ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 26€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17685
Καρύδης Γ.

Το σύγγραμμα «Ενωσιακό Δίκαιο Ανταγωνισμού & Εσωτερικής Αγοράς» εστιάζει στην ανάπτυξη των βασικών ρυθμίσεων του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνδέονται με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Φωτίζει και αναλύει τις θεμελιώδεις πτυχές του γενικού νομικού πλαισίου για τις συναλλαγές, όπως αυτό διαμορφώνεται στη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Ένα πλαίσιο, το οποίο τελικά λειτουργεί επιτακτικά, τόσο έναντι των επιχειρήσεων, όσο και έναντι κάθε κράτους - μέλους, το οποίο παρεμβαίνει στην οικονομία, είτε ως συναλλασσόμενος, είτε ως δημόσια αρχή, που ορίζει τους κανόνες που διέπουν ή επηρεάζουν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Μέσα από την ανάλυση του θεσμικού ενδύματος της εσωτερικής αγοράς και των διατάξεων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων αναδεικνύονται ανάγλυφα οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, τα οποία προσδιορίζουν τελικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και την αυτοτέλεια του γνωστικού αντικειμένου του συγγράμματος.

Πρόλογος Σελ. I
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. I
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 3
KΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
A. Πεδίο εφαρμογής “ratione materiae” Σελ. 5
Β. Μέσα υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων Σελ. 8
1. Τελωνειακή Ένωση Σελ. 8
2. Κατάργηση των φορολογικών διακρίσεων Σελ. 12
3. Κατάργηση ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 19
α) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές: Έννοια και μορφές Σελ. 19
β) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές Σελ. 29
γ) Δικαιολόγηση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος με βάση το άρθρο 36 Σελ. 31
4. Διαρρύθμιση των κρατικών εμπορικών μονοπωλίων Σελ. 34
KΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α. Πεδίο εφαρμογής “ratione personae” Σελ. 37
Β. Πεδίο εφαρμογής “ratione materiae” Σελ. 42
1. Έννοια - Περιεχόμενο του δικαιώματος εγκατάστασης Σελ. 42
α) Άσκηση μη μισθωτής οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 42
β) Μόνιμος και διασυνοριακός χαρακτήρας της οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 43
2. Μορφές εγκατάστασης Σελ. 44
Γ. Ελεγχόμενοι περιορισμοί Σελ. 45
1. Διακριτικές ρυθμίσεις Σελ. 45
2. Αδιακρίτως εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις Σελ. 46
3. Ρυθμίσεις της χώρας προέλευσης και ρυθμίσεις θεσπιζόμενες από Επαγγελματικές Ενώσεις Σελ. 47
4. Ρυθμίσεις που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης Σελ. 48
Δ. Αναγκαιότητα εναρμόνισης των όρων άσκησης των μη μισθωτών δραστηριοτήτων Σελ. 48
Ε. Νομιμοποίηση των περιοριστικών ρυθμίσεων Σελ. 50
1. Διακριτικές ρυθμίσεις Σελ. 50
α) Δραστηριότητες συνδεόμενες με την άσκηση δημόσιας εξουσίας Σελ. 51
β) Προστασία της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας Σελ. 53
2. Αδιακρίτως εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις: Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος Σελ. 56
KΕΦΑΛΑΙΟ IΙI
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Πεδίο εφαρμογής “ratione personae” Σελ. 60
Β. Πεδίο εφαρμογής “ratione materiae” Σελ. 61
1. Παροχή έναντι ανταλλάγματος Σελ. 61
2. Διασυνοριακός χαρακτήρας της παροχής Σελ. 62
3. Προσωρινός χαρακτήρας της παροχής Σελ. 63
Γ. Φύση των απαγορευμένων περιορισμών Σελ. 63
Δ. Νομιμοποίηση των εθνικών περιοριστικών ρυθμίσεων Σελ. 66
KΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
A. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ Σελ. 70
Β. Η εξαιρετική διάταξη του άρθρου 65 της ΣΛΕΕ Σελ. 74
1. Γενικά χαρακτηριστικά της διάταξης Σελ. 75
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 75
3. Λόγοι εξαίρεσης - Συνοπτική παρουσίαση Σελ. 77
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Σελ. 80
ΜΕΡΟΣ B΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 85
Α. Η “ratio” των σχετικών διατάξεων και η αναγκαία στάθμιση συμφερόντων κατά την εφαρμογή τους Σελ. 85
Β. Βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών διατάξεων Σελ. 89
KΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΚΑΙ 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ
Α. Αντικείμενο προστασίας Σελ. 91
1. Νομολογιακή οριοθέτηση του αντικειμένου προστασίας: “Workable competition” Σελ. 91
2. Συνέπειες της επιλογής του μοντέλου του “workable competition” ως αντικείμενου προστασίας των διατάξεων ανταγωνισμού της ΕΕ Σελ. 93
3. Λειτουργίες (στόχοι) των κανόνων του ανταγωνισμού της ΕΕ Σελ. 97
α) Γενική Λειτουργία Σελ. 97
β) Ειδική Λειτουργία Σελ. 98
Β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 98
1. Πεδίο Εφαρμογής “ratione personae” Σελ. 98
α) Συστατικά στοιχεία της έννοιας της επιχείρησης ως κριτηρίου οριοθέτησης του “ratione personae” πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του ανταγωνισμού της ΕΕ Σελ. 99
β) Ειδικές εφαρμογές Σελ. 100
2. Πεδίο εφαρμογής “ratione loci” - “Extraterritorial effect” των διατάξεων του ανταγωνισμού της ΕΕ Σελ. 111
KΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΣΛΕΕ
Α. Σύμπραξη: Έννοια και μορφές Σελ. 114
1. Συμφωνία επιχειρήσεων Σελ. 114
2. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων Σελ. 117
α) Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πεδίο ελέγχου του άρθρου 101 παρ. 1 της Συνθήκης Σελ. 117
β) Διάκριση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων από τα κρατικά μέτρα Σελ. 119
3. Εναρμονισμένη πρακτική Σελ. 121
α) Εννοιολογικά στοιχεία Σελ. 121
β) Απόδειξη Σελ. 123
Β. Περιορισμός του ανταγωνισμού Σελ. 124
1. Κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας του «περιορισμού» του ανταγωνισμού Σελ. 124
2. Καταλογισμός του περιορισμού του ανταγωνισμού στη σύμπραξη Σελ. 127
3. Περιπτώσεις περιοριστικών- αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων Σελ. 128
Γ. Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 130
KΕΦΑΛΑΙΟ III
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
Α. Ομαδική (κατά κατηγορίες) απαλλαγή Σελ. 135
1. Περιγραφή του μηχανισμού - Φιλοσοφία των νέων κανονισμών απαλλαγής Σελ. 135
2. Έννομες συνέπειες των κανονισμών ομαδικής απαλλαγής Σελ. 136
Β. Ατομική απαλλαγή: Oυσιαστικές προϋποθέσεις ατομικής απαλλαγής των περιοριστικών συμπράξεων Σελ. 139
KΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ
Α. Δεσπόζουσα θέση Σελ. 144
1. Οριοθέτηση της σχετικής αγοράς Σελ. 144
α) Οριοθέτηση της «σχετικής» αγοράς, κατά προϊόν ή υπηρεσία Σελ. 145
β) Η οριοθέτηση, κατά τόπο, της σχετικής αγοράς (γεωγραφική οριοθέτηση) Σελ. 148
2. Ορισμός, μορφές και κριτήρια διαπίστωσης της δεσπόζουσας θέσης Σελ. 150
α) Ορισμός Σελ. 150
β) Μορφές δεσπόζουσας θέσης Σελ. 151
γ) Κριτήρια διαπίστωσης της δεσπόζουσας θέσης Σελ. 152
Β. Απαγορευμένη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης Σελ. 154
1. Έννοια της κατάχρησης Σελ. 154
2. Μορφές κατάχρησης Σελ. 156
α) Επιβολή μη δίκαιων τιμών (αγοράς ή πώλησης) ή άλλων όρων συναλλαγής Σελ. 156
β) Επιθετική τιμολόγηση (predatory pricing) - Πώληση κάτω του κόστους Σελ. 157
γ) Πρακτική συμπίεσης περιθωρίων κέρδους Σελ. 159
δ) Επιβολή διακριτικών τιμών και άλλων διακριτικών όρων συναλλαγής Σελ. 161
ε) Μορφές καταχρηστικής εκπτωτικής πολιτικής της δεσπόζουσας επιχείρησης Σελ. 163
στ) Άρνηση πώλησης ή συναλλαγής εν γένει Σελ. 165
ζ) Ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας από δεσπόζουσα επιχείρηση Σελ. 173
η) Υποχρέωση αποδοχής ή εξώθηση αποδοχής και άλλων πρόσθετων μη αναγκαίων προϊόντων ή υπηρεσιών (Tying - Bundling) Σελ. 174
θ) Άλλες καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τη δεσπόζουσα επιχείρηση στο πλαίσιο της διανομής των προϊόντων της Σελ. 175
KΕΦΑΛΑΙΟ V
ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 & 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ
Α. Ομοιότητες και διαφορές των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Σελ. 177
Β. Συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Σελ. 178
KΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
Α. Oρισμός και μορφές κάθετων συμπράξεων Σελ. 181
Β. Γενικές αρχές αξιολόγησης των κάθετων συμπράξεων Σελ. 182
Γ. Βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού ομαδικής απαλλαγής 330/2010 Σελ. 186
1. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Σελ. 186
2. Δομή και βασικές ρυθμίσεις του κανονισμού 330/2010 Σελ. 190
Δ. Ατομική αξιολόγηση των κάθετων συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 330/2010 Σελ. 196
1. Εισαγωγικές σκέψεις Σελ. 196
2. Ανάλυση συγκεκριμένων κάθετων περιορισμών Σελ. 197
α) Ρήτρες καθορισμού τιμών μεταπώλησης και διαίρεσης των αγορών Σελ. 197
β) Ρήτρες προώθησης συγκεκριμένου σήματος (υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού) Σελ. 198
γ) Αποκλειστική διανομή και αποκλειστική παραχώρηση πελατείας Σελ. 201
δ) Συμφωνίες επιλεκτικής διανομής Σελ. 204
ε) Συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) Σελ. 207
στ) Συμφωνίες αποκλειστικής προμήθειας Σελ. 209
Ε. Κάθετες συμφωνίες στον τομέα των αυτοκινήτων - Κανονισμός απαλλαγής 461/2010 Σελ. 210
KΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
A. Γενικές αρχές αξιολόγησης των οριζόντιων συμπράξεων Σελ. 214
Β. Ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου Σελ. 216
1. Συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης (κανονισμός 1217/ 2010) Σελ. 217
α) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 217
β) Προϋποθέσεις απαλλαγής Σελ. 218
γ) Ρήτρες που αποκλείονται της απαλλαγής Σελ. 220
δ) Ανάκληση του προνομίου της απαλλαγής Σελ. 221
2. Συμφωνίες εξειδίκευσης (κανονισμός 1218/2010) Σελ. 221
α) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 221
β) Προϋποθέσεις απαλλαγής Σελ. 222
γ) Ανάκληση του προνομίου της απαλλαγής Σελ. 222
KΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α. Βασικές αρχές αξιολόγησης Σελ. 224
1. Άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας Σελ. 224
α) Αναγνώριση προστασίας του «ειδικού αντικειμένου» του δικαιώματος Σελ. 224
β) Μερική εφαρμογή της θεωρίας του “rule of reason” Σελ. 226
2. Άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας Σελ. 227
Β. Ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου: Κανονισμός 316/2014 Σελ. 228
1. Πεδίο Εφαρμογής του κανονισμού “ratione materiae” - Γενικές προϋποθέσεις απαλλαγής Σελ. 230
2. Ουσιαστικές διατάξεις του κανονισμού - Ειδικές προϋποθέσεις απαλλαγής Σελ. 233
α) Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας που εμποδίζουν την απαλλαγή του συνόλου της συμφωνίας Σελ. 233
β) Ρήτρες μη δυνάμενες να τύχουν απαλλαγής Σελ. 240
3. Ανάκληση του ευεργετήματος της ομαδικής απαλλαγής Σελ. 240
KΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α. Εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στον τραπεζικό τομέα Σελ. 242
1. Υπαγωγή των τραπεζικών δραστηριοτήτων στους κανόνες του ανταγωνισμού Σελ. 242
2. Εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις διατραπεζικές συμφωνίες καθορισμού επιτοκίων Σελ. 244
3. Διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης και κανόνες του ανταγωνισμού Σελ. 245
α) Γενικοί στόχοι της πολιτικής του ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο τομέα Σελ. 245
β) Πρακτικές που συνδέονται με την οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος πληρωμών Σελ. 245
γ) Διατραπεζικές προμήθειες σε συστήματα πληρωμής με πιστωτικές κάρτες Σελ. 247
Β. Η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα των ασφαλίσεων Σελ. 249
1. Νομολογιακή επιβεβαίωση της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού Σελ. 249
2. Υπαγωγή των συμφωνιών στην αγορά ασφαλίσεων στο κοινό καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών για τις οριζόντιες συμπράξεις Σελ. 249
α) Κοινή κατάρτιση συλλογών στοιχείων, πινάκων και μελετών Σελ. 250
β) Κοινή κάλυψη ορισμένων ειδών ασφαλιστικών κινδύνων Σελ. 250
γ) Τυποποιημένοι ασφαλιστικοί όροι Σελ. 251
δ) Συμφωνίες για τον από κοινού ορισμό (τυποποίηση) τεχνικών προδιαγραφών Σελ. 252
Γ. Το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα Σελ. 252
KΕΦΑΛΑΙΟ X
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1/2003
Εισαγωγικές σκέψεις Σελ. 255
Α. Από το σύστημα της προηγούμενης έγκρισης, στο σύστημα της εκ του νόμου (αυτόματης) εξαίρεσης Σελ. 256
1. Εισαγωγή της αρχής της “ab initio” αυτόματης απαλλαγής (εξαίρεσης) των περιοριστικών συμπράξεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ Σελ. 256
2. Συνέπειες της αρχής της “ab initio” αυτόματης απαλλαγής Σελ. 258
α) Αποκατάσταση της ενότητας στην εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ Σελ. 258
β) Επιπτώσεις στη νομική ασφάλεια των επιχειρήσεων Σελ. 259
Β. Ενίσχυση της αποκεντρωμένης εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού Σελ. 260
1. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής, των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των εθνικών δικαστηρίων Σελ. 260
α) Οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των εθνικών δικαστηρίων Σελ. 260
β) Αρμοδιότητες της Επιτροπής Σελ. 270
2. Οι σχέσεις ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα εθνικά δικαστήρια και την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού Σελ. 278
α) Οι σχέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο του Δικτύου (ήτοι ανάμεσα στην Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, καθώς και ανάμεσα στις εθνικές αρχές) Σελ. 278
β) Οι σχέσεις εξάρτησης Σελ. 283
γ) Οι σχέσεις μεταξύ Επιτροπής και δικαστηρίων Σελ. 286
Γ. Οριοθέτηση της συντρέχουσας εφαρμογής των εθνικών διατάξεων του ανταγωνισμού και των αντίστοιχων διατάξεων της ΣΛΕΕ Σελ. 288
KΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. Δικαίωμα άμυνας των εμπλεκομένων και κύρια μέσα διασφάλισής του Σελ. 292
1. Κοινοποίηση αιτιάσεων Σελ. 292
2. Δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο Σελ. 293
3. Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρων και πελατών Σελ. 296
Β. Πρόγραμμα επιείκειας Σελ. 297
1. Επιδιωκόμενος σκοπός Σελ. 297
2. Προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από το πρόστιμο ή μείωσης του προστίμου Σελ. 298
3. Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιείκειας Σελ. 300
α) Οι ενωσιακές «ρυθμίσεις» Σελ. 300
β) Η θέση της νομολογίας ως προς την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιείκειας Σελ. 302
Γ. Ανάληψη δεσμεύσεων Σελ. 306
Δ. Η «παραγραφή» κατά τον κανονισμό 1/2003 Σελ. 307
1. Άρθρο 25 του κανονισμού 1/2003 Σελ. 307
α) Η προθεσμία «παραγραφής» του άρθρου 25 παρ. 1 Σελ. 307
β) Διακοπή και αναστολή της «παραγραφής» κατά το άρθρο 25 παρ. 3-6 του κανονισμού Σελ. 309
2. Παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών (άρθρο 26 του κανονισμού 1/2003) Σελ. 313
KΕΦΑΛΑΙΟ XII
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. Η ακυρότητα Σελ. 315
Β. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 316
1. Νομική θεμελίωση στην έννομη τάξη της Ένωσης Σελ. 316
2. Το περιεχόμενο της αξίωσης και οι ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις άσκησής της Σελ. 319
KΕΦΑΛΑΙΟ XIII
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ι. Ανεπάρκεια των άρθρων 101 & 102 της ΣΛΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων Σελ. 325
ΙΙ. Ανάλυση του κανονισμού 139/2004 του Συμβουλίου Σελ. 326
Α. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 139/2004 Σελ. 327
1. Έννοια και μορφές συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό Σελ. 327
2. «Κοινοτική διάσταση» της συγκέντρωσης Σελ. 337
3. Υπαγωγή των λεγόμενων «παρεπόμενων» περιορισμών στον κανονισμό Σελ. 345
Β. Έλεγχος της συμβατότητας των συγκεντρώσεων με τον κανονισμό Σελ. 349
1. Γενικοί κανόνες αξιολόγησης Σελ. 349
2. Μέθοδος αξιολόγησης Σελ. 350
Γ. Διαδικασία ελέγχου των συγκεντρώσεων Σελ. 358
1. Υποχρέωση κοινοποίησης της συγκέντρωσης - Έννομες συνέπειες της κοινοποίησης Σελ. 358
2. Περιγραφή των φάσεων της διαδικασίας ελέγχου - Αποφασιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Σελ. 361
KΕΦΑΛΑΙΟ XIV
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
Α. Έλεγχος των κρατικών μέτρων που εξουδετερώνουν την πρακτική αποτελεσματικότητα των κανόνων του ανταγωνισμού Σελ. 367
1. Διατύπωση του κανόνα - Διασφάλιση του «χρήσιμου» αποτελέσματος των κανόνων του ανταγωνισμού Σελ. 367
2. Εύρος και συνέπειες εφαρμογής του κανόνα Σελ. 368
α) Έλεγχος των κανονιστικών - κρατικών μέτρων επιβολής αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις Σελ. 368
β) Σωρευτικός έλεγχος των κανονιστικών μέτρων που νομιμοποιούν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και των συναφών συνοδευτικών αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών Σελ. 369
γ) Έλεγχος των κανονιστικών - κρατικών μέτρων ανάθεσης σε επιχειρήσεις αρμοδιοτήτων παρέμβασης στην αγορά Σελ. 370
δ) Η σύνδεση των κρατικών μέτρων με συνοδευτική αντι-ανταγωνιστική πρακτική των επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ελέγχου των εν λόγω μέτρων; Σελ. 371
Β. Δημόσιες - Μονοπωλιακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που απολαμβάνουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: Ανάλυση του άρθρου 106 της ΣΛΕΕ Σελ. 375
1. Προϋποθέσεις απαγόρευσης των κρατικών μέτρων: Άρθρο 106 παρ. 1 Σελ. 375
α) Επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 106 Σελ. 376
β) Κρατικά μέτρα υπαγόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 106 Σελ. 377
2. Εξαίρεση από την απαγόρευση: Άρθρο 106 παρ. 2 Σελ. 380
α) Έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) Σελ. 380
β) Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 106 παρ. 2 Σελ. 384
KΕΦΑΛΑΙΟ XV
KΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Α. Προϋποθέσεις απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων κατά το άρθρο 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ Σελ. 386
1. Η ύπαρξη ενίσχυσης: Εννοιολογικά στοιχεία και μορφές Σελ. 387
α) Παροχή οικονομικού - ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Σελ. 387
β) Μεταφορά κρατικών πόρων - Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού Σελ. 392
γ) Καταλογισμός του μέτρου στο κράτος Σελ. 394
δ) Επιλεκτικός χαρακτήρας του μέτρου Σελ. 395
2. Περιορισμός του ανταγωνισμού και προσβολή του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 396
Β. Ο κανόνας “de minimis”, όριο στην απαγόρευση του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ Σελ. 398
1. Γενικός κανονισμός “de minimis” Σελ. 398
2. Ειδικός κανονισμός “de minimis” για επιχειρήσεις επιφορτισμένες με ΥΓΟΣ Σελ. 399
Γ. Εξαιρέσεις στην αρχή της απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 401
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 401
2. Αρχές που διέπουν την εξαίρεση-απαλλαγή των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 404
i. Συμβολή της ενίσχυσης στην ικανοποίηση του γενικού συμφέροντος της Ένωσης Σελ. 404
ii. Αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της ενίσχυσης Σελ. 406
iii. Αρχή της διαφάνειας Σελ. 406
3. Ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων Σελ. 407
α) Περιφερειακές ενισχύσεις [107 παρ. 3 (α), 107 παρ. 3 (γ)] Σελ. 407
β) Γενικές οριζόντιες ενισχύσεις [Άρθρο 107 παρ. 3 (β)] Σελ. 408
γ) Τομεακές Ενισχύσεις Σελ. 409
δ) Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος Σελ. 409
4. Απαλλαγή ενισχύσεων κατά κατηγορίες: Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής 651/2014 Σελ. 416
α) Οι οριζόντιες ρυθμίσεις του κανονισμού Σελ. 417
β) Έννομες συνέπειες του κανονισμού Σελ. 421
γ) Κριτική αξιολόγηση του κανονισμού Σελ. 422
Δ. Διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων Σελ. 424
1. Προληπτικός έλεγχος των νέων ενισχύσεων Σελ. 425
α) Yποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή Σελ. 425
β) Υποχρέωση αναστολής χορήγησης της ενίσχυσης Σελ. 426
2. Διαρκής έλεγχος των υφιστάμενων ενισχύσεων Σελ. 427
3. Αποφάσεις της Επιτροπής: Έννομες συνέπειες - Δικαστικός Έλεγχος Σελ. 428
4. Έννομη προστασία επί παραβάσεως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων Σελ. 431
α) Ο ρόλος της Επιτροπής Σελ. 431
β) Ο ρόλος του εθνικού δικαστή Σελ. 433
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Σελ. 440
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 445
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ
Α. Το αποκλίνον καθεστώς της ΣΛΕΕ στον τομέα των μεταφορών Σελ. 445
Β. Η χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών των γενικών αρχών και των διατάξεων της Συνθήκης περί των λοιπών θεμελιωδών ελευθεριών Σελ. 448
Γ. Το εύρος της απελευθέρωσης της παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών Σελ. 450
1. Κανονιστικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Σελ. 451
α) Οδικές μεταφορές Σελ. 451
β) Θαλάσσιες μεταφορές Σελ. 452
γ) Αεροπορικές μεταφορές Σελ. 453
2. Εύρος των ελεγχόμενων κρατικών ρυθμίσεων Σελ. 454
3. Νόμιμες αποκλίσεις από την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς Σελ. 458
α) Ασφάλεια οδική - ναυσιπλοΐας - αεροπλοΐας Σελ. 458
β) Προστασία Περιβάλλοντος Σελ. 460
γ) Διασφάλιση της δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 461
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ KAI ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α. Ρυθμιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων Σελ. 467
1. Πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο Σελ. 468
2. Αδειοδότηση Σελ. 472
3. Διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας Σελ. 474
α) Έννοια της καθολικής υπηρεσίας Σελ. 474
β) Υπηρεσίες που εμπίπτουν στην έννοια της καθολικής υπηρεσίας Σελ. 476
γ) Χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας Σελ. 477
4. Ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Θεσμοθέτηση ανεξάρτητων κανονιστικών αρχών Σελ. 478
α) Η ανεξαρτησία των κανονιστικών αρχών Σελ. 478
β) Στόχοι πολιτικής - Αρμοδιότητες Σελ. 480
Β. Απελευθέρωση και ρύθμιση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών Σελ. 482
1. Εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου Σελ. 483
2. Έκταση της απελευθέρωσης Σελ. 483
3. Έννοια - Περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας και τρόποι χρηματοδότησής της Σελ. 484
4. Αδειοδότηση και όροι πρόσβασης στην ταχυδρομική υποδομή ή στα στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας Σελ. 486
5. Έλεγχος και εποπτεία της ταχυδρομικής αγοράς - Επίλυση διαφορών Σελ. 488
Γ. Απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 489
1. Έκταση της απελευθέρωσης Σελ. 490
α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 490
β) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 490
2. Υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας - Καθολική υπηρεσία - Υποχρεώσεις προστασίας των καταναλωτών Σελ. 491
3. Διαχωρισμός των Δικτύων από την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Σελ. 493
α) Διαχωρισμός συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς Σελ. 493
β) Διαχωρισμός του συστήματος διανομής Σελ. 495
4. Δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα μεταφοράς και στο Δίκτυο διανομής Σελ. 496
5. Ρυθμιστικές αρχές - Ανεξαρτησία - Αρμοδιότητες Σελ. 497
α) Λειτουργική - προσωπική ανεξαρτησία και οικονομική αυτοτέλεια Σελ. 497
β) Καθήκοντα - Αρμοδιότητες Σελ. 497
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Α. Υπαγωγή των κανονιστικών περιοριστικών ρυθμίσεων στις περί θεμελιωδών ελευθεριών διατάξεις Σελ. 501
Β. Μορφές περιοριστικών κρατικών μέτρων Σελ. 502
1. Περιορισμοί πρόσβασης στο ελεύθερο επάγγελμα Σελ. 502
α) Μέτρο αξιολόγησης Σελ. 502
β) Εφαρμογές Σελ. 502
2. Γεωγραφικοί περιορισμοί Σελ. 507
3. Καθορισμός αμοιβών Σελ. 507
Γ. Περιπτώσεις νόμιμων αποκλίσεων Σελ. 509
1. Επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος Σελ. 509
2. Διασφάλιση δημοσίων αγαθών (ΥΓΟΣ) Σελ. 510
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Σελ. 511
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Σελ. 515
2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Σελ. 537
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (“Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων”) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Σελ. 544
Βιβλιογραφία
I. ΒΙΒΛΙΑ
Α. Ελληνόγλωσσα Σελ. 569
Β. Ξενόγλωσσα Σελ. 572
II. ΑΡΘΡA
Α. Ελληνόγλωσσα Σελ. 575
Β. Ξενόγλωσσα Σελ. 578
Αλφαβητικο ευρετήριο
Back to Top