Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εμβάθυνση σε ζητήματα διαχείρισης αιτημάτων φυσικών προσώπων

Εισηγητές: Λαζαράκος Γ.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών που ασχολούνται -άμεσα ή έμμεσα- με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Εκκινεί από τη διττή παραδοχή ότι: πρώτον, η δυνατότητα ορθής και αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πρωταρχική υποχρέωση των υπεύθυνων επεξεργασίας και δεύτερον, από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα αιτήματα φυσικών προσώπων που ασκούνται βάσει του ΓΚΠΔ. Εξετάζοντας πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διαχείριση αιτημάτων του ΓΚΠΔ, το Σεμινάριο αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων για την αναγνώριση και αξιολόγηση των αιτημάτων που ασκούνται. Υπό την καθοδήγηση του εισηγητή, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν περαιτέρω στον τρόπο έγκαιρης και ουσιαστικής διαχείρισης των αιτημάτων, κάτι που θα τους βοηθήσει να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά την επιχείρηση ή τον Οργανισμό που υπηρετούν.

 • Η ενίσχυση των δικαιωμάτων στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) - μία εφ' όλης της ύλης επισκόπηση.
 • Τα πρώτα βήματα του υπεύθυνου επεξεργασίας σε σχέση με αιτήματα
  που παραλαμβάνει (λ.χ. επαλήθευση ταυτότητας, αξιολόγηση του κατά
  πόσον το αίτημα αφορά σε προσωπικά δεδομένα και αν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, τρόπος άσκησης του αιτήματος, χρόνος και
  τρόπος απόκρισης).
 • Περιορισμοί των δικαιωμάτων (λ.χ. προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά
  αιτήματα, δικαιώματα και ελευθερίες των άλλων).
 • Πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση αιτημάτων φυσικών προσώπων σε σχέση με αιτήματα
  • πρόσβασης και φορητότητας
  • διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  • περιορισμού στην επεξεργασία
  • εναντίωσης
  • ανθρώπινης παρέμβασης σε περίπτωση λήψης αποφάσεων βάσει
   αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

* Αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων: Δημιουργία ομάδων εργασίας
(workshops), στο πλαίσιο των οποίων θα εξεταστούν σενάρια προσομοίωσης από αιτήματα υποκειμένων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων, τα
πορίσματα των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης από όλους όσοι συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών που ασχολούνται με την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων, απειλών και ευπαθειών αυτών, καθώς και την ασφάλεια των κέντρων δεδομένων και των χώρων επεξεργασίας πληροφοριών, όπως: Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, Υπεύθυνοι Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Στελέχη Πληροφορικής εν γένει, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι, Στελέχη Διοίκησης (π.χ. Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές).

Γρηγόρης Λαζαράκος

Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικ. Συλλόγου Αθηνών από το 1996. Από τον Ιούλιο του 2018 είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικ. εταιρίας «Λαζαράκος και Συνεργάτες», η οποία εξειδικεύεται σε θέματα δημόσιου διοικητικού δικαίου, καθώς και του δικαίου των προσωπικών δεδομένων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 έχει αναλάβει και καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στη Βουλή των Ελλήνων. Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) από το Μάρτιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2016. Από τον Αύγουστο του 2017, είναι πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας (CEPE L PS) στην “European Privacy Seal (EuroPriSe)”, που αποτελεί έναν πανευρωπαϊκώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης (με έδρα τη Βόννη/Γερμανία) IT προϊόντων και υπηρεσιών (IT based products and services) επί τη βάσει κριτηρίων που ενσωματώνουν τις νέες νομικές απαιτήσεις του GDPR. Είναι συντάκτης τριών (3) μονογραφικών μελετών και τριάντα οκτώ (38) επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει διδάξει συνταγματικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, καθώς και Δίκαιο Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19630
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Λαζαράκος Γ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Εμβάθυνση σε ζητήματα διαχείρισης αιτημάτων φυσικών προσώπων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19630
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Λαζαράκος Γ.
Back to Top