική πρόταση συμπλήρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ώστε να συμπορεύεται πλέον η διάταξη αυτή προς εκείνη του άρθρου 19 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) για την ακυρωτική δίκη, που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα. Μέχρις ότου ωστόσο ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη, αλλά και ανεξαρτήτως αυτής, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας για το νέο θεσμό και την ανάγκη κατάθεσης, πέραν του δικογράφου του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, ώστε να μπορεί ο εισηγητής να εξυπηρετήσει τελικώς τις στοχεύσεις του νομοθέτη. Πηγή: Aνακοίνωση Γενικής Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων, 9.3.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why are they Important?

The data you have authorized us to collect will help us improve the users’ experience and deliver a superior customer service regarding our new publication releases, education and software & technology products that may be of interest to you.

Terms of Use
">