Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οικονομικές καταστάσεις, Εσωτερικός Έλεγχος, Σύστημα και Μονάδα, Διαχείριση Κινδύνου και Κανονιστική Συμμόρφωση

Εισηγητές: Δρίτσας Σ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η αναλυτική και σε βάθος παρουσίαση των απαιτήσεων του Ν 4706/2020 και της Αποφ. ΕΚ αριθμ. 1/891/30.09.2020,που αποτελούν το βασικό κορμό της κείμενης νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, σχετικά με τη δομή, τη στελέχωση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου. Η παρουσίαση των σχετικών με την Επιτροπή Ελέγχου διατάξεων, συνδυάζεται και με την παρουσίαση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν 4449/2017 καθώς και της Απ. (ΕΕ) αρ. 537/2014. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει μια εισαγωγική ενότητα, σχετικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου μιας οντότητας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ολοκληρώνεται σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες.

• Εισαγωγή:
- Οι απαιτήσεις σχετικά με τη δομή της Επιτροπής Ελέγχου
- Οι απαιτήσεις σχετικά με τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου
- Οι απαιτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα και τη διαρκή αξιολόγηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

• Ενότητα 1: O ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
- Οι απαιτήσεις σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
- Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην κατάρτιση και τον έλεγχο των ετήσιων και περιοδικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και τουομίλου
- Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην επιλογή των ελεγκτών των ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρίας και του  ομίλου και η εποπτεία της ανεξαρτησίας τους.

• Ενότητα 2: Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
- Οι απαιτήσεις για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
- Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το μοντέλο COSO
- Ο εποπτικός ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου επί της σχεδιαστικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και το θέμα της αξιολόγησης
- Οι απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου σχετικά με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου.

• Ενότητα 3: Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων και η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης
-
Οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση
- Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, η εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου
- Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη επιτροπών ελέγχου, νομικούς συμβούλους, μέλη μονάδων εσωτερικού ελέγχου, οικονομικούς διευθυντές εισηγμένων εταιριών στο ΧΑ και ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Σταμάτης Δρίτσας

Ο Σταμάτης Δρίτσας έχει τριάντα περίπου χρόνια εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική. Από τον Μάρτιο του 2016, είναι επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου της SOL Crowe και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των υπηρεσιών κινδύνου της SOL Crowe Consulting. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), πιστοποιημένο μέλος του Οργανισμού Διεθνών Λογιστών της Αγγλίας (Fellow Member of Association of International Accountants, UK), πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Δημόσιων Λογιστών της Αυστραλίας (Fellow Member of Institute of Public Accountants, Australia) και πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών Χρηματοοικονομικής της Αγγλίας (Fellow Member of Institute of Financial Accountants, UK). Είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λογιστικής (European Accounting Association)

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18113
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Δρίτσας Σ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 230,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Οικονομικές καταστάσεις, Εσωτερικός Έλεγχος, Σύστημα και Μονάδα, Διαχείριση Κινδύνου και Κανονιστική Συμμόρφωση

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18113
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Δρίτσας Σ.
Back to Top