Κωδ. 18263
8 ώρες
Tετάρτη 21 & Παρασκευή 23 Απριλίου 2021(16:00 – 20:00)
Εισηγητές: Παπαδήμος N.
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ


Εισηγητές: Παπαδήμος N.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 360,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18263
8 ώρες
Tετάρτη 21 & Παρασκευή 23 Απριλίου 2021(16:00 – 20:00)
Εισηγητές: Παπαδήμος N.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις εξελίξεις όσον αφορά τις νέες υποχρεώσεις εκδοτών των νέων κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/2115, 2021/337 & 2021/528 (COD) και να τις συγκρίνει με τις υφιστάμενές διατάξεις του Κανονισμού 2019/980 σχετικά με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το έγγραφο το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται για την εξαίρεση από το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εξαγορά μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευση ή διάσπαση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών (Capital Markets Recovery Package) στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα υιοθετήσει μέχρι το α’ τρίμηνο του 2021 την κατάρτιση ενός νέου, αρκετά απλουστευμένου, τύπου ενημερωτικού δελτίου, του ΕU Recovery Prospectus» προκειμένου οι εισηγμένες εταιρείες να αντλήσουν τα κεφάλαια που τους είναι απαραίτητα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη της ΕΕ με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι Κατευθυντήριες γραμμές και οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις (Q & A’s)» που αφορούν τα εκτελεστικά μέτρα των εν λόγω κανονισμών. Επιπλέον θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα (case studies) με τα πιο επίκαιρα θέματα που αφορούν την κατάρτιση ενός ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ NEOY ΚΑΝ (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το έγγραφο, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται για την εξαίρεση από το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εξαγορά μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευσης ή διάσπασης.
- Ελάχιστες πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο εξαίρεσης (άρθρα 1 έως 5)
- Το έγγραφο εξαίρεσης περιλαμβάνει τις ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι & II
-
Σε ποιες περιπτώσεις δημοσιεύεται το έγγραφο (άρθρo 2 Κανονισμός 2019/2115)

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ NEOY ΚΑΝ (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποί-ηση του καν. (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ανάκαμψη της ΕΕ και τις στοχευμένες τροποποιήσεις για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19.
-
Σε ποιες περιπτώσεις δημοσιεύεται το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ανάκαμψη της ΕΕ και μέχρι πότε θα ισχύει η εν λόγω διάταξη
-
Νέα παράγραφος 12α στο άρθρο 7 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129 «Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψητης ΕΕ»
-
Νέο Άρθρο 14α του Καν. (ΕΕ) 2017/1129 «Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ» - Νέο Άρθρο 47α του Καν. (ΕΕ) 2017/1129 «Χρονικός περιορισμός του ενημερωτικού δελτίουγια την ανάκαμψη της ΕΕ»
-
Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ (Παράρτημα Vα)

Τα παραπάνω συγκρίνονται με τις υπάρχουσες διατάξεις του Καν. 980/2019 - Παραρτήματα 3 και 12.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1129
- Κατευθυντήριες γραμμές: σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο ESMA 32-382-1138_04.03.2021
-
Questions and Answers on the Prospectus regulation ESMA/2019/ESMA31-62-1258 Version6_28 January 2021
-
Questions and answers: ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMsESMA32-51-370) _17 April 2020 - Application of the APM Guidelines in the context of COVID-19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (CASE STUDIES)
- Επενδυτικοί κίνδυνοι (Risks deriving from the Covid-19 outbreak)
-
Λοιπά παραδείγματα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εισηγμένων εταιριών • Συμβούλουςεπιχειρήσεων, οικονομολόγους • Δ/ντές και στελέχη τμήματος Εταιρικώνανακοινώσεων • Οικονομικούς Δ/ντές, λογιστές, στελέχη Οικονομικής Δ/νσης, Ελεγκτές • Υπεύθυνους και στελέχη τμήματος Νομικής Υποστήριξηςεισηγμένων και • Σε εργαζόμενους στον χρηματοοικονομικό τομέα (τραπε-ζών και ΑΕΠΕΥ που παρέχουν υπηρεσίες Αναδοχής ή/και Συμβούλου) που παρέχουν υπηρεσίες σε εκδότες που προβαίνουν σε δημόσια προσφοράκινητών αξιών ή / και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευσησε ρυθμιζόμενη αγορά.

Νικόλαος Παπαδήμος

Ο Νικόλαος Παπαδήμος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Banking) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διαθέτει πολυετή διεθνή επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες πολυεθνικές εταιρίες όπως Price Waterhouse (Ελεγκτής), Johnson& Johnson (Προϊστάμενος Λογιστηρίου), Becton Dickinson (Οικονομικός Διευθυντής) κ.α. Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) από το 2009 μέχρι 2011 και από το 2013 μέχρι σήμερα. Το ΣΠΕ είναι το αρμόδιο όργανο της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος. Στόχος του είναι η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Από το 1998 εργάζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως ελεγκτής και από το 2003 μέχρι σήμερα είναι προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Προσφορών. Μεταξύ άλλων, έχει συμβάλει ως μέλος στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 71/2003,και 78/2010 και του Κανονισμού 1129/2017«σχετικά με το ΕΔ που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφοράκινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση» στην ΕλληνικήΝομοθεσία. Συμμετέχει ενεργά (από το 2001) σε Ομάδες Εμπειρογνωμό-νων της ESMA (European Securities and Market Authority). Μεταξύ άλλων, ήταν μέλος της Ομάδας Αξιολόγησης (Assessment Group) για την εξέταση της διαδικασίας έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων από την ESMA το 2015 και 2016 και είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Διαρκούς Επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά θέματα των επιχειρήσεων (Corporate Finance Standing Committee) της ESMA. Η Διαρκής Επιτροπήγια τα χρηματοοικονομικά θέματα των επιχειρήσεων έχει την ευθύνη της επεξεργασίας όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό δελτίο και θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Νικόλαος Παπαδήμος

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  29152

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top