Βιντεοσκοπημένο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4512/2018)


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ματθαίου Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 165,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 16937|16938
6 ώρες
Εισηγητές: Ματθαίου Π.

Στα είκοσι τρία χρόνια λειτουργίας του Κτηματολογίου, το θεσμικό του πλαίσιο έχει μεταβληθεί πολλές φορές με αιχμή τους πρόσφατους νόμους 4164/2013 και 4512/2018. Αντίθετα με τους δύο αρχικούς και βασικούς νόμους 2308/1995 και 2664/1998, οι νομοθετικές αυτές προσαρμογές δεν είναι πάντοτε προϊόν ενός στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά συγκυριακής αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την κατάρτιση και λειτουργία του Κτηματολογίου. Η δε καθυστέρηση της ολοκλήρωσής του δεν συμβάλλει στην εμπέδωση του θεσμού τόσο από συναφείς με το θεσμό επαγγελματικές τάξεις όσο από τους πολίτες που είναι και οι τελικοί χρήστες. Με τα δεδομένα αυτά υπάρχει σημαντική ανάγκη για περιοδική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των φορέων και επαγγελματιών του χώρου που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης και λειτουργίας του Κτηματολογίου προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στον θεσμό και να εμπεδώνεται η αξία του για τη διασφάλιση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας και για την άσκηση μιας σειράς δημόσιων πολιτικών.

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου

1. Ορισμός και σκοπός του Κτηματολογίου – Νομική φύση του κτηματολογίου

  α) Ορισμός και σκοπός του Κτηματολογίου

  β) Νομική φύση του Κτηματολογίου

2. Αρχές του Κτηματολογίου – Διαφορές από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών

  α) Αρχές του Κτηματολογίου

  β) Διαφορές από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών

3. Νομική φύση της κτηματογράφησης

4. Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση – Φορέας σύνταξης του Κτηματολογίου

  α) Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση

  β) Φορέας σύνταξης του Κτηματολογίου

5. Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

   α) Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης: Γενική ρύθμιση και ειδικές περιπτώσεις

   β) Τρόπος και τόπος υποβολής δήλωσης

   γ) Αντικείμενο της δήλωσης

      αα) Γενικά

      ββ) Εγγραπτέα δικαιώματα

      γγ) Σώρευση δικαιωμάτων

      δδ) Τίτλος δικαιώματος (ειδικές περιπτώσεις)

      εε) Ανεπαρκή στοιχεία που δεν αποτελούν τίτλους

   δ) Τύπος (έντυπο) της δήλωσης

   ε) Προθεσμία υποβολής δήλωσης - Είδος δήλωσης

   στ) Συνέπειες από την παράλειψη υποβολής δήλωσης

   ζ) Ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης

   η) Έλεγχος στοιχείων της δήλωσης

   θ) Ύπαρξη περισσότερων δηλώσεων για το ίδιο δικαίωμα

   ι) Ελλιπείς και ανακριβείς δηλώσεις

   κ) Αντίγραφα δηλώσεων και συνυποβαλλόμενων στοιχείων

6. Παροχή στοιχείων σε Δημόσιες Αρχές – Κτηματογράφηση και Δημόσια Περιουσία

7. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

8. Έλεγχος νομιμότητας

9. Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

10. Διατυπώσεις για τη σύνταξη συμβολαίων, για τη διεξαγωγή δικών και για τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών μετά την ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης

11. Αιτήσεις διόρθωσης

12. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων από Επιτροπή

13. Αναμόρφωση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων – Συνεργασία με υποθηκοφυλακεία

14. Περαίωση της κτηματογράφησης και πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ:  Τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου

1. Έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

2. Φορέας τήρησης του Κτηματολογίου - Κτηματολογικά Γραφεία πριν την ισχύ του Ν. 4512/2018

   α. Φορέας τήρησης του Κτηματολογίου πριν την ισχύ του Ν. 4512/2018

   β. Κτηματολογικά Γραφεία πριν την ισχύ του Ν. 4512/2018

   γ. Οι σχετικές ρυθμίσεις των νόμων 4164/2013 και 4277/2014

3. Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου

   α. Γενικά

   β. Σχετικά με τα υποθηκοφυλακεία

   γ. Σχετικά με τα Κτηματολογικά Γραφεία

4. Φορέας τήρησης του Κτηματολογίου - Κτηματολογικά Γραφεία μετά την ισχύ του Ν. 4512/2018

   α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

   β. Σύσταση του νπδδ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Σκοπός και αρμοδιότητες – Όργανα   Διοίκησης – Πόροι

   γ. Κατάργηση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου και Θεσσαλονίκης και Πειραιά

   δ. Οργανωτική διάρθρωση του Φορέα – Κεντρική Υπηρεσία – Περιφερειακές Υπηρεσίες – Κατανομή αρμοδιοτήτων

   ε. Το προσωπικό του Φορέα και η οικονομική του διαχείριση

   στ. Μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος

5. Κτηματολογικά στοιχεία

6. Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών - Δαπάνη εγγραφής

   α. Αντικείμενο των Κτηματολογικών εγγραφών

   β. Δαπάνη εγγραφής

7. Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία – Νομική φύση, δικαστική αμφισβήτηση και διόρθωσή τους

   α. Ο κανόνας της διόρθωσης των πρώτων εγγραφών με δικαστική απόφαση

   β. Η κατ’ εξαίρεση διόρθωση των πρώτων εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση

  γ. Νομική φύση των πρώτων εγγραφών: ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο δίκαιο

8. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτελέσματα αυτής

   α. Η νομοθετική ρύθμιση

   β. Νομική φύση και συνταγματικότητα του αμάχητου τεκμηρίου

   γ. Η νομική τύχη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων ανακριβούς πρώτης εγγραφής μέχρι την οριστικοποίησή της

9. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

10. Περιερχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

11. Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου

12. Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις

13. Έννομα αποτελέσματα επιγενόμενων κτηματολογικών εγγραφών, μετά δηλαδή την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

14. Εμβαδόν και όρια ακινήτου στο σύστημα του Κτηματολογίου

15. Η χρησικτησία στο σύστημα του Κτηματολογίου

16. Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών – Έλεγχος νομιμότητας - Προσφυγές κατά αποφάσεων των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους

   α. Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά – Καταχώρηση πράξεων – Χρονική προτεραιότητα

   β. Έλεγχος νομιμότητας των κτηματολογικών εγγραφών - Άρνηση καταχώρησης - Κτηματολογικός Δικαστής

   γ. Προσφυγές κατά πράξεων των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους

17. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών - Πρόδηλα σφάλματα – Λοιπές περιπτώσεις

   α. Διόρθωση με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

   β. Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων

   γ. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις

18. Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων - Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά βιβλία

   α. Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων

   β. Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά

19. Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου-Κω-Λέρου – Κτηματολογικό Γραφείο Καλλιθέας και Παλ. Φαλήρου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις του Κτηματολογίου και με το δίκαιο της ιδιοκτησίας, καθώς επίσης σε συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, τοπογράφους-μηχανικούς, και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σπουδαστές νομικών τμημάτων και τμημάτων τοπογραφίας και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

Ο Παναγιώτης Ματθαίου είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας Νομικής της Σορβόννης (Université Paris II). Από το 1997 είναι δικηγόρος της τότε ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., μετέπειτα Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και νυν του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ενασχόλησή του με τον θεσμό του Κτηματολογίου ανατρέχει στο 1995 ως μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Ήταν επίσης μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Ν. 4512/2018 για τη σύσταση του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Έχει συγγράψει το πρώτο βιβλίο που αφορά στον θεσμό με τίτλο: «Το Εθνικό Κτηματολόγιο. Νομικές διαστάσεις», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2000, σελ. XVII+435 (Πρόλογος ομ. Καθ. Γ. Κασιμάτης). Έχει εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και ειδικότερα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από συστάσεώς του. Δίδαξε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι μέλος του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ε.ΚΕ.Α.. Συμμετείχε σε συνέδρια και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και έχει συνεργαστεί με ερευνητικούς φορείς. Έχει πολλές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top