ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17500
Πολυχρονόπουλος Αθ.

Στην τρίτη έκδοση του έργου «Επιτομή Εμπορικού Δικαίου» παρουσιάζεται συστηματικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανά κλάδο του εμπορικού δικαίου με έμφαση στην πρακτική θεώρηση των σχετικών θεμάτων. Η ύλη ταξινομείται σε δέκα κεφάλαια που καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της βασικής εμπορικής νομοθεσίας, δηλ.:

  • το εμπορικό δίκαιο και τη διαμεσολάβηση, ως θεσμοί του εμπορικού δικαίου
  • το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου και τις εμπορικές πράξεις
  • το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • τις συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
  • το δίκαιο του ανταγωνισμού
  • τα αξιόγραφα
  • τις εμπορικές εταιρίες
  • το πτωχευτικό δίκαιο
  • το ναυτικό δίκαιο και
  • το ασφαλιστικό δίκαιο

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, παρέχεται στον χρήστη η απαιτούμενη ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται και τα τυχόν αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου.

Το έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο εμπορικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXIX
1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
§ 1. Ιστορία Σελ. 3
§ 2. To εμπορικό δίκαιο
2.1. Γενικά Σελ. 3
2.2. Οι κανόνες του εμπορικού δικαίου Σελ. 4
2.3. Η διαμεσολάβηση Σελ. 4
2.3.1. Η κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και των υπηρεσιών (τομείς-κλαδοι παραγωγής) Σελ. 4
2.3.2. Είδη διαμεσολάβησης (ενδεικτικά) Σελ. 5
2.3.3. Η χρησιμότητα των διακρίσεων διαμεσολάβησης Σελ. 6
2.3.4. Τα λοιπά στοιχεία της διαμεσολάβησης (κίνδυνος, κέρδος) Σελ. 6
2.3.5. Ορισμοί της εμπορικής δραστηριότητας, του εμπορίου, της αγοράς, του οικονομικού συστήματος, του οικονομικού συντάγματος. Σελ. 6
2.4. Η επιχείρηση (firm) Σελ. 7
2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 3. Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Σελ. 11
§ 4. Οι εμπορικές πράξεις
4.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.2. Κατ’ αναλογία πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.3. Παράγωγα εξ υποκείμενου και εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις Σελ. 12
4.4. Αμφιμερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 13
4.5. Ετερομερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 13
§ 6. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (αρ. 2 ΔΑΕ)
6.1. Σύμβαση αγοράς προς μεταπώληση Σελ. 14
6.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας Σελ. 15
6.3. Επιχείρηση παραγγελίας Σελ. 16
6.4. Επιχείρηση μετακόμισης (χερσαία μεταφορά) Σελ. 18
6.5. Επιχείρηση προμήθειας Σελ. 18
6.6. Επιχείρηση πρακτορείας Σελ. 18
6.7. Επιχείρηση πλειστηριασμών (δημοπρασιών) Σελ. 19
6.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων Σελ. 19
6.9. Kολλυβιστικές εργασίες Σελ. 20
6.10. Τραπεζικές εργασίες Σελ. 20
6.11. Μεσιτικές εργασίες Σελ. 21
6.12. Συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο Σελ. 22
§ 7. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου (αρ. 3 ΔΑΕ)
7.1. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση) Σελ. 22
7.2. Αγορά πλοίου Σελ. 22
7.3. Πώληση πλοίου Σελ. 23
7.4. Μεταπώληση πλοίου Σελ. 23
7.5. Θαλάσσιες αποστολές Σελ. 23
7.6. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτιών και ζωοτροφιών Σελ. 23
7.7. Ναύλωση Σελ. 23
7.8. Ναυτικό δάνειο Σελ. 24
7.9. Ασφάλιση Σελ. 24
7.10. Όσα άλλα συναλλάγματα αφορούν τη ναυτική εμπορία Σελ. 24
7.11. Συμβάσεις ναυτολόγησης Σελ. 25
7.12. Συμβάσεις εργασίας ναυτικών εμπορικών πλοίων Σελ. 25
§ 8. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεώτερους νόμους Σελ. 25
§ 9. Η εμπορική ιδιότητα
9.1. Ορισμός του εμπόρου Σελ. 26
9.2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 26
9.2.1. Ουσιαστικό σύστημα Σελ. 26
9.2.2. Τυπικό σύστημα Σελ. 29
9.3. Ο κατά τεκμήριο έμπορος Σελ. 29
9.4. Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 29
9.5. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 33
§ 10. Τα εμπορικά βιβλία
10.1. Γενικά Σελ. 34
10.2. Τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ Σελ. 35
10.3. Οι κανόνες κανονικής τήρησης των εμπορικών βιβλίων Σελ. 35
10.4. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων Σελ. 35
10.5. Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων αρ. 14 ΕμπΝ Σελ. 36
10.6. Εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων αρ. 15 ΕμπΝ Σελ. 37
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
§ 11. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
11.1. Ορισμός Σελ. 41
11.2. Η εμπορική επωνυμία Σελ. 42
11.2.1. Ορισμός Σελ. 42
11.2.2. Διακρίσεις εμπορικών επωνυμιών Σελ. 43
11.2.3. Απόκτηση της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 43
11.2.4. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία Σελ. 44
11.2.5. Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 44
11.2.6. Παραγραφή Σελ. 45
11.3. Ο διακριτικός τίτλος Σελ. 46
11.3.1. Ορισμός Σελ. 46
11.3.2. Απόκτηση του διακριτικού τίτλου Σελ. 46
11.3.3. Η προστασία του διακριτικού τίτλου Σελ. 46
11.4. Το σήμα (αρ. 121 επ. Ν 4072/2012 ο.τ. Ν 4155/2013, N 4635/2019) Σελ. 46
11.4.1. Ορισμός Σελ. 46
11.4.2. Διακρίσεις Σελ. 47
11.4.3. Απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 48
11.4.4. Προϋποθέσεις παραδοχής της δήλωσης σήματος (τυπικό σύστημα) Σελ. 49
11.4.5. Εκμετάλλευση Σελ. 51
11.4.6. Απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 52
11.4.7. Προστασία Σελ. 53
11.4.8. Παραγραφή Σελ. 54
11.5. Η ευρεσιτεχνία (Ν 1733/1987) Σελ. 54
11.5.1. Ορισμός της εφεύρεσης Σελ. 54
11.5.2. Το δικαίωμα επί της εφεύρεσης Σελ. 55
11.5.3. Ο πρωτουργός της εφεύρεσης Σελ. 55
11.5.4. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.5. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.6. Είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.7. Η διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 57
11.5.8. Απαιτούμενες προϋποθέσεις της εφεύρεσης για να απονεμηθεί δίπλωμα Σελ. 58
11.5.9. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 15 Ν 1733/1987) Σελ. 59
11.5.10. Οι λόγοι ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 59
11.5.11. Έκπτωση από του διπλώματος ευρεσιτεχνίας(αρ. 16 Ν 1733/1987) Σελ. 60
11.5.12. Η μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 12 Ν 1733/1987) Σελ. 60
11.5.13. Εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 10, 11, 12, 13, 14 Ν 1733/1987) Σελ. 61
11.5.14. Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 17 Ν 1733/1987) Σελ. 62
11.5.15. Παραγραφή αρ. 17 παρ. 4 Σελ. 63
11.6. Οι τεχνολογικές καινοτομίες Ν 1733/1987 Σελ. 63
11.6.1 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ) Σελ. 63
11.6.2. Οι τεχνικοί νεωτερισμοί Σελ. 63
11.7. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας Σελ. 64
11.8. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα (Ν 2417/1996, ΠΔ 259/1997) Σελ. 65
11.9. Συλλογικά διακριτικά (Kανονισμός ΕΕ 1151/2012) Σελ. 65
11.10. Διακριτικά που προστατεύονται από το αρ. 13 Ν 146/1914 (διακριτικά ουσιαστικού συστήματος) Σελ. 66
4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
§ 12. Συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
12.1. Η σύμβαση δικαιόχρησης franchising Σελ. 71
12.2. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing (Ν 1665/1986 ο.τ.) Σελ. 71
12.3. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring (Ν 1905/1990 ο.τ) Σελ. 72
12.4. Η σύμβαση αγοράς επιχειρηματικής απαίτησης forfaiting (Ν 1905/1990 ο.τ.) Σελ. 73
12.5. Τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν 3156/2003) Σελ. 73
5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
§ 13. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Ν 146/1914
13.1. Ορισμός Σελ. 77
13.2. Γενική ρήτρα αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 78
13.2.1. Η σχέση της διάταξης αρ. 1 Ν 146/1914 και της διάταξης αρ. 919 ΑΚ Σελ. 79
13.2.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 79
13.3. Αθέμιτες πράξεις εναντίον όλων των ανταγωνιστών Σελ. 81
13.3.1. Ψευδής διαφήμιση αρ. 3 Ν 146/1914 («μικρή γενική ρήτρα») Σελ. 81
13.3.2. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από πτώχευση, αρ. 6 Ν 146/1914 Σελ. 82
13.3.3. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από διάλυση καταστήματος, αρ. 7 Ν 146/1914 Σελ. 82
13.4. Αθέμιτες πράξεις εναντίον συγκεκριμένου ανταγωνιστή Σελ. 83
13.4.1. Απλή δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 11 Ν 146/1914 και συκοφαντική δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 12 Ν 146/1914 Σελ. 83
13.4.2. Προσβολή διακριτικών ουσιαστικού συστήματος αρ. 13 Ν146/1914 Σελ. 84
13.4.3. Αθέμιτη ανακοίνωση ή χρήση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων αρ. 16-18 Ν 146/1914. Σελ. 85
13.4.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομική εξάρτησης αρ. 18α Ν 146/1914 Σελ. 86
13.5. Προστασία Σελ. 86
13.5.1. Αστική Σελ. 86
13.5.2. Ποινική Σελ. 87
13.5.3. Παραγραφή Σελ. 87
§ 14. Το δίκαιο προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού Ν 3959/2011 ο.τ, αρ. 101, 102, 107, 108 ΣΛΕΕ, ΕΚ 139/2004
14.1. Ορισμός Σελ. 88
14.2. Η ανεξάρτητη αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΑ» Σελ. 88
14.3. Κυρώσεις Σελ. 88
14.4. Οι παραβάσεις Ν 3959/11 ο.τ (αρ. 101, 102 ΣΛΕΕ) Σελ. 89
14.4.1. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων αρ. 1 Ν 3959/2011 Σελ. 89
14.4.2. Αστικές αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες τρίτους με βάση το Ν 4529/2018 Σελ. 90
6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
§ 15. Αξιόγραφα
15.1. Ορισμός Σελ. 95
15.2. Τα στοιχεία του αξιογράφου Σελ. 95
15.2.1. Έγγραφο Σελ. 95
15.2.2. Ενσωμάτωση (εγχάρτωση) - Αρχή της παρακολουθηματικότητας Σελ. 95
15.2.3. Ιδιωτικό δικαίωμα Σελ. 95
15.2.4. Πρόβλεψη στον Νόμο - Άϋλος τίτλος Σελ. 95
15.3. Νομιμοποιητικά σύμβολα Σελ. 96
15.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα Σελ. 96
15.5. Θεωρίες γέννησης του αξιόγραφου Σελ. 97
15.6. Διακρίσεις των αξιογράφων Σελ. 97
15.6.1. Διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης (εγχάρτωσης) του δικαιώματος στο έγγραφο Σελ. 97
15.6.2. Διακρίνονται ανάλογα της εμπορευσιμότητας δηλ. του προσδιορισμού του δικαιούχου της απαίτησης και του τρόπου μεταβίβασης Σελ. 98
15.6.3. Διακρίνονται ανάλογα με τη φύση του δικαιώματος που ενσωματώνουν Σελ. 100
15.6.4. Διακρίνονται ανάλογα της μορφή τους Σελ. 101
15.7. Συναλλαγματική Ν 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ) Σελ. 102
15.7.1. Ορισμός Σελ. 103
15.7.2. Ρήτρες που μπορεί να θέσει ο εκδότης Σελ. 103
15.7.3. Άκυρη και λευκή συναλλαγματική Σελ. 103
15.7.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 17 ΕΝΣ, αρ. 78 παρ. 2 ΝΔ 17.7.1923 Σελ. 104
15.7.5. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής Σελ. 105
15.7.6. Αποδοχή της συν/κης Σελ. 108
15.7.7. Τριτεγγύηση Σελ. 109
15.7.8. Λήξη της συν/κης Σελ. 111
15.7.9. Πληρωμή της συν/κης Σελ. 111
15.7.10. Ευθεία αγωγή - Αναγωγή Σελ. 112
15.7.11. Παραγραφή αρ. 70 Σελ. 114
15.7.12. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 80 Σελ. 114
15.7.13. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 115
15.8. Γραμμάτιο N 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ) Σελ. 116
15.8.1. Ορισμός Σελ. 117
15.8.2. Διαφορές γραμματίου - συναλλαγματικής Σελ. 117
15.9. Επιταγή Ν 5960/1933 (τα παρακάτω αναφερόμενα άρθρα παραπέμπουν στον Ν 5960/1933) Σελ. 118
15.9.1. Ορισμός Σελ. 118
15.9.2. Η πληρώτρια τράπεζα και ο εκδότης επιταγής Σελ. 119
15.9.3. Ο κομιστής επιταγής Σελ. 120
15.9.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 22, αρ. 78 ΝΔ 17.7.1923, 892 ΑΚ Σελ. 120
15.9.5. Μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 121
15.9.6. Τριτεγγύηση Σελ. 123
15.9.7. Αναγωγή Σελ. 124
15.9.8. Είδη επιταγής Σελ. 125
15.9.9. Παραγραφή αρ. 52 Σελ. 126
15.9.10. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 60 Ν 5960/1933 Σελ. 127
15.9.11. Διαφορές συν/κης-επιταγής Σελ. 127
15.9.12. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 129
15.10. Φορτωτική Σελ. 129
15.11. Αποθετήριο ή Αποθηκόγραφο Σελ. 130
15.12. Ενεχυρόγραφο Σελ. 130
15.13. Ασφαλιστήριο Σελ. 130
15.14. Διατακτική (εμπορική έκταξη- εντολή πληρωμής εμπόρου επί εμπόρου) Σελ. 131
15.15. Χρεωστικό ομόλογο Σελ. 131
7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
§ 16. Εταιρείες
16.1. Ορισμός Σελ. 135
16.2. Διακρίσεις Σελ. 135
16.3. H αστική εταιρεία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα αρ. 741-784 ΑΚ, αρ. 270 Ν 4072/2012 Σελ. 137
16.3.1. Ορισμός Σελ. 137
16.3.2. Χαρακτηριστικά της εταιρικής σύμβασης Σελ. 138
16.3.3. Εταιρικός δεσμός-εταιρική ιδιότητα Σελ. 140
16.3.4. Τα δικαιώματα των εταίρων Σελ. 140
16.3.5. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 141
16.3.6. Εταιρική αγωγή Σελ. 142
16.3.7. Η διαχείριση - εκπροσώπηση Σελ. 142
16.3.8. Η ευθύνη των εταίρων για χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 145
16.3.9. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 145
16.3.10. Λύση της εταιρείας Σελ. 147
16.3.11. Αναβίωση Σελ. 150
16.4. Η ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 151
16.4.1. Ορισμός Σελ. 151
16.4.2. Χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 151
16.4.3. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 152
16.4.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 153
16.4.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΟΕ Σελ. 154
16.4.6. Τα δικαιώματα των εταίρων (σε συνέχεια της διάκρισης σε εταιρικά και ατομικά δικαιώματα όπως προεκτέθηκε στην αστική εταιρεία) Σελ. 154
16.4.7. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 155
16.4.8. Εταιρική αγωγή Σελ. 156
16.4.9. Η διαχείριση - εκπροσώπηση Σελ. 156
16.4.10. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 158
16.4.11. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 158
16.4.12. Λύση της εταιρείας Σελ. 160
16.4.13. Αναβίωση Σελ. 163
16.4.14. Μετασχηματισμοί. Συγχώνευση-διάσπαση-μετατροπή. Σελ. 163
16.4.15. Ειδική παραγραφή αρ. 269 Σελ. 170
16.5. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (απλή) Σελ. 170
16.5.1. Ορισμός Σελ. 170
16.5.2. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου (δικαιώματα - υποχρεώσεις) Σελ. 170
16.5.3. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας Σελ. 172
16.5.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 174
16.5.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΕΕ Σελ. 174
16.5.6. Η ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου για εταιρικά χρέη και ζημιές Σελ. 175
16.5.7. Αλλαγή στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση - Μετατροπή Σελ. 176
16.5.8. Ειδικές ρυθμίσεις ΕΕ Σελ. 176
16.6. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (κατά μετοχές) Σελ. 176
16.7. Η αφανής εταιρεία Σελ. 177
16.7.1.Ορισμός Σελ. 177
16.7.2. Στοιχεία της αφανούς εταιρείας Σελ. 177
16.7.3. Η νομική θέση του αφανούς εταίρου Σελ. 178
16.8. Η κοινοπραξία Σελ. 178
16.8.1. Ορισμός Σελ. 178
16.8.2. Ιδρυση Σελ. 179
16.8.3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 179
16.9. Η ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) Ν 4548/2018, 4587/2018, N 4601/2019. Σελ. 180
16.9.1. Ορισμός Σελ. 180
16.9.2. Διαδικασία σύστασης (ίδρυσης) ΑΕ Σελ. 181
16.9.3. Ακυρότητα ΑΕ Σελ. 193
16.9.4. Τα όργανα της ΑΕ Σελ. 195
16.9.5. Τα δικαιώματα των μετόχων (διοίκησης και περιουσιακά - ατομικά και συλλογικά) Σελ. 216
16.9.6. Είδη τίτλων που εκδίδονται από ΑΕ αρ. 33 Σελ. 222
16.9.7. Αύξηση ΜΚ αρ. 23-28 Σελ. 241
16.9.8. Μείωση ΜΚ αρ. 29-31 Σελ. 244
16.9.9. Αποθεματικά αρ. 158 Σελ. 246
16.9.10. Λύση ΑΕ αρ 164-170 Σελ. 247
16.9.11. Αναβίωση αρ. 171 Σελ. 249
16.9.12. Μετασχηματισμοί AE. Συγχώνευση-διάσπαση-μετατροπή Ν 4601/2019 Σελ. 250
16.9.13. Συγχώνευση Σελ. 250
16.9.13. Διάσπαση Σελ. 254
16.9.14. Μετατροπή Σελ. 256
16.9.15. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 3 Σελ. 258
16.9.16. Ποινικές διατάξεις αρ. 176-181 Ν 4548/2018 Σελ. 259
16.10. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Ν 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4541/2018 Σελ. 260
16.10.1. Ορισμός Σελ. 260
16.10.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΕΠΕ Σελ. 261
16.10.3. Υπό ίδρυση ΕΠΕ Σελ. 264
16.10.4. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 265
16.10.5. Τα όργανα της ΕΠΕ Σελ. 266
16.10.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αρ. 28-29 Σελ. 271
16.10.7. Είσοδος νέου εταίρου ΕΠΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ Σελ. 273
16.10.8. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων Σελ. 274
16.10.9. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση Σελ. 275
16.10.10. Μετασχηματισμός. Συγχώνευση - διάσπαση - μετατροπή Σελ. 277
16.10.11. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 59α Σελ. 278
16.10.12. Ποινικές διατάξεις αρ. 60 Ν 3190/1955 ο.τ. Σελ. 278
16.11. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αρ. 43-120 Ν 4072/2012 Σελ. 279
16.11.1. Ορισμός Σελ. 279
16.11.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΙΚΕ. Σελ. 279
16.11.3. Υπό ίδρυση ΙΚΕ Σελ. 282
16.11.4. Ακυρότητα ΙΚΕ Σελ. 283
16.11.5. Τα όργανα της ΙΚΕ Σελ. 283
16.11.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Σελ. 287
16.11.7. Είσοδος νέου εταίρου ΙΚΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 289
16.11.8. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση Σελ. 290
16.11.9. Μετασχηματισμός. Συγχώνευση - διάσπαση - μετατροπή. Σελ. 291
16.11.10. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για επίλυση διαφορών ΙΚΕ αρ. 48 Σελ. 293
16.11.11. Ποινικές διατάξεις αρ. 119 Ν 4072/2012 Σελ. 294
16.12. Συνεταιρισμοί Σελ. 294
16.13. Ιδιαίτερες εταιρικές μορφές της ναυτιλίας Σελ. 294
8. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 17. Πτωχευτικό δίκαιο
1. Ορισμός πτώχευσης Σελ. 299
2. Έννοια όρου «νομική κατάσταση» της πτώχευσης Σελ. 299
3. Πτώχευση ενώσεων προσώπων οικονομικού σκοπού που δεν έχουν νομική προσωπικότητα Σελ. 299
4. Αδυναμία πτώχευσης του δημοσίου των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και του ιδρύματος Σελ. 299
5. Πτώχευση της αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, σωματείων, δικηγορικής εταιρείας, υπό προϋποθέσεις Σελ. 300
6. Ειδική εκκαθάριση τραπεζών Σελ. 300
7. Πτώχευση θανόντος Σελ. 300
8. Δυνατότητα πτώχευσης εμπόρου, ο οποίος, προβλέποντας την οικονομική του κατάρρευση παραιτείται της εμπορικής του ιδιότητος Σελ. 300
9. Πτώχευση μονοπρόσωπης ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Αποτελέσματα ως προς τον μοναδικό μέτοχο ή εταίρο Σελ. 300
10. Πτώχευση εμπόρου που δεν έπαυσε τις πληρωμές του Σελ. 300
11. Αποτελέσματα της πτώχευσης ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο, επί πτώχευσης ΕΕ Σελ. 301
12. Έννοια χρεωκοπίας (χρεοκοπίας) Σελ. 301
13. Έννοιες πτωχευτικής - μεταπτωχευτικής - εξωπτωχευτικής περιουσίας Σελ. 301
14. Διάκριση των πιστωτών στην πτώχευση και ειδικότερα των πτωχευτικών πιστωτών Σελ. 302
15. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την πτώχευση εμπόρου Σελ. 303
16. Επίκληση των προϋποθέσεων της πτώχευσης από τον αιτούντα. Πότε απορρίπτεται η αίτηση του αν και συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 303
17. Δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 304
18. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης της πτώχευσης. Περιεχόμενο της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 304
19. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που επιτρέπονται κατά της πτωχευτικής απόφασης. Εκτελεστότητα αυτής. Αναστολές.
Back to Top