Please wait
You will soon be redirected to your shopping basket

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 28 & 29 Ιουνίου 2017

Η Οδηγία και ο Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II/MiFIR)

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 28 & 29 Ιουνίου 2017
Physical Attendance Video On-demand LIVE STREAMING
Physical Attendance Video On-demand LIVE STREAMING
Participation Fee:
 
 • Individuals
 • Individuals
 • Individuals
 • Law firms
 • Law firms
 • Law firms
 • Legal entities
 • Legal entities
 • Legal entities
 • Young & Trainee Lawyers
 • Young & Trainee Lawyers
 • Young & Trainee Lawyers
 • Students
 • Students
 • Students
Product Id: 16005|16006
Date: Wednesday 28 June 2017
Date and time: Τετάρτη και Πέμπτη, 17:00 - 21:00
Duration: 8 ώρες
Instructor: V. Lazarakou, PhD, Attorney-at-law, Μανώλης Αρβανίτης, Στέλεχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 See all authors

Η βασική νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή η νέα Οδηγία (2014/65/ ΕΕ), όπως θα ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία, και ο Κανονισμός 600/2014/ΕΕ (MiFIR) «για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων» (στο εξής MiFID II), μαζί με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές νομοθετικές πράξεις που συμπληρώνουν/εξειδικεύουν το περιεχόμενο τους, θα τεθούν σε ισχύ από 3.1.2018. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να καταγράψει με ένα συνοπτικό τρόπο τις βασικές αλλαγές που επέρχονται με τη MIFID II και να αποσαφηνίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ζητήματα ερμηνειών, βοηθώντας έτσι την προσαρμογή, όπου απαιτείται, των εταιρειών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και των τόπων διαπραγμάτευσης στο νέο πλαίσιο υποχρεώσεων.

Η παρουσίαση απευθύνεται σε στελέχη που απασχολούνται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σε δικηγόρους και συμβούλους επιχειρήσεων καθώς και γενικότερα σε πρόσωπα που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αλλαγές στο νέο χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 (17:00 - 21:00)

 • Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις
 • Θέματα προστασίας των επενδυτών
  • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε ανεξάρτητη βάση
  • Θέματα αποδοχών και ενημέρωσης
 • Θέματα διάρθρωσης αγοράς
  • Υποχρεωτική διαπραγμάτευση για μετοχές και παράγωγα
  • Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (OTF)
  • Νέες υποχρεώσεις ΠΜΔ και ρυθμιζόμενων αγορών
  • Αγορές για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME growth markets)
  • Συστηματική εσωτερικοποίηση
  • Μη διακριτική πρόσβαση στην εκκαθάριση

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (17:00 - 21:00)

 • Συναλλακτική Διαφάνεια
  • Προσυναλλακτική και μετασυναλλακτική διαφάνεια
  • Εκτέλεση συναλλαγών από συστηματικούς εσωτερικοποιητές
  • Υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων
  • Θέματα εύρυθμης λειτουργίας και προστασίας της ακεραιότητας των αγορών
  • Κατάρτιση αλγοριθμικών συναλλαγών και παροχή άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε τόπους διαπραγμάτευσης
  • Όρια θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων
 • Οργανωτικές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Επενδύσεων
  • Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
  • Έγκριση και επανεξέταση επενδυτικών προϊόντων ως προς την καταλληλότητα τους (Product Governance)
  • Συγκεκριμένα Προϊόντα
  • Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας
  • Μαρτυρίες δημοσίου συμφέροντος (Whistleblowing)
  • Βέλτιστη εκτέλεση
 • Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εξουσίες εποπτικών αρχών και κυρώσεις
   

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) και Νέας Υόρκης. Είναι Εταίρος στη δικηγορική εταιρία KLC. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον Σεπτέμβριο 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Μεταξύ άλλων πέτυχε την πολιτική συμφωνία για την υιοθέτηση της MiFID II/MiFIR ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, προήδρευε μέχρι και τον Απρίλιο του 2016, και της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που έχει διοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MIFID II στο ελληνικό δίκαιο.

Ο κος Εμμανουήλ Αρβανίτης είναι οικονομολόγος και εργάζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2002. Από το 2003 συμμετέχει σε ομάδες εργασίας της ESMA με βασικό αντικείμενο την εξειδίκευση διατάξεων της MiFID I και της MiFID II. Έλαβε μέρος στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση της MiFID II/MiFIR στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως ειδικός και ως εθνικός αντιπρόσωπος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας και διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της MiFID I και της MiFID ΙI στο ελληνικό δίκαιο. Τέλος έχει εργασθεί ως διαχειριστής στη Societe Generale Asset Management ΑΕΔΑΚ (Ιαν 1996-Μάιος 2002).

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

 

Εξ αποστάσεως - Live Streaming/ On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

 

Ζωντανά (Live streaming) με διαδραστικό τρόπο

 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (από τον χώρο του εκπαιδευόμενου).
 • Δυνατότητα παρέμβασης μέσω υποβολής ερωτήσεων και λήψης ταυτόχρονης απάντησης από τον εισηγητή/τρια

 

Τεχνικές προδιαγραφές για την Εξ αποστάσεως παρακολούθηση - Live Streaming

 • Ενσύρματη Σύνδεση
 • Χρήση Ακουστικών & Μικροφώνου
 • Ταχύτητα πάνω από 380 kbps ως τελικό αποτέλεσμα στο τεστ συμβατότητας
 

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Βασιλική Λαζαράκου
Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 60272

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Α.Φ.Μ 094443580
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Contact us for more information

Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why are they Important?

The data you have authorized us to collect will help us improve the users’ experience and deliver a superior customer service regarding our new publication releases, education and software & technology products that may be of interest to you.

Terms of Use
">