Αρμοδιότητα παραλαβής πρακτικών αρχαιρεσιών σωματίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναφερόμενοι στο με αριθ.38/31-1-2017 έγγραφο σας, επισημαίνουμε ότι από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ.1 του ν.4446/2016) και 13 παρ. 2 του ν.1264/1982. δεν προκύπτει μεταβολή της αρμοδιότητας - κατά συνέπεια και της υποχρέωσης - του οικείου Πρωτοδικείου να παραλαμβάνει τα πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Aναστολή φόρου υπεραξίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016) με τίτλο “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις.”, το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένα. Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 5 του άνω νόμου, παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής του φόρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 90 του ν. 4316/2014 είχε χορηγηθεί αναστολή του φόρου υπεραξίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 2 του άνω νόμου, καταργείται η παρ. 6 του αρ. 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α’ 257), η οποία αφορά τη βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών Αθηνών περί υπάρξεως ή μη διαθήκης, στις περιπτώσεις έκδοσης κληρονομητηρίου, κατάθεσης δήλωσης φόρου κληρονομιάς ή αίτησης μεταγραφής δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς. Τέλος προς ενημέρωση σας, σας εφιστούμε την προσοχή στο Μέρος Ε – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Κεφάλαιο Α – Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης Παρελθόντων Ετών (Άρθρα 57 έως 61). Πηγή: Aνακοίνωση Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, 28.12.2016
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Aπό 16.1.2017 οι υποθέσεις υιοθεσίας στο Μονομελές Πρωτοδικείο

Με την διάταξη του αρθ. 117 του ν. 4446/2016 προβλέπονται τα εξής: Στην αρχή της παρ.1 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο πρώτο ως εξής: «Αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε Μονομελές Πρωτοδικείο της Επικράτειας». Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του δικαστηρίου που τελεί την υιοθεσία σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα» Η παρ. 1 του άρθρου 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων και εκείνες που από το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων». Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει από 16 Ιανουαρίου 2017. Πηγή: Aνακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, 2.1.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Επικόλληση μεγαρόσημου

Μετά από ερμηνεία των οικείων διατάξεων σας γνωρίζουμε ότι για τη διαδικαστική πράξη εγγραφής της υπόθεσης στο πινάκιο δεν απαιτείται η προσκόμιση και επικόλληση μεγαρόσημου. Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΠειραιά, 9.12.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Δικαστικά Παράβολα

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι από τη Δευτέρα 23/1/2017 όλα τα παράβολα για δικαστική χρήση (μηνύσεις, ένδικα μέσα, προσφυγές, παράβολο αναβολής κλπ) θα διατίθενται μόνον ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm και όχι από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ή τα γραφεία που διατηρούν στα Δικαστικά Μέγαρα. Πηγή: Aνακοίνωση ΔΣΠειραιά, 20.1.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Aνάληψη από το ΣτΕ σχετικών ενόψει της μετακίνησης-καταστροφής των δικογραφιών των αποφάσεων έτους 2011

Παρακαλούνται οι διάδικοι να λάβουν τα σχετικά ή αντίγραφα των δικογραφιών από το ΣτΕ έως 31.8.2017.
Νέα – Ανακοινώσεις
Mar 14, 2017

Δηλώσεις για απαλλαγή ΦΠΑ για δικηγόρους με χαμηλά εισοδήματα

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους ότι μέχρι 30/01/2017 μπορούν να προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ της έδρας του επαγγέλματός τους και να υποβάλλουν δήλωση μετάταξης στο ειδικό καθεστώς των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ , με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 01/01-31/12/2016 ήταν μικρότερο από 10.000,00 ευρώ. Η εκπρόθεσμη ένταξη στο ως άνω καθεστώς γίνεται με επιβολή προστίμου 100,00 ευρώ. Όσοι δικηγόροι έχουν ήδη υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ( των απαλλασσόμενων επιτηδευματιών) κατά τις προηγούμενες χρήσεις και τα έσοδά τους για το χρονικό διάστημα 01/01-31/12/2016 δεν ξεπέρασαν το όριο των 10.000,00 ευρώ , συνεχίζουν στο ίδιο καθεστώς και δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως καμία ενέργεια. Πηγή: Ανακοίνωση ΕΑΝΔΑ, 10.1.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Jan 17, 2017

Μεταβολές σε δικαστικά τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους δικηγόρους για τις μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22/12/2016 ).
Νέα – Ανακοινώσεις
Jan 3, 2017

Μεταβολή στον υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου από 22.12.2016

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 42 παρ.1 Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016), η υποπερίπτωση η’ της περίπτωσης Α΄ της παρ.1 του άρθρου 10 Ν.Δ. 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής: « η) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλομένου εκάστοτε ποσού λόγω δικαστικού ενσήμου, αγωγής ή άλλου δικογράφου, υποβαλλομένου ενώπιον πάντων των δικαστηρίων του Κράτους, υποκειμένου δε σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις» Πηγή: Aνακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, 2.1.2017
Νέα – Ανακοινώσεις
Jan 2, 2017

Καταργείται το επικυρώσιμο από 1.1.2017

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/ 1960 (Α'164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α'230), καταργείται.»

Νέα – Ανακοινώσεις
Jan 2, 2017

Ωδή στον Εκδότη

Κάθε καλοκαίρι, πηγαινοφέρνοντας τα βιβλία των διακοπών, συνειδητοποιώ πόσα λίγα βιβλία έχω διαβάσει στη ζωή μου, από εκείνα που θα έπρεπε, και από τα άλλα που θα ήθελα να διαβάσω. Έχοντας πλέον φτάσει το ήμισυ του θεωρητικού προσδόκιμου του ανθρώπινου βίου -επί της ουσίας το έχω περάσει με θλίβει η ιδέα ότι όσο και αν προσπαθώ σε αυτή τη ζωή, τελικά θα πάω αδιάβαστος. Αυτό πιστέψτε με, πονάει λίγο περισσότερο όταν ζεις ανάμεσα στα βιβλία κάνοντας και τον εκδότη από πάνω

Νέα – Ανακοινώσεις
Oct 5, 2016
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why are they Important?

The data you have authorized us to collect will help us improve the users’ experience and deliver a superior customer service regarding our new publication releases, education and software & technology products that may be of interest to you.

Terms of Use
">