Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Υπό το φως των πρόσφατων αλλαγών που επέφερε ο Ν 4782/2021

Εισηγητές: Μικρουλέας H.

Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο νέος Ν 4782/2021 στην έννομη προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι πολλές και σημαντικές. Στο πρώτο μέρος του Σεμιναρίου αυτού αναλύονται οι συνέπειες των τροποποιήσεων αυτών στις προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας σε όλα τα στάδια των δημόσιων διαγωνισμών και ειδικότερα κατά το στάδιο της δημοσίευσης της διακήρυξης, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών και κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναλυτική παρουσίαση των διαδικαστικών και δικονομικών κανόνων παροχής της έννομης προστασίας, τόσο στους διαγωνισμούς για τους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, όσο και στους διαγωνισμούς συμβάσεων προϋπολογισμού κάτω των 60.000 ευρώ, για τους οποίους ακολουθείται διαφορετική διαδικασία. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα παρουσιαστούν βασικά ζητήματα του προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εισαγωγή: Η έννομη προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων γενικά, υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων του Ν 4782/2021.
-
Αντικείμενο της έννομης προστασίας κατά το στάδιο δημοσίευσης της διακήρυξης και πριν την υποβολή των προσφορών. Έννομο συμφέρον. Ειδικά ζητήματα νομιμότητας της διακήρυξης.
-
Αντικείμενο της έννομης προστασίας κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών.
-
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ειδικά θέματα έννομης προστασίας.

- Η άσκηση και η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, ενόψει των τροποποιήσεων του Ν 4782/2021. Η προετοιμασία του φακέλου από την Αναθέτουσα Αρχή και η σύνταξη των απόψεων. Παρεμβάσεις. Προσωρινά μέτρα. Απόφαση.
-
Η έννομη προστασία σε διαγωνισμούς που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ.
- Η δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ύστερα από τις τροποποιήσεις του Ν 4782/2021. Ειδικά δικονομικά θέματα. Η σύνταξη των απόψεων και η συμπλήρωση του φακέλου από την Αναθέτουσα Αρχή.
-
Ο προσυμβατικός έλεγχος στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες και στα νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.

Ηλίας Μικρουλέας

Ο Ηλίας Μικρουλέας ίναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου και δικηγόρος Αθηνών. Ασχολείται επαγγελματικά από το έτος 2000 με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια και ημερίδες ως εισηγητής για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) και έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και μέλος του μητρώου εκπαιδευτών της Εθνικής Σχο-λής Δημόσιας Διοίκησης. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19022
7 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Μικρουλέας H.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 230,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Υπό το φως των πρόσφατων αλλαγών που επέφερε ο Ν 4782/2021

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19022
7 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Μικρουλέας H.
Back to Top