ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Εισαγωγή στο δίκαιο των εταιριών του εμπορικού δικαίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17269
Ρόκας Ι.

Μετά τις ριζικές αλλαγές που επέφερε από την 1.1.2019 στο δίκαιο των ανωνύμων εταιριών ο Ν 4548/2018 και τις σημαντικές τομές στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών που επέφερε ο Ν 4601/2019, ήταν επιβεβλημένη η σε τόσο σύντομο διάστημα νέα έκδοση των «Εταιριών». Ο εισαγωγικός χαρακτήρας του έργου, δεν μειώνει την ανάγκη προσαρμογής στην νέα διάρθρωση της νομοθεσίας που επέφερε η πλήρης κατάργηση του ΚΝ 2190/1920, που, αν και στις περισσότερες ρυθμίσεις επαναφέρει, όπως ήταν φυσικό, τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΝ, εν τούτοις η νέα δομή και η ολικά νέα διάταξη, κατάταξη και αρίθμηση των άρθρων, επέφερε μερική αναντιστοιχία του κεφαλαίου για τις ανώνυμες εταιρίες προς τις νέες ρυθμίσεις. Συνεπώς η νέα έκδοση ξεπερνά τον σκοπό της ενημέρωσης, αφού ικανοποιεί πρώτιστα την ανάγκη προσαρμογής στην νέα αποτύπωση της νομοθεσίας που, μετά από σχεδόν 100 χρόνια, κατάργησε ολοκληρωτικά αυτήν του ΚΝ 2190/1920, αλλά και σε αρκετά σημεία εισήγαγε, μαζί με τις αλλαγές του Ν 4601/2019, ανανεωμένο δίκαιο.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Επιχείρηση - φορέας επιχείρησης - εταιρία
α. Φορείς επιχειρήσεων Σελ. 1
β. Δίκαιο των φορέων επιχειρήσεων (φυσικά-νομικά πρόσωπα) Σελ. 2
γ. Σε ευρεία και σε στενή έννοια φορείς επιχειρήσεων Σελ. 2
δ. Κανόνες οργάνωσης των επιχειρήσεων Σελ. 3
ε. Εταιρίες σε ευρεία και σε στενή έννοια Σελ. 4
2. Προσωποπαγείς και σωματειακές ενώσεις προσώπων
α. Έννοια του προσωποπαγούς χαρακτήρα Σελ. 4
β. Οριοθέτηση μεταξύ του προσωποπαγούς και του σωματειακού χαρακτήρα ενώσεων προσώπων Σελ. 6
γ. Έννοια του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα των εμπορικών εταιριών Σελ. 7
δ. Συνέπειες του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα Σελ. 8
ε. Σχετικοποίηση του προσωποπαγούς και κεφαλαιουχικού χαρακτήρα Σελ. 9
3. Μορφές και διακρίσεις εταιριών Σελ. 11
4. Εταιρίες και εμπορικό δίκαιο
α. Συμπληρωματική εφαρμογή του αστικού δικαίου στις εμπορικές εταιρίες Σελ. 11
β. Εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε μη εμπορικές εργασίες Σελ. 13
5. Εμπορική ιδιότητα και είδη των εμπορικών εταιριών Σελ. 13
6. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 14
α. Γενικά Σελ. 14
β. Η φύση των εταιριών χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 15
γ. Η κτήση νομικής προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα Σελ. 16
δ. Ομόρρυθμη εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 17
7. Μετασχηματισμοί εταιριών
α. Ενιαία ρύθμιση των μετασχηματισμών Σελ. 17
β. Μορφές Μετασχηματισμών Σελ. 18
γ. Διαδικασία Σελ. 21
δ. Προστασία μετόχων/ εταίρων και πιστωτών Σελ. 23
ε. Ευθύνη διαχειριστών και μελών δσ Σελ. 24
8. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών Σελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Τμήμα Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Σύσταση της εταιρίας
α. Προϋποθέσεις Σελ. 26
β. Εμπορική ικανότητα Σελ. 27
γ. Εταιρική σύμβαση Σελ. 27
αα. Φύση, χαρακτήρας & εταίροι της προσωπικής εταιρίας Σελ. 27
ββ. Ακυρότητα και ακυρωσία Σελ. 28
δ. Σκοπός Σελ. 30
ε. Κοινός σκοπός Σελ. 31
στ. Εισφορές Σελ. 31
ζ. Οριοθέτηση της εταιρίας από άλλες συμβάσεις Σελ. 33
η. Επιδίωξη του κοινού σκοπού και η καταβολή των εισφορών Σελ. 34
2. Διαμόρφωση των σχέσεων εταίρων μεταξύ τους και προς την εταιρία
α. Υποχρέωση πίστης Σελ. 34
β. Ευθύνη εταίρων Σελ. 35
γ. Διοίκηση της προσωπικής εταιρίας Σελ. 36
αα. Έννοια Σελ. 36
ββ. Συμβατικό πλαίσιο διαμόρφωσης της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 37
γγ. Η εκ του νόμου οριοθέτηση της εξουσίας διοίκησης Σελ. 38
δδ. Ειδικότερα: Η εκπροσώπηση Σελ. 39
εε. Εταίρος εκπρόσωπος - διαχειριστής προσωπικής εταιρίας Σελ. 39
δ. Οι διαχειριστές της προσωπικής εταιρίας Σελ. 40
αα. Νόμιμη και καταστατική διαχείριση Σελ. 40
ββ. Συλλογική και ατομική διαχείριση Σελ. 40
γγ. Υποκατάσταση, ευθύνη, αμοιβή διαχειριστών Σελ. 41
δδ. Λήξη διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 42
3. Έλεγχος και συμμετοχή στα κέρδη Σελ. 42
4. Δημοσιότητα της προσωπικής εταιρίας
α. Αρχή της δημοσιότητας στα νομικά πρόσωπα Σελ. 43
β. Έλλειψη δημοσιότητας Σελ. 44
5. Αποφάσεις των εταίρων Σελ. 45
6. Είσοδος και έξοδος εταίρων
α. Είσοδος νέου εταίρου με μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 46
β. Είσοδος νέου εταίρου χωρίς μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής Σελ. 47
γ. Οι επιμέρους συμβατικές παρεκκλίσεις της αρχής του αμετάβλητου του προσώπου του εταίρου Σελ. 47
δ. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 48
7. Περιουσία της εταιρίας Σελ. 49
8. Λύση της προσωπικής εταιρίας
α. Εισαγωγικά Σελ. 50
β. Πέρας του χρόνου διαρκείας της εταιρίας Σελ. 50
γ. Απόφαση των εταίρων Σελ. 51
δ. Κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση Σελ. 51
ε. Αν μείνει ένας εταίρος Σελ. 52
στ. Με δικαστική απόφαση Σελ. 52
ζ. Συνήθεις λόγοι λύσης που προβλέπουν τα καταστατικά Σελ. 52
η. Αναβίωση εταιρίας που λύθηκε Σελ. 54
9. Εκκαθάριση
α. Ο σκοπός της εκκαθάρισης και παραγραφή Σελ. 54
β. Οι εκκαθαριστές Σελ. 55
γ. Διαδικασία εκκαθάρισης Σελ. 56
Τμήμα Β΄
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Έννοια - επωνυμία
α. Έννοια, χαρακτηριστικά, οικονομική σκοπιμότητα Σελ. 57
β. Επωνυμία Σελ. 59
2. Σύσταση της εταιρίας Σελ. 59
3. Η σε ολόκληρο και απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων
α. Διαμόρφωση της ευθύνης Σελ. 61
β. Παραγραφή Σελ. 62
4. Διοίκηση της εταιρίας Σελ. 63
Τμήμα Γ΄
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Έννοια Σελ. 65
2. Επωνυμία Σελ. 65
3. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 66
4. Διαχείριση και εκπροσώπηση Σελ. 68
5. Λύση, μετατροπή σε οε, εκκαθάριση Σελ. 70
6. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές Σελ. 70
Τμήμα Δ’
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
1. Αφανής εταιρία Σελ. 72
2. Κοινοπραξία Σελ. 74
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΟΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Τμήμα Α΄
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
α. Χαρακτηριστικά Σελ. 75
β. Ιστορικά Σελ. 76
γ. Η αε ως επιχειρηματικός φορέας Σελ. 78
2. Ίδρυση
α. Τα βήματα της ίδρυσης Σελ. 79
β. Το καταστατικό Σελ. 81
γ. Ο εταιρικός σκοπός Σελ. 83
δ. Διάρκεια, έδρα Σελ. 83
ε. Διαδικασία Σελ. 85
στ. Ελαττωματικότητα καταστατικού Σελ. 85
ζ. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας λόγω ελαττωματικότητας Σελ. 86
η. Το ιδρυτικό στάδιο Σελ. 86
θ. Η κρατική εποπτεία Σελ. 87
3. Διατυπώσεις δημοσιότητας
α. Πράξεις που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 88
β. Συνέπεια της δημοσίευσης Σελ. 89
γ. Η δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Σελ. 89
δ. Απλοποίηση διαδικασιών Σελ. 90
ε. Νομοσχέδιο για την εποπτεία των εταιριών και την αναμόρφωση του ΓΕΜΗ Σελ. 91
4. Το μετοχικό (εταιρικό) κεφάλαιο της αε
α. Οι ιδιαιτερότητες του εταιρικού κεφαλαίου της αε Σελ. 93
β. Η μέριμνα για τη διατήρηση του κεφαλαίου - Μερική / ολοσχερής καταβολή Σελ. 95
γ. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 96
δ. Περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 97
5. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου
α. Έννοια αύξησης Σελ. 98
β. Πραγματική αύξηση Σελ. 98
γ. Ονομαστική αύξηση Σελ. 99
δ. Ειδικές περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 100
ε. Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 100
στ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών Σελ. 101
ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 101
6. Μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες
α. Η μετοχή ως αξιόγραφο Σελ. 102
β. Εμπράγματα δικαιώματα επί των μετοχών Σελ. 104
γ. Η αξία της μετοχής Σελ. 105
δ. Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής Σελ. 106
ε. Ακύρωση μετοχών Σελ. 106
στ. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την αε Σελ. 107
ζ. Μετοχές επικαρπίας Σελ. 110
η. Προνομιούχες μετοχές Σελ. 110
θ. Τίτλοι κτήσης μετοχών Σελ. 111
ι. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 112
κ. Ομολογίες - Ομολογιακό δάνειο Σελ. 113
7. Η γενική συνέλευση
α. Έννοια Σελ. 114
β. Θέματα για τα οποία η γσ είναι υποχρεωτικά αρμόδια Σελ. 115
γ. Είδη γσ Σελ. 115
δ. Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνέλευση της γσ Σελ. 116
ε. Διαδικασία μέχρι τη σύγκληση της γσ Σελ. 117
στ. Διαδικασία κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης Σελ. 118
ζ. Η απαρτία Σελ. 119
η. Η πλειοψηφία Σελ. 120
θ. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 121
ι. Βιβλίο πρακτικών γσ Σελ. 122
ια. Παθολογία των αποφάσεων της γσ Σελ. 123
αα. Άκυρη απόφαση Σελ. 124
ββ. Υλοποίηση της ακυρότητας Σελ. 125
γγ. Ακυρώσιμη απόφαση της γσ γενικά Σελ. 125
δδ. Υλοποίηση της ακυρωσίας Σελ. 126
εε. Ανυπόστατη απόφαση γσ Σελ. 127
8. Το διοικητικό συμβούλιο
α. Εισαγωγικά Σελ. 128
β. Διορισμός των μελών δσ Σελ. 129
γ. Οι εργασίες του δσ Σελ. 131
δ. Νομική σχέση που συνδέει τα μέλη του δσ με την αε Σελ. 133
ε. Η εκπροσωπευτική εξουσία του δσ Σελ. 137
στ. Η ευθύνη/καθήκοντα του δσ Σελ. 139
ζ. Η δικαστική επιδίωξη της αξίωσης κατά μελών του δσ προς αποζημίωση Σελ. 142
9. Μέτοχοι - δικαιώματα μειοψηφίας
α. Εισαγωγικά Σελ. 143
β. Το δικαίωμα διοίκησης Σελ. 144
γ. Περιουσιακά δικαιώματα Σελ. 145
δ. Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 148
αα. Γενικά Σελ. 148
ββ. Παροχή πληροφοριών Σελ. 149
γγ. Ονομαστική ψηφοφορία Σελ. 150
δδ. Αναβολή λήψης απόφασης Σελ. 150
εε. Δικαίωμα διαχειριστικού ελέγχου Σελ. 151
στστ. Δικαίωμα να ζητηθεί η ακύρωση της γσ και σύγκληση έκτακτης γσ Σελ. 151
ζζ. Δικαίωμα αρνησικυρίας και εναντίωσης στη χορήγηση αμοιβής στα μέλη δσ Σελ. 152
10. Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Σελ. 153
11. Η εισηγμένη σε χρηματιστήριο αε και οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 154
12. Τακτικός έλεγχος
α. Διενέργεια ελέγχου Σελ. 156
β. Καθήκοντα ελεγκτών Σελ. 158
γ. Ευθύνη ελεγκτών Σελ. 159
δ. Κατάργηση κρατικής εποπτείας Σελ. 159
13. Αποθεματικά
α. Τακτικά αποθεματικά Σελ. 160
β. Έκτακτα αποθεματικά Σελ. 161
γ. Ελεύθερα αποθεματικά Σελ. 161
δ. Αφανή αποθεματικά Σελ. 161
14. Ετήσιοι λογαριασμοί
α. Περιεχόμενο Σελ. 161
β. Ισολογισμός Σελ. 163
γ. Αρχές σύνταξης των ετήσιων λογαριασμών Σελ. 163
δ. Κατάρτιση του ισολογισμού - Τι περιλαμβάνει το ενεργητικό σκέλος Σελ. 165
αα. Πάγια & κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 165
ββ. Κανόνες αποτίμησης Σελ. 166
γγ. Απόσβεση παγίων Σελ. 167
δδ. Υποτίμηση παγίων Σελ. 167
εε. Συμμετοχές Σελ. 168
στστ. Τρέχουσα τιμή Σελ. 168
ζζ. Καταχωρήσεις αποσβέσεων παγίου Σελ. 169
ε. Κατάρτιση ισολογισμού - Τι περιλαμβάνει το παθητικό σκέλος Σελ. 169
στ. Κατάρτιση ισολογισμού - Λογαριασμός τάξεως και άλλοι λογαριασμοί
του παθητικού σκέλους Σελ. 170
ζ. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συμμετοχές - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 171
αα. Ενοποίηση - Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 171
ββ. Ενοποίηση - Έκταση εφαρμογής Σελ. 172
γγ. Ενοποίηση - Διαδικασία - Εφαρμογή Σελ. 173
δδ. Ενοποίηση - Ενοποιημένο προσάρτημα Σελ. 173
εε. Υπόχρεα πρόσωπα - Δικαιώματα μετόχων Σελ. 174
στστ. Έκθεση των ελεγκτών της αε Σελ. 175
ζζ. Ετήσιοι λογαριασμοί και απόληψη μερισμάτων Σελ. 176
ηη. Ακυρότητα και ακυρωσία της απόφασης της γσ που εγκρίνει τους λογαριασμούς Σελ. 176
15. Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες Σελ. 177
16. Λύση και εκκαθάριση
α. Λύση Σελ. 177
αα. Λύση χωρίς δικαστική απόφαση Σελ. 177
ββ. Λύση με δικαστική απόφαση Σελ. 178
γγ. Αναβίωση Σελ. 178
β. Εκκαθάριση Σελ. 179
αα. Γενικά Σελ. 179
ββ. Εκκαθαριστές Σελ. 179
γγ. Δημοσιότητα Σελ. 179
δδ. Περάτωση της εκκαθάρισης Σελ. 180
Τμήμα Β΄
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 181
β. Διαφορές από αε Σελ. 182
γ. Τα προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία Σελ. 182
2. Ίδρυση
α. Το καταστατικό Σελ. 183
β. Παθολογία της εταιρικής σύμβασης Σελ. 184
αα. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας Σελ. 184
ββ. Συνέπειες Σελ. 184
γγ. Ακυρότητα διατάξεων του καταστατικού Σελ. 185
γ. Υλοποίηση της ίδρυσης Σελ. 185
δ. Δημοσιότητα Σελ. 185
ε. Επε υπό ίδρυση - Ευθύνη ιδρυτών Σελ. 186
στ. Υποκαταστήματα ημεδαπής επε σε περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου απ’ αυτό της έδρας της και υποκατάστημα με το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα αλλοδαπή επε Σελ. 186
3. Εταιρικό κεφάλαιο, διαίρεση, αύξηση και μείωση
α. Το εταιρικό κεφάλαιο Σελ. 187
β. Διαίρεση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 188
αα. Γενικά Σελ. 188
ββ. Μεταβίβαση μεριδίων Σελ. 189
γγ. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 190
δδ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 190
4. Οι εταίροι
α. Είσοδος και έξοδος εταίρων Σελ. 191
β. Δικαιώματα από την κατοχή μεριδίου επε Σελ. 192
αα. Γενικά Σελ. 192
ββ. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 192
γγ. Δικαίωμα πληροφοριών επί των εταιρικών υποθέσεων και δικαίωμα προτίμησης Σελ. 192
δδ. Περιουσιακά δικαιώματα γενικά Σελ. 193
εε. Περιουσιακά δικαιώματα - Το δικαίωμα στα κέρδη Σελ. 193
γ. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 194
δ. Ευθύνη των εταίρων Σελ. 194
αα. Γενικά Σελ. 194
ββ. Στην μονοπρόσωπη επε Σελ. 195
γγ. Ευθύνη εταίρων έναντι των δανειστών της εταιρίας και μέτρα προστασίας τους Σελ. 195
5. Η συνέλευση των εταίρων
α. Γενικά Σελ. 196
β. Είδη συνελεύσεων και σύγκληση αυτών Σελ. 197
γ. Λήψη αποφάσεων Σελ. 198
δ. Παθολογία των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 199
αα. Γενικά Σελ. 199
ββ. Προσβολή της ακυρότητας Σελ. 199
γγ. Λόγοι ακυρότητας Σελ. 199
6. Οι διαχειριστές
α. Είδη διαχείρισης και διορισμός διαχειριστή Σελ. 200
β. Ανάκληση διαχειριστών Σελ. 200
γ. Εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία των διαχειριστών Σελ. 201
δ. Λοιπές υποχρεώσεις των διαχειριστών Σελ. 202
ε. Ευθύνη διαχειριστών Σελ. 202
7. Οι ελεγκτές Σελ. 203
8. Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κέρδη
α. Ετήσιοι Λογαριασμοί Σελ. 203
β. Διανομή κερδών Σελ. 204
9. Λύση και εκκαθάριση
α. Λόγοι λύσης Σελ. 205
β. Προαιρετικοί λόγοι Σελ. 206
γ. Εκκαθάριση Σελ. 206
αα. Κανόνες εκκαθάρισης Σελ. 206
ββ. Οι εκκαθαριστές Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Τμήμα Α΄
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
1. Έννοια - χαρακτηριστικά
α. Γενικά Σελ. 209
β. Δραστηριότητες του συνεταιρισμού Σελ. 210
γ. Σύσταση Σελ. 210
δ. Συνενώσεις συνεταιρισμών Σελ. 211
2. Οι συνέταιροι
α. Είσοδος και έξοδος συνεταίρων Σελ. 212
β. Η συνεταιριστική μερίδα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα συνεταίρων Σελ. 212
γ. Ευθύνη συνεταίρων Σελ. 213
3. Τα όργανα
α. Η γενική συνέλευση Σελ. 213
αα. Σύγκληση Σελ. 213
ββ. Λήψη απόφασης. Απαρτία Σελ. 214
γγ. Λήψη απόφασης. Πλειοψηφία Σελ. 214
δδ. Αρμοδιότητα της γσ Σελ. 214
εε. Ακυρότητα αποφάσεων Σελ. 215
β. Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 215
γ. Το εποπτικό συμβούλιο Σελ. 216
4. Τήρηση βιβλίων - Διανομή κερδών
α. Τήρηση βιβλίων Σελ. 216
β. Διανομή κερδών Σελ. 216
5. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση
α. Λύση Σελ. 217
β. Εκκαθάριση Σελ. 217
γ. Αναβίωση Σελ. 217
Τμήμα Β΄
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
1. Αγροτικός συνεταιρισμός
α. Σκοπός, διακρίσεις Σελ. 218
β. Σύσταση - Μέλη - Όργανα Σελ. 219
2. Οικοδομικός συνεταιρισμός
α. Σκοπός - Σύσταση Σελ. 220
β. Μέλη - Συνεταιριστική μερίδα - Όργανα Σελ. 220
3. Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
1. Τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες
α. Τραπεζική αε Σελ. 222
αα. Έννοια - Άδεια σύστασης Σελ. 222
ββ. Εποπτεία Σελ. 222
β. Παροχή πιστώσεων / ανώνυμες εταιρίες παροχής πιστώσεων Σελ. 223
γ. Ανώνυμη εταιρία ηλεκτρονικού χρήματος Σελ. 224
δ. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία Σελ. 225
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 225
ββ. Αδειοδότηση Σελ. 225
γγ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σελ. 225
δδ. Άλλες παρεκκλίσεις από τις κοινές αε Σελ. 225
εε. Ευρωπαϊκό διαβατήριο Σελ. 226
2. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
α. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 226
β. Παρεκκλίσεις από τις κοινές αε Σελ. 227
γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων αναδυόμενων αγορών Σελ. 227
δ. Ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Σελ. 228
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 228
ββ. Άδεια λειτουργίας Σελ. 228
γγ. Μετοχές Σελ. 229
3. Aνώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
α. Αμοιβαίο κεφάλαιο Σελ. 229
αα. Έννοια Σελ. 229
ββ. Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου Σελ. 230
β. Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) Σελ. 231
αα. Αντικείμενο εργασίας - Μετοχές - Άδεια λειτουργίας Σελ. 231
ββ. Κανόνες λειτουργίας Σελ. 232
γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας Σελ. 233
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 233
ββ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σελ. 233
γγ. Άδεια σύστασης Σελ. 234
δδ. Τα μερίδια Σελ. 234
4. Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης - παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - χρηματιστηριακές εταιρίες - εταιρίες factoring - εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος
α. Ανώνυμη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 235
β. Ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 235
γ. Ανώνυμη εταιρία επενδυτικής διαμεσολάβησης Σελ. 236
δ. Ανώνυμη εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 236
ε. Ανώνυμη εταιρία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Σελ. 237
5. Εταιρίες της ναυτιλίας
α. Η ναυτική εταιρία Σελ. 237
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 237
ββ. Σύσταση Σελ. 238
γγ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές Σελ. 238
δδ. Όργανα: Η γενική συνέλευση των μετόχων Σελ. 239
εε. Όργανα: Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 240
στστ. Ελεγκτές Σελ. 240
ζζ. Λύση Σελ. 240
β. Η ειδική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία Σελ. 240
αα. Αντικείμενο εργασίας Σελ. 240
ββ. Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 241
γγ. Εισαγωγή στο Χ.Α.Α. Σελ. 241
δδ. Πλοία που ελέγχει η Ε.Ε.Π.Ν. Σελ. 242
6. Αθλητική ανώνυμη εταιρία
α. Αντικείμενο εργασίας - Σύσταση - Εισφορές Σελ. 243
β. Σήμα Σελ. 243
γ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχος Σελ. 244
δ. Εποπτεία Σελ. 246
7. Άλλα εταιρικά μορφώματα
α. Μεταφορική εταιρία Σελ. 246
β. Εταιρία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου ή Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) Σελ. 247
γ. Εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών Σελ. 248
αα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Σελ. 248
ββ. Μερίδια Σελ. 248
γγ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών Σελ. 249
δ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού Σελ. 250
αα. Σκοπός - Σύσταση Σελ. 250
ββ. Μέλη Σελ. 250
γγ. Καταχώρηση στο μητρώο Σελ. 251
δδ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 251
εε. Όργανα Σελ. 252
στστ. Αποκλεισμός - Αποχώρηση μέλους Σελ. 252
ζζ. Λύση Σελ. 253
ηη. Διαχείριση Σελ. 253
ε. Ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 253
στ. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Σελ. 254
αα. Χαρακτηριστικά / Ίδρυση Σελ. 254
ββ. Εταιρικό κεφάλαιο / εταιρική περιουσία, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων Σελ. 256
γγ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Σελ. 257
δδ. Διοίκηση (Διαχείριση - Εκπροσώπηση) Σελ. 257
εε. Αποφάσεις των εταίρων Σελ. 258
στστ. Εταιρική διαφάνεια - Δημοσιότητα Σελ. 259
ζζ. Λύση και Εκκαθάριση Σελ. 259
Back to Top