Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΤΣΕΠΗΣ)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 22,00 € Ειδική Τιμή 14,00 €

Βιβλίο (έντυπο) 22,00 €   + 14,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18649
Ληξουριώτης Ι.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 11η 2022
  • Σχήμα: 10χ13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 880
  • ISBN: 978-960-654-776-8
Η 11η έκδοση του κώδικα τσέπης «Εργατική Νομοθεσία», ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4921/2022, περιλαμβάνει 75 νομοθετήματα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τους φοιτητές αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των συχνών και αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

[1] Σύνταγμα της Ελλάδας

[Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116] 1

Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων

[2] Ν 4443/2016

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων
[Άρθρα 1-24] 11

[3] Ν 3896/2010

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις
[Άρθρα 1-25, 30, 38] 33

Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών

[4] ΠΔ 30/2021

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας
96/71/ ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
[Άρθρα 1 – 15] 51

[5] ΠΔ 101/2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή
της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για
την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)
[Άρθρα 1-18] 70

Σύμβαση εργασίας

[6] Αστικός Κώδικας

[Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389] 95

Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης

[7] Ν 4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρα 68–72] 104

[8] Ν 2639/1998

Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 1] 108

Ενημέρωση για τους όρους εργασίας

[9] ΠΔ 156/1994

Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για
τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 110

Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία

[10] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 38, 39] 115

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

[11] ΠΔ 81/2003

Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου 123

[12] ΠΔ 164/2004

Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου στο δημόσιο τομέα
[Άρθρα 1-10, 12] 130

Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

[13] Ν 4052/2012

Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ,
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 113-133] 138

Κατ’ οίκον απασχόληση

[14] Ν 3863/2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις
[Άρθρο 20] 156

Τηλεργασία

[15] Ν 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 5] 161

Αμοιβή εργασίας - αποδοχές

[16] Ν 4694/1930

Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων 167

 

[17] ΑΝ 690/1945

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944
«Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας
και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών
και ημερομισθίων» 172

[18] Ν 3248/1955

Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως
«περί προστασίας του ημερομισθίου» 174

[19] ΠΔ 1/1990

Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη 179

[20] ΑΥΟικΕργ 8900/1946

Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους
κατά τας μη εργασίμους ημέρας 188

[21] ΑΥΟικΕργ 18310/1946

Περί διευθετήσεως ζητημάτων τινών προκυψάντων
εκ της εφαρμογής προγενεστέρων τινών αποφάσεων 190

[22] ΚΥΑ 21091/2990/1946

Περί καθορισμού προσθέτου ημερησίας αποζημιώσεως
διά τους εκτός έδρας απασχολουμένους μισθωτούς 192

[23] ΑΥΟικΕργ 19040/1981

Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 194

 

 

[24] Ν 3227/2004

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 5] 210

[25] Ν 4172/2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013
και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 103] 211

[26] ΥΑ 107675/2021

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου
για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας 220

[27] ΥΑ 38866/2022

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου
για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας 222

[28] ΕΓΣΣΕ 2013

[Άρθρο 1] 224

Χρόνος εργασίας - Ωράριο

— Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας —

[29] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 41] 225

[30] ΠΔ 88/1999

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ 231

 

— Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία —

[31] Ν 2269/1920

Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας
της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας
εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48
καθ’ εβδομάδα
[Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο] 247

[32] ΠΔ της 27.6.1932

Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου
εργασίας διατάξεων 255

[33] Ν 435/1976

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων
εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
[Άρθρο 1] 271

[34] ΝΔ 3755/1957

Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και
άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ.
[Άρθρο 2] 273

[35] Ν 4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019
για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής
ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρο 55] 275

[36] Ν 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 13] 277

[37] ΝΔ 515/1970

Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών
[Άρθρα 1-3, 5, 6, 8-10] 278

[38] ΑΥΕργ 16182/1983

Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας 283

[39] Ν 2874/2000

Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 4] 286

— Ωράριο εργασίας & λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων —

[40] ΝΔ 1037/1971

Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας
του προσωπικού αυτών 288

[41] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 42] 299

[42] Ν 4177/2013

Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 16] 304

[43] Ν 2224/1994

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης
Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό
νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 23] 308

— Καταχώρηση ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ —

[44] Ν 4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας
στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ
της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρα 73 – 81] 310

[45] Ν 4144/2013

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων
και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 80] 318

— Πενθήμερη εργασία —

[46] Ν 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 8] 320

— Πρόσθετες ομάδες εργασίας —

[47] Ν 1892/1990

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 40] 321

— Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση —

[48] ΒΔ 748/1966

Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας 323

[49] ΑΝ 380/1968

Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας
υποχρεωτικής αργίας 343

Άδειες

— Κανονική ετήσια άδεια —

[50] ΑΝ 539/1945

Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών
μετ’ αποδοχών 344

[51] Ν 4504/1966

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών
της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων
[Άρθρο 3 παρ. 16] 355

[52] Ν 549/1977

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών
της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
[Άρθρο 8] 356

[53] ΕΓΣΣΕ 2008-2009

[Άρθρο 3] 360

[54] Ν 4756/2020

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις
για την ενίσχυση των ανέργων
[Άρθρο 69] 361

— Άδειες για την προστασία της οικογένειας —

[55] Ν 4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη
της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας -
Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας
στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ
της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρα 24-54] 362

— Συνδικαλιστικές άδειες —

[56] Ν 1264/1982

Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος
και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών
των εργαζομένων
[Άρθρο 17] 384

[57] Ν 2085/1992

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 14] 388

[58] Ν 2224/1994

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης
Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό
νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 6 παρ. 3, 4] 390

Μεταβολή & λύση εργασιακής σχέσης

[59] Ν 2112/1920

Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως 391

[60] ΒΔ της 16/18.7.1920

Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών,
τεχνιτών και υπηρετών 399

 

[61] Ν 3863/2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις
[Άρθρο 74 παρ. 2-7] 404

[62] Ν 3198/1955

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας
της σχέσεως εργασίας διατάξεων 407

[63] ΑΝ 173/1967

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ.
[Άρθρο 2] 416

[64] ΝΔ 618/1970

Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967
επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό
του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ.
[Άρθρο 1] 417

[65] N 1387/1983

Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-6, 9, 10] 418

[66] Ν 4738/2020

Πτωχευτικός Κώδικας
[Άρθρο 109] 425

[67] Ν 4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρα 64-66] 427

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

— Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις —

[68] N 1483/1984

Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων
[Άρθρα 1-18, 26, 27] 433

[69] ΕΓΣΣΕ 1993

[Άρθρα 6, 7] 440

[70] ΕΓΣΣΕ 2014

[Άρθρο 2] 442

[71] Ν 3655/2008

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις
[Άρθρο 142] 443

— Εργαζόμενοι μέσω εργολάβου σε τρίτο εργοδότη —

[72] Ν 4554/2018

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων
και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 9] 446

— Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι —

[73] Ν 3850/2010

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων
[Άρθρα 50-68] 447

— Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας —

[74] Ν 2643/1998

Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-13, 15, 19] 458

— Στρατευόμενοι μισθωτοί —

[75] ΠΔ της 8.12.1928

Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει
στρατεύσεως 497

Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια

[76] ΒΔ της 24.7.1920

Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς
αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων
εργατών ή υπαλλήλων 501

 

Υγεία και ασφάλεια εργασίας

[77] Ν 3850/2010

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων
[Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο] 514

Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση

[78] Ν 1264/1982

Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος
και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών
των εργαζομένων 597

[79] Ν 2224/1994

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης
Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό
νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 3] 663

[80] Ν 4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη
της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας -
Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και
της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ
της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρο 93] 666

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος

[81] Ν 4093/2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
[Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3, 4] 668

[82] ΠΥΣ 6/2012

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1
του Ν 4046/2012 671

[83] N 1876/1990

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-23, 28, 35] 676

[84] ΠΔ 240/2006

Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και
διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με
την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002) 718

[85] ΕΓΣΣΕ 2016

[Άρθρο 4] 726

 

[86] ΕΓΣΣΕ 2021

[Άρθρα 1-4, 10] 727

Δίκαιο επιχείρησης

— Κανονισμοί εργασίας —

[87] ΝΔ 3789/1957

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων
της εργατικής νομοθεσίας
[Άρθρα 1, 2] 729

— Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης —

[88] ΠΔ 178/2002

Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου 734

— Συμμετοχή εργαζομένων —

[89] N 1767/1988

Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις -
Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας
[Άρθρα 1-18] 745

— Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις —

[90] Ν 4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας
και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ
της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
[Άρθρα 102-122, 124, 125, 165] 764

[91] N 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32, 33] 805

— Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας —

[92] Ν 4554/2018

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων
και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 5-8] 840

 

Αλφαβητικό ευρετήριο 847


[1] Σύνταγμα της Ελλάδας

[Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθ. 4 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.

4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.

5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.

7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.

(Όπως η ερμηνευτική δήλωση προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.)

Άρθ. 5 1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

[...]

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων. [Όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθ. 12 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.

2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.

4. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.

5. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν. (Όπως η πρώην παρ. 4 καταργήθηκε και οι παρ. 5 και 6 αναριθμήθηκαν σε παρ. 4 και 5 αντίστοιχα με το Ψήφισμα της 6.4.2001.)

Άρθ. 21 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει. (Όπως νέο εδάφιο προστέθηκε στο τέλος της παρ. 1 με το Ψήφισμα της 25.11.2019.)

2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

(Όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το ψήφισμα της 6.4.2001, το δε δεύτερο εδάφιο αυτής τέθηκε ως παρ. 6.)

Άρθ. 22 1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.

Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει. (Όπως προστέθηκε παρ. 3 και οι παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε παρ. 4 και 5 αντίστοιχα με το Ψήφισμα της 6.4.2001.)

Ερμηνευτική δήλωση: Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και του υποχρέου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της συνδρομής των μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

Άρθ. 23 1. Το κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.

2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.

Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Το δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.

Άρθ. 25 1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. [Όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

Άρθ. 28 1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(Όπως η ερμηνευτική δήλωση προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

[...]

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθ. 103 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

3. Οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται.

4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους.

Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει.

5. Με νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλ­ληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των γραφείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ ολοκλήρου από τον Κανονισμό της, καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παρ. 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.

9. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη» που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. [Όπως οι παρ. 7, 8 και 9 προστέθηκαν με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

Άρθ. 104 1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

3. Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια για να εισαχθούν σε δίκη δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[...]

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[...]

Άρθ. 116 1. Διατάξεις υφιστάμενες που είναι αντίθετες προς το άρθρο 4 παρ. 2 εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να καταργηθούν με νόμο, το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 1982.

2. Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. [Όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001.]

3. Κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και διατάξεις συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων για τη ρύθμιση αμοιβής της εργασίας που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν έως την αντικατάστασή τους, που συντελείται το αργότερο μέσα σε τρία έτη από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος.

Back to Top